Maximaliseer zonodig uw scherm voor een volledige weergave van het menu links op het scherm:
In Windows:
Microsoft Internet Explorer: volledig scherm (F11),
Netscape Navigator: verberg werkbalken.
Ontworpen voor minimaal 800 x 600 pixels en middelgrote tekst.

(c) Ad Weststrate 2004

Alle rechten voorbehouden.

Uitgave: Uitgeverij Ons Zeeland 2004

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door middel van fotokopieën, opnamen, of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Koper doet afstand van elk recht op beroep op de artikelen 6:74; 6:173 en 265 B.W.

Daar waar de kwaliteit van de afbeeldingen te wensen over laat, is dat te wijten aan (het gebrek aan) kwaliteit van de foto's in "Ons Zeeland".

Alleen de teksten met een duidelijke relatie met Zeeland zijn opgenomen. De teksten zijn, nadat ze gescand waren, door de OCR-software gehaald. In die gevallen waar men 100% zekerheid wil over de juistheid van de tekst, bijvoorbeeld om te citeren, adviseer ik controle aan de hand van het origineel.

In het Zeeuws Documentatiecentrum, Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg is "Ons Zeeland" op micro-fiche beschikbaar.

Er worden geen bestanden op uw harde schijf geplaatst.

Bij het uitproberen van de proefversies, op allerlei configuraties, hebben zich geen problemen voorgedaan.

Indien u afbeeldingen, foto´s of teksten op deze cd-rom tegenkomt waarvan u van mening bent dat u daar auteurs- of andere rechten aan kunt ontlenen, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met:
Zeelandboek.nl,
Schroeweg 4a,
4388VS Oost-Souburg.

info@zeelandboek.nl

Ad Weststrate,

Veere najaar 2004.