Index pagina: 1 2 [>>]

's Gravenpolder Op den grooten Boerenkoopdag, vorige week te 's Gravenpolder gehouden, en waarop wij in ons volgend nummer uitvoeriger zullen terugkomen, maakte een onzen fotografen dit voor zichzelf sprekende kiekje: de koop, door den afslager op het moment aangeboden, staat den koopers blijkbaar niet al te zeer aan
's Gravenpolder Het nieuwe gemeentehuis van 's Gravenpolder, een sierlijk en modern gebouw, dat voor de gemeente een aanwinst beteekent
's Heer Abtskerke De voorzitter der schietvereeniging "Nimrod" te 's Heer Abtskerke lost het openingsschot voor den onderlingen schietwedstrijd, ter gelegenheid van het 26e jaar van bestaan dezer dagen gehouden
's Heer Abtskerke Waterput en kerk liggen veelal bij elkaar in de Zuid-Bevelandsche dorpen. Vroeger was het de drinkplaats voor paarden en koeien. Onze foto werd genomen te 's Heer Abtskerke
's Heer Arendskerke De heer G. v. d. Driest, brigade-commandant der Rijksveldwacht te 's Heer Arendskerke, die op 7 Mei den dienst met pensioen verlaten zou, na 40 jaar in Rijksdienst te zijn geweest. Medailles van Lombok en Atjeh sieren hem
's Heerenhoek Na de eerste werkzaamheden op 't land kan ook het eerste vuil, dat van den winter overgebleven is, worden opgestookt. Deze foto werd genomen te 's Heerenhoek
's-Heerenhoek Te 's-Heerenhoek wordt druk gebouwd en verbouwd. Men weet ook daar met z'n tijd mee te gaan en van een ouderwetschen winkel een moderne zaak te maken
's-Heerenhoek Een foto van den koopdag te 's-Heerenhoek: de paardenknechts schijnen niet erg best gemutst te zijn nu hun trouwe kameraden verkocht worden
Aardenburg Bloemvelden (2). Het onlangs gerestaureerde stadhuis te Aardenburg. Er voor enkele tulpenbedden
Aardenburg De 82-jarige J. v.d. Plassche vierde zijn 60-jarig jubilé als lid van de Aardenburgsche Fanfare. Hij is de eenige nog levende oprichter van het korps
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (3). Een der fraaist versierde fietsen
Aardenburg De "Kaai zonder water" de oude stadspoort te Aardenburg waardoor de weg voert naar de Zeeuwsche bloembollenvelden
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (2). Aan de feestelijkheden was ook een konijnententoonstelling verbonden, de eerste daar ter plaatse. Wij toonen hier een zeer zeldzaam exemplaar, Castor rex, met zijn eigenaar, den heer M. v.d. Beek uit Maldeghem. Het diertje, merkwaardig door een zeer bijzondere haarsoort, is f 110 waard
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (4). Hollandsch konijn, 1e en eereprijs, eig. J. v. Hal
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (6). Een fraaie groep uit het bloemencorso: "Hulde aan de muziek"
Aardenburg Het Oude-Mannenhuis te Aardenburg
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (1). Aardenburg viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging "Aardenburgsche fanfare". Een foto van de jubileerende vereeniging
Aardenburg Te Aardenburg maakten wij de uitstekend geslaagde opname hieronder van het fraaie geheel dat gevormd wordt door de Ned. Herv. Kerk aldaar en de monumentale boomengroep op den voorgrond, in tegenstelling met de lage woonhuizen aan Kerkplein en Burchtstraat
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (5). Deze Vlaamsche reus van den heer Drenthals te Axel werd met 1en prijs bekroond
Aardenburg De oude stadspoort van Aardenburg, die dateert van de 16e eeuw
Aardenburg Het Oude Weeshuis te Aardenburg, welke instelling met opheffing wordt bedreigd, evenals het Oude-Mannenhuis
Arnemuiden Water scheppen voor de wasch uit den Poel te Arnemuiden
Axel Een levendig tafereeltje aan de oude straatpomp te Axel
Axel Axelsch boerinnetje aan de pomp
Baarland Een heel complex vormt te Baarland de N.H. kerk met de openbare school en het gemeentehuis ( op onze foto het huis met den vlaggestok)
Biggekerk De Ned. Herv. kerk te Biggekerke gezien van den straatweg af
Biggekerke De Ned. Herv. kerk te Biggekerke, welke inwendig geheel is gerestaureerd, is verleden Zondag voor het eerst weer in gebruik genomen. We geven hierboven een foto van het interieur van het kerkgebouw, met het orgel op den achtergrond
Borssele De watervoorziening in Zeeland. Te Borsselen (3). Met belgelui maakt de Borsselensche omroeper bekend, dat te vijf uur bij 't Vischkot leidingwater te bekomen zal zijn
Borssele Tegeltableau in de dorpsherberg te Borsselen
Borssele De watervoorziening in Zeeland. Te Borsselen (1). De watervoorziening in Zeeland. Te Borsselen, waar totaal geen regen- of ander water meer is te bekomen, wordt met een paar tanks op een auto-truc het leidingwater uit Vlissingen aangevoerd
Borssele Het boomenrooien kan, nu de vorst uit de grond is, weer z'n beloop hebben, en na de lange periode van gedwongen rust slaat de houthakker er weer lustig op los. Op onze foto zijn het de boomen op de Westsingel te Borssele, die het moeten ontgelden
Borssele Te Borsselen. - De burgemeesterswoning
Borssele (?) De watervoorziening in Zeeland. Te Borsselen (2). Een zware vracht! Maar z'n kleindochter is aan de kan fris leidingwater geholpen en dat is hem al een groote voldoening
Breskens Een panorama van Breskens. Op den voorgrond het fabriekscomplex der firma Van Melle
Breskens In de oude haven van Breskens. Bij eb liggen de schuiten op het droge
Breskens Een praatje over den vischvangst aan den havenkant
Breskens Te Breskens bestaan plannen om te komen tot stichting van een badplaats. De plaats leent zich er ongetwijfeld wel voor; het heeft mooie duinen en een breed strand, en is reeds een paar comfortabele hotels rijk, van waaruit men een prachtig aanzicht heeft op de haven en de rivier de Schelde.. Onze foto is genomen vanuit een der ramen van het hotel "de Vuyst". Men kan in de verte (links) Vlissingen zien liggen. Het transformatorenhuisje heeft men jammer genoeg juist in het gezichtsveld van dit hotel geplaatst. Noodzaak of onattentheid?
Breskens De Visschershaven te Breskens in vredige stemming
Breskens Een bedrijvig hoekje in de haven van Breskens
Breskens Terug met de garnalenvangst
Breskens Tramlijn Breskens-Hoofdplaat (1). Tramlijn Breskens-Hoofdplaat. De Commissaris geeft het sein met de stoomfluit tot de eerste officieele tramrit
Breskens Te Breskens, dat zich snel uitbreidt, en thans de allures aanneemt van een badplaats, heeft men besloten het oude raadhuis te verkoopen, en een nieuw te bouwen. Een foto van het oude Gemeentehuis
Breskens Tramlijn Breskens-Hoofdplaat (3). Onder groote belangstelling der bewoners gaat de tram naar Hoofdplaat
Breskens De koopman in boeken, brochures en weekbladen in onderhandeling met den schipper
Breskens Tramlijn Breskens-Hoofdplaat (2). Te Breskens Werd Zaterdag 7 Sept. door den Commissaris de Koningin jhr. C. G. C. Quarles van Ufford, de tramlijn Breskens-Hoofdplaat officieel in gebruikgesteld. De autoriteiten werden bij hun aankomst met de ferry-boot te Breskens toegewuifd werd door kinderen
Breskens Als gevolg en ten gerieve van het steeds drukker wordende autoverkeer naar de Breskensche boot wordt de dorpsstraat te Breskens verbeterd. De rail der stoomtram worden 1.70 naar links verlegd, zoodat het rijvlak dus aanzienlijk breeder wordt. Het personeel van de stoomtram aan den arbeid
Breskens Zaterdag 27 Juli is te Breskens officieel het bad geopend. Hiermee is Zeeland een bladplaats rijker geworden, en als we Cadzand buiten beschouwing laten is dit de eerste badplaats in Zeeuwsch-Vlaanderen. Terecht koestert men groote verwachtingen van deze badgelegenheid: het strand is zeer mooi
Bruinisse Een aardig kijkje op de haven van Bruinisse in den zachten voorjaarszonneschijn
Bruinisse De heer G. Bolier Gz. te Bruinisse werd dezer dagen na 42-jarige dienstvervulling als waterbouwkundig ambtenaar bij 't Calamiteuze waterschap Bruinisse gepensionneerd. De regeering benoemde dezen zeer verdienstelijken ambtenaar tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor de gemeente Bruinisse, en voor de mosselkweekerij in het bijzonder, vergaarde de heer Bolier, vroeger lid van Prov. Staten zich groote verdiensten
Burgh Gezicht op Burgh. Op den achtergrond de toren der Ned. Herv. Kerk
Burgh-Haamstede Ook Burgh-Haamstede op Schouwen heeft zijn bollen-, bloem- of tulpenvelden. Het aardige kerkje van Burgh op den achtergrond
Cadzand Een oud-hoekje te Cadzand. Het kerkje op den achtergrond krijgt een nieuwen toren
Cadzand Molen te Cadzand
Clinge De strijd tussen handwerk en machine (2). De tweede bewerking: het "vormen" van den klomp
Clinge De eerste Zeeuwsche Klompenbeurs (1). De eerste Zeeuwsche Klompenbeurs te Clinge. De heer Fleskens, lid der Tweede Kamer, knipt het lint door dat den toegang tot de beurs afsloot
Clinge De strijd tussen handwerk en machine (4). Het boren van den klomp met de hand
Clinge De strijd tussen handwerk en machine (1). Het "kappen" van het houtje, zooals dit in de klompenmakersterm heet, is de eerste bewerking
Clinge De strijd tussen handwerk en machine (3). Het machinaal vormen van den klomp in één bewerking
Clinge De strijd tussen handwerk en machine (6). Het schrappen der klompen met glas. In ons nummer van 9 Augustus gaven wij reeds een afbeelding van het machinaal schuren
Clinge Z.Exc. de Commissaris der Koningin dankt voor een paar klompjes, die hem werden aangeboden bij de opening der eerste Zeeuwsche Klompenbeurs te Clinge
Clinge De eerste Zeeuwsche Klompenbeurs (3). De kleuter schijnt zich in den fraaien grooten feestklomp even weinig op zijn gemak te voelen als in den zak van Sinterklaas
Clinge De strijd tussen handwerk en machine (5). Het machinaal uithollen van den klomp
Clinge De eerste Zeeuwsche Klompenbeurs (2). De demonstratie op de beurs, het gladstrijken der klompen
Clinge Naar aanleiding van de onlangs te Clinge gehouden Zeeuwsche Klompenbeurs, een voor Zeeland zeer belangrijke industrie. Klompenritsen. 't "ritsen" der "blokken", 't aanbrengen der figuren, waardoor de klompen een sierlijker aanzien krijgen
Colijnsplaat Een mooi hoekje onder Colijnsplaat: de olmenpluimen wuiven in den zomerwind
Colijnsplaat Na den ijsgang der winterperiode is het in vele havens een drukte van belang. Deze foto toont welk een bedrijvigheid er heerschte in de haven van Colijnsplaat
Coudorpe De vluchtheuvel te Coudorpe
Den Bosch Mazairac gehuldigd. De kranige amateur-wereldkampioen op de sprint gehuldigd op de Bossche wielerbaan
Domburg Uit de badplaats (2). Uit de badplaats Domburg. Het kasteel Westhove, dat thans is ingericht als Kinderherstellingsoord
Domburg Uit de badplaats (1). Uit de badplaats Domburg. De oude Romeinsche brug in de bosschen van Westhove
Domburg Uit de badplaats (4). Overzicht van het Domburgsche strand
Domburg In de bosschen bij Domburg
Domburg Uit de badplaats (5). Het Raadhuis te Domburg, dat dateert uit de 16e eeuw
Domburg Uit de badplaats (3). Overzicht van het Domburgsche strand
Domburg Stad en Land vormen in deze foto's wel een zeer sterke tegenstelling. De vijver in de Domburgsche bosschen, welke niets ademt dan vrede en rust
Ellewoutsdijk Het oude fort te Ellewoutsdijk
Ellewoutsdijk Kasteel en toren te Ellewoutsdijk
Ellewoutsdijk Het slot der van Hattums te Ellewoutsdijk van dichtbij gezien
Geersdijk Evenals ieder ander dorp heeft ook Geersdijk z'n hoekje, waar men na werktijd of Zondags samenkomt om de plaatselijke nieuwtjes te bespreken
Goes Een welgedaan clubje C.J.M.V. 'ers uit Vlissingen op den Bondsdag te Goes
Goes De Zeeuwsche Glas- en Verffabriek (7). Het facet-slijpen van glas
Goes Het Oorlogsmuseum van den heer Wilton van Reede (1). Het Oorlogsmuseum van den heer Wilton van Reede te Goes, waar men tal van interessante dingen kan bewonderen. Op den voorgrond een kistje met geschenken van Z.K.H. Prins Hendrik
Goes Bij het 75-jarig bestaan der Christelijke school (1). Bij het 75-jarig bestaan der Christelijke school voor L.O. aan de Westwal te Goes. Er waren op het feest drie oud-leerlingen tegenwoordig, die in 1854 ook bij de opening der school aanwezig waren. Ze mogen er nog wezen, zooals men ziet. Zittend op de eerste rij zien wij hen voor het Jubileum-Comité, gevormd uit oud-leerlingen: van links naar rechts: M.A. Quist, A.de Dren, G. Semeyn
Goes De Landbouwtentoonstelling (4). Van de landbouwtentoonstelling te Goes. Jaap de Dinteloord, kampioenhengst 1929
Goes Internationaal voetbal te Goes (1). Internationaal voetbal te Goes. Zondag j.l. was Zeerenberg Sport te gast bij Goes. De Belgen wonnen 3 - 2. De gasten ontvingen voor den wedstrijd bloemen, die hun door een aardig meisje werden overhandigd
Goes Molen op den hoogen dijk nabij Goes
Goes Op de landbouwtentoonstelling te Goes. Minister Kan bij de geiten
Goes Marktdag te Goes (4). Wie luistert er niet graag naar "Japie", wanneer hij onder een geintje en een woordenrijkdom, waarover men versteld staat, zijn waren aanprijst!
Goes Een fraaie foto van de kade te Goes. Het gothische huis met 't topgeveltje links is aangekocht door de gemeente
Goes De kerk van Ds. Van Veen in de Wijngaardstraat te Goes die afgebroken en door een nieuwe vervangen zal worden
Goes Rondom de Goesche kermis (2). De rutsch-baan op de Goesche Kermis
Goes De Landbouwtentoonstelling (1). Een overzicht van de enorme belangstelling op 't feestterrein
Goes Eenige deelnemers aan den Paasch- Ariël-rit te Goes
Goes De Zeeuwsche Glas- en Verffabriek (2). Beschilderen van een ruit die geëtst moet worden
Goes De oude St. Maria-Magdalenakerk (2). Zijaanzicht op de kerk tusschen de huizen. Wij wijzen op het spitse torentje met uurwerk en carillon. Op de foto ziet men ook dat men nog bezig is met de restauratie der kerkramen
Goes Burgem. Hajenius te midden zijner familie, toen hij ten stadhuize de gelukwenschen der burgerij in ontvangst nam, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als ambtenaar der gemeente
Goes Internationaal voetbal te Goes (2). De wedstrijd Goes - Zeerenberg Sport. Aanval op het Belgische doel wordt afgeslagen
Goes Marktdag te Goes (5). Tot zelfs uit Noord-Beveland komt men ter markt naar Goes, getuige deze Noordbevelandsche boerin, die voor haar inkoopen een extra groote tasch heeft meegebracht
Goes De Zeeuwsche Glas- en Verffabriek (5). Een overzicht van de glasslijperij
Goes De Landbouwtentoonstelling (3). Van de landbouwtentoonstelling te Goes. Het afrijden der vierspannen
Goes De speeches der wederzijdsche voorzitters voor den wedstrijd Zurenborg Goes I, Zondag te Goes gespeeld
Goes De heer en mejuffrouw Oostdijk- Van Zweden (2). De heer en mejuffrouw Oostdijk- Van Zweden uit Goes, die dezer dagen hun veertig-jarig huwelijksfeest vierden
Goes Sas van Goes, waar het kanaal van Goes in de Oosterschelde uitmondt
Goes De oude St. Maria-Magdalenakerk (4). Wanneer men vanaf de zijbeuken, waaraan gerestaureerd wordt, naar beneden schouwt
Goes Internationaal voetbal te Goes (3). Voor het doel van Goes in den wedstrijd tegen Zeerenberg Sport. De Zeeuwsche doelverdediger redt
Goes Mej. Schrijver te Goes herdacht dezer dagen het feit dat zij vóór 25-jaren werd aangesteld als onderwijzeres aan de Openbare Bewaarschool te Goes. De jubilaresse (geheel rechts) met hare collega's
Goes Marktdag te Goes (6). De beeldenkoopman biedt zijn beelden te koop aan een paar Roomsche boerinnen
Goes De oude St. Maria-Magdalenakerk (5). Een fraai panorama vanaf de Groote Kerk over het zich snel uitbreidende en welvarende stadje Goes
Goes Het nieuwe Slot Ostende (3). De beroemde moerbeienboom van Jacoba v. Beieren
Goes De Zeeuwsche Glas- en Verffabriek (1). De Zeeuwsche Glas- en Verffabriek. Het vervaardigen van glas in lood
Goes Een spelfoto uit den wedstrijd Volharding I - Goesche Boys, welke wedstrijd met 1 - 0 gewonnen werd door Volharding I
Goes De Landbouwtentoonstelling (2). Van de landbouwtentoonstelling te Goes. De boerinnetjes van Walcheren bij de schaapjes
Goes Het Oorlogsmuseum van den heer Wilton van Reede (2). De reclame-platen in het Oorlogsmuseum van de heer Wilton van Reede te Goes en de boekwerken over den oorlog
Goes De oude St. Maria-Magdalenakerk (3). De Magdalenakerk gezien vanaf den Singel
Goes Een Zeeuwsche proeft limonade uit Rotterdam
Goes Leo van Breen uit Goes, onze gewaardeerde Zeeuwsche dichter
Goes Bij het 75-jarig bestaan der Christelijke school (2). Des middags hield het schoolbestuur receptie. Op onze foto hieronder ziet men v.l.n.r. de heeren: T.de Visser, J.A. Steketee, L. Duvekoter, vice-voorz.; ds. R.J. v.d. Veen, voorz. ; J. Laport, secr.-penningm.; A. Hofstra, J.M. Broekstra. Daarachter het personeel met (4de van links) den heer A.A. Nederhand, hoofd der school
Goes 21 Juni zal de edelachtbare heer G.A. Hajenius zijn 25-jarig dienstjubileum vieren
Goes De Landbouwtentoonstelling (5). Van de landbouwtentoonstelling te Goes. De kampioenhengst krijgt klaver van de Zeeuwsche schonen
Goes Te Goes ligt de Stationstraat nu reeds een heele poos opengebroken. Thans nadert het werk der bestrating eindelijk zijn voltooiing en belooft het een groote verbetering te zullen worden voor het verkeer
Goes De brug over den Singel te Goes maakt dit punt tot een der bekoorlijkste van het oude stadje, vooral nu het weelderige jonge groen boomen en struiken siert
Goes De heer en mejuffrouw Oostdijk- Van Zweden (1). De heer en mejuffrouw Oostdijk- Van Zweden uit Goes, die dezer dagen hun veertig-jarig huwelijksfeest vierden
Goes De Zeeuwsche Glas- en Verffabriek (3). Het verfmaken met den walsmolen
Goes Het oude patriciërshuis van notaris Van Dissel te Goes krijgt een voorjaarsbeurt
Goes Het nieuwe Slot Ostende (1). Het nieuwe Slot Ostende. Ingang bioscoop met rechts café-zaal
Goes De Landbouwtentoonstelling (7). Op de landbouwtentoonstelling te Goes. Het défilé der bekroonde beesten over het Tentoonstellingsterrein
Goes De stad Goes. Op deze foto, een luchtopname van de K.L.M., heeft men een prachtig overzicht van 't stadje, en komt de ligging van de Groote Markt, met stadhuis en Magdalena-kerk, waartegenover 't modernere R.K. bedehuis prachtig uit. De singels en stadswallen, met fraai geboomte beplant, omsluiten de oude stad in een stervormige gordel, waarvan de contouren op onze foto vooral fraai uitkomen. Op den voorgrond 'n brokstuk van 't meer moderne stadsdeel, dat men "Voorstad" noemt.
Goes Rondom de Goesche kermis (1). Rondom de Goesche kermis. De wandelende Jazz-band
Goes Elk voorjaar moet de haven van Goes van het slik en de in het water terecht gekomen suikerbieten worden ontdaan. Alles wordt in de vaargeul gesmeten om bij opkomend getij naar zee te worden meegevoerd. De havenmeester met z'n delvers in de haven bezig
Goes In Goes heeft men er deze methode opgevonden om snel straatstenen te verwijderen: men ploegt ze eenvoudig op
Goes De Zeeuwsche Glas- en Verffabriek (4). Slijpen van sterren op meubelglaasjes
Goes De Landbouwtentoonstelling (6). Van de landbouwtentoonstelling te Goes. "Als je lacht, dan ben je rijk, en gelukkig tegelijk". Men kan het zich indenken bij deze twee, die wij op de ringrijderij der Goesche Landbouwtentoonstelling kiekten
Goes De heer en mej. H. van Dale-Joosse (1). De heer en mej. H. van Dale-Joosse te Goes, die den 8en Mei vijftig jaar gehuwd waren
Goes De kolenwagen van de fa. Pik te Goes wordt uit de haven opgevischt, waarin hij door een verkeerde manoevre was geraakt
Goes Het nieuwe Slot Ostende (2). De oude stallen van het slot
Goes 13 Mei vierde Veilingvereeniging "Zuid-Beveland" haar 25-jarig bestaan. Een foto van de feestvergadering te Goes onder voorzitterschap van den oprichter mr. Hanken, dir. van den Wilhelminapolder. De Commissaris der Koningin in Zeeland, burgemeester Hajenius en andere autoriteiten waren hierbij tegenwoordig
Goes De dijken langs de Schelde vragen voortdurend verzorging. Het ophoogen van een der dijken nabij Sas van Goes, gelijkend op den bouw van een betonnen muur
Goes Marktdag te Goes (1). Marktdag te Goes. De Groote Markt te Goes, wanneer de kramen en kraampjes, het levendige gedoe der kooplieden, het gewemel der kooplustige marktbezoekers ontbreken
Goes Een schilderachtig oud straatje te Goes
Goes 1 Mei j.l. was de heer Watter 25 jaar als leider verbonden aan de Zeeuwsche Glas- en Verffabriek te Goes
Goes De oude St. Maria-Magdalenakerk (1). De oude St. Maria-Magdalenakerk te Goes, die, overal omsloten door compacte huizenrijen, fraai het stadsbeeld domineert
Goes Bij het 75-jarig bestaan der Christelijke school (3). Dien dag trokken de leerlingen der jubileerende school in optocht door de straten van Goes, waar, jammer dat het niet geheel droog was, voor het oude stadhuis werden gekiekt met hun onderwijzeressen en onderwijzers
Goes Z. Exc. Min. Kan bezoekt de groote landbouwtentoonstelling te Goes, en toont belangstelling voor den kampioenstier
Goes Deze twee jongens, Oscar Tölsner en Wilhelm Krausz, respectievelijk oud 22 en 19 jaar. Oostenrijkers van geboorte, werkzaam bij den WelEd. Heer A.L. van Melle te Goes, zijn woensdagmorgen 24 April te 4 uur op de fiets vertrokken naar Weenen, een afstand van ongeveer 1200 K.M. Ze hoopten de reis in veertien dagen te doen. Als dit nummer verschenen is, zullen ze er waarschijnlijk juist zijn aangekomen. Voorwaar een mooie onderneming!
Goes De Zeeuwsche Glas- en Verffabriek (6). De meesterknecht en de papegaai
Goes De heer en mej. H. van Dale-Joosse (2). De heer en mej. H. van Dale-Joosse te Goes, die den 8en Mei vijftig jaar gehuwd waren
Goes Marktdag te Goes (2). Maar wanneer het marktdag is, en vanuit den ganschen omtrek de boeren en boerinnen toestroomen, om te zien of er niets van hun gading te vinden is, krijgt men onderstaande aardige tafereeltjes voor de lens
Goes Voor Goes een zeldzaamheid: Drie benzinetanks tegelijk voor één afnemer! De benzine wordt op het emplacement in tonnen afgetapt
Goes Het bekende "Zuid-Bevelandsch a Capella-koor" gaf voor eenige dagen in Zierikzee een Zangavond. Onze fotograaf kiekte zangeressen en zangers met hun directeur, den heer Zamminga (x) voor hun vertrek op de boot
Goes Het nieuwe Slot Ostende (4). Slot Ostende, Goes. Een kijkje in de danszaal
Goes Z.K.H. Prins Hendrik bracht Vrijdag een bezoek aan de Landbouwtentoonstelling te Goes, waar hij aan den Zuid-Bevelandschen burgemeester werd voorgesteld. De aankomst van Z.K.H. op 't feestterrein
Goes "De beste wijn" werd verkocht door een Goesche winkelier. De fraaie schilderij maakte het geheel zeer aantrekkelijk
Goes Marktdag te Goes (3). Voor de schoonmaak koopt moeder de vrouw een nieuwen tafellooper of een kleedje, als belooning voor zichzelf, aan de kantkraam
Goes In Goes in men druk bezig met de kabels voor de electriciteit, zoodat het stadje heel spoedig van het gloeiende licht zal zijn voorzien
Goes Goes. Na de officieele opening der "NIJTENGO" door burgemeester Hajenius poseerde het bestuur met de feestcommissie voor onze lens. In ons volgende nummer behandelen wij de Nijtengo uitvoeriger
Goes De oude St. Maria-Magdalenakerk (6). De toren van het Raadhuis en de Markt te Goes gezien vanaf het dak der Groote Kerk
Goes Voetbal, Goes I - Sinoto. Het elftal Goes I, dat Zondag der vorige week te Goes over Sinoto uit Zierikzee met 8 - 0 zegevierde
Grijpskerke Strandfeest te Domburg bij het uitstapje van de leerlingen der Christelijke school te Grijpskerke
Groede De Molenstraat te Groede. Maar toch ook in dat intieme buurtje heeft de bezinepomp haar intrede gedaan
Groede Het Marktplein te Groede, met de muziektent in het aardig aangelegde plantsoentje
Groede Het fraaie oude molentje wist de oude molenaar, die op den voorgrond staat, steeds nog voor ondergang te behoeden. Het kost hem jaarlijks wel een aardigen cent aan onderhoud, maar dat heeft de kranige kerel er voor over! De molen dateert van de 16e eeuw. Althans op de zware eikenhouten trap staat dit jaartal met den naam van den toenmaligen eigenaar uitgesneden
Groede Groede is een zeer oud plaatsje van Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen. Een kerk, fraai gelegen tusschen hoog opgaand geboomte, werd reeds in de 11e eeuw gebouwd en nog kortelings gerestaureerd. We zien dit historische bouwwerk op ons plaatje juist even uitsteken boven het weelderige geboomte
Groede Langs den weg naar Oostburg kiekten we dit zwarte schaap aan z'n middagmaal
Groede Met ingang van 1 Mei is een gedeelte van de gemeente Groede bij Breskens ingelijfd, n.l. het gedeelte aan den Kruisdijkschen straatweg, dat aansluit bij de bebouwde kom der gemeente Breskens. Als uiting van vreugde staken de bewoners de vlag uit
Groningen Athletiekwedstrijden te Groningen. Fraaie kiek van den H.A.V.er v.d. Zee (Haarlem) bij 't nummer polshoog
Haamstede Oude boerderij te Haamstede
Haamstede De witte molen van Haamstede
Hansweert Het innemen van goed drinkwater door de tankboot van de Z.V.T.M. in het kanaal achter de sluizen te Hansweert. De watervoorziening in Zeeuwsch Vlaanderen laat nog altijd veel te wenschen over
Hansweert De klaringsdienst (5). Een der binnenkomende vrachtbooten van de N.V. Expeditiebedrijf v.h. Braakman en Co. te Rotterdam, liggende in de sluis gereed voor vertrek. De documenten zijn afgeschreven en het vaartuig is reeds gesloten. Enkele buiten sluiting geladen collis worden echter eerst nog nagezien
Hansweert Een eigenaardig voorval vond dezer dagen te Hansweert plaats. Daar zag n.l. de heer J. Oele Jzn., smid aldaar, terwijl hij in zijn eentje aan den ingang van 't Zuid-Bevelandsch Kanaal vertoefde, een vreemden wateroptocht de Scheldemonding afkomen. Bij nader toezien bleek het een scheepshond te zijn, die met z'n hok achter zich aan naar den kant gezwommen kwam. Het beest was, zooals men begrijpen kan, doodop van zijn strijd tegen den zwaren golfslag. We beelden hierboven den dierenvriend af, die zich over den vermoedelijk op een onbewaakt oogenblik te water geraakten hond ontfermde, in afwachting dat de eigenaar van 't beest zich zal aanmelden
Hansweert De klaringsdienst (4). Aan boord van de binnenkomende passagiersboot "Telegraaf 8" De ambtenaar controleert de passen, nog steeds een gevolg van den grooten wereldoorlog
Hansweert Een Deensche Zwaan, gevangen door den heer Marteyn te Hansweert
Hansweert De klaringsdienst (2). Aan boord van een der binnenkomende schepen. Het aanbrengen van de verzegeling bij de inklaring
Hansweert De schuif der derde nieuwe sluis te Hansweert wordt naar het droogdok gesleept, om aldaar te worden gerepareerd
Hansweert De grootsche zeesluizen van Hansweert, welke de druk bevaren verbinding afsluiten tusschen de Wester- en Oosterschelde, bieden vooral vanuit de lucht een imposanten aanblik. De K.L.M.-foto's geven een scherp en duidelijk beeld van de situatie
Hansweert Aan de nieuwe derde schutsluis te Hansweert worden momenteel groote herstellingswerken verricht. Een kijkje op de werkzaamheden. Onder in de kom wordt een nieuwe betonfundeering gelegd, en de gescheurde en gezakte muren worden hersteld. Een arbeid welke dringend nodig was
Hansweert Langs den dijk te Hansweert
Hansweert De klaringsdienst (3). Het z.g. "zweethokje", alwaar de aan boord wonende schippers door den ambtenaar worden gehoord voor den op te leggen aanslag in de Rijksinkomstenbelasting
Hansweert De klaringsdienst (8). Twee ambtenaren komen met een schipper aan den wal, die getracht had een partijtje suiker en gedistilleerd frauduleus in te voeren en deze goederen daartoe achter in het schip had verborgen. Doch bij visitatie werden deze door het scherpe oog der ambtenaren ontdekt
Hansweert Met 6 - 4 won de club "Zeelandia" uit Hansweert van De Zeeuwen uit Vlissingen. De overwinnaars met bestuursleden en scheidrechter op het terrein Vlake
Hansweert De klaringsdienst (7). Bestudeering van de klokken. 't Voornaamste is wel de grootste klok, welke den stand van het hoog en het laag water in de Wester Schelde precies aangeeft
Hansweert De klaringsdienst (9). Het visiteeren der "bunkers". Met een lange priem wordt in de kolen gestoken, teneinde na te gaan of hieronder geen goederen frauduleus worden ingevoerd
Hansweert De klaringsdienst (1). Intérieur van het kantoor der kommiezen-verificateurs, alwaar de in- en uitgaande schepen worden geboekt en verwerkt voor de scheepvaart-statistiek, de verschillende documenten worden afgeteekend en gezuiverd teruggezonden naar de respectievelijke kantoren van afgifte. Voor het loket twee der expediteursbedienden. Het personeel van den klaringsdienst te Hansweert bestaat uit twee kommiezen-verificateurs en 18 kommiezen
Hansweert "Zeelandia" van Hansweert. "Zeelandia" is ongeslagen kampioen van de 2e klasse Z.V.B. en promoveert nu naar de eerste klasse
Hansweert De klaringsdienst (6). Van de buiten sluiting blijvende vaten met hars wordt er hier en daar een opengeslagen om den inhoud te visiteeren
Hansweert (?) Het vertrek van de sportclub Zeelandia per motorboot naar Zierikzee; de reis werd vervroolijkt door het muziekgezelschap Scheldegalm, Hansweert
Heinkenszand Etenstijd, op weg naar huis
Heinkenszand Een heel mooi plekje nabij Heinkenszand. De "Doolman", de omgeving spiegelende in de ruime weel
Hoedekenskerke "Ik heb mijn wagen volgeladen, vol met lezers van Groot Rotterdam", zou met een variatie op het bekende versje onze agent van Hoedekenskerke kunnen zingen
Hoek Burgemeesters-installatie (1). Ook in Hoek (Z.Vl.) heeft een burgemeesters-installatie plaats gevonden. Daar werd Mr. van Tienhoven uit Noordwijk aan Zee onder groote belangstelling der bevolking ingehaald. Zijn Edelachtbare met echtgenoote te midden der Raadsleden voor het gemeentehuis
Hoek Hoek in Z.-Vlaanderen is het vredige dorpje waaraan wij deze week een aardige serie wijden. Schapen langs den Z.-Vlaamschen dijk
Hoek Onder den "leugenboom". Het is de historische boom van het plaatsje; onder zijn lommer werd en wordt blijkbaar menig nieuwtje verteld, terwijl de naam doet vermoeden dat het met de waarheid nu niet altijd even nauw genomen wordt
Hoek De Langestraat, een fraai en zonnig dorpsstraatje, waar groote en kleine huizen een afwisselende bebouwing vormen
Hoek Een buurpraatje bij den waterput. (Hoek)
Hoek Burgemeesters-installatie (2). Aan de grens der gemeente Hoek had de eerste begroeting plaats met banieren en kinderzang
Hoek Op de secretarie te Hoek zien we links den heer H. Platdet, waarnemend burgemeester, in het midden den gemeente-secretaris, den heer J.L. Dregmans
Hoek De smid van Hoek aan den arbeid
Hoek Het raadhuis te Hoek (met het torentje) dat een paar jaar geleden in gebruik werd genomen en zeer modern is ingericht
Hoek Hoek in Z.-Vlaanderen is het vredige dorpje waaraan wij deze week een aardige serie wijden. Hierboven nog een dier rustieke hoekjes uit de omgeving
Hontenisse Het monument dat in den polder van Hontenisse herinnert aan den watersnood in Zeeland van 12 maart 1906. Het opschrift luidt: ter herinnering aan den Watersnood van 12 Maart 1906 en uit dankbaarheid aan H.M. onze Koningin Wilhelmina voor haar bezoek en haren zoo ruimschoots verleenden steun
Hontenisse Een nieuwe burgemeester (4). Een foto genomen bij de installatie van den nieuwen burgemeester op het raadhuis van Hontenisse
Hontenisse Een nieuwe burgemeester (2). De aanbieding van bloemen door een der jeugdige bewoonstertjes van Hontenisse aan den nieuwen burgervader
Hontenisse Een nieuwe burgemeester (3). Er was door Hontenissenaren, zoals men ziet, een heele optocht praal-wagens georganiseerd om den nieuwen burgervader binnen te halen
Hontenisse Tot burgemeester der gemeente Hontenisse werd benoemd de Weled. Gestr. heer mr. J. Lambooy, advocaat te Hulst en zoon van oud-min. Lambooy. Een foto van den nieuwen burgemeester
Hontenisse Een nieuwe burgemeester (1). De nieuwe burgemeester van Hontenisse, de Edelachtbare heer Mr. R. Lambooy, is vorige week met een groote plechtigheid geïnstalleerd. De foto hierboven geeft het moment weer waarop de burgemeester te midden zijner familie (geheel rechts, met een X gemerkt zien wij oud-min. Lambooy) te Walsoorden op de grens zijner gemeente wordt verwelkomd
Hoofdplaat Het Raadhuis te Hoofdplaat. Boven den gevel ziet men de torenspits der Ned. Herv. Kerk
Hoofdplaat Ook Hoofdplaat behoort nog tot die dorpen, waar nog niets van het groote stadsrumoer is doorgedrongen en het leven rustig zijn gang gaat. Een kijkje in de hoofdstraat van het vriendelijke dorpje
Hoofdplaat Panorama van Hoofdplaat, het kleine visschersplaatsje langs de Schelde. Op den achtergrond rechts de R.K. Kerk
Hoofdplaat Het haventje van Hoofdplaat op 'n rustigen morgen bij laag tij
Hulst Het Marktplein met de Groote Kerk te Hulst. Het ruime kerkgebouw is, evenals de meeste groote Gothische kerken in Zeeland, in de 16de eeuw gebouwd
Hulst Het Oudheidkundig Genootschap "De Vier Ambachten" te Hulst organiseerde een boottocht naar Zierikzee. We kiekten het gezelschap op de trappen van de oude kerk aldaar
Hulst De heeren de Bruyn (rechts) en Leo Janssens (links), die beiden 35 jaar lid zijn der vereeniging en tevens mede-oprichters 2
Hulst De heeren de Bruyn (rechts) en Leo Janssens (links), die beiden 35 jaar lid zijn der vereeniging en tevens mede-oprichters 1
Hulst Op de Markt te Hulst bij het Raadhuis
Hulst De muziekvereeniging Vlijt en Volharding te Hulst vierde (1). De muziekvereeniging Vlijt en Volharding te Hulst vierde dezer dagen met een vierdaagsch welgeslaagd muziekfeest haar 35-jarig bestaan. De jubileerende directeur, de Aug. Eeckhout, op onze foto rechts, zwaait reeds 25 jaar den dirigeerstaf over dit corps; de heer Maertens (links) is oud-voorzitter en oprichter van het muziekkorps
Hulst De Kerkstraat met de Ned. Herv. Kerk te Hulst. Opmerkelijk is de "revalje" aan den rechter kant der smalle straat. Men treft deze hulpinstallatie bij de hoefsmeden nog slechts in weinig plaatsen aan
Hulst Het Raadhuis op de Markt te Hulst
Hulst De muziekvereeniging Vlijt en Volharding te Hulst vierde (2). De leden der jubileerende muziekvereeniging Vlijt en Volharding te Hulst
Hulst De muziekvereeniging Vlijt en Volharding te Hulst vierde (3). Na de officieele ontvangst ten stadhuize poseerde de jury en het bestuur, staande onder aan het bordes, te midden van tal van autoriteiten en muziekbesturen, waaronder verschillende uit België en Brabant, voor onzen fotograaf
Hulst Hulst was op 1 Sept. de verzamelplaats der Z. Vlaamsche K. J. V'ers. We plaatsen hierboven een overzicht op het terrein achter de R. Handelsschool tijdens de H. Mis in de openlucht, bijgewoond door een groote menigte toeschouwers
Hulst "De Witte" te Hulst aan de lunch
IJzendijke Het Raadhuis van IJzendijke; in het midden der foto het witte huis met het torentje
IJzendijke Het rustige en ruime Marktplein te IJzendijke, met de fraaie muziektent, welke menige grootere plaats haar kan benijden
IJzendijke Nabij IJzendijke troffen we deze schilderachtig gelegen boerderij
IJzendijke IJzendijke. Op den molenberg, hoog uitstekend boven de geheele omgeving, zwaait de reeds bejaarde molen zijn wieken. Op den achtergrond het ranke silhouet der R.K. kerk
Kamperland Dezer dagen zag het Duitsche postvliegtuig D 594, komende van Londen, wegens een defecte olieleiding, zich genoodzaakt een noodlanding te maken op het bietenveld van den heer Langeraad, onder de gemeente Kamperland. Na reparatie kon het weer vertrekken
Kapelle Het veilingsgebouw te Kapelle, waar de fruit en tuinbouwproducten uit de omgeving worden verhandeld
Kapelle Ds. A. Scheele, geref predikant te Kapelle (2). De regelingscommissie der feestelijkheden te Kapelle, die verbazend drukke dagen achter de rug had, na de receptie
Kapelle Kersenplukken. Rondom Goes en Kapelle is de kersenpluk weer druk aan den gang. De boomen geven dit jaar een goeden oogst en de plukkers hebben thans met recht hun handen vol
Kapelle Het kinderkoor te Kapelle, genaamd "De Kleine Kapellenaars", met in hun midden (X) zuster Scheffer, de directrice en de leidster van het wakkere troepje
Kapelle Dorpsstraat te Kapelle, het kraakzindelijke plaatsje, waarover men in ons artikel lezen kan
Kapelle Ds. A. Scheele, geref predikant te Kapelle (1). Woensdag 17 April vierde ds. A. Scheele, geref predikant te Kapelle, zijn 25-jarig ambts-jubileum. Verbazend groot was de belangstelling. Uit heel de provincie waren uit allerlei vereenigingen en kerken afgevaardigden tegenwoordig. En ook uit de gemeente was de belangstelling zeer groot. Ds. Scheel is een zeer geziene figuur, zoowel op kerkelijk als op politiek en maatschappelijk gebied. Hierboven een foto van ds. Scheele en familie in de bloemetjes ter gelegenheid van de receptie in de Chistelijke school
Kapelle Zangwedstrijden (3). De Lofstem uit Kapelle op het podium tijdens den wedstrijd
Kapelle Zangwedstrijden (2). De belangstelling rond de kiosk tijdens de zangwedstrijden te Kapelle
Kapelle Zangwedstrijden (1). Bestuur, jury, sprekers en enkele directeuren poseeren voor den fotograaf, ter gelegenheid van het zangersfeest door de Chr. Zangvereeniging Zeeland te Kapelle op Hemelvaartsdag gehouden
Kapelle Te Kapelle werden vorige week de jaarlijksche vrachtoefeningen gehouden van het landstormcorps Motordienst voor Zeeland en Noord-Brabant. De toebereidselen voor den nachtelijken tocht te Kapelle
Kapelle Langs den weg Kapelle-Kloetinge
Kapelle Zangwedstrijden (4). Hosanna uit Vlissingen, de vereeniging met de meeste leden, welke te Kapelle zong
Kats Op 1 Mei j.l. herdacht de heer Joh. Verburg te Kats den dag, dat hij 25 jaar bij den landbouwer P. Zuydweg werkzaam is
Kerkwerve Dorpsgezicht in Kerkwerve. Niet voornaam van oudheid, en weinig pittoresk, zooals de meeste dorpjes welker ontstaan niet dateert van eeuwen her, ligt het plaatsje midden in een belangrijke landbouwstreek, waar ploeg en eg thans hoogtij vieren
Kerkwerve Het schaftuurtje op den akker. De stevige boerenpaarden hebben even rust, terwijl de ploeger zijn kopje koffie drinkt, hem door z'n zoontje gebracht
Kerkwerve Een praatje bij den dorpssmid, die waarschijnlijk een of ander karweitje van den klant onderhanden heeft
Kerkwerve De Ned. Herv. kerk van Kerkwerve en haar onmiddellijke omgeving
Kloetinge De vijver en de kerktoren te Kloetinge, met Kapelle en Goes het centrum der kersen- en bessenboomgaarden
Kloetinge Om den forschen molen van Kloetinge scharen zich knus de kleine dorpswoningen, in allengs dichter groeiend geboomte: een plaatje vol landelijke bekoorlijkheid en rust
Kloosterzande Te Kloosterzande overleed vorige week in den ouderdom van 70 jaar K.J.A.G. baron Collot 'd Escury, rentmeester van het kroondomein, burgemeester van Hontenisse en voorzitter der Eerste Ned. Coöp. Suikerfabriek
Koewacht Het echtpaar Johannes van Damme en Pauline Swartelé te Koewacht hoopt 7 Augustus het 50-jarig huwelijksfeest te vieren 2
Koewacht Het echtpaar Johannes van Damme en Pauline Swartelé te Koewacht hoopt 7 Augustus het 50-jarig huwelijksfeest te vieren 1
Kortgene Twee vette ossen van den heer C. Blokpoel uit Kortgene, samen het niet geringe gewicht vertegenwoordigende van 1925 K.G., bestemd voor de Paaschveetentoonstelling, te Rotterdam gehouden, werden door onzen fotograaf gekiekt op weg daarheen
Kortgene 50-jarig bestaan der plaatselijke muziekvereeniging (2). Aandachtig gehoor bij het festival te Kortgene
Kortgene 50-jarig bestaan der plaatselijke muziekvereeniging (1). Te Kortgene werd bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der plaatselijke muziekvereeniging een bondsfestival gehouden op Donderdag 25 Juli. Overzicht van het terrein tijdens een uitvoering van de vereeniging Apollo te Wissekerke
Kortgene Door de langdurige droogte is ook te Kortgene gebrek aan drinkwater ontstaan. Met een roeiboot wordt nu door eenige personen leidingwater aan het Wolfaartsdijksche veer gehaald en aan de ingezetenen verkocht
Kortgene Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het harmonie-gezelschap Eendracht maakt Macht te Kortgene werd een bondsfestival gehouden. De optocht
Kortgene Iedere week wordt veel vee uit Noord-Beveland naar elders uitgevoerd. Maar zooals onze foto laat zien, de bannelingen gevoelen niet altijd evenveel lust er voor het eiland te verlaten
Koudekerke Ringsteken (3). Glinsterend van leut, zijde en goud volgt de blijde kindergroep in burger- en boerendracht de vertooning van ruiters en paarden
Koudekerke Op de Openbare les, vorige week te Koudekerke gehouden ter Bewaarschool, kon men met de verzameling aardige peuters ook de tentoonstelling bezichtigen van het mooie vlechtwerk, dat ze onder de bekwame leiding harer onderwijzeres hadden gemaakt
Koudekerke Ringsteken (5). De smidsvrouw bekijkt met haar kroost vanaf de stoep het woelige festijn
Koudekerke Ringsteken (4). 'n Aspirant-overwinnaar door een bevallige Zeeuwsche Carmen aangemoedigd vóór den strijd
Koudekerke Dinsdagmiddag der vorige week ontstond, waarschijnlijk door achteloosheid of kwaadwilligheid - wat erger zou zijn - brand in de duinen bij Zwanenburg, onder de gemeente Koudekerke. Het vuur werd door in allerijl toegeschoten voorbijgangers gebluscht. Een foto van het in brand geraakte duin
Koudekerke Ringsteken (2). Als piccadores te paard wachten de boeren het oogenblik van den strijd af
Koudekerke Ringsteken (1). Ringsteken te Koudekerke. Nieuwsgierig volgt het publiek den dappere, die ten aanval trekt
Koudekerke Alles gaat tegenwoordig bijna machinaal, ook het spitten. Achter de hofstede Triton bij Koudekerke zagen wij de eerste op Walcheren in gebruik zijnde stoomspitmachine in werking. 't Gaat natuurlijk vlug, maar ... of 't ook zoo goed gaat...?
Koudekerke (Sch.) Koudekerke. De oude toren van het dorp Koudekerke, dat in de loop der eeuwen gedeeltelijk door de zee werd verzwolgen
Krabbendijke De gevaarlijke bocht te Krabbendijke "Oranjeboom" zal binnenkort geheel verdwenen zijn. De in de weg staande huisjes is men op 't oogenblik aan het sloopen
Krabbendijke Maandag 29 April bracht jhr. Quarles van Ufford, commissaris der Koningin in de provincie Zeeland een bezoek aan Krabbendijke. Zijne Excellentie wordt door burgemeester Welleman bij de aankomst in de gemeente begroet
Krabbendijke De Conservenfabriek "Zuid-Beveland" werd door den Commissaris op zijn tournée door de gemeente Krabbendijke in oogenschouw genomen. We kiekten hem op onze foto in gezelschap van den directeur der fabriek, den heer Weststraten. Achter den commissaris burgemeester Welleman
Krabbendijke In den verkeersweg Kruiningen - Krabbendijke wordt een duiker geplaatst. Dat zulks een heele karwei is toont onze foto
Krabbendijke Zaterdag demonstreerde de heer C.J. Bergs van Krabbendijke met zijn zelf geconstrueerde waterfiets in de haven en op de Oosterschelde. De met 3 personen bemande fiets, een gewicht dragend van ongeveer 225 K.G. voldeed in alle opzichten aan de te stellen eischen. Wanneer de heer Bergs voldoende steun krijgt, is hij genegen met zijn waterfiets het Engelsche Kanaal over te trappen
Kruiningen De jaarlijksche gymnastiek-uitvoering van Louis Botha te Kruiningen. Staafoefeningen op de Markt
Kruiningen Zaterdagmiddag werd te Kruiningen het Zangconcours gehouden (2). De drukte op de markt te Kruiningen gedurende het concert ter gelegenheid van het aldaar gehouden Zangconcours, gegeven door "Eendracht maakt macht"
Kruiningen De Elf Prov. Hoofdstedenrit. De deelnemers van de Elf Prov. Hoofdstedenrit in Zeeland. Vlug benzine bijvullen in Kruiningen
Kruiningen De Dorpsstraat te Kruiningen
Kruiningen De oude leiding der gasfabriek op Kruiningen is verteerd. Dies wordt er een nieuwe gelegd, waarmee men de werklieden op onze foto bezig ziet. Nadat de gasbuizen autogenisch gelascht zijn, laat men ze bij grote lengten tegelijk zinken
Kruiningen De meisjesvereeniging "Philadelfia" te Kruiningen hield een dezer dagen haar halfjaarlijksche tentoonstelling van door haar gemaakte kleeren, waaraan een verloting verbonden was van een Zeeuwschen boer op klompen - een pop natuurlijk. De dames van het naaikransje met de gelukkige winnares van den Zeeuwschen boer op klompen in haar midden
Kruiningen De Ned. Herv. Kerk te Kruiningen
Kruiningen Het fanfaregezelschap "Eendracht maakt Macht" te Kruiningen vierde vorige week zijn 65-jarig bestaan met een wedstrijd voor Harmonie- en Fanfare-korpsen. Besturen en jury poseerden welwillend voor onzen fotograaf
Kruiningen Fraaie villa in de omgeving van Kruiningen
Kruiningen Zaterdagmiddag werd te Kruiningen het Zangconcours gehouden (1). Zaterdagmiddag werd te Kruiningen het Zangconcours gehouden door den Zeeuwschen Zangersbond, waaraan door 18 vereenigingen werd deelgenomen. Hierboven de Juryleden met het Bondsbestuur. Leden der Jury waren o.a. W. v. Nieuwenhoven (zittend rechts) en P. Kallenbach (zittend links)
Kwadendamme Dezer dagen werd in Kwadendamme de nieuw-gebouwde R.K. jongens-school ingewijd en in gebruik genomen. Een foto van de nieuwe school met de kerk
Lamswaarde Te Lamswaarde is een der molens aan den slooper overgeleverd. Wij kiekten den gedeeltelijk reeds afgebroken molen, die in deze streek met echt Zeeuwsch-Vlaamsch karakter slechts noode gemist kan worden
Lamswaarde De openbare school te Lamswaarde (gem. Hontenisse), die men rechts op deze foto ziet, wordt afgebroken
Londen De Engelsche Cup-final. Een aardig toneeltje te London. Bolton supporters zijn vol goeden moed. Men weet dat hun ploeg met 2-0 van Portsmouth won. Dergelijke snapshots zijn er op den dag van den wedstrijd vele te maken in de Engelsche hoofdstad
Meliskerke Te Meliskerke brandde de boerderij af van den heer F. Loos. De ruïne van het woonhuis, dat reeds van den 16e eeuw dateerde, en een van Walcherens oudste boerderijen was
Middelburg Van de Middelburgsche Paardenmarkt (1). Van de Middelburgsche Paardenmarkt. Schijnbaar goede maatjes!
Middelburg Te Middelburg woonde Z.K.H. Prins Hendrik een demonstratie bij (1). Te Middelburg woonde Z.K.H. Prins Hendrik een demonstratie bij der Roode Kruiskolonne aldaar. Z.K.H. begroet de dames-leden bij zijn aankomst te Middelburg
Middelburg Zonnig hoekje in de Latijnscheschoolstraat te Middelburg
Middelburg De Zeeuwsche Stand op de Bektem II te Middelburg
Middelburg Middelburg had ook al Belgisch bezoek. Kiekje tijdens deze match. De Belgische doelverdediger redt
Middelburg Bij de Poelendale-Singel te Middelburg wordt een nieuwe brug gemaakt die voor de fraaie omgeving een heele verbetering belooft te worden
Middelburg De athletiekwedstrijden te Middelburg (1). De athletiekwedstrijden te Middelburg. L. v.d. Linden (U.DI Wolfaartsdijk) wint de 5000 M
Middelburg Ter gelegenheid van den verjaardag van Prinses Juliana werden te Middelburg op het gemeentelijk sportterrein kinderspelen gehouden door de schoolkinderen onder leiding hunner onderwijzers, onder de auspiciën van de vereeniging "Uit het volk voor het volk". Een foto van het nummer hindernisloopen
Middelburg De Djiguiten Kozakken te Middelburg (5). Evenals de Zeeuwen in bewondering kwamen voor de prestaties der kozakken, evenzoo werden deze laatsten bekoord door de Zeeuwsche kleederdrachten en lieten zij een Zeeuwsche schoone kieken op een hunner paarden. En de Zeeuwsche bleek niet bang!
Middelburg De Zeeuwsche voetbalclubs trainen zich voor de a.s. competitie (1). De Zeeuwsche voetbalclubs trainen zich voor de a.s. competitie. Moment uit den wedstrijd Middelburg - M.E.V.O. (Bergen op Zoom) voor het doel van M.E.V.O. Middelburg won met niet minder dan 7-1
Middelburg De Singelloop (1). De Singelloop te Middelburg. De start der deelnemers
Middelburg De graanbeurs te Middelburg (3). De vaste bezoekers en kooplieden der Middelburgsche Graanbeurs
Middelburg Te Middelburg werd het Congres gehouden van den Ned. Politiebond. Een groepsfoto van de aanwezige politiemannen uit het geheele land, waaronder er zich vanzelfsprekend een groot aantal uit Zeeland bevindt
Middelburg Dinsdag der vorige week had te Middelburg de opening plaats van het nieuwe veilingsgebouw der veilingsvereeniging "Walcheren" in tegenwoordigheid van den commissaris der koningin en andere autoriteiten. Deze foto even na de opening genomen, geeft een goeden kijk op de grootte van het middengebouw
Middelburg De groep Walcheren van den Zeeuwsch Brabantschen Turnkring (1). De groep Walcheren van den Zeeuwsch Brabantschen Turnkring organiseerde Hemelvaartsdag op het gemeentelijk sportterrein, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereeniging een sportdag. Een foto van het brugturnen door leden van Volharding uit Goes
Middelburg Stad en Land vormen in deze foto's wel een zeer sterke tegenstelling. De drukte van een Middelburgschen marktdag
Middelburg Te Middelburg woonde Z.K.H. Prins Hendrik een demonstratie bij (3). De prins volgt de oefeningen bij het spoorwegemplacement
Middelburg De afdeeling wielrijders der afdeelingen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht vertrekt uit Middelburg naar Domburg
Middelburg De Djiguiten Kozakken te Middelburg (4). De pyramide-rit, welke de bewondering voor deze volleerde ruiters gaande maakte. Een groet aan Nederland met de nationale vlag in top
Middelburg Van de Middelburgsche Paardenmarkt (3). Of hij ook trotsch is op z'n paard! De boerinnetjes, die belang stellen in alles wat verband houdt met de boerderij, zien glimlachend toe
Middelburg Hoog Zomer op de Buitenplaats Griffioen te Middelburg
Middelburg Het circus Hagenbeck bezocht vorige week Middelburg (2). Jonge Somali's bij de kameelen voor de tent
Middelburg Te Middelburg woonde Z.K.H. Prins Hendrik een demonstratie bij (4). De oefening bestond uit het vervoer van een aantal gewonden bij een spoorwegongeluk te water zoowel als te land. Het vlot met gewonden en Roode Kruiskolonne op het kanaal
Middelburg De Djiguiten Kozakken te Middelburg (3). Het binnenkomen van een der ruiters, na eenige salto-mortales op het paard te hebben vertoond
Middelburg Middelburg. Aan dit levendig en zonnig tafereeltje van het drukke verkeerspunt der Lange Burght en Lang Delft te Middelburg ruimen wij hier gaarne een plaatsje in
Middelburg De Singelloop (2). Wolf (Den Haag) en van Ieperen (Rotterdam), resp. eerste en tweede in den Singelloop van E.M.M. te Middelburg
Middelburg De heer Kole uit Middelburg won den beker, beschikbaar gesteld door H.M. de Koningin voor de jaarlijksche ringrijderij in de Abdij aldaar gehouden
Middelburg Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot voorzitter van het bestuur der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen mr. H. v.d. Beke Callenfels, advocaat en procureur te Middelburg
Middelburg Het circus Hagenbeck bezocht vorige week Middelburg (1). Het circus Hagenbeck bezocht vorige week Middelburg. Onze fotograaf wist met zijn toestel een aantal Somali-negers te verschalken, die belangstelling genoten van de zijde van het zwakke geslacht
Middelburg Van de Middelburgsche Paardenmarkt (2). Van de Middelburgsche Paardenmarkt. De inspectie van het gebit, dat den koop vooraf gaat
Middelburg Een rondwandeling met de muziek- en sportvereenigingen (2). Terwijl de muzikanten voor het oude-mannenhuis rustig blazen..…
Middelburg De Djiguiten Kozakken te Middelburg (2). De ruiters bewijzen een vaste hand te hebben, door in razenden galop een bal van een paal te stooten met een speer
Middelburg De Djiguiten Kozakken te Middelburg (1). De Djiguiten Kozakken te Middelburg. De kozakken komen het terrein opgereden en brengen hun groet aan het publiek
Middelburg Het Burgersweeshuis te Middelburg is verkocht. De weezen zullen nu bij particulieren worden ondergebracht. Een foto van het gebouw aan het Molenwater
Middelburg 11 Mei was het 25 jaar geleden, dat de heer A. de Rijke te Middelburg als rangeerder in dienst kwam bij de Ned. Spoorwegen
Middelburg De afdeelingen 's Hage, Rotterdam en Dordrecht der Nederl. reisvereeniging brachten vorige week een bezoek aan Walcheren. We kiekten het gezelschap bij de binnenkomst te Middelburg
Middelburg Kortelings vierde het echtpaar De Graaf te Middelburg de diamanten bruiloft. Het nog krasse echtpaar tusschen de bloemetjes
Middelburg Te Middelburg woonde Z.K.H. Prins Hendrik een demonstratie bij (2). Z.K.H. kijkt met belangstelling naar het aan den wal brengen van de gewonden
Middelburg Van de Middelburgsche Paardenmarkt (5). In de omgeving troffen wij dit vriendelijke aardbeienverkoopstertje aan. Zou ze er niet ééntje van nemen? Ze zien er zoo verleidelijk uit!
Middelburg Van de Middelburgsche Paardenmarkt (4). Donderdag 27 Juni werd te Middelburg de jaarlijksche paardenmarkt gehouden, waarvoor ditmaal buitengewone belangstelling bestond. Onze fotograaf maakte een wandeling met z'n camera over het marktterrein en knipte er enkele aardige momenten. In groepen worden de tentoongestelde dieren bezichtigd
Middelburg De graanbeurs te Middelburg (2). De boonen worden op monster gekeurd
Middelburg De groep Walcheren van den Zeeuwsch Brabantschen Turnkring (2). Burgemeester J. Dumon-Tak, overste Biermans en het lid der Prov. Staten Van Dusseldorf met hunne dames volgen met belangstelling de turnoefeningen op het sportterrein te Middelburg
Middelburg Een rondwandeling met de muziek- en sportvereenigingen (1). Op initiatief van de heer Stofkooper werd besloten te Middelburg nu en dan een rondwandeling te maken met de muziek- en sportvereenigingen, die daaraan wenschen deel te nemen. Zaterdag 24 Aug. werd de eerste rondwandeling gemaakt en een serenade gebracht bij het Oude-Mannen- en Vrouwenhuis, wat de oudjes zeer op prijs stelden. De opmarsch onder groote belangstelling door de straten van Middelburg
Middelburg De jaarlijkse ringrijderij (2). Varieerende Walchersche belangstelling. Zelfs een boertje in kleederdracht der vorige eeuw, welk steeds zeldzamer wordt, ontbrak niet
Middelburg We geven hierboven een foto gemaakt bij de officieele opening der Internationale Bakkerstentoonstelling te Middelburg door den burgemeester van deze plaats. Van l.n.r. voorste rij: Burgemeester Dumon Tac, en de heeren Kloet, Stähle (Alg.voorz.), C.J. de Wolff (voorz.), G.J. Mulder
Middelburg Atheletiekwedstrijden van Wilhelmina te Middelburg (1). Atheletiekwedstrijden van Wilhelmina te Middelburg. Groote belangstelling. Tijdens den hink-stap-sprong
Middelburg Een rondwandeling met de muziek- en sportvereenigingen (3). ... zitten de oudjes dankbaar te luisteren
Middelburg De graanbeurs te Middelburg (1). De graanbeurs te Middelburg waar elken Donderdag de marktprijzen worden vastgesteld en de diverse graan- en boonsoorten door de boeren aan de handelaren worden verkocht. Links de Graanbeurs, rechts de Giststraat waarboven Lange Jan z'n statige lijnen verheft
Middelburg De Zeeuwsche voetbalclubs trainen zich voor de a.s. competitie (2). Een doelpuntrijke wedstrijd te Middelburg. Nog een moment uit den wedstrijd tegen M.E.V.O. de doelman der gasten ontbreekt een aanval
Middelburg Te Middelburg werd Vrijdag 28 en Zaterdag 29 Juni het congres gehouden voor Openbare Gezondheidsregeling, onder voorzitterschap van Dr. Jitta. We kiekten enkele afgevaardigden en leden der verschillende deelnemende vereenigingen, na de officieele ontvangst ten Raadhuize. Eerste rij (midden) dr. Jitta, links van dezen voorz. gen. Peerbolte, en rechts van hem de afgevaardigde van B. en W., die het gezelschap ontving
Middelburg Middelburg. Er schijnt groote behoefte te bestaan aan een nieuwe draaibrug over het kanaal. Er is sprake van vernieuwing, welke geen overbodige luxe zou beteekenen
Middelburg De athletiekwedstrijden te Middelburg (2). Nog een kiekje van de athletiekwedstrijden te Middelburg. Kogelstooten voor dames
Middelburg Op het molenwater te Middelburg tegenover de muziektent is dezer dagen het borstbeeld verrezen van Jan Morks, die jarenlang de leider was van het Middelburgsch Muziekkorps en in 1926 overleed
Middelburg Atheletiekwedstrijden van Wilhelmina te Middelburg (2). A. Kambier wint de 1200 Meter hardloopen op de wedstrijden van "Wilhelmina" te Middelburg
Middelburg Middelburg in vogelvlucht: rechts de Oostkerk, daaronder de abdijtoren en het Stadhuis, links de vesten met Bolwerk en singels
Middelburg Dezer dagen vierde de heer W.J. Schütz, een onzer bekende Middelburgsche kunstschilders zijn 75sten verjaardag
Middelburg Te Middelburg is dezer dagen de eerste steen gelegd van het nieuwe poldergemaal. Overzicht van den bouw en de omgeving
Middelburg De athletiekwedstrijden te Middelburg (3). Athletiek wedstrijden te Middelburg op Zaterdag j.l. De start van het nummer 5000 M. hardloopen
Middelburg De jaarlijkse ringrijderij (1). Op het anders zoo rustige abdijplein te Middelburg heerschte Donderdag 29 Augustus een drukte van jewelste. De groote ruimte was geheel ingenomen door schilderachtige ruiters en boerinnetjes bij gelegenheid van de jaarlijkse ringrijderij, welke duizenden vreemdelingen trekt, om verschillende wisselbekers. o.a. ook van H.M. de Koningin
Middelburg Maandagmorgen der vorige week werd op het terrein der Voetbalvereeniging Middelburg te Middelburg de kleedkamer verbrand. Men denkt aan kwaadwilligheid. Wat er overbleef van het gebouwtje toont bovenstaande foto
Middelburg Atheletiekwedstrijden van Wilhelmina te Middelburg (3). Moment uit de 1200 M. hardloopen. Kloet gaat aan den kop doch kwam op 't laatste rechte eind te vallen waardoor hij de eerste plaats aan Kambier moest afstaan
Middelburg Een rondwandeling met de muziek- en sportvereenigingen (4). ... zitten de oudjes dankbaar te luisteren
Nieuwerkerk Merkwaardige kerk te Nieuwerkerk: voorop de toren, daaraan gebouwd de school en daarachter pas de kerk. Blijkbaar is het middenschip vroeger ingestort en heeft men het niet weer opgebouwd
Nisse De Weel bij Nisse
Nisse Bij de dorpskerk te Nisse
Noord-Beveland De bessenpluk is nog steeds in vollen gang (2). De gevulde bessenmandjes worden gewogen vóór de verzending
Noord-Beveland De bessenpluk is nog steeds in vollen gang (1). De bessenpluk op Noord-Beveland is nog steeds in vollen gang. Een ijverige plukster
Noord-Beveland Zinkstuk (1). Enkele dagen geleden liet men aan de Noordzijde van Noord-Beveland een stuk zinken met een oppervlakte van 1800 M2. Deze foto doet zien hoe stevig het stuk in elkaar wordt gewerkt
Noord-Beveland Zinkstuk (2). Zoodra het stuk z'n plaats van bestemming heeft bereikt, wordt het met steenballast bezwaard en het geschikte oogenblik voor het zinken afgewacht
Noord-Beveland De Steenhoeve (1). Een foto van "De Steenhoeve", een der grootste landbouwschuren van Noord-Beveland. Wij maken in het bijzonder attent op den grooten zonnewijzer, waarvan wij hiernaast een detailkiek geven
Noord-Beveland Schapen op den Noord-Bevelandschen dijk
Noord-Beveland De Steenhoeve (2). Een detail van de zonnewijzer
Noordgouwe Een aardig kiekje van het Noordgouwsche kinderkoor "Gloria in excelsis", dat onlangs met "Lentebloemen" van Cath. van Rennes onder leiding van mevr. M.S. van Griethuijsen-van der Grient grooten bijval oogstte
Noordwelle Vredig ligt daar rond de kerk als middelpunt het aardige dorpje Noordwelle. Het eenvoudige witte brugje en het sluisje op den voorgrond verhoogen niet weinig den schilderachtigen aanblik
Noordwelle Rond de kerk van Noordwelle is men bezig met de vernieuwing van den straatweg en het klinkerpad
Oostburg Achter de oude protestantsche kerk te Oostburg
Oostburg Van het rustige dorpje Oostburg in West-Zeeuwsch-Vlaanderen geven we op deze bladzijde een paar aardige dorpskiekjes. De Cadzandsche weg op een stillen dag
Oostburg Te Oostburg wist de heer P.J. Doolaege bij het gaaischieten van de plaatselijke handboogschutterij den kampioenstitel te behalen. We zien hem op onze foto hiernaast rechts in actie
Oostburg Het Boheemsche trio heeft een aandachtig gehoor op de wekelijksche markt te Oostburg
Oostburg Na den uitstekend geslaagden cursus in garneerkunst, onder leiding van den heer A. Melis te Tilburg, werd te Oostburg een tentoonstelling gehouden door de leerlingen der Slagersvereeniging aldaar. Een overzicht van de vaktentoonstelling en de deelnemers
Oostburg Oostburg. Het pleintje bij de Protestantsche kerk. Op den achtergrond de toren van de Katholieke kerk
Oostburg Mevrouw Langoor van Angora poseerde op den Konijnentoondag te Oostburg voor onzen fotograaf te midden van haar 8 blanke spruiten. Eigenares van dezen mooien koppel is mej. Becu te Cadzand-haven
Oostdijk De landbouwer Blok te Oostdijk (Nieuweland-polder) heeft een vorstvrije aardappelbewaarplaats gebouwd. Dit is de tweede van dit genre. De eerste bouwde hij vorig jaar en in den afgelopen strengen winter is de deugdelijkheid ervan wel bewezen. Kon toen niemand aardappelen afleveren, de heer Blok kon het toen wel. De constructie lijkt eenvoudig, maar toch eischt de bouw heel wat werk. Het nut echter weegt ruimschoots op tegen de moeite welke er aan moet worden besteed
Oosterland Te Oosterland, waar kerk en toren niet zoo oud zijn, heeft men tusschen beide het raadhuis geplaatst. Menigmaal vindt men op 't oostelijk deel van het eiland toren en kerk gescheiden, - een merkwaardig verschijnsel, waarvan zich echter de bewoners nauwelijks bewust zijn
Oosterland De molenaar, zwoegend onder zware zakken, verlevendigde de aanblik van het stille Oosterland
Ouwerkerk Nieuwe muziektent te Ouwerkerk (1). De burgemeester J. Romey houdt een toespraak bij de eerste betonstorting voor de nieuwe muziektent te Ouwerkerk (Duiveland)
Ouwerkerk Nieuwe muziektent te Ouwerkerk (2). Het dochtertje van den directeur van "Nieuw Leven", den heer C.A. Swenne, stort de eerste beton
Ovezande "Ga naar de markt, koop een koe." Naar oude zede gaat de verkoop van een koebeest nog altijd gepaard met handslag en druk heen en weer gepraat. De Veehandelaar, dien wij op de voorjaars-veemarkt te Ovezand kiekten, tracht het eens te worden met het Zuid Bevelandsche boertje. Aanstonds klinkt het "Verkocht" of "Geluk ermee"
Ovezande In den draaimolen te Ovezande
Poortvliet Eerste lustrum der muziekvereeniging Kunst naar Kracht (2). Een der aardig eerepoorten te Poortvliet opgericht bij gelegenheid van het Festival
Poortvliet Eerste lustrum der muziekvereeniging Kunst naar Kracht (1). Ter gelegenheid van het eerste lustrum der muziekvereeniging Kunst naar Kracht te Poortvliet werd aldaar het eerste festival gehouden, waarvoor heel veel belangstelling bestond. We plaatsen hierboven een foto der feestvierende vereeniging. Rechts van het vaandel de directeur de heer J. Horst, geheel rechts (2e achteraan rechts) de voorzitter de heer Blaas
Poortvliet Eerste lustrum der muziekvereeniging Kunst naar Kracht (3). De optocht der Gezelschappen door het dorp Poortvliet. Voorop Kunst naar Kracht met het feestcomité
Renesse Renesse bezit een kerkgebouw, dat er met zijn forsche lijnen en onderbouw wel uitziet, alsof het nog eeuwen kan trotseeren
Renesse De gravers aan het strand te Renesse
Renesse Nabij het strand te Renesse heeft de storm in den vorigen winter een groot stuk duin weggeslagen. Men is thans bezig de duinen ter plaatse te herstellen en te versterken met een betonnen glooiing
Retranchement Te Retranchement is men druk bezig aan het leggen der rails voor de electrische tram, die aldaar de verbinding zal vormen met de Belgische badplaatsen en dezer dagen in gebruik zal worden genomen. Een foto van de laatste werkzaamheden aan de lijn
Retranchement Zicht op Retranchement. Het plaatsje bezit nog versterkingen, die blijkbaar dateeren uit den tijd van Prins Maurits. Ook Napoleon heeft hier nog gelegerd voor den overtocht naar Walcheren
Retranchement De eerste electrische tram in Zeeuwsch-Vlaanderen. Dezer dagen is de verbinding van Retranchement met Knocke tot stand gekomen. De bewoners dier omgeving maken reeds in grooten getale gebruik van deze prachtige verbinding
Rilland "Ril"-"land". Het aantal onbewaakte overwegen in Nederland is welhaast legio. De meeste zijn ongevaarlijk, maar van andere is het gevaar op al te vreeselijke wijze gedemonstreerd. De overweg "Ril"-"land"-Bath heeft een afschuwelijke vermaardheid bekomen. De verkeersweg, die zig-zag de spoorbaan kruist, was door zijn ontactischen aanleg daarvan wel een der grootste oorzaken, de overweg zelf misschien de geringste. Thans wordt daarom de verkeersweg omgebouwd en in den vollen afstand één rechte baan, langs den spoordam. Onze foto laat dat zien. Ter plaatse waar de baanwachterswoning staat, kwam links de weg dwars over de spoorbaan. Dat is nu voorbij en ook het huisje wordt afgebroken
Rilland Den nieuwen verkeersweg Rilland - Bergen op Zoom (1). Men is bezig den laatsten hand te leggen aan den nieuwen verkeersweg Rilland - Bergen op Zoom. De groote machine waarin het asfalt voor de deklaag van den weg wordt bereid
Rilland Den nieuwen verkeersweg Rilland - Bergen op Zoom (2). Er is heel wat personeel noodig, dat veelal snel moet arbeiden, om van de magnifieke, gladde wegen te verkrijgen, waarover het straks een lust zal zijn te rijden
Rilland Op den onbewaakten overweg gebeurde een tragisch ongeluk (1). Op den onbewaakten overweg te Rilland-Bath gebeurde op den eersten Pinksterdag een tragisch ongeluk. Een Belgische familie uit Antwerpen, bestaande uit vader, moeder, dochtertje en zoontje werden door den trein Bergen op Zoom - Vlissingen met hun auto gegrepen en verloren allen het leven. Onze foto geeft den gehele vernielden auto langs den spoorweg. Met het oog op de feestdagen moesten wij ons blad te vroeg afsluiten om van deze ramp nog foto's in ons vorig nummer op te nemen
Rilland Te Rilland werd een bazar gehouden ten bate van de muziekvereeniging Rillandia aldaar. Het comité achter een der étalages
Rilland Aan den beruchten overweg te Rilland-Bath werd Zondag een auto uit Antwerpen aangereden en werden de inzittenden, deels ernstig, gewond
Rilland Den 26en April hoopt het echtpaar J. Walraven-de Witte te Rilland Bath den dag te herdenken, waarop de voor 50 jaar in het huwelijk werden verbonden
Rilland Op Hemelvaartsdag hadden te Rilland serie-wedstrijden plaats, georganiseerd door de voetbalclub "Volharding". Op onze foto het eerste elftal dat de wedstrijden organiseerde, en dat de overwinning behaalde in de winnaarsronde tegen Ajax met 3 - 1
Rilland De werkzaamheden aan den grooten nieuwen verkeersweg Brabant - Zeeland zijn in vollen gang. De werklieden ziet men op onze foto bezig bij de halte Rilland
Rilland Op den onbewaakten overweg gebeurde een tragisch ongeluk (2). Ongeval te Rilland-Bath. Op deze foto zien we hoe de echtgenoote en moeder wordt weggedragen. Het slachtoffer was toen reeds overleden
Rotterdam Een onverwachte nederlaag van Feijenoord tegen Velocitas. Moment uit dezen te Rotterdam gespeelden wedstrijd. De doelverdediger der Groningers onderbreekt een aanval
Sas van Gent De wielerbaan (2). Een aardig overzicht van de mooie wielerbaan te Sas van gent tijdens den 2 uurs koppelwedstrijd
Sas van Gent Wielerwedstrijden te Sas van Gent (1). Wielerwedstrijden te Sas van gent. Het zoontje van den baandirecteur huldigt Piet Moeskops na zijn overwinning op Osmella, Degraeve en Arlet
Sas van Gent De winnaars en kampioenen van den Zeeuwschen Voetbalbond, "Sassche Boys" van Sas van Gent
Sas van Gent De wielerbaan (1). De wielerbaan te Sas van Gent. Wij ontvingen deze foto's juist te laat voor het vorige nummer. Aan den start voor den Omniumcours. Verschelden-de Bruyker en Jan v. Kempen-A. Ranschaert
Sas van Gent Wielerwedstrijden te Sas van Gent (2). Fraai overzicht van de wielerbaan te Sas van Gent tijdens de zeer belangrijke wedstrijden
Scherpenisse J. Pot, beurtschippersknecht te Scherpenisse, wien het dezer dagen gelukken mocht, den dertienden drenkeling van den dood te redden. Pot is door zijn menschlievend en hulpvaardig karakter algemeen geacht
Schoondijke Bij den wagenmaker van Schoondijke
Schoondijke Langs den dijk te Schoondijke liggen in de laagte, de kleine boerderijtjes en dagloonerswoningen, nu nog in het vale voorjaarszonnetje, straks in de luwte der groenende wilgen en peppels
Schoondijke Langs de trambaan op den straatweg te Schoondijke ligt het oude bedehuis, waarvoor twee gladstammige iepen hun brede kruinen torsen
Schoondijke Stevig stappen den horssen voort over den straatweg van Schoondijke naar Oostburg. Op den achtergrond de molen en de lage huisjes van het aardige buurtje
Schoondijke Een schilderachtig langs den straatweg van Schoondijke gelegen boerderijtje. De knoestige olmen langs de sloot zullen de woningen straks beschutten tegen al te fellen zonneschijn
Schore De burgemeester van Schore in zijn kamer ten gemeentehuize
Schore De steenzetters aan het werk op de glooiing van de Schoorsche Sluis aan de Scheldekant. Een staaltje van de voortdurende zorg welke men besteedt aan de instandhouding van de beschuttende dijken
Schore De Dorpsstraat te Schore omstreeks 1755. De boomen, links op deze afbeelding zijn dezelfde als die rechts op bovenstaande gravure, zoodat deze beide afbeeldingen, naast elkaar gelegd een geheel vormen. Op den voorgrond ziet men de z.g. Driehoek, een klapbank, die enkele jaren geleden werd afgebroken
Schore Een nuttig werk is dezer dagen te Schore geschied. De hoofdverkeersweg heeft 'n algeheele verbetering ondergaan ten gerieve van het steeds drukker wordend en hoogere eischen stellend verkeer
Schore De Langestraat te Schore met den scheeven toren. Rechts de bakkerij van den heer Stevense. Op de plaats, waar thans een wegwijzer staat, stond tot voor enkele jaren een z.g. klapbank
Schore Overzicht nabij de Schorebrug over het kanaal. In de verte ziet men het station Vlake. Door het kanaal komt dagelijks een groot aantal schepen, zoodat de draaibrug niet dikwijls lang gesloten blijft. Vele wachtenden voor de brug weten hierover mee te spreken
Schore Wegens reparatie aan de hoofdbuis der Z.B. waterleiding te Schore werd deze Zaterdag afgesloten, terwijl op den Kruiningschen Zanddijk een reserve-toren werd geplaatst voor de regeling van den waterdruk
Schore Men heeft met tegenslag te kampen bij de werkzaamheden aan de groote keersluis en den dijk te Schore. Met een en ander was men juist gereed, toen voor eenige dagen de aangelegde dijk instortte, de steenen glooiing wegschoof en, als bij een aardbeving, den modder metershoog uit de grond perste
Schore Kerk en toren van Schore omstreeks 1755
Schore Schore. Het uitgaan der school. Men ziet hier van links naar rechts: het gemeentehuis, de onderwijzerswoning, de kerk met toren en de school
Schouwen Door het land van Schouwen. Aan den slootkant
Schouwen De kramerijen-koopvrouw trekt, vergezeld van haar zoon, die "in vodden doet", door de Zeeuwsche dorpen om er haar waar aan de man, meestal echter aan de vrouw te brengen. Een zonnig toneeltje vol landelijken eenvoud, dat onzen fotograaf bij zijn tocht door het eiland Schouwen wist vast te leggen
Schouwen Het vlakke land van Schouwen heeft ook zijn schoonheid
Schouwen-Duiveland Aan het molenrad
Schouwen-Duiveland Landelijk tafereel op den weg Zierikzee-Nieuwerkerk. Droomerig staan de koeien langs den slootkant te herkauwen
Schouwen-Duiveland Autorit (1). Na een autorit werd er een rit met 80 auto's door Schouwen-Duiveland ondernomen. De opstelling voor dezen rit leverde bovenstaand tafereeltje
Schouwen-Duiveland Autorit (2). Dat het onderweg aan vroolijkheid niet ontbrak, toonen wij met de kiek hiernaast
Schuddebeurs De heer en mej. P. Kort-Kostense, aan de Kloosterweg (1). De heer en mej. P. Kort-Kostense, aan de Kloosterweg te Schuddebeurs, vierden 16 Mei hun gouden bruiloft
Schuddebeurs De heer C. Bolle herdenkt 1 Mei den dag, waarop hij voor 50 jaar in dienst trad bij de familie De Vlieger te Schuddebeurs op Noordgouwe en thans nog altijd met opgewektheid dezelfde werkzaamheden als melkknecht verricht
Schuddebeurs De heer en mej. P. Kort-Kostense, aan de Kloosterweg (2). De heer en mej. P. Kort-Kostense, aan de Kloosterweg te Schuddebeurs, vierden 16 Mei hun gouden bruiloft
Serooskerke De heer C.P. van Dalen te Serooskerke herdacht dezer dagen den dag, waarop hij voor 25 jaar post- en telefoonhouder werd te Serooskerke
Serooskerke Serooskerken. De zangvereeniging bracht dezer dagen een bezoek aan Brussel. We kiekten het gezelschap in de touring-car van het reisbureau Zeeland, op doorreis door Gent
Sluis In dezen z.g. poorters-onderstand in de wallen van Sluis huisde tot voor korten tijd een oud vrouwtje, die daar op zekeren dag in zoodanigen toestand werd aangetroffen, dat opname in een liefdadige instelling ter plaatse noodzakelijk bleek. Het hol, dat onder den wal is gelegen, werd daarna onbewoonbaar gemaakt
Sluis Sluis. De Kaai langs het Kanaal naar Brugge
Sluis Sluis. De merkwaardige molen op de wallen
Sluis Sluis, de merkwaardige molen bij de wallen, die dateert van de eerste helft der 18e eeuw
Sluis Op de oude wallen van Sluis
Sluis Het stadhuis te Sluis, met z'n vier pittige hoektorentjes en het aangebouwde trapgeveltje op de van kanteelen voorzienen onderbouw
Sluis De hoofdstraat van Sluis met de op den achtergrond de beroemden Raadhuistoren
Sluis Het oude kapelletje te Sluis, dat om zijn oudheidkundige waarde vermoedelijk gerestaureerd zal worden
Sluis De poortersonderstand in de wallen, waar de laatste bewoonster, waarvan in ons artikel sprake is, geruimen tijd een onderdak had gevonden
Sluiskil De in aanbouw zijnde nieuwe fosfaatfabriek te Sluiskil
Sluiskil Te Sluiskil gaat de bouw van nieuwe fabrieken en de uitbreiding der reeds bestaande maar voortdurend verder. Een kijkje op de complexen der Cokesfabriek, welke een flinke uitbreiding ondergaat
Souburg Hoe de watervoorziening te Souburg bij de tramhalte geschiedt
Souburg Oost en West Souburg, zooals slechts weinigen het zien (2). Oost en West Souburg, zooals slechts weinigen het zien maar zooals onze fotograaf het zag, toen hij met de Sopla-vliegmachine een snoepreisje maakte in hooger sferen. Linksboven het z.g. tuindorp, in het midden der foto de huizen der woningbouwvereeniging
Souburg Oost en West Souburg, zooals slechts weinigen het zien (1). Oost en West Souburg, zooals slechts weinigen het zien maar zooals onze fotograaf het zag, toen hij met de Sopla-vliegmachine een snoepreisje maakte in hooger sferen. Het centrum van het oude dorp
Souburg Het bestuur der Turnvereeniging Wilhelmina te Souburg tijdens de viering van haar 2e lustrum in de bloemetjes
Souburg Een foto van den vlasoogst in de omgeving van Souburg
Souburg Paastentoonstelling (4). Het mooiste nest Wit Vlaamsche reuzen, dat den 1en prijs verwierf. Eigenaar W. Kramer te Souburg
Souburg Paastentoonstelling (3). De Russische Brandneus-ram van den heer Wildeboer te Weinstede Meppel verwierf te Souburg den 1en prijs
Souburg Paastentoonstelling (2). Een leuk beestje: een Zijdehoen van den heer J. Rosier te Goes, dat den 1en prijs verwierf
Souburg Paastentoonstelling (1). De Souburgsche Pluimvee- en Konijnenvereeniging "Samenwerking bevordert Welvaart" hield vorige week haar jaarlijksche Paaschtentoonstelling. Er werden blijkens onze foto prachtige prijzen uitgeloofd
Souburg De Christelijke Knapenvereeniging "Samuel" te Souburg werd ter gelegenheid van haar 12 en half jarig bestaan een vaandel aangeboden, dat we hiernaast links reproduceeren met de commissie, die het geschenk namens de gevers offreerde, -Van links naar rechts de heeren Kastelein, den Engelsman en Janse
Souburg Te Souburg heerscht momenteel groot gebrek aan drinkwater. hetgeen tot gevolg heeft, dat men er allures aan gaat nemen van een Oostersche stad. Onze foto geeft een paar waterverkoopers in de uitoefening van hun ambacht
St. Anna ter Muiden Het aardige dorpspleintje met den zwaren toren te Sint Anna ter Muiden
St. Anna ter Muiden Oud molentje langs den weg naar Sint Anne ter Muiden
St. Jansteen In verband met het 40-jarig ambtsjubileum van den Edelachtbaren heer Cam. IJsebaert, vonden er te St. Jansteen feestelijkheden plaats. De huldiging van den burgemeester door de schoolkinderen, die een hartelijk hoera op hem uitbrachten
St. Kruis Druk is het in St. Kruis nooit en de fotograaf heeft er alle gelegenheid om rustig zijn standpunt te bepalen en dorpsstraat met kerk nog eens van een andere kant te nemen
St. Kruis De boerensmid aan den ploeg
St. Kruis Het oude kerkje van St. Kruis met den zwaren, vierkanten toren: het dateert uit de veertiende eeuw
St. Kruis Lente op de boerderij. Al is het gras nog maar dun, de jonge beesten weten toch nog wel een en ander van hun gading te vinden
St. Kruis In ruil voor de lompen bezorgt de "voddenraper van St. Kruis" de jongens van het dorp de zoo begeerde papieren molentjes
St. Philipsland Kijkje op het dorp St. Philipsland
St. Philipsland De burgemeester van St. Philipsland, de edelachtbare heer H.P. Kleppe, in zijn werkkamer ten stadhuize
St. Philipsland De Kerkdreef te St. Philipsland met den ingang der Ned. Herv. Kerk. Boven de deur het jaartal der bedijking van den polder. Het doodshoofd met de gekruiste beenderen duidt er op dat hier vroeger ook een kerkhof was
St. Philipsland De zijgevel van het eenvoudige Raadhuis te St. Philipsland
St. Philipsland De Edelachtbare heer H.P. Kleppe, burgemeester van St. Philipsland trad dezer dagen in het huwelijk met mej. A.E. Vernes. Wij maakten een foto van het bruidspaar op de stoep van het Raadhuis aldaar
St. Philipsland Een der fraaie boerderijen van het schiereiland St. Philipsland
St. Philipsland (?) De Nederlandsch Herv. Kerk met den scheeven toren, die vage herinneringen opwekt aan den beroemden toren van Pisa
Stavenisse Een kiekje genomen te Stavenisse tijdens het "sprietloopen" op Koninginnedag, een sport welke heel wat behendigheid vereischt
Stavenisse Te Stavenisse (Tholen) werd Koninginnedag in alle opgewektheid gevierd. Voor het Raadhuis werd den burgemeester een serenade gebracht. In de deur, burgemeester Hanssens tijdens zijn toespraak tot de feestvierende gemeentenaren
Terneuzen Aan de sluizen
Terneuzen Rustende oude zeelieden aan de Groote Haven
Terneuzen De Hoofdstraat met den Raadhuistoren
Terneuzen Hierboven geven wij een foto van de zacht glooiende Nieuwstraat te Terneuzen. Links ziet men het Post- en Telegraafkantoor
Terneuzen Schilderachtig buurtje
Terneuzen Nabij de nieuwe bascule-brug te Terneuzen was een loos visschertje bezig
Terneuzen De heer A. v. Hecke te Terneuzen herdacht dezer dagen het feit, dat hij voor 25 jaar in betrekking kwam bij de firma v.d. Sande, uitgever van de Terneuzensche Courant
Terneuzen Terneuzen. In de binnenhaven brengt de vrij drukke scheepvaart leven en beweging
Terneuzen Een zeldzaam jubileum vierde dezer dagen mej. Dina Stouthamer te Terneuzen, die nu reeds 25 jaren als dienstbode in betrekking is bij mejuffrouw P.J. Bertel aldaar. Van dàt soort zijn ze tegenwoordig met een lantaarntje te zoeken
Terneuzen Terneuzen. Een zonnige foto van de Noordstraat, die met haar talrijke winkels groote-stadsallures aanneemt
Terneuzen Turnfeesten te Terneuzen (2). De turnfeesten te Terneuzen. Overzicht op het veld tijdens de vrije oefeningen
Terneuzen De boerderij "De Twee Leeuwtjes" te Terneuzen. Op deze hoeve logeerde eens de Koningin van Engeland
Terneuzen De groote basculebrug over het kanaal te Terneuzen werd dezer dagen in gebruik genomen
Terneuzen Woelige Schelde bij Terneuzen
Terneuzen De binnenhaven van Terneuzen op een rustigen namiddag
Terneuzen Wat staat de spoorlijn Gent-Terneuzen te wachten? Volgens de Belgische bladen zal de lijn overgaan aan den Belgische Staat en op het Belgische gedeelte wordt een dubbele lijn aangelegd. Een foto van het lokaaltje op het station te Terneuzen
Terneuzen De Markt
Terneuzen Op de steenen bank in het zonnetje
Terneuzen Turnfeesten te Terneuzen (1). Turnfeesten te Terneuzen. Door de V.V.V. werden op Koninginnedag turnfeesten georganiseerd. Uitgenoodigd waren de Zeeuwsche en Brabantsche turnbond. Defilé voor het gemeentebestuur na de officieele ontvangst door den burgemeester van Terneuzen
Terneuzen De firma de Meyer's Zonen, Expeditie en Scheepvaartmij te Terneuzen vierde dezer dagen het 50-jarig bestaan onder groote belangstelling. Onze foto toont de drukte ter gelegenheid van de serenade op den feestdag. Op het balkon de familie de Meyer
Terneuzen Laden en lossen aan de haven te Terneuzen
Terneuzen Weekmarkt. Het punt van verzamelen is de Nieuwstraat
Tholen Een mooi oud hoekje achter de Hervormde kerk te Tholen
Tholen Deze jonge Tholensche landbouwer trekt met dit eigenaardige wagentje eerst de maat op den aardappelakker. De pootgaten bevinden zich dus altijd op regelmatigen afstand van elkaar
Tholen Groot en klein! Een typisch plekje te Tholen. Links de monumentale, forsche kerk, rechts de nederige zonbeschenen huisjes van "'t Kerkhof" zooals het buurtje daar genoemd wordt
Tholen Als het land gespit is, kan er gezaaid worden. Dit gaat voor een deel ook reeds machinaal. Op het eiland Tholen zagen we deze erwtenzaaimachine in actie. De man er achter regelt den zaai
Tholen Een fraaie tegenlicht-opname van de "Eendracht" te Tholen. Gezicht vanaf de brug op de kronkelende rivier, welker wateren door de zon tot kristallijnen schubben zijn omgetooverd
Tholen De mooie oude Herv. Kerk te Tholen wordt gedeeltelijk gerestaureerd. Gezicht op 't steigerwerk, om een der bogen op 't dak der consistorie te restaureeren
Tholen Tram en bus te Tholen. Met de nieuwe brug en de verkeersverlegging, komt nu de tram Bergen op Zoom - Tholen tot in de stad Tholen, terwijl ze vroeger slechts bracht tot aan 't veer, Brabantsche wal. Thans rijdt ze tot in den Eendrachtsweg, de nieuwe straat waar de autobussen naar Stavenisse en St. Annaland met den dienst correspondeeren
Valkenisse Een heerlijk panorama vanaf de duinen te valkenisse. Tusschen het groen de boerderij Valkenisse, waarnaar deze mooie omgeving is genoemd
Valkenisse Pinksterdrie werd te Valkenisse een Zendingsdag gehouden uitgaande van de classis Walcheren der Ned. Herv. Gemeente. Onze foto werd genomen tijdens de rede van ds. Brouwer, directeur van het zendingsbureau te Oegstgeest
Veere Molen te Veere
Veere Vliegtuigenfabriek te Veere
Veere Veere wordt in den vacantietijd door honderden vreemdelingen bezocht. Een groep Engelschen in hun touringcar
Veere Aan de Kade te Veere waar een aantal prachtige oud-hollandsche gevels den roem en de nagedachtenis van een vorig geslacht hooghouden, is men er in geslaagd, door bemiddeling van de vereeniging "Nehallennia" een der fraaiste gevels, welke gevaar liep te zullen verdwijnen, te behouden. Een foto van dit fraaie geveltje, in de passende omgeving der historische gebouwen
Veere Aan den Dom te Veere worden weer herstellingswerken uitgevoerd. We kiekten het statige gebouw in zijn arbeidstoerusting

Index pagina: 1 2 [>>]