Index pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [>>]
's Gravenhage De deelnemers aan het te 's Gravenhage gehouden biljart-tournooi om het Europeesche kampioenschap. Zittend v.l.n.r. De Casperin, Jenny, v. Belle (winnaar) Ferras. Staande idem: Dommering, Meyer, v. Vliet, GabriŽls
's Gravenhage Het Huis ten Bosch te 's Gravenhage
's Gravenpolder De heer S. de Visser van 's Gravenpolder geraakte door den slechten toestand der binnenwegen met z'n auto in de sloot. De heer Louisse uit Goes wist met z'n kraanwagen het gekantelde vehikel spoedig uit z'n netelige positie te verlossen
's Gravenpolder Met korpseer vond te 's Gravenpolder de begrafenis plaats van den door eene auto-aanrijdig noodlottig om het leven gekomen brigadier rijksveldwachter Drevers. In tegenwoordigheid van zeer vele autoriteiten en colleg's werd de kist in de groeve neergelaten
's Gravenpolder Het kerkje van 's Gravenpolder
's Heer Abtskerke Een stil hoekje van 't rustige dorpje 's Heer Abtskerke achter het aardige kerkje
's Heer Arendskerke Torengezicht te 's Heer Arendskerke
's Heer-Jansland Dorpskiekje te 's Heer-Jansland,
's Heer-Jansland Een Duivelandsch molen-landschapje onder 's Heer-Jansland.
's Heerenhoek De nieuwe weg onder 's Heerenhoek werd aldaar op Zaterdag 3 October feestelijk geopend. Een kijkje bij het daaraan verbonden volksfeest. De meisjes moeten chocolade happen, wat nog zoo'n kwaad werk niet is
's Heerenhoek In den zak van Zuid-Beveland. Druk wordt er ook in dit gedeelte van Zuid-Beveland gewerkt aan wegverbeteringen. Te 's Heerenhoek ondervindt men thans het onprettige van deze werkzaamheden. De totaal opgebroken weg over den dijk
's-Gravenhage Te 's-Gravenhage arriveerde de nieuw benoemde Fransche gezant aan het Nederlandsche Hof, Baron de Vitrolles
's-Gravenhage In "St. Agnes" te 's-Gravenhage hield de Haagsche pluimveevereeniging haar tiende tentoonstelling. Een overzicht van een der zalen
's-Gravenpolder Winterlandschap bij 's-Gravenpolder
Aardenburg "Kleine Eva" neemt een appel bij de inzending appels en fruit van den heer v.d. Broecke te Aardenburg
Aardenburg Zelfs de houthakker overziet een oogenblik misnoegd deze ramp voor de omgeving, waar reeds heele rijen boomen verdwenen
Aardenburg De hoorn van overvloed, inzending van een Breskensche Kweekerij
Aardenburg Detail van de Oude Kerk te Aardenburg
Aardenburg Een kijkje op de tentoonstelling, die in de oude St. Bavokerk werd ondergebracht. Een particuliere inzending van Huize "Cadsandria" te Groede, die den 1sten prijs in haar categorie behaalde
Aardenburg Ooft- en tuinbouw-tentoonstelling te Aardenburg. Onder groote belangstelling hield de Maatschappij tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw in Zeeuwsch-Vlaanderen haar driejaarlijksche tentoonstelling te Aardenburg op 19 en 21 September. Alvorens de tentoonstelling werd geopend, werd in tegenwoordigheid van autoriteiten door burgemeester van Zuyen uit Breskens een krans gelegd bij het monument van Vorsteman van Ooyen, den stichter van de maatschappij tot bevordering v. Ooft- en Tuinbouw.
Aardenburg De zoon van wijlen Vorsteman van ooyen bedankt voor de hulde zijn vader gebracht
Aardenburg Onder Aardenburg verwdwijnen heele rijen iepen, die aan de iepenziekte lijden. Een somber beeld van de "slachting"
Aardenburg Standbeelden van Zeeuwsche mannen. Gedenkzuil van Vorsterman van Oijen, in leven bekend landbouwdeskundige te Aardenburg
Aardenburg Mr. P. Dieleman, lid van Gedeputeerde Staten, opende de tentoonstelling
Aarlanderveen De ophaalbrug te Aarlanderveen
Aarlanderveen Op de kiek!
Aarlanderveen Mooi is het er en rustig in het aardige dorp Aarlanderveen
Aarlanderveen Dorpskiekje uit Aaarlanderveen. De huisvrouwen zijn op zindelijkheid gesteld
Abcoude De opgravingen te Abcoude tot blootleggingvan het oude kasteel aldaar worden gedurende den winter stopgezet. De fundamenten zijn op de foto duidelijk zichtbaar
Abcoude Een der mooiste puntjes in Abcoude
Abeele Genietend van 's najaars overvloed (Abeele)
Abeele Herfstweelde: de volgeladen takken van den perenboom (nabij Abeele)
Achterhoek Een karretje op den zandweg reed in den Gelderschen Achterhoek
Afghanistan Afgaansche meisjes, die marktwaarts gaan
Alberta Aaan de oevers van het Watertonmeer van het beroemde "National Park" in de stad Alberta in Noord-Amerika is een geweldige mormonentempel gebouwd, welke aan 5000 geloovigen plaats biedt
Algiers Openlucht-kapper in Algiers aan den arbeid
Algiers Arabische straatjongen, zooals er duizenden rondzwerven in de nauwe straten van Algiers.
Alphen a.d. Rijn Alphen a.d. Rijn - Als de bal in 't water is gevallen
Alphen aan de Rijn In de Brugstraat te Alpen a.d. Rijn
Alphen aan den Rijn Nieuw Alphen. Een kijkje in de Zaalbergstraat, met hare aardige woningen
Alphen aan den Rijn Ook in Alphen a. d. Rijn is de schoonmaak voorgoed begonnen. De buurvrouwtjes overleggen wat haar te doen staat
Alphen aan den Rijn Een schilderachtig plekje van de Paradijslaan. De boomen spiegelen in het zilveren water
Alphen aan den Rijn Parmantig stapt de dame over de ophaalbrug, die een sierlijke entrťe vormt tot de straat
Alphen aan den Rijn Een mooi en zonnig kiekje van de levendige Prins Hendrikstraat. In Alphen weet met niet "hoe laat het is", want de klok mist hare wijzers
Altenberg Te Altenberg in het Ertsgebergte is het eerste standbeeld ter eere van de wintersport opgericht
Amerika Dit Amerikaansche meisje verdronk bijna in noten, om te bewijzen, hoe overvloedig in haar land de oogst van deze vruchten is
Amerika De werkzaamheden aan den Hooverdam in de Coloradorivier, in het Nevada gebergte der Vereenigde Staten zijn begonnen. De dam wordt driehonderd M. hoog en zal 165 millioen dollar kosten
Amerika De Amerikaan Harry Cordy meent het probleem van het verticaal stijgen van vliegtuigen te hebben opgelost met dit merkwaardig machine, dat hij de "MobiloptŤre" heeft genoemd
Amerika Amerikaansche danseressen voerden onlangs op een van Manhattan's hoogste wolkenkrabbers een ballet uit, waarin zij onzen gemechaniseerden tijd uitbeeldden
Amerika Zelfs in Amerika was het een sensatie toen de twaalfjarige Herbert Nichols tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. De jonge schoot den Sheriff van het plaatsje Asotim neer, terwijl deze hem betrapte bij het plunderen van een winkellade. De jeugdige misdadiger met zijn grootmoeder, zijn verdedigers, jury en rechters
Amerika Het ontwerp voor den Hoover-dam, met den bouw waarvan men reeds eenigen tijd bezig is. De eerste electrische stroom zal echter eerst in 1935 kunnen worden opgewekt
Amerika De nieuwste Amerikaansche sensatie, - Nachtelijk golfspel bij 't licht van schijnwerpers
Amerika Van het Washingtonmeer heeft een Amerikaansche millionair een stuk gepacht om er met zijn vrienden op de eendenjacht te kunnen gaan. De paniek na het eerste schot van den "baas"
Amerika Een Olievlakte nabij een Amerikaanschen Boortoren
Amerika De "psycopaph" is een door 'n Amerikaan Henry Laverly uitgevonden instrument, waarmede alle wenschen, karaktereigenschappen, en antipathieŽn van een persoon kunnen wordengeregistreerd
Amersfoort Oud-Amersfoort
Amersfoort Verdwijnend oud Amersfoort
Amersfoort Door de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging werd in de omgeving van Amersfoort een z.g. St. Hubertus of slipjacht gehouden. De jagermeester met de meute
Ammerstol In het kleine Ammerstol is het Secretariaat gevestigd van "Kerk en Vrede", onder leiding van den Eerw. Ds. J. Hugenholz. We kiekten den Vredesijveraar (staande rechts) met zijn employť's
Ammerstol Waar de fotograaf is, komt ook de jeugd. Hier zien we een aardig stelletje bijeen op een muurtje in Ammerstol
Amsterdam Met goed gevolg werd op de werven den Ned. Scheepsbouw Mij. Te Amsterdam het tankschip "Merula", voor rekening van Kon. Shell-Groep gebouwd, te water gelaten
Amsterdam Ter gelegenheid van z'n zestigsten verjaardag werd Louis de Vries in den Holl. Schouwburg te Amsterdam gehuldigd. Mevrouw Esther de Boer- van Rijk deed het aldus
Amsterdam De zoo verdienstelijke toneelspeler Mari van Warmelo werd bij gelegenheid van zijn 40-jarig tooneeljubileum te Groningen en te Amsterdam gehuldigd. De jubilaris te midden der bloemen in den Hollandschen Schouwburg
Amsterdam Te Amsterdam werd in het Koloniaal Museum een orchideeŽntentoonstelling gehouden, waarop kostbare exemplaren waren te bewonderen
Amsterdam In "Arti et Amicitiae" te Amsterdam werd een tentoonstelling geopend ter eere van den 50sten verjaardag van Jan Sluyters. De jubileerende kunstenaar (derde van links) met zijn familie en autoriteiten
Amsterdam Lagendaal in strijd met den Duitschen keeper
Amsterdam Te Amsterdam overleed de heer G.V. v.d. Schooren, een bekend philatelist, die in tal van vereenigingen een functie bekleedde
Amsterdam Ajax kampioen va afdeeling I. Het Amsterdamse team, dat zich na het gelijke spel van V.U.C. Tegen Z.F.C. kampioen mag noemen
Amsterdam In het Americain Hotel te Amsterdam werden de prijzen uitgereikt aan de deelnemers van den door den A.N.W.B. uitgeschreven tocht "Te paard door Nederland". Overste Baron Creutz ontvangt den beker
Amsterdam Hetgeen een Amsterdammer steeds interesseert
Amsterdam Bij de slooping van het oude Pesthuys te Amsterdam kwam een breede oude gang bloot te liggen, welke misschien eertijds gebruikt werd om de lijken der pestlijders ongemerkt buiten de stad te brengen
Amsterdam Het nieuwe gebouw der Electrische Centrale van de Gemeente Amsterdam nadert zijn voltooiÔng
Amsterdam Aan den Binnen-Amstel te Amsterdam
Amsterdam Gaat de Vijzelgracht te Amsterdam verdwijnen?
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. De ontvangst- en zendinstallatie zooals deze te Amsterdam in werking is gesteld
Amsterdam Een mooie wedstrijd was het, waarbij het Nederlandsch elftal Zondag tegen Duitschland 1-1 speelde in het Amsterdamsche stadion. Technisch misschien minder knap dan de Duitschers, hebben de onzen echter enthousiast spel geleverd, en de uitslag is zeker verdiend. Hierboven ziet men KnŁpfel in actie om het gevaar voor het Duitsche doel af te weren. Lagendaal komt nog toeloopen, maar zijn hulp is niet meer noodig: het Hollandsche doelpunt is een feit
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Detailopname van het zendgedeelte (om den cylinder zit een korte brief, die als beeld zal worden overgeseind)
Amsterdam Holland-BelgiŽ 4-2. Na den fraaien wedstrijd, die de vorige week in het Amsterdamsche Stadion tegen Duitsland werd gespeeld, hebben de Oranjehemden ons te Antwerpen teleurgesteld. De 3-2 nederlaag van onlangs is door de Roode Duivels geducht gewroken met een 4-2 overwinning op het Hollandsche elftal. Foto hierboven: Holland maakt het eerste doelpunt met een strafschop van v. Kol
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. De fotocelversterker
Amsterdam Van der Meulen ziet voor de derde maal den bal in het Hollandsche net belanden 1
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Schakelkast voor bediening en controle
Amsterdam Van der Meulen ziet voor de derde maal den bal in het Hollandsche net belanden 2
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Foto electrische cel (links), kerrcel (rechts)
Amsterdam Een verwoede strijd voor het Belgische doel, die echter geen resultaat opleverde
Amsterdam Een oase in het grootestadsleven: het Begijnhof te Amsterdam
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Schakelkast voor de stroomvoorziening
Amsterdam Op 'n mooien Octobermorgen in 't Vondelpark
Amsterdam De hockeywedstrijd Holland A - Anglo-Indians te Amsterdam. Kiekje uit dezen, met 3-1 door de Indische studenten gewonnen wedstrijd
Amsterdam Engelsch-Indische studenten spelen hockey te Amsterdam. De Engelsche consul-generaal, de heer Robinson, begroet de gasten
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Beeldtelegram in Chineesche letters, ontvangen uit IndiŽ
Amsterdam Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan hield de "Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland" een feestelijke bijeenkomst in 't Koloniaal Instituut te Amsterdam. Dr. Jac. P. Thijsse, staande rechts naast Prins Hendrik, werd tot eerelid benoemd
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Werkteekening, als beeldtelegram overgebracht naar IndiŽ
Antwerpen Een kijkje op de werkzaamheden aan het veelbesproken Albert-kanaal dat tusschen Antwerpen en Luik wordt gegraven
Apeldoorn In de omgeving van Apeldoorn
Arkel Kinderen uit het land van Arkel
Arnemuiden Als het koud is, organiseert de Arnemuidsche jeugd hardloopwedstrijden op het schoolplein. De deelname is groot genoeg zooals u ziet
Arnemuiden In het koesterende herfstzonnetje (Arnemuiden)
Arnemuiden Een uitstapje van Arnemuidensche jeugd naar Nieuwland
Arnemuiden Bij den vischafslag te Arnemuiden
Arnhem Interieur der Eusebiuskerk te Arnhem
Arnhem Avondstemming aan den Rijn bij Arnhem
Arnhem De schipbrug te Arnhem welke op de nominatie staat om te verdwijnen
Arnhem Als in Arnhem een huis te huur staat Ö..
Ascot Een der fraaiste toiletten gedragen op de in de afgeloopen week gehouden wedrennen "Royal Ascot"
Ascot Een voorbije mode tot nieuw leven geroepen. - Royal Ascot-parade
Athene In verband met de opstandige beweging op het eiland Cyprus hadden te Athene herhaaldelijk studentenrelletjes plaats. De brandweer verdreef de betoogers met een waterstraal
Axel Het treintje in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, terneuzen-Mechelen, wordt op het station te Axel als het ware bestormd, zooals uit de foto blijkt
Axel De vereeniging tot bevordering van 't Vreemdelingenverkeer te Axel hield van 5 - 10 Aug. een huisvlijttentoonstelling, die door den burgemeester officieel werd geopend. Foto van de officieele personen bij de opening.
Axel Tentoonstelling Axel. De damesjury keurt de handwerkinzendingen van de tentoonstelling.
Axel Axel bevocht Zondag in Hulst een gelijk spel tegen de club van dien naam. Een kranige prestatie
Axel Tentoonstelling Axel. Een fraaie verzameling visschersschuitjes, door een ijverige knutselaar vervaardigd.
Axel Middelburg verliest van Axel met 0-3. Spelmoment uit deze wedstrijd. De keeper van Axel onderbreekt een aanval
Axel Van spoken en spookhuizen. De molen te Axel, die nog pas enkele jaren geleden den bewoners den schrik op 't lijf joeg. De spoken meende men langs den rand boven op den van wieken beroofden molen te zien dansen
Axel Op het internationaal paardenconcours en het nationaal motorconcours, tweeden Pinksterdag te Axel gehouden, was een der spannendste nummers de wedstrijd tusschen paard en motor. Op onze foto ziet men den Belgischen jockey, die 'n flinken voorsprong gekregen had op den Hollandschen motorrijder, in volle actie. Als eerste passeerde hij de eindstreep
Axel Axel, ťťn der jongere 3e klasse-clubs, schijnt grootsche planne te hebben en wordt nog een geducht concurrent van Terneuzen
Axel Op 't nationaal motorconcours te Axel behaalde de heer van den Bosch den eerste prijs in den pijpwedstrijd voor motorrijders
Axel Goal! Axel scoort in den wedstrijd tegen Middelburg op Zondag jl.
Axel Goede maatjes in een weiland onder Axel
Baambrugge Schilderachtig hoekje aan de Angstel te Baambrugge (Itr.)
Baden Gezicht op de Zwitsersche badplaats Baden
Barbados Zwerftocht door West-IndiŽ. Watervervoer op Barbados: in kuipen, die op het hoofd worden gedragen en in karretjes door ezels getrokken
Batavia Het schoonheidsinstituut in een der straten van Batavia
Beesd Een antieke omnibus, die nog niet verdrongen is door een motorwagen, is nog steeds in het Geldersche dorpje Beesd in dienst
Berg-Ambacht Het witte bruggetje aan de halte Huisweg
Berg-Ambacht Als in verleden tijden - Over de onderdeur
Berg-Ambacht Een karakteristiek plaatje van Berg-Ambacht - Kroos baggeren
Berg-Ambacht "Koekoek vroeg in 't koele bosch, Lijster in de groene struiken. Roep de blauwe blinden los, Die de vensteren beluiken."
Berg-Ambacht Twee kleine Berg-Ambachtertjes
Bergambacht Typische bruggetjes bij Bergambacht
Bergambacht In de Kerkstraat te Bergambacht maakten we dit kiekje, met kleine Bergambachtertjes gestoffeerd
Bergen op Zoom De Zeeuwsch-Brabantsche Turnvereeniging hield Zondag onderlinge wedstrijden te Bergen op Zoom. De damesvereeniging "Lichaamsontwikkeling" (Vlissingen) weerde zich kranig, zooals men op onzen kiek ziet
Bergen op Zoom De wedstrijd Alliance-Vlissingen (4-2) te Bergen op Zoom. Spelmoment uit deze belangrijke match. De Vlissingsche doelman redt
Bergen op Zoom Vlissingen door Alliance geklopt. Een tweede spelmoment uit deze wedstrijd voor het doel der gastheeren
Berlijn Pijnenburg (links) en SchŲn, de winnaars van den zesdaagschen wielerwedstrijd te Berlijn
Berlijn Te Berlijn bestaat een vereeniging van tinnen-voorwerpen-verzamelaars. De oude heeren r"reconstrueeren" hier beroemde veldslagen met tinnen soldaatjes
Berlijn Twee Berlijnsche doctoren zijn er in geslaagd een instrument te vervaardigen dat zoo fijn den hartslag weergeeft, dat deze door middel van een luidspreker door meerdere personen kan worden waargenomen. De uitvinding schijnt van belang te zijn met het oog op het tijdig constateeren van hartaandoeningen
Berlijn Op het hoofdpostkantoor te Berlijn zetelt een commissie, welke moet onderazoeken, wie op een of andere wijze de radiouitzendingen verstoort. Een der leden op het dak van het gebouw met een apparaat, waarmede hij de schuldigen kan ontdekken
Berlijn Op een leermiddelententoonstelling te Berlijn werd ook een planetarium getoond, dat door de leerlingen van een middelbare school zelf was vervaardigd
Berlijn Tusschen de beeldne van den Engelschburg door heeft men een prachtig uitzicht op de Berlijnsche Lustgarten en den Dom
Berlijn Te Berlijn vertoeft thans de eenigste dochter van den laatsten hoofdman der Olahoma-Indianen. Zij zal een cursus volgen aan verschillende Europeesche Universiteiten
Berlijn Een Berlijnsche opticien heeft eem microscoop in zak-formaat en volgens het model van een vulpen uitgevonden. Zij kan o.m. dienen om zich van de echtheid van papieren geld te overtuigen
Berlijn De Berlijnsche taxi-xhauffeurs, die meerdere malen op hun nachtelijke ritten bloot staan aan overvallen, nemen onderricht in Jiu Jitsu, de Japansche kunst van zelfverdediging
Berlijn De eerste sneeuwbuien van dezen winter gingen over Berlijn heen. Talrijke werkeloozen vonden als sneuuwruimer arbeid
Berlijn Mannequin-parade op de zoogenaamde "Mode-rennen", in GrŁnewald bij Berlijn. Gedurende de pauze der eigenlijke wedrennen paradeeren mannequins in de nieuwste mode-scheppingen
Berlijn De Berlijnsche Schupo heeft zelf een hulpactie georganiseerd voor de arme kinderen. In de kazernen scheppen de agenten flinke porties op
Bethlehem Twintig eeuwen hebben hoogsten de oude paden wat uitgesleten, die uit het gebergte naar Bethlehem voeren
Bethlehem Bethlehem, zooals de moderne luchtreiziger het ziet
Bethlehem Tegen zondondergang worden de schapen naar een kamp gedreven, dat rondom is afgezet, om 's nachts gemakkelijker de kudde bijeen te kunne houden
Bethlehem Nog immer houden rondom de stad der geboorte de herders, wanneer Bethlehem slaapt, de nachtwake over hun kudden (2)
Bethlehem Maar weinig zijn de bergpaden rondom Bethlehem verandert sedert tweeduizend jaren
Bethlehem Nog immer houden rondom de stad der geboorte de herders, wanneer Bethlehem slaapt, de nachtwake over hun kudden (1)
Betuwe De Betuwe bloeit!
Biervliet De Muziekvereen. "Harmonie" te Biervliet viert 23 en 24 Aug. haar 90-jarig bestaan. Een foto van het kranige korps en marche.
Biervliet Ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan der muziekvereeniging Harmonie te Biervliet werd een feestelijke optocht gehouden.
Biervliet De Edelachtbare heer P.W. Maarleveld heeft het feit herdacht, dat hij voor 25 jaar burgemeester werd te Biervliet van welke gemeente hij tevens ongeveer 40 jaar secretaris is. Foto van den alom geachten jubilaris
Biervliet Te Biervliet werden wedstrijden georganiseerd voor gymnastiek-, athletiek- en turnclub. De optocht door de straten van Biervliet
Biervliet Deze prachtige Blauw-bonte Lotharinger voedster verwierf op de kortelings te Biervliet gehouden Tentoonstelling der Konijnen- en Pluimvee-fokkersvereeniging Vooruitgang zij ons Streven, als mooiste konijn der expositie een eersten prijs met 94 punten en vier eereprijzen. Eigenaar de heer R. Boeije, Waterlandkerkje
Biervliet De kinderen trok het meest de zweefmolen bij de feesten te Biervliet, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan der muziekvereeniging "Harmonie", van welk corps we de vorige week reeds een foto publiceerden.
Biezelinge Hemelvaartsdag-potpourri. De ring Zeeland van Christelijke Zangvereenigingen hield zijn 17e zangersfeest te Biezelinge, waaraan door ongeveer 1200 zanger(essen) werd deelgenomen. Een der 27 deelnemende vereenigingen in actie
Biezelinge Hemelvaartsdag-potpourri. Overzicht van het aandachtige gehoor
Biezelinge Hemelvaartsdag-potpourri. Uit de toehoorders, afdeeling Walcheren
Biezelinge De Ring Zeeland van Chrsitelijke Zangvereenigingen hield op Hemelvaartsdag een zangersfeest te Biezelinge. We plaatsen hierboven een foto van Bestuur en Jury. De heeren Caro, Leo Mens en Ponse, die hiervan deel uitmaakten, ziet men in het midden der groep
Biezelinge Woensdag 25 Maart gaf het Kinderzangkoor "Lentekoor", te Biezelinge, zijn jubilť-uitvoering onder leiding van de wijkverpleegster, mej. Scheffers. Vooral het hoofdnummer "Een Bruiloft uit de Zeventiende Eeuw", oogstte veel succes
Bilthoven Onder groote belangstelling vond te Bilthoven de begrafenis plaats van Evert Cornelis, dirigent van 't Utrechtsch Sted. Orkest. Het stoffelijk overschot wordt de woudkapel ingedragen
Bodegraven Aan de Rijnkade te Bodegraven
Boekarest De omroeper van het radiostation te Boekarest liet de doopplechtigheid van zijn zoon voltrekken voor de microfoon
Bolama Op de plaats waar twaalf Italiaansche piloten, die naar Zuid-Amerika wilden vliegen, in zee zijn gestort, n.l. bij Bolama in BraziliŽ, is een gedenksteen opgericht
Bolnes Op den dijk te Bolnes. De twee jeugdige snuiters hebben den pas er goed in
Bombay Een belangrijke archeologische vondst is voor enkele weken te Bombay gedaan, n.l. 'n een enorme schaal waarop de god Siva in verschillende gestalten is afgebeeld. De schaal dateert waarschijnlijk uit de zesde eeuw
Borsele De dijken eischen voortdurende zorgen en herhaalde vernieuwing, zooals hier langs den calamiteuzen polder bij Borsselen
Borsele In den zak van Zuid-Beveland. Werkzaamheden aan den steiger onder Borsselen
Borsele Vele handen maken licht werk. Een hele rij mannen bedienen de kipkarren voor aanvoer van grond
Borsele De werken aan de dijken van den calamiteuzen polder Borsselen naderen thans de voltooiing. Overzicht van het laatste gedeelte, waarvan de berm circa 60 M. wordt verhoogd
Borssele Het echtpaar J. de Vrieze-Hoogstrad te Borsselen herdacht dezer dagen hunnen 55-jarige echtvereeniging 2
Borssele Het echtpaar J. de Vrieze-Hoogstrad te Borsselen herdacht dezer dagen hunnen 55-jarige echtvereeniging 1
Borsselen De heer de Kunger te Borsselen, sinds ruim 35 jaar agent der Prov. Stoombootdiensten op de Westerschelde, zal op 1 Sept. den dienst met pensioen verlaten.
Boschkapelle Winter op een Zeeuwsch-Vlaamsche boerderij nabij Boschkapelle
Boskoop Rondom Boskoop een Nederlandsch VenetiŽ. Ook het hooi wordt per boot aangevoerd, vanwaar het op de mijten wordt gebracht.
Boskoop Rondom Boskoop een Nederlandsch VenetiŽ. Boskoop en omgeving bestaan voor een groot deel van boomkweeken, enz. Ware kunstenaars in 't knippen van sierpalmen.
Boskoop Rondom Boskoop een Nederlandsch VenetiŽ. De Boskoopsche rozen zijn terecht beroemd.
Boskoop Rondom Boskoop een Nederlandsch VenetiŽ. Rond Boskoop, waar men volop van de landelijkheid genieten kan.
Boskoop Rondom Boskoop een Nederlandsch VenetiŽ. 't Spreekt vanzelf dat er veel gevischt wordt in het vischrijke water.
Boskoop Rondom Boskoop een Nederlandsch VenetiŽ. De familie gaat buurten, natuurlijk per boot.
Boskoop Rondom Boskoop een Nederlandsch VenetiŽ. Een echte Hollandsche molen ontbreekt er niet.
Boskoop Rondom Boskoop een Nederlandsch VenetiŽ. Een schilderij als van Paul Potter!
Boskoop Rondom Boskoop een Nederlandsch VenetiŽ. Van deze "huisjes langs het water" zijn er vele in de Rietvelden
Bouchoute Belgische mosselvisschers in de haven van Bouchoute. Dit haventje, dat uitmondt in den Braakman ligt op Hollandsch gebied en wordt hoofdzakelijk door de mosselvisschers van het Belgische dorp Bouchoute benut. Bij mogelijke inpoldering van den Braakman zou het haventje vervallen, tot groot ongerief van de Belgische mosselvisschers
Bouchoute Een kijkje bij 't haventje van 't Belgische grensdorp Bouchoute nabij Philippine
BraziliŽ Witte Steenkool. Een der enorme hooge watervallen in de binnelanden van BraziliŽ, in staat om 'n geweldige hoeveelheid electrische energie voort te brengen
Breskens Foto van bestuur en genoodigden voor de voor den officieelen opening door de Commissaris der Koningin
Breskens De haven, waaromheen het Jaarbeursterrein ligt, in feestdos. De heele Breskensche visschersvloot gepavoiseerd
Breskens Te Breskens worden de havendijken eenigszins verhoogd en de havenmond breeder gemaakt. Gezicht op dit werk met op den achtergrond het vooruitstrevende dorp
Breskens Aan de Breskensche haven
Breskens De burgemeester van Breskens opent het concours en roept den deelnemenden vereenigingen het welkom toe
Breskens De burgemeester van Breskens, de Edelachtb. Heer van Zuijen, houdt een welkomstrede
Breskens De heer T. van Veen te Breskens, een aldaar algemeen bekend en geacht ingezetene, herdacht op 6 October den dag, weaarop hij voor 40 jaar als letterzetter bij de Breskensche Courant, welke eveneens haar 40-jarig bestaan vierde, in dienst trad. Bij gelegenheid van dit feit ontving de heer van Veen onlangs een Koninklijke onderscheiding. Foto van den jubilaris, wien we onze hartelijke gelukwenschen aanbieden
Breskens Bravo Breskens! De Breskensche Vereening Voor Vreemdelingenverkeer organiseerde met uitbundig succes een Eerste Zeeuwsch-Vlaamsche Jaarbeurs, die door groote deelname en prachtige inzendingen de algemeene aandacht waard is. - De Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. Quarles van Ufford, verrichtte de opening. Bij den Breskenschen garnalen-stand kiekten wij Z. Exc. Met het tentoonstellingsbestuur
Breskens Breskens boekte onlangs zijn 3000sten inwoner. Foto van den gelukkige, W. Burgers, die een spaarbankboekje van de gemeente ontving, en die er welvarend uitziet
Breskens Ook in Breskens laten de dilettanten van zich hooren. De vereeniging H.O.V. uit Breskens gaf een uitvoering te Groede en schijnt over goede krachten te beschikken
Breskens Het steed groeiende inwonertal van Breskens heeft het noodig gemaakt, dat bij het ook stijgende aantal raadsleden het raadhuis geheel werd verbouwd. Deze week vergaderde de nieuwe raad voor het eerst in de nieuwe raadzaal, die reeds eerder officieel werd in gebruik genomen. Naar aanleiding hiervan maakten we tijdens de raadszitting een kiekje van de raadszaal.
Breskens Zeeuwsche molens. Als de wieken draaien. De molen te Breskens
Breskens Overzicht van de drukte op het terrein voor de gebouwen, tijdens een uitvoering van de zangvereeniging "den Tinel Kring" uit Ieperen
Breskens Te Breskens werden van 1 tot 3 Augustus muziekfeesten georganiseerd, waaraan het 10e jaarlijksche concours werd verbonden der bij den bond aangesloten muziekvereenigingen in Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen. - De muziekvereeniging van Schoondijke, die haar 40-jarig bestaan vierde, nam ook deel aan het concours
Breskens De bestrating van het Vogelenzang te Breskens gaat niet van een leien dakje. Was het wachten eerst op de trottoirbanden, thans ligt het werk weer zoo goed als stil door ongesteldheid van den straatmaker, een vak waarin te Breskens groot gebrek aan werkkrachten is
Breskens Drukkerij "Cadsandria" te Breskens vierde haar 40-jarig bestaan en de heer van Veen, van wien we de vorige week reeds een foto gaven, vierde zijn 40-jarig jubileum op deze drukkerij. Foto van het personeel
Breskens De visschersvloot te Breskens breidt zich steeds uit; voor enkele jaren bestond ze slechts uit een twaalftal scheepjes, thans bedraagt het aantal reeds veertig
Breskens De opmarsch door Breskens naar het feestterrein. - Een polulaire marsch
Breskens Tijdens den storm van de vorige week sloeg een visschersschuit uit Zeebrugge op de paalhoofden te Nieuwersluis nabij Breskens. De bemanning kon zich met moeite redden. Foto van het schip, dat geheel buiten z'n element is geraakt
Breskens Een najaarstafereeltje bij een boerderijtje onder Breskens
Breskens De Commissaris der Koningin opent de eerste Zeeuwsch Vlaamsche Jaarbeurs
Breskens In het woonwagenkamp onder Breskens
Breskens De driedaagsche feesten te Breskens werden Maandag 3 Aug. gesloten o.a. met een serie volksspelen. Het nummer ringrijden per fiets.
Breskens Toevoer voor het materiaal voor de haven- en dijkwerken te Breskens
Breskens Feesten te Breskens. Een nummer dat veel vroolijkheid veroorzaakte, was zakloopen door de jongens.
Breukelen Langs de Vecht bij Breukelen.
Brielle Schilderachtigheid in de haven van den Briel
Brielle Een kijkje op het aardige Werfje
Brielle Aan het Havenhoofd van Brielle heeft men prachtige watergezichten
Brielle Bij het Kloosterpoortje achter de St. Catharinakerk
Brielle Brielle's trots
Brielle Kinder- en schaduwspel
Brielle Dakengroep in de watergeuzen-stad
Brielle Een van Brielle's typische bruggen. De bakker lacht, hij heeft goeden zin
Brigdamme Brigdamme en St. Laurens krijgen nieuwe bestrating, wat 'n verbetering belooft te worden. Foto van de werkzaamheden te Brigdamme
Brooklyn In een hospitaal te Brooklyn bij New-York werden proeven genomen om bij brandgevaar de patiŽnten door middel van buizen van de slaapzalen naar denuin te laten glijden
Brouwershaven Stillevens. Ook een stilleven: de oude klok in de Groote Kerk te Brouwershaven
Brouwershaven De laatste bieten worden geladen te Brouwershaven in het vrachtschip
Brouwershaven Standbeelden van Zeeuwsche mannen. Standbeeld van onzen bekenden dichter Jacob Cats te Brouwershaven
Brouwershaven Toebereidselen voor de afvaart met de botters in de haven van Brouwershaven
Brouwershaven De geboortewoning van Cats te Brouwershaven
Bruinisse Aan de haven te Bruinisse.
Bruinisse Een tafereeltje van keuvelende buurtjes te Bruinisse
Brussel De Hollanders Braspenning en v. Hout, die op de Zesdaagsche te Brussel uitstekend werk leverden en het tot de 4de plaats brachten
Budapest De Hongaarsche hoofdstad, Budapest, bij avond, gezien vanaf de Elizabeth's brug
Bunschoten Aaardig tafereeltje in Bunschoten
Buren Oude Poort te Buren (Geld.)
Bussum De kampioen naakthals van de 9de Internationale Pluimveetentoonstelling die te Bussum werd gehouden
Cadzand Het Ned. Hervormde kerkje te Cadzand is bijna voltooid. Na enekel weken wordt het in gebruik genomen
Cadzand Interieur van het kerkje
Cadzand Verdwijnende molens. Te Cadzand wordt een der mooiste molentjes van West-Zeeuwsch-Vlanderen afgebroken. De verminking van het landschapsschoon is reeds begonnen met het verwijderen der wieken
Cadzand Het haventje van Cadzand
Cadzand Op Zondag 12 Juli werd te Cadzand het fraai gerestaureerde oude kerkje wederom in gebruik genomen. Exterieur van het kerkje
Cadzand Zeeuwsch-Vlaamsche Volksvertelsels. Gezicht op het dorpje Kadzand, dat z'n naam zou danken aan een kat, die op 't zand werd gevonden
CaliforniŽ Aan de zonnige Californische kust
CaliforniŽ Een angora-geit op een Californische farm behaalde het lange-vacht-kampioenschap van Amerika met een haardos van 1.20 M.
Caracas Zwerftocht door West-IndiŽ. Heuvellandschap nabij Caracas
Caracas Zwerftocht door West-IndiŽ. Het Florida villa park te Caracas
Cardington Het groote Engelsche luchtschip R 100, dat maar korten tijd heeft dienst gedaan, wordt te Cardington gesloopt. Het demonteeren van een der gondels
CaÔro De Arabierenwijk in CaÔro: gesluierde vrouwen, getulbande mannen
Centraal-Afrika Een blijkbaar sceptisch gestemde barbiersklant in Centraal-Afrika. Erg schitterend schijnt hij het nog niet te vinden
Ceylon De bekende Karakorum-reizigers, de heer en mevrouw Visser 't Hooft, zijn naar Ceylon vertrokken, alwaar de heer Visser zal optreden als consul-generaal der Nederlanden
China Waar de strijd woedt: De opengebroken Chineesche spoorweg langs de Nonni-rivier, welke thans door de Japanners wordt hersteld
China Men lette eens op den eigenaardigen vorm van het scheermes, waarmee deze broeder uit het Hemelsche rijk zich hoofd en baard clean shaven laat bewerken
China Hoe Lindbergh's machine in veiligheid werd gebracht. Tijdens zijn vluchten boven 't overstroomde Chineesche gebied was kolonel Lindberg gedwongen op de Yang-Tse te dalen. Zijn vliegtuig werd door een Chineesche motorboot op sleeptouw genomen
Cleveland Amerikaansche kinderexploitatie. De 4-jarige Billie Crawford uit Cleveland (Ohio) moest op deze manier een luchtreisje maken om de goede kwaliteiten van een reddingsballon te demonstreeren
Clinge Clinge en omgeving is de streek van de Klompenkappers en de boomen worden er met de "mallejan" in grooten getale toegevoerd om tot "kloevers" te worden verwerkt
Clinge Clinge. Op de beurs. Kenners keuren de klompen.
Clinge "Renteniers" te Clinge
Clinge Een toneeltje bij de beurs. Het graveeren van mooie figuren op de klompen is vrouwenwerk. Een die het vroolijk opvat.
Clinge Te Clinge werd Woensdag 26 en Donderdag 27 Aug. de Derde Zeeuwsche Klompenbeurs gehouden. Het 2e kamerlid E. Lockefeer opende deze beurs. Foto van autoriteiten na de officieele opening.
Colijnsplaat Aan de haven van Colijnsplaat
Colijnsplaat Schafttijd der schippers in Colijnsplaat
Colijnsplaat Kiekjes van Noord-Beveland. Drukte aan de haven van Colijnsplaat bij den aanvoer van aardappelen
Colijnsplaat Kiekjes van Noord-Beveland. Het sorteeren der aardappels voor de verzending in de haven van Colijnsplaat
Colijnsplaat Kiekjes van Noord-Beveland. De Voorstraat te Colijnsplaat
De Knol Een aardig landschapje van het Oostelijk Zeeuwsch Vlaamsche land bij "de Knol"
Delft O, die lange, lange "Jan"
Delft Levendigheid langs de Binnenwatersloot te Delft
Delft De rooker in den dop: Hij probeert 't maar eens, doch 't niet "echt" hoor
Delft De molen te Delft, met den meest poŽtischen naam: "de Roos" is thans geheel gerestaureerd en kan weer lustig draaien
Delft "Fijne vischjes", mijnheer, en niet duur." Een aardig vischmarkt-kiekje te Delft
Delft Middagdrukte langs de schilderachtige Hypolitus-buurt. Men rept zich naar huis om den inwendigen mensch te versterken
Delft Over de Groote Markt. Er is daar passage in alle richtingen
Delft "Voor de poort"
Delft De Kanaalstraat, met links den slanken toren
Delft 't Aloude Delft. In de Schootstraat te Delft, geboortestad van den grote Grotius.
Delft Een prachtig gezicht op de Oosterpoort te Delft 1
Delft "Ezeltje rijden" in Delft's straten
Delft Met de benaming van: Hugo de Grootstraat gaf nieuw Delft de eer aan den grooten Vredesvoorvechter en Nederlandschen geleerde
Delft 't Aloude Delft. Rechter Kellog eert Hugo de Groot.
Delft Te Delft werd een geslaagde lichtweek gehouden. Op meerdere punten van de stad werden bijzonder fraaie effecten verkregen
Delft Het Oosteinde te Delft, gezien vanonder de Oostpoort
Delft 't Aloude Delft. Oud Delft in 't nieuw en lachend zonlicht.
Delft Spelend jong Delft
Delft Piet Hein zijn naam is klein, doch groot genoeg voor een straatnaam. - Fietsers in de Piet Heinstraat
Delft Een prachtig gezicht op de Oosterpoort te Delft 2
Delft De Spoorhaven te Delft
Delft Een aardig kijkje in de Julianalaan
Delft Zwart en wit. - Een typisch doorkijkje in de Spiegelstraat
Delft 't Aloude Delft. Het stemmige Elisabeth Paul-Hofje, 't welk dateert van 1707.
Delft 't Aloude Delft. Het stadhuis te Delft, de stad waar Hugo de Groot het levenslicht aanschouwde, waar hij begraven ligt en waar zijn standbeeld staat.
Delft 't Aloude Delft. Een fragment van het Grotiusraam in de Nieuwe Kerk. Figuur in 't midden: Hugo de Groot.
Delft 't Aloude Delft. Een doorkijkje vanaf het Oude Delft op het Gemeentehuis aan de Markt.
Delft Schaduwspel in de Hof van Delftlaan, met de typische voortuintjes
Delft Bij bieden onze lezers thans eenige fraaie kieken aan van het nieuwe Delft, als variatie op het thema: schilderachtig oud-Delft, dat echter steeds belangrijk blijft. Oud en nieuw vormen wel een sterke tegenstelling in een stad als Delft, waar het oude zo schoon bewaard bleef, in de rustige grachtjes, de koepelende bruggetjes, de oude kerken en historische gebouwen. Maar ook Delft moest steeds uitbreiden, wat een goed teeken is, en die uitbreiding geschiedde op doelmatige en moderne wijze, met haar voordeelen van licht en lucht, van ruimte en hygiŽne. Dat het nieuwe Delft ook zeer aantrekkelijk is mogen onze speciale foto's toonen. In 't nieuwe Delft noemde men een straat naar de tegenwoordige Minister-president: De Ruijs de Beerenbrouckstraat
Delft Een der gezelligste straten van nieuw Delft is zeker de Van Speijkstraat
Delft 't Aloude Delft. De nieuwe brug over de Prov. Vaart thans officieel geopend.
Delft Een druk verkeerspunt aan de Kanaalstraat te delft
Delft Doorkijk vanuit het Bagijnhof in het oude Delft
Delphi Waar in de Grieksche oudheid eens het beroemde orakel van Delphi stond, is nu een kloostergebouw voor Byzantijnsche ordezusters
Den Haag Drie Italiaansche clowns vermaakten in het Haagsche Scala met hun grappen en potsen een heele zaal met ouden van dagen
Den Haag Zeeland op bezoek in de groote stad. De laatste stap naar het veilige trottoir, wanneer de hevige verkeersdrukte op een feestelijken dag in Den Haag het oversteken van de straat haast levensgevaarlijk maakt
Den Oever Op zijn uitgestrekte reizen bracht Sinterklaas dit jaar ook een bezoek aan de Zuiderzeewerken. Een ritje langs de keien van Den Oever
Deventer Nog ťťn minuut en de draden van het oude telefoonsysteem te Deventer worden doorgeknipt om verbonden te worden met de automatische telefoon-inrichting
Deventer Mooi Nederland: Oud Deventer
Deventer De oude Munt te Deventer. Hier werd vroeger het geld voor de provincie Overijsel geslagen
Doggersbank Een zeeslag 150 jaar geleden. Het is dit jaar juist anderhalve eeuw geleden, dat de zeeslag plaatsvond op de Doggersbank tusschen de Hollandsche en Engelsche vloot, welke respectievelijk werd aangevoerd door Zoutman en Parker. Een kopergravure uit dien tijd beeldt de opstelling af der beide oorlogsvloten
Domburg De Zeeuwsche Ariel Motor Club organiseerde Zaterdag 2 Mei een duinrit tusschen Domburg en Westkapelle. Gestrand
Domburg Buitenplaatsen in Zeeland. Boomenweelden in de Domburgsche omgeving
Domburg De heer J.P. Adriaansen, gemeente-veldwachter te Domburg, ontving 't gouden kruis voor 30-jarige politiedienst, hetwelk hem door de burgemeester werd uitgereikt. Reeds eerder ontving de heer Adriaansen de tot de Hertogelijke Saksen Ernestinische Huisorde behoorende medaille van verdienste in zilver na het bezoek van Z.H. Hertog George van Sacksen-Meiningen van Domburg in 1908
Domburg Buitenplaatsen in Zeeland. De dichte bebossing van Hoogduin op Walcheren
Domburg De Zeeuwsche Ariel Motor Club organiseerde Zaterdag 2 Mei een duinrit tusschen Domburg en Westkapelle. Een der deelnemers neemt een der steile duinen
Domburg 'n Genoeglijk herfstpraatje te Domburg
Doorn De balling van Doorn. Gezicht op de orangerie, waar de gasten des keizers plegen te logeeren
Doorn De Balling van Doorn. In de antichambre van de particuliere vertrekken van den ex-keizer
Doorn De balling van Doorn. De klokketoren, dien de ex-keizer op zijn zeventigsten verjaardag van zijn familie en vrienden ten geschenke kreeg
Doorn De balling van Doorn. Wilhelm II van Hohenzollern, ex-keizer van Duitschland en ex-koning van Pruisen
Doorn De balling van Doorn. De ex-keizer en eenige Duitsche gasten bij de hut, waar Wilhelm II zijn geliefkoosde ontspanning, houthakken, uitoefent
Doorn De balling van Doorn. Het poortgebouw waar de hofmaarschalk en eenige Nederlandsche Rijksveldwachters wonen
Doorn De Balling van Doorn. Een gedeelte van de werkkamer van den ex-keizer
Doorn De Balling van Doorn. Een hoek in het rooksalon.Boven de vitrine bevindt zich een verzameling ordeteekenen uit de regimenten van Frederik den Grooten
Doorn De balling van Doorn. Huize Doorn
Doorn De balling van Doorn. Een der zijgevels van het kasteel. Op de eerste verdieping bevindt zich de werkkamer van den ex-keizer
Doorn De Balling van Doorn. Een hoek van het salon op "Huize Doorn". Boven den schoorsteen een schilderij, voorstellende Koningin Louise van Pruisen en rechts in den hoek een marmerbuste van Keizerin Augusta-Victoria
Doorn De Balling van Doorn. Het werkvertrek van prinses Hermine, de tegenwoordige gade van den ex-keizer
Doorn De Balling van Doorn. In de hal van "Huize Doorn"
Doorn De Balling van Doorn. De kamer waarin keizerin Augusta-Victoria is overleden. Op het ledikant ligt sinds den sterfdag een palmtak
Dordrecht Dordts straattafereeltje.
Dordrecht Dordt voor de lens. Merkwaardig oud pand aan de Wolwevershaven. De groote, kale boom staat met het gebouw "schouder aan schouder"
Dordrecht Dordt voor de lens. Drukke pasage in de Voorstraat. De menschen spoedden zich, want het was frisch op dien morgen
Dordrecht Nieuw Dordt, kijkjes uit de Krijspijnbuurt. Zoudt u daar ook niet willen wonen? Gezicht vanuit dfe Aagje Dekenstraat op de Potgieterstraat. Het is voorts sympathiek, dat vele nieuwe straten naar kunstenaar genoemd worden. Aagje Deken was een schrijfster, Potgieter een dichter, zooals men weet
Dordrecht Dordt voor de lens. Tusschen Wolwevers- en Kuipershaven. Een wintersch beeld van het druk bevaren water
Dordrecht Nieuw Dordt, kijkjes uit de Krijspijnbuurt. Ernst bij het spel in de Krispijnbuurt
Dordrecht Na den moord op notaris Courrech Staal. Het parket uit Dordrecht voor het huis van den verslagene
Dordrecht Gezicht op 't Stadhuis te Dordrecht
Dordrecht Nieuw Dordt, kijkjes uit de Krijspijnbuurt. Een knus hoekje van de Staringstraat
Dordrecht Het gerij in de Koningin Wilhelminastraat, met op den achtergrond den typischen toren
Dordrecht Dordt voor de lens. In de omgeving der Groote Kerk. Schilderachtig welft het bruggetje over het zilveren water, waarlangs de winterboomen dorren
Dordrecht "Met hunne leeren leerskes an." Drie aardige, stevig geschoeide Dortsche kleinen
Dordrecht Dordt voor de lens. De Dordtsche jeugd houdt van een lolletje. De jongens stelden den fotograaf blijkbaar zeer op prijs
Dordrecht Nieuw Dordt, kijkjes uit de Krijspijnbuurt. De riante Krispijnsche weg met de schoone, hooge boomen, die in den zomer heerlijk schaduwen
Dordrecht De Groote Hoofdpoort te Dordrecht
Dordrecht Prentjes uit Dordrecht. De lichtende doorkijk
Dordrecht Nieuw Dordt, kijkjes uit de Krijspijnbuurt. Dordrechts "hope en toekomst" in de Jacob van Lennepstraat. Men lette op de aardige, zonnige huizen
Dordrecht Prentjes uit Dordrecht. Kloppen maar, de stof moet er uit!
Dordrecht Een aloud en zeer fraai stadsdeel van Dordrecht. - Gezicht op de prachtige groote Hoofdpoort aan de Wijnstraat
Dordrecht Tollende kleinen in de Krsipijnbuurt te Dordt
Dordrecht Dortsch buurpraatje. Gezelligheid is ook wat waard
Dordrecht Prentjes uit Dordrecht. Op het Beverwijcksplein waar het heel mooi is
Dordrecht De imposante toren van Dordt
Dordrecht Een luchtgezicht door de Catharina-poort. De jongens, rechts, vinden 't fijn om op de kiek te komen
Dordrecht Breiend moedertje
Dordrecht Riviergezicht. - Op de Merwede vůůr Dordt, waar steeds 't beweeg der schepen leeft
Dordrecht Zonnig doorkijkje op het Arendshofje te Dordt
Dordrecht Vredige vloot in de Wolwevershaven te Dordt
Dordrecht De Voorstraathaven te Dordrecht op een stillen Februari-morgen 1
Dordrecht De Voorstraathaven te Dordrecht op een stillen Februari-morgen 2
Dordrecht Prentjes uit Dordrecht. De haar-kunstenaar op de Dordtsche Markt heeft een gewillig gehoor
Dordrecht Nieuw Dordt, kijkjes uit de Krijspijnbuurt. Als men aan den nieuwen school- en anderen bouw gewend raakt, begint men dien steeds mooier en sierlijker te vinden. Dit is de nieuwe O.L. school aan de Bosboom-Toussaintstraat
Dordrecht Prentjes uit Dordrecht. Allemaal op de kiek!
Dordrecht Wel waarvan spraken zij die drie daar aan de deur? (Dordtsche dames maken een buurpraatje).
Dordrecht Dordt voor de lens. Zon en schaduw. Winterzon plaveit het Weeshuisplein
Dordrecht Nieuw Dordt, kijkjes uit de Krijspijnbuurt. Een leuk doorkijkje in de A.C.W. Staringstraat. (Stichting "Woningszorg")
Dordrecht Dordt voor de lens. De breede entree van Dordrecht (Bagijnhof). De kille winterzon zette de huizen toch even in flauwen gloed
Dordrecht Prentjes uit Dordrecht. Een hoekje van de Dordtsche paardenmarkt, door onzen fotograaf in beeld gebracht
Dreischor Regenstemming onder Dreischor. De paarden vinden blijkbaar het gras te nat.
Dreischor Een oogenblikje rust. Een tafereeltje tijdens den bietentijd te Dreischor
Dreischor Piet van den Berge, een krasse en geziene inwoner van Dreischor, vierde Dinsdag j.l. zijn tachtigsten verjaardag
Dreischor Te Dreischor zagen we onlangs nog een vlasfabriek in werking, een van die steeds meer en meer verdwijnende Zeeuwsche industriŽen in het noorden van onze provincie. Een kijkje op de omgeving van het vlasbedrijf.
Dreischor Kerktorens. Het spitse torentje, dat het centrum vormt van Dreischor, en in ouderdom met de stompe collega's kan wedijveren
Dreischor Dreischor. Het uitzetten der in het water 'geroote' bundels vlas.
Dreischor Duivelandsch landschap onder Dreischor
Dreischor Zeeuwsche molens. Als de wieken draaien. De molenaar te Dreischor, die van z'n molen houdt, ook om de schoonheid er van in het landschap
Driewegen Te Driewegen (Z. Bev.) werd van 23 tot en met 29 Nov. een bazar gehouden. Foto van de ijverige medewerksters
Dublin Te Dublin heeft de trekking van de groote-Sweep-stake onder enorme belangstelling plaats gevonden. Verpleegsters roepen de nummers die de fortuin brengen af
Duitsland Om de echtheid van schilderijen te kunnen onderzoeken wordt in Duitsche musea gebruik gemaakt van een RŲntgen-apparaat, waardoor het mogelijk is de kleuren en de samenstelling van de verf nauwkeurig te onderzoeken
Duitsland Eindelijk. Een Duitsche beeldhouwer heeft thans ook de buste vervaardigd van Homo Neandertalensis, of te wel den aapmensch
Duitsland De bekende Duitsche oceaanvlieger KŲhl heeft zich een vliegtuig zonder staart laten bouwen, waarmede hij eenige proefvluchten met goed gevolg heeft afgelegd
Duitsland De soldaten der Duitsche Rijksweer, die na twaalfjarigen diensttijd ontslag krijgen worden vaak bekwaam gemaakt voor het landbouwbedrijf. Op verschillende boerderijen in Oost-Pruisen ontvangen zijn hun opleiding
Duitsland Na jarenlange proefnemingen is het een Duitsche tuinder gelukt een plant - de Yucca-struik - te kweeken, welke katoen oplevert. Voor de Duitsche textiel-industrie zou deze vinding van het allergrootste gewicht kunnen zijn
Duitsland In Duitschland is kerstmis het geschenkenfeest. In de speelgoedmagazijnen worden de wilde dieren alvast op een rij gezet in afwachting van de koopers
Duivendijke Aardig dorpskiekje van het gehucht Duivendijke op Schouwen
Eede In de Zeeuwsch Vlaamsche bloemenvelden. Waarvan er als ware bloemenfeeŽn wten te poseeren
Eede In de Zeeuwsch Vlaamsche bloemenvelden. Zusje wil ook een ruiker
Eede In de Zeeuwsch Vlaamsche bloemenvelden. Arbeid in de bloemen
Eede In de Zeeuwsch Vlaamsche bloemenvelden. Niet alleen op Schouwen, maar ook in Zeeuwsch Vlaanderen gaat men zich meer en meer toeleggen op de bloembollencultuur. Een veld narcissen nabij Eede (W.Z. Vlaanderen)
Eede In de Zeeuwsch Vlaamsche bloemenvelden. De velden trekken ook wel eenige toeristen uit BelgiŽ.
Egmond aan Zee Het Zweefvliegen. Los van de aarde!
Egmond aan Zee Het Zweefvliegen. De jonge Duitsche zweefster Charlotte Tesch met haar door Hans Richter gebouwd zweeftoestel op weg naar 't vliegveld
Egmond aan Zee Het Zweefvliegen. Het toestel wordt terug getransporteerd
Egmond aan Zee Het Zweefvliegen. De weer- en windploeg doet de noodige waarnemingen
Egmond aan Zee Het Zweefvliegen. De instructeur geeft het goede voorbeeld
Egmond aan Zee Het Zweefvliegen. Het Duitsche vliegveld in RhŲn, waar de eerste zweefvluchten plaats hadden
Egmond aan Zee Het Zweefvliegen. Het Duitsche vliegveld in RhŲn, waar de eerste zweefvluchten plaats hadden
Egmond aan Zee Het Zweefvliegen. De landing na volbrachte vlucht
Egypte Een weinig beschadigd meer dan levensgroot beeld van den Egyptische koning Ramses II (3000 jaar vůůr Christus) bevindt zich voor de beroemde Memphis-tempel aan den oever van den Nijl. De prachtige kop geeft een indruk van het peil, waarop de beeldhouwkunst in dien tijd stond
Eifel In den Eifel. Wie het heerlijke landschap beschouwt, dat de Eifel vertoont met zijn zachtglooiende bergen en zijn schilderachtige dalen, zal niet licht op de gedachte komen, dat wij al dat wonderlijke schoon te danken hebben aan de geweldige vulcanische explosies, die in de oertijden dit gebergte hebben gevormd. Welke prachtige vergezichten dit bergland aan Rijn en Moezel ons oplevert, wordt wel uitmuntend geÔllustreerd door deze foto van het Eifeldorpje Quiddelbach, gezien vanaf den NŁrburgring. - Bewaart u vooral 't inliggende programma, waarin u o.a. vinden zult, dat onze Reisvereeniging een harer aantrekkelijkste en voor ieder te bekostigen reizen organiseert naar 't Eifelgebergte
Elburg De haven van Elburg
Ellemeet De muziekvereeniging "Kunst na arbeid" te Ellemeet vierde haar 24-jarig bestaan. Onze fotograaf kiekte het muziekgezelschap na de huldiging op 18 October j.l.
Ellewoutsdijk Dorpsgezicht van Ellewoutsdijk met het merkwaardige witte huis der familie van Hattum
Ellewoutsdijk Te Ellewoutsdijk werd Dinsdag 10 Nov. Burgemeester Smallegange feestelijke geÔnstalleerd. De ontvangst van den nieuwen burgemeester aan de grens van het dorp
Ellewoutsdijk Het interieur van Ellewoutsdijks mooie oude kerk
Ellewoutsdijk De nieuwbenoemde burgemeester van Ellewoutsdijk, de edelachtbare heer P.M. Smallegange. Voor Ellewoutsdijkis de nieuwe burgervader geen onbekende, aangezien hij voorheen secretaris was dezer gemeente
Ellewoutsdijk Voorafgegaan door de muziek gaat de stoet het dorp binnen
Ellewoutsdijk Na de installatie. De Burgemeester poseert te midden van familie, raadsleden en officieele genoodigden
Engadin Steenbokken in het hooggebergte van Engadin
Engeland Engelsche ingenieurs zijn er in geslaagd een vliegtuig te construeeren, dat ook achteruit kan vliegen. De eerste proeven slaagden naar wensch
Engeland In zijn vrije uren vervaardigde een Engelsch marineluitenant dit miniatuurtafereel van den terugrit van het Engelsche Koningspaar naar Buckingham Palace, na de opening van het Parlement
Engeland In Engeland wordt reeds voor den a.s. zomer een groote hoeveelheid parasols vervaardigd. Hier zijn de nieuwste snufjes op dit gebied
Engeland De Engelsche verkiezingen zijn in aantocht en de candidaten voor het Lagerhuis reizen hun kiesdistricten af en trachten zich populair te maken. Sir Austin Chamberlain, oud-minister van Buitenlandsche Zaken, aan de wasch-tobbe
Engeland Een idylle aan de Engelsche kust, een lieftallige Miss met haar Samoyeden
Engeland "Ik heb mijn wagen volgeladen" - gezonde vacantie-bezigheid van Engelsche meisjesstudenten
Engeland De grootse stemdag in Engeland veroorzaakte heel wat moeilijke problemen. De vraag "wie let er op de kleintjes" van bezorgde moeders, die hun kiezeressenplicht moesten vervullen, werd in menige plaats op deze wijze opgelost
Engeland Een interieur van een Engelsche vliegtuigenfabriek, waar de legermachines worden vervaardigd. De afdeeling motorenbouw
Engeland In Engeland is de sympathie voor het Kerstmannetje even groot als bij ons voor Sinterklaas. Het verven van gelukspoppetjes, die in deze dagen veel worden verkocht
Engeland Sir John Simon volgt Arthur Henderson op, als minister van Buitenlandsche Zaken der Engelsche Regeering
Enschede Ten gevolge van de textielstaking te Enschede heerschte aldaar een ongewone drukte. Besprekingen in de open lucht
Frankfurt am Main Te Frankfurt am Main heeft een Amerikaan, Teddy Stanley, zich een hoogen mast gebouwd, waar hij op het gewoel zijner medemenschen kan neerzien. Hoewel hij goed "ingepakt" is, zal het slechte weer hem wel dwingen weer naar den begane grond af te dalen
Frankrijk De krabbenvangst van de Fransche Noordzeekust
Gapinge Een Walchersch tafereeltje onder Gapinge
Geersdijk De hoefsmid van Geersdijk heeft nog heel wat werk, want op het eiland Noord-Beveland zijn de paarden nog niet afgeschaft
Geldermalsen De Nederlandsche Heidemaatschappij hield te Geldermalsen een demonstratie met sproeimachines voor het bespuiten van vruchtboomen
Goes De weg Middelburg-Goes ondergaat weer een grondige verbetering. Nabij Goes worden de bochten er uit gehaald
Goes Overzicht van de vergadering. Jhr. Ir. De Muralt licht eenige stellinge toe
Goes De Zeeuwsche polder- en Waterschapsbond hield zijn jaarlijksche algemeene vergadering te Goes, waarbij jhr. Ir. R. de Muralt een voordracht hield over: "De strijd over klei of beton voor zeedijkverhooging", een voor Zeeland wel belangrijk vraagstuk
Goes De leerlingen der Ambachtschool, wien een reisje naar Domburg wacht, mogen daartoe - evenals ieder ander - een spijker slaan in het bij de school opgerichte bord. Moge het bord spoedig vol zijn met spijkers van een dubbeltje of meer
Goes Te Goes werd op 5 Juni onder groote belangstelling de verbouwde Ambachtschool officieel in gebruik genomen. Foto van bestuur en genoodigde autoriteiten, die op den openingsdag aanwezig waren
Goes De voorzijde van het stationsgebouw te Goes, dat nooit erg fraai geweest is, wordt thans verbouwd. Een kijkje op het gebouw, zooals het er nu nog uitziet
Goes Zijn Excellentie de Commissaris der Koningin, die de officieele opening verrichtte en de heer Pilaar, voorz. Van het oudheidk. Genootschap bewonderen temidden van eenige Zeeuwsche burgemeesters en wethouders de schilderijen van het museum
Goes Zurenborg I vůůr den wedstrijd te Goes
Goes Te Goes wordt de oude gevangenis, die in 1865 in gebruik werd genomen, afgebroken bij gebrek aan cliŽnten. Een kijke op de nog gedeeltelijk overeind staande cellenrij
Goes De stoeltjes uit de cellen werden blijkbaar ook gebruikt voor schrijfbord, waarop de gevangenen hun gevoelens neerpenden. De opzichter leest eenige ontboezemingen van iemand, die er va 6 Sept. - 11 Sept. En van 5 Dec. - 26 Dec. 1917 verbleef en die neerschreef: "En men raakt overal aan gewoon. Of men nu hier sterft of buiten, dat blijft toch gelijk, enz."
Goes Bij het verdwijnen van de gevangenis hoopt men ook een beteren verkeersweg te scheppen, die nu ter plaatse, ook al wegens de veel te smalle brug, voor de autobusschen naar Katscheveer moeilijk te berijden is
Goes Als 't waremer is, zoekt de Goesche jeugd den stadssproeiwagen
Goes Mooi brug-gezicht nabij de voorstad te Goes
Goes De zwanen van de Goesche singels amuseeren met hun bedrijvigheid menigen voorbijganger
Goes De attractie van de kermis te Goes.
Goes Ziekenhuizen in Zeeland. Goes heeft twee ziekenhuizen in ťťn waarvan we den oudsten inwoner van het stadje troffen, die nog rustig z'n sigaartje opsteekt ondanks z'n 93 jaren
Goes Hemelvaartsdag-potpourri. Te Goes organiseerde de transportcolonne van het Roode Kruis uit Vlissingen een demonstratie, die zeer veel belangstelling trok
Goes Goes I speelde 2en Pinksterdag zijn traditioneelen wedstrijd tegen Zurenborg Sport I uit Antwerpen en verloor met 4 -3. Foto van Goes I
Goes Hemelvaartsdag-potpourri. Opening met zang. De damespartij. Een deel der heerenpartij tijdens het openingsnummer
Goes Van spoken en spookhuizen. De Smalle Zeven Koten te Goes, wier smalheid voor de spoken blijkbaar geen beletsel was om hier samen te scholen
Goes Van spoken en spookhuizen. Eenzaamhei en grillige boomtakken inspireeren al tot de gedachte aan spoken, waarvan het huis op den berg nabij Goes de twifelachtige reputatie geniet
Goes Het museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes werd op Woensdag 7 October officieel geopend. Officieel genoodigden voor het gebouw, het z.g. Gothische Huis te Goes, waar het museum is ondergebracht
Goes DE Nieuwstraat te Goes, levendig niet alleen door haar verkeer, maar tevens door de afwisselende bebouwing
Goes Zaterdag speelde Goes III tegen Volharding II om het kampioenschap Z.V.B. klasse B. - Hierboven de winnende ploeg - Goes III
Goes Zware arbeid aan de Goesche wallen
Goes Gezicht op de kade te Goes
Goes De Goesche pluimveemarkt. Kijken, of ik hiervoor ook nog een kooper kan vinden
Goes De Goesche pluimveemarkt. De jongste pluimveehandelaar bij de "Kerstganzen", die eenden zijn
Goes De Goesche pluimveemarkt. Verkocht!
Goes De Goesche pluimveemarkt. Nieuwe aanvoer!
Goes Uit den optocht met bloemenmandjes als winkelweekreclame.
Goes Voor den kleppermarsch gereed.
Goes De Goesche pluimveemarkt. Aspirant kersthazen
Goes De Goesche pluimveemarkt. Stilleven van de ware Zeeuwsche hazen
Goes Aan de Goesche kade in de rustige middagstemming
Goes Kermis te Goes. - Een overzichtje op het kermisgedoe op de Goesche markt, dat sommige dagen heel druk was.
Goes Koninginnedag is op verschillende plaatsen in Zeeland feestelijk gevierd en vooral voor vele kinderen was het een waar feest. Veertienhonderd kinderen demonstreerden te Goes op de Markt met fraaie oranjeversieringen en groepjes, ter opluistering tevens van de winkelweek.
Goes Sinterklaas in Zeeland. Goes krijgt van den Sint tien banken Ö
Goes Hemelvaartsdag-potpourri. Werkzaamheden met den Roode Kruishond "Hertha". Hertha springt over een schutting
Goes Sinterklaas in Zeeland. Öen ook Pieter brengt hij mee
Goes Hemelvaartsdag-potpourri. Hertha vindt een gewonde en apporteert diens hoofddeksel
Goes Hemelvaartsdag-potpourri. De behandeling van den door Hertha opgespoorden gewonde
Goes Toondagen te Goes. Voor het laatst naar de markt, als ze eventueel in handen van den slager komen
Goes Toondagen te Goes. Voor het eerst op de markt
Goes Aan de haven van Goes vindt men de kostelijkste stukjes oud stedeschoon
Goes Toondagen te Goes. Kijkje op de veemarkt te Goes tijdens de zgn. toondagen, die er de vorige week werden gehouden
Goes Op het stations-emplacement te Goes is een motor-tractor in dienst gesteld, die in plaats van de gewone stoom-locomotieven rangeerdienst verricht. Foto van den nieuwen tractor
Goes Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Gymnastiekvereeniging "Volharding" te Goes werd aldaar de Kringuitvoering gegeven van den Zeeuwsch-Brabantsche turnkring, waaraan door de meeste Zeeuwsche clubs werd deelgenomen. De jubileerende vereeniging "Volharding" tijdens de wedstrijd pyramiden en groepen
Goes Overzicht tijdens de gezamenlijke vrije oefeningen der meisjes
Goes Kruiningen en Kapelle namen gezamenlijk deel aan het vereenigingsturnen. Brugoefeningen der heeren
Goes Te Goes wordt 5 Juni de Ambachtsschool officieel geopend. Foto van hetgebouw langs den Westsingel
Goes De huishoudschool in Zeeland. Een kijkje in de keuken van de huishoudschool te Goes
Goes De orkest en toneelvereeniging "Kunstvrienden" te Goes vierde onlangs het 10-jarig bestaan. Directeur is de heer P. van Sprang. Foto van de vereeniging, die in vele plaatsen reeds uitvoeringen gaf en veel succes oogstte
Goes "Volharding" uit Goes bij de oefeningen op het paard
Goes De Paaschklokken luiden. De Goesche beiaard-klokken in den pas voltooiden en nieuwen toren der Groote Kerk
Goes Dames van "Medioburgum" uit Middelburg tijdens de oefeningen op de brug
Goes Bij het 40-jarig bestaan van "Volharding" te Goes en de daaraan verbonden sport-demonstraties werden de vertegenwoordigers der verschillende vereenigingen officieel ten Raadhuize ontvangen, waarna geposeerd werd
Goes Het dťfilť der sportvereenigingen langs het Raadhuis te Goes, waar B en W zich op het bordes hadden opgesteld
Goes De Paaschklokken luiden. Kijkje langs een der grootste klokken
Goes De Paaschklokken luiden. Met een mooi zicht op Goes
Goes (Voetbalwedstrijd Vlissingen - Goes). De doelverdediger van Goes in 'n zonderlinge houding. Niettemin suisde de bal langs hem in het net
Goes De Commissie, gevormd uit de Buurtvereeniging Bouwplan I, deed op Vrijdag 1 Mei in het slot Ostende te Goes opvoeren de kinderoperette: De kleermaker en de kabouters. Hierboven een foto van de medespelenden, die zorgden voor een schitterend geslaagde uitvoering
Goes De gemeente Goes heeft de villa "Ma retraite", liggend in de gemeente Kloetinge, aangekocht en verkreeg daardoor niet alleen een fraai buitenverblijf, maar tevens een stuk grond van het naburige dorp, dat gedeeltelijk op annexatie wacht
Goes De staking te Goes. Nu al meer dan drie weken geleden is er een staking uitgebroken op de orgelfabriek "De Schelde" te Goes, die het anders zoo rustige stadje eenigszins in het middelpunt der belangstelling heeft geplaatst der provinciale bladen. We meenen te kunnen volstaan met eenige foto's van deze stakingsbeweging en ons van verder commentaar te kunnen onthouden. Een kijkje bij de fabriek, waar de werkwilligen door de politie worden opgewacht.
Goes Eenige "posters" en nieuwsgierigen wachten de werkwillgen op
Goes De politie begeleidt de werkwilligen huiswaarts, gevolgd door enkele nieuwgierigen, waarbij het niet altijd kalm verloopt
Goes De Centrale Keuring te Goes. De jaarlijksche Centrale Keuring va hengsten in onze provincie heeft dit jaar op 12 Februari te Goes plaats gehad. Op deze keuring verschijnt het neusje van de zalm en wordt de provinciale kampioen benoemd, die dat heel zijn leven blijft en andere jaren van deelneming wordt uitgesloten. Overzicht van de drukte op de markt te Goes tijdens de keuring, die, ondanks de crisis blijft trekken
Goes De Centrale Keuring te Goes. De burgemeester van Goes, de Edelachtb. Heer Hajenius, toont z'n belangstelling bij dit paarden-festijn
Goes De Centrale Keuring te Goes. Ter opluistering was o.a. de kampioen van 1925 aanwezig, die hier z'n prachtkop toont. "Fair" van Gebr. Aernouts te Sluis
Goes De Centrale Keuring te Goes. Een momentje tijdens het keuren van een der paarden in draf
Goes De Centrale Keuring te Goes. De kampioen van dit jaar werd "Certain" van den heer Fassaert te Lamswaarde (Z.H.)
Goes Stemmige plekjes te Goes van de singelzijde
Goes Goes bezit eigenaardige schoonheden, zelfs een fraaie pomp. Die echter geen water meer geeft, constateert een jongen van elders bij de monumentale pomp op de Beestenmarkt
Goes De Gymnastiekvereeninging Volharding te Goes vierde kortelings haar veertig-jarig bestaansfeest
Goes Avondkijkje tijdens de donkeere zes weken te Goes
Goes Een kijkje in de binnenstad van Goes
Goes Veertien dagen heeft Goes in het teeken gestaan van de winkelweek. De nagemaakte verkeersagent ontvangt de biljetten van de daaraan verbonden wedstrijd
Goes Blijvend lastig zijn de nauwe straatjes in Goes voor het verkeer

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [>>]