Ons Zeeland 1931, Groot Rotterdam, De Zeeuwsche Editie jaargang 1931, nummer 09, 15 mei 1931

Vorige nummer Volgende nummer Overzicht Online zoeken

Schouwen Vooruit!

Walcheren heeft te recht den naam van Zeelands tuin, maar na dit eiland volgt ontegenzeglijk Schouwen in schoonheid. Ook daar herinnering aan het grijs verleden in de stad Zierikzee met haar plompen toren, haar nauwe straatjes, haar typische geveltjes; in de stad van Jacob Cats, Brouwershaven, eens een belangrijke koopmanshaven; in den tweeden stompen toren van het verdronken Koudekerk. Wat een pracht in de groote waterplassen aan de zuidkust, waar die typische vogelsoort haar bijzonder smakelijk eimitatie-kievitseieren legt, maar bovenal in de aan natuur zoo rijke duinstreek in de gemeenten Renesse, Burgh en vooral Haamstede. Veel te weinig Nederlanders kennen dit mooie plekje van ons vaderland, veel te weinig werkers volgen het voorbeeld van onzen grooten acteur, v.d. Lugt Melsert, om daar te gaan rusten na volbrachten arbeid. Gelukkig telt Nederland nog vele flinke mannen die voor de ontwikkeling van een bepaald deel hun krachten willen inspannen, hun capaciteiten willen beschikbaar stellen.

Reeds eenige jaren hebben volhardende kweekers perceelen in deze streek aangelegd voor met succes beoefende bloementeelt en nu in dezen tijd van het jaar doen de vele verschillende kleuren van tulpen, narcissen en wat dies meer zij weldadig aan voor ieder, die den tocht over de Oosterschelde onderneemt en dit dorado van rust en natuurgenot bezoekt.

Te meer zal dit in de toekomst het geval zijn, als de ijverige raad van bestuur en de niet minder voortvarende directie van de opgerichte naamlooze vennootschap "Nieuw Haamstede" op haar ruim 400 H.A. groote terreinen de verwachte bedrijven, grooter en kleiner, hebben zien verrijzen.

Ieder met een vriendelijke woning, passend bij deze omgeving, en wanneer al deze terreinen, het zij met bloemen, hetzij met aardbeien of minder teere tuinbouwproducten zijn bezaaid, en er alom in den oogsttijd van deze producten leven en bedrijvigheid zullen zijn. Dan zal het voor hem, die komt rusten, toch geen hinderlijke onrust zijn, want de bonte kleuren zullen een aangename afwisseling geven voor de ongezonde stadsluchten en het geroezemoes van de groote steden.

Dan worden de vreemdelingen niet meer bij tientallen verwacht, doch bij honderdtallen, dan zullen pensions verrijzen en het nu alleen nog op papier bestaande badhotel naast den vuurtoren zal aan de zeevarenden toonen, dat er op Schouwen ook bedrijvigheid heerscht, dat ook daar mannen en vrouwen met energie werken voor een goed bestaan voor zich en de hunnen. Was het verkeer op dit eiland enkele tientallen jaren geleden door het aanleggen van de lijn van de Rotterdamsche tramwegmaatschappij reeds veel verbeterd, de intrede van den auto maakte de afstanden russchen oost en west, noord en zuid, weer belangrijk korter. Maar steeds bleef het komen op het eiland een moeilijkheid, steeds moest van een boot gebruik worden gemaakt. En al zijn de stoombooten van de Provincie en van de R.T.M. vrij comfortabel en goed gebouwd, zoodat men steeds op een veiligen overtocht kon rekenen, het kostte toch vrij veel tijd, een reis naar Schouwen, ook al zullen onze voorvaderen, wachtend op goeden wind, er met hun zeilschepen nog heel wat langer over hebben gedaan. Ook hier daagt het echter, nu de plannen voor een luchtverbinding, eerst als een utopie door velen belachelijk genoemd en schouderophalend begroet, toch niet geheel onuitvoerbaar worden geacht, vooral als men Schouwen ziet als een tusschen-station voor een luchtdienst Rotterdam- Vlissingen v.v. Daarvoor moest echter een landingsplaats aanwezig zijn en toen de pogingen om deze in de nabijheid van de voornaamste plaats, Zierikzee, te maken, mislukten, heeft genoemde Vennootschap ook hier de koe bij de hoorns gevat en een deel van haar terreinen voor vliegveld bestemd en het op eigen kosten voor zijn doel in orde gebracht.

Toen dan ook Maandag 4 Mei de autoriteiten kwamen om de officieele opening bij te wonen, troffen zij een goed geëgaliseerd veld aan, waarop de groote vliegtuigen van onze nationale lijn, de K.L.M., even mooi konden dalen, als de militaire machines en de kleine sportviliegtuigen van de Rotterdamsche Aeroclub.

Zoowel de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. Quarles van Ufford, als de burgemeester van Rotterdam, de heer Droogleever Fortuijn waren onder de gasten, die per vliegmachine, weer en wind trotseerend, naar Schouwen kwamen, en aan den volke kond deden van hunne ingenomenheid niet dit prachtig voorbeeld van hetgeen het particulier initiatief ook in deze moeilijke tijden weet te bereiken. Er zijn dien dag door rijen van sprekers goede wenschen geuit voor het in alle opzichten slagen van de plannen om Schouwen en in het bijzonder het westelijk deel van het eiland vooruit te brengen.

Kan er voorloopig nog niet tot een geregelden passagiersdienst worden besloten, en al zal dit, als geen tegenspoed wordt ondervonden, op zijn vroegst op 1 Mei 1932 het geval zijn, toch is de K.L.M. nu reeds genegen, om als er een bepaald bedrag aan vracht verzekerd is, de op snelvervoer aangewezen producten te komen halen en naar Rotterdam te brengen, waar zij gevoegd zullen worden bij die uit het Westland en uit de Hollandsche bloembollenstreken. Dan zal men des morgens vroeg verpakte aardbeien van de voor dezen teelt bij uitstek geschikte gronden des middags te Rotterdam en verder in Holland kunnen koopen, dan zullen de met zorg gekweekte bloemen de inwoners van de Hollandsche steden in staat stellen, hun huizen op te vroolijken. Dan zal "Schouwen Vooruit" daardoor niet slechts een leuze, maar ook werkelijkheid worden. Mogen deze regelen en niet minder de hierbij gevoegde kiekjes der bloenenvelden en de actueele afbeeldingen van den openingsdag daartoe het hunne kunnen bijdragen. "Op naar Schouwen". LUCTOR.

De Stemming

Het was een dag van stemming

In ieder stemlokaal.

Een ieder kon nu kiezen

Haar of zijn ideaal.

Zoo zelden stemt men samen

In huisgezin en Staat.

Nu stemde men zeer stemming

zijn eigen candidaat.

Zelfs stakers gingen stemmen,

Hun stemmen staakten niet;

Wie in het stemmen staakte

Wacht boete in 't verschiet.

Pianostemmers stemden

En zijn dat zeer gewoon.

Zelfs dooven gingen stemmen,

Al hoorden ze geen toon!

Zo brenge deze setmming,

In iedere partij,

Een vreugdevolle stemming -

Dan is de setmming blij!

M. C.J. v. V.

Zeeuwsche Omroep

Hallo! Hallo! hier is de officieele persdienst van den origineelen Zeeuwschen Omroep. Het verder verlellen van deze berichten is geoorloofd.

Men meldt ons uit Oostburg, dat het bestuur der N.V. tot exploitatie van het Beursgebouw besloten heeft tot instelling van een bloemenmarkt. Om de zaak goed in 't geheugen te houden der bevolking raden wij aan de eerste marktdagen niets dan vergeetmij-nietjes te doen verkoopen.

Onze correspondent te Heinkenszand deed ons een hartroerend verslag toekomen over de vergadering der plaatselijke ijsclub, die tragisch werd door het vaarwel dat men den aftredenden voorzitter moest toeroepen. Den scheidenden bestuurder werd tenslotte een vulpotlood aangeboden. Wij vonden dat bij deze ijselijke historie een paar schaatsen beter gepast hadden.

Uit Haamstede vernamen wij, dat de opening valt het fameuze vliegveld verstoord is door den zes uren achter elkaar neerstroomenden regen. Pluvius verkeerde waarschijnlijk in de verbeelding, dat men een landingsplaats voor watervliegtuigen noodig had.

Onze medewerker te Ierseke seinde ons dat een dorpsgenoot van hem de eerste perziken naar de Middelburgsche veiling gebracht heeft. We kunnen ons vergissen .... maar het staat ons vast voor den geest dat wij toch reeds eerder van die vruchten gehoord hebben.

De Zeeuwsche voorjaarsschoonmaak staat in het zenith. Uit 33 dorpen ontvingen wij berichten over vrouwen, die van het plafond via een trapje naarbeneden vielen en ledematen kneusden. De respectieve echtgenooten moeten wet gedacht hebben aan't spreekwoord: Als de nood 't hoogst is . . ..

Uit Walcheren ontvingen wij de vorige week een somber gesteld bericht over tuinbouwers, die het vuur in hun komkommers waargenomen hadden. In deze koele Meimaand kan men dit element beter in zijn kamerkachel ontdekken!.

Bij Nisse is een legervliegtuig naar omlaag getuimeld. Gezien de publieke vermakelijkheid, die dit voor de bevolking opleverde, moeten enkele dorpen in den onttrek er ernstig over denken om dit jaar de kermis af te schaffen.

Te Stavenisse is een logeerende schoonmoeder door een stoel gezakt en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. De fabrikant dier stoelen ontving deze week herhaalde malen prijsaanvraag.

Een schooljongen te Terneuzen, die de meerdere gehardheid van onze voorouders moest aantoonen, was daar heel spoedig mee klaar. Hij wees den meester doodeenvoudig op het groote verschil, dat er bestond tusschen hunne-bedden en onze bedden.

Uit Serooskerke vernamen wij, dat de nieuwe school geopend is met eenige festiviteiten voor de grooteren. De kleineren hebben meer pleizier in het sluiten van zoo'n inrichting.

Hier is nu niets meer aanwezig. Tot de volgende week, dames en heeren!