Ons Zeeland 1936, Ons Zeeland Panorama, jaargang 1936, nummer 22, 28 mei 1936

Vorige nummer Volgende nummer OverzichtOnline zoeken
Zeeuwsche sport

Na een verregenden Hemelvaartsdag is een schoone sport-Zondag gevolgd. Belangrijke wedstrijden als Hnlst-Dosko en De Zeeuwen -Boeimeer doen ons vergeten, dat we eigenlijk al in de te warme maanden zijn aangeland. De Zeeuwen hebben een goeden slag geslagen, door Boeimeer met 4-3 te kloppen. Voor de Vlissingsche ploeg was de ongeldig verklaring van den wedstrijd Dosko-Boeîmeer, waarin eerstgenoemde met een ongerechtigden speler uitkwam, een strop. De kans bestaat, dat Dosko bij het overspelen van dezen wedstrijd aan het kortste eind trekt, waardoor Boeimeer twee puntjes op De Zeeuwen zou inloopen. Door de overwinning van j.l. Zondag hebben De Zeeuwen een stevige en prima plaats op het ranglijstje veroverd en is er goede hoop, dat zij het een heel eind zullen sturen. De gedachte aan een nieuwen Zeeuwschen tweede-klasser al uit te spreken, lijkt ons echter nog wel wat gewaagd.
Hnlst heeft het er tegen Dosko minder goed afgebracht. De uitslag is niet vernederend, doch 2-1 is voldoende, om van de puntjes afstand te moeten doen.
Naar onze meening zal het de Zeeuwsch-Vlaamsche ploeg niet gelukken, iets meer dan een stevige kas te bereiken.
Een belangrijke wedstrijd werd te Schoondijke gespeeld, waar twee proefelftallen onder auspiciën van den Zeeuwschen-Voetbalbond elkaar ontmoetten. Een keurige regeling, flinke belangstelling en twee ploegen, welke hun beste krachten gaven, hebben van dezen voetbaldag gemaakt, wat de bedoeling was ervan te maken, n.l. een propagandadag. Speciaal was ook het oog gericht op de jeugd, die in een drietal junioren-wedstrijden heeft getoond, dat er aan de toekomst van West-Zeeuwsch-Vlaanderen niet gewanhoopt behoeft te worden.
De uitslag van den wedstrijd tusschen West-Zeeuwsch-Vlaamsch A- en B-elftal doet weinig terzake en kan geen maatstaf zijn voor het vaststellen der krachtsverhouding. De 9-3-uitslag in het voordeel van A kan hoogstens aantoonen, dat het bij A beter klopte. Zou de B-ploeg enkele malen in deze formatie spelen, dan zou A er zeker niet zoo gemakkelijk van winnen.
Dat er fair, sportief gespeeld is, is de beste reclame voor de voetbalsport, welke men wenschen kan.

ZEEUWSCHE OMROEP

Hallo! hallo! hier is de persdienst van den officieelenZeeuwschen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten, in welken vorm ook, is geoorloofd.

Men meldt ons uit Hengstdijk, dat 'n arbeider, die van het veld kwam, iemand ontmoette, met wien hij in onmin leefde en die hem begroette met een hamerslag tegen het hoofd. De politie heeft de zaak in behandeling.
Geen wonder. Men kan het nog begrijpen, dat iemand een operatie tegen zijn vijand wil ondernemen, in navolging van internationale gebruiken, maar dat hij bij gebrek aan chloroform zijn tegenstander met 'n hamer bedwelmt, is 'n beetje al te gek.

Uit enkele plaatsen ontvingen wij weer berichten over neergestorte militaire vliegers. Een der inzenders spreekt sarcastisch van lijders aan vallende ziekte.
Zeer onbillijk. 'n strijdhaftig soldaat strekt 't tot eer, de kunst van 't op zijn vijand aan te vallen reeds vredestijd te leeren!

Men schrijft ons uit Ovezande, dat de zoon van een kippenhouder, die artistieke neigingen had de ren verfraaide met 'n schoonen bloemdragenden struik. Den anderen dag lagen vijf tok-tokkers met de beenen omhoog, daar de plant vergiftig was.
Het gaat met de sierkunst al net als met de andere kunst: inplaats van kippen-, wind-eieren.

Onze correspondent te Biezelinge doet opgetogen verhalen over het groote aldaar gehouden zangersfeest. Niet minder dan 1300 meisjes en jongelingen hebben hun kloeke stemmen verheven.
Op gezag van de Bilt kunnen wij verklaren, dat het geen zin heeft om het stormachtig weer op Hemelvaartsdag aan deze massale geluidsproductie te wijten!

Uit Hansweert bereikte ons een eenigszins verminkt telegram, waaruit wij opmaakten, dat er eenige Schelde-zonen aan den ketting gelegd waren.
Gelukkig vernamen wij bij nadere informatie; dat bet hier slechts een motorschip van dien naam betrof. De internationale commissie tot bestrijding van de slavernij behoeft dus niet te worden gealarmeerd.

Bij den wandelwedstrijd te Goes maakten, zoo meldt men ons, de militairen het beste figuur en gingen met den eersten prijs strijken.
Een veeg teeken is 't, wanneer landverdedigers in het "loopen" uitblinken!

Uit Krniningen schreef men ons, dat in den polder Kruiningen 'n patrijzennest met acht en twintig eieren gevonden is.
Te Goes is nabij het gebouw van de V.P.Z. een boerin gesignaleerd met een mand, waarin minstens tweehonderd kippen-eieren lagen.

Te Ierseke heeft een kreeftenvisscher een paling-achtigen visch van bijna twee meter lengte gevonden.
De vereeniging tot behoud van natuurmonumenten heeft voorloopig weten te voorkomen, dat het dier in de braadpan of in de gelei gaat, omdat men veronderstelt, dat het een weggeloopen zoon van de zeeslang is. Een commissie gaat nu met twee foto's "en face" en "en profil" naar Loch Ness, om te kijken of er overeenkomst, in gelaatstrekken bestaat met het bekende monster aldaar!

Hier is nu niets meer aanwezig, waarom wij sluiten tot de volgende week, dames en heeren.