Ons Zeeland 1936, Ons Zeeland Panorama, jaargang 1936, nummer 35, 27 augustus 1936

Vorige nummer Volgende nummer OverzichtOnline zoeken
De Walchersche Tuinen Bloeien

Een paar mooie dagen, en alle knoppen, die in deze regenmaanden bleven sluimeren, bloeien weer open. Dan kleuren de bloemen het Walchersche land, waar voor het simpelste boerenhuisje zoogoed als rondom de modernste villa de tuinen en perken met liefde worden onderhouden. De lintbebouwing heeft haar onoverkomelijke nadeelen, maar mooi is het in dezen tijd langs de slingerende wegen van de hoofdstad naar Domburg, waar vacantiegangers even graag als de Zeeuwen zelf komen genieten van de laat-zomersche kleuren en geuren.

't Was kermis in Goes

Neen, de oude kermis "in stad" is het niet meer! Heel Zuid-Beveland zit niet als weleer te hunkeren naar dit festijn. De boerenjongens sparen geen zak met rijksdaalders meer op om die met hun uitverkorene kwistig te verteren in schommelschuit, wafelenkraam, kermisspul of op den dansvloer. De tijd is lang voorbij, dat de Goesche kermis de eenige gelegenheid per jaar was, waarop men zijn amusements-behoefte bevredigen kon.
Men ziet ze niet meer, die heele rijen hossende jongelui, hoofd verhit, hoedje achterover, met serpentines omkranst, de straat vullend tot laat in den avond met hun persoon en hun schorre gezangen, handen en voeten, ja al hun vermogens in de weer om hun te lang bedwongen levenslust te ventileeren.
Ook de plattelandsche jongelui zitten immers week in, week uit niet meer als een kikker op 'n kluitje.
Auto, motor en fiets hebben het isolement der dorpen opgeheven. De vermaken liggen overal voor het grijpen; aan sparen voor de kermis komen ze bijna niet meer toe.
En daarom is het aspect van de Goesche kermis, ook in dat opzicht, zeer veranderd.
Het is allemaal ingetogener, rustiger en bedaarder geworden; wat weer niet zeggen wil, dat alle "sju" er nu van af is.
De kermis, ook de Goesche kermis, is al jaren in beklag en de meest optimistische lieden onder die pessimisten beweren, dat ze haar eigen dood aan het sterven is. Desondanks is ze nog springlevend, zooals ook de foto's op deze pagina's even overtuigend als opgewekt illustreeren.
Een instelling, die dan ook met zulke sterke wortels en vezels in de volksgewoonten der eeuwen vergroeid is; die zooveel geslachten onweerstaanbaar geboeid, verrukt en vermaakt heeft, is niet een, twee, drie door een zwenking van den tijdgeest om zeep gebracht.
De kermis heeft 'n taai bestaan omdat de meeste menschen er hun mooiste jeugdherinneringen aan hebben en omdat zij spreken blijft tot het kinderlijke, dat in de groote menschen sterker vertegenwoordigd is dan men zich bewust is.
Hoe blijft het bonte, het romantische lokken! Hoevelen vergeten op zoo'n kermis hun jaren, om nog eens even dwaas te doen en het menschelijk opzicht te braveeren, en hoeveel meer nog, die zouden willen, dat zij ook dien moed eens hadden. Die kermis-naïveteit werkt aanstekelijk. Stijf-deftige menschen ziet men vaak met prullen naar huis loopen, gewonnen met touwtjes-trekken, die ze anders nog niet zouden aankijken; 'n boerenzoon, die zich in 't gewone doen nogal voelt, marcheert met een fluitketel uit de werptent en een matrone, die van een winkelier verlangt, dat 't kleinste pakje nog thuis wordt bezorgd, sleept nu ingelukkig een kachelplaat of salonspiegel door de stad, wijl het rad van avontuur haar gunstig was.
Natuurlijk is de kermis innerlijk en uiterlijk veranderd; antiek van oorsprong, blijft ze, juist door haar jeugdigen inslag, genoeg kind van haar tijd, om met dezen mee te evolueeren.
Het "hoofd van Jut" waarop destijds jong mannelijk Nederland met edele wraakgevoelens tegen den huichelachtigen moordenaar van mevrouw v. d. Kouwen en haar dienstmaagd, den hamer liet neerdaveren, tegen betaling van één dubbeltje voor drie klappen en met de kans op een decoratie, die blonk als blik, is niet meer. De exploitant van dit instrument der wrake en lintjesregenmaker tevens, staat nu - of anders zijn zoon - met een automatischen prijsbommenwerper zijn brood te verdienen, waaruit toch wel zeer overtuigend blijkt, hoe de beschaving ook zulken eenvoudigen lieden niet voorbij gegaan is!
De worstelaar op het kleedje, de dame met den baard, het kalf met twee koppen, de planeetlezer met den papegaai, de moordliedjeszanger in veertig coupletten, de vuurvreter, degenslikker en de boeienkoning zijn met de hobbelende geit en den grimmigen leeuw uit den draaimolen verdwenen, maar we hebben nu de cake-walk, de auto-shooters, de gemotoriseerde zweefmolens, de lachhuizen, rutschbanen en explicateurs met een luidspreker.
Gepofte paardeboonen, limonade van gesmolten stopflesschenzuurtjes hebben de wijk moeten nemen voor de ambtenaren der Warenwet, doch het doet goed aan 't hart, dat de traditioneele oliebol, hoewel verraderlijk besprongen door de uitheemsche patates frites, zich heeft weten te handhaven, misschien dank zij de bedwelmende walmen, waarmee hij zich verdedigen kan, doch zeker ook uit hoofde van zijn goed-Hollandsche kwaliteiten.
Evenzoo stemt bet tot verheuging, dat bij al wat veranderd is, de jeugd nog met hetzelfde enthousiasme en zonder eenige reserve van de kermis geniet.
Als altijd staat dat jonge goedje glunderend te keuren bij de heerlijkheden der suikergoedkraam, totdat de secuur omknelde centen in hun hand de kookhitte bereikt hebben. Zij waardeeren alles; vinden iedere verandering een verbetering en nu de lach der grooteren door crisiszorg en geblaseerdheid op een kermis wat te weinig gezien wordt, schalt het jolijt der kinderen des te verkwikkender rond al het bizarre, dat de dagelijksche sleur in een provincie-stadje zoo radicaal komt breken.
RENIER RUVELT.

Zeuwsche sport

Koning Voetbal ontwaakt en zijn dienaren reppen zich allerwegen om de bevelen van den heerscher op te volgen. Vlissingen geeft jubileumwedstrijden als een soort wapenschouw vóór het nieuwe seizoen. De belangstelling van de club-besturen is bij deze wedstrijden groot, daar men hier de tegenstanders naar de juiste waarde kan schatten. Middelburg, was de vorige week bij Vlissingen op bezoek en men zou met niet al te veel risico beweren, dat de groen-witte ploeg het er dit jaar niet slecht zal afbrengen. Wij geven den Middelburgers wel een kans op de eerste plaats, al hebben we niet zooveel moed en optimisme voorhanden, om te durven beweren, dat het eerste-klasse-Walhalla reeds met een geschud bedje wacht. De praeses van het jubileerende Middelburg durfde deze bewering in zijn openingswoord van den feestavond j.l. Zaterdag wel aan. Zij moge schertsend geuit zijn en ineen zekere feeststemming, toch doet een gezond optimisme goed en werkt aanstekelijk op degenen, die op het groene veld uiteindelijk het beoogde resultaat zullen moeten bevechten.
Twintig jaar heeft Middelburg gevoetbald en hopelijk het spel zoodanig onder de knie gekregen, dat de hoogste afdeeling bereikt kan worden. Konden de spelers het spel even vlug te pakken krijgen, als de stemming tot uitbundige feestvreugde, dan was er geen twijfel of zij kwamen op Nederlands kampioens- troon, want op het gebied van feesten hebben zij niets meer te leeren, dat bleek j.l. Zaterdag.
Vlissingen zal eveneens nog wel met de noodige festiviteiten voor den dag komen ter gelegenheid van zijn jubileum en hopelijk zullen ook de Vlissingers het op het groene veld niet kwaad maken. Wellicht, dat zij belagers van de hoofdstedelijken worden, want al is de jubileumwedstrijd een te groote nederlaag geworden, de competitie laat vaak iets anders zien.
Zeelandia begon met tegen Breda gelijk te spelen in 'n doelpuntenrijken wedstrijd. Het klopt bij groen-zwart nog niet heelemaal en er is in de laatste weken, welke ons nog scheiden van de competitie, in dit elftal nog al een en ander te passen en te meten. Ons dunkt, dat de Zeelandianen de juiste combinatie niet weten te vinden. Er is goed materiaal, al zal misschien de verdediging weer een puzzle zijn. Moge het ook Zeelandia gelukken alsnog een sterke combinatie te vinden, opdat de spanning in de bovenste regionen een Zeeuwsche spanning zij. Terneuzen, waarvan we nog weinig weten, zal ongetwijfeld ook wel weer een woordje meespreken en in den eerste competitie-kamp tegen Middelburg zal van zijn kracht moeten blijken.
De Zeeuwen, met plankenkoorts, zal het wel niet meteen tot een daverend succes brengen, terwijl Goes, als herstellende van de zware inspanning en enerveerende race tegen de onderste plaats, tevreden zal zijn met resultaten, welke een "middenplaatsje" opleveren.
En nu we het dan toch over voetbal hebben, kunnen we niet nalaten om even nog te gewagen van de jaarvergadering van den Zeeuwschen Voetbalbond, waarvan we vorige week een voorbeschouwing gaven.
De daverende sensatie, waarvan we tot slot vorige week schreven, is er inderdaad gekomen en reeds in den aanvang, toen de vergadering geopend werd door den secretaris, in plaats van den voorzitter, met de mededeeling, dat deze was afgetreden. Een verrassing welke schijnbaar toch niet geheel onverwacht kwam, de vergadering althans reageerde niet met het toonen van veel verwondering. De secretaris heeft als best georiënteerde man de vergadering verder geleid en in zijn openingswoord, naast wat herinneringen over de afgeloopen 15 jaar, de bijzondere verdiensten van den heer Oele op enthousiaste wijze naar voren gebracht. De vergadering op zichzelf werd zoo kalm en zakelijk afgewerkt, dat men reeds vóór zes uur vol verbazing constateerde, dat de voorzitter-ad-interim aan het slotwoord bezig was. Er was een welwillende stemming tegenover 't bestuur en slechts één moment is er gediscussieerd op een wijze, welke den indruk zou hebben kunnen geven van onwelwillende critiseering. Dat dit bij een éénling bleef, die niet gesteund werd door één der anderen, zegt, dunkt ons, voldoende. Een keurige vergadering, welke den indruk geeft, te doen te hebben met een even keurige organisatie. Na de verschillende vergaderingen van vorige jaren, waar het soms minder rustig toeging, heeft de Zeeuwsche Voetbalbond zich op kranige wijze gerehabiliteerd en getoond, dat men zijn belangen ook op waardige, objectieve wijze kan bespreken.

ZEEUWSCHE OMROEP

Hallo! hallo! hier is de persdienst van den officieelen Zeeuwschen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten, in welken vorm ook, is geoorloofd.

Men meldt ons uit Vlissingen, dat daar j.l. Donderdagmorgen een levendige visscherij heeft geheerscht. Door het troebel worden van het water in den Watergang kwamen honderden palingen boven, die door handige menschen met schepnetjes werden gevangen en op den zelfden tijd heeft een koene redder een Aaltje uit de Binnenhaven gehaald, dat in den vorm van een jongedochter uit een jachtje getuimeld was!

Uit Walsoorden vernamen wij, dat de ongeluks-motorveerboot "Prins Hendrik" thans op de Westerschelde weer haar schroef en as verloren heeft.
Er gaan nu stemmen op om het vaartuig om te bouwen tot een duikboot. Dit zou echter pas kunnen gebeuren indien een onderzeeër niets anders te doen had dan te zinken. 't Beste lijkt den deskundigen nog, dat men er een trekschuit van maakt, welke dan tevens zou kunnen dienst doen voor vlaggeschip van de botervloot der Crisis-zuivelcentrale!

Men seint ons uit St. Laurens, dat daar 'n luxe-auto is omgekanteld, waarin vier personen en een reusachtige schotel met hors d'oeuvre gezeten waren.
Het grootste deel van den inhoud is in doktershanden gevallen; met het andere deel heeft de jeugd van St. Laurens gepicknickt!

Een reiziger in poetsmiddelen heeft te Goes verschillende rijwielhandelaars er tusschen gehad. De schuldige is nergens meer te vinden.
Zal natuurlijk de plaat gepoetst hebben!

Vijf verontwaardigde menschen te Ierseke deelen ons mede, dat een handelaar uit N.-Brabant in hun dorp vijftig hanen voor hennen heeft verkocht aan amateur-kippenhouders. Om nog meer schade te voorkomen, roepen wij even rond, dat hanen hooge kammen, monumentale staarten en groote sporen hebben en niet kakelen maar kraaien. Wie er meer van weten wil, klimme naar de windvanen op de torens!

De politie te Kloosterzande heeft, naar men ons telefoneert, op den weg een aantal vet-emmers in beslag genomen.
Houders van vetplanten zullen goed doen, deze tijdig van een banderolle te doen voorzien!

Te Zaamslag is, naar wij vernemen, een uitgebreid festival gehouden. Onze berichtgever geeft hoog op van de groote deelneming van het toegestroomde publiek. Zeker in verband met de zware slagen welke de groote trom troffen.

Te Terneuzen is een heele rits schepen in ongelegenheid gekomen doordat er in de schroef van de sleepboot een draad is geraakt. De rivierpolitie dringt er ten sterkste bij de schippersvrouwen op aan, gedurende het verstelwerk wat voorzichtig te wezen met het naaigaren.

Een hulpkommies is nabij Rilland betrapt op het smokkelen van sigarettenpapier.
Aan de hand van de wet tegen de oneerlijke concurrentie hebben de andere smokkelaars zijn ontslag weten te bewerkstelligen.

Wij sluiten thans tot de volgende week, dames en heeren!