Ons Zeeland 1936, Ons Zeeland Panorama, jaargang 1936, nummer 12, 19 maart 1936

Vorige nummer Volgende nummer OverzichtOnline zoeken
Sport van de week

De vorige Zondag was een voor Zeeland zeer belangrijke dag en dat niet alleen voor voetballend Zeeland dezen keer. Aan de groote massa van sportbelangstenenden gaan vergaderingen van sportbonden ongemerkt voorbij en slechts de ingewijden weten, welke belangrijke zaken soms op het spel staan. Twee Bonden hielden j.l. Zondag hun vergaderingen, t.w. de K.N.A.U. en het K.N.G.V. De eerste vergadering was belangrijk, omdat daar besloten zou worden of er plannen tot de zooveelste reorganisatie van de Unie zouden worden uitgewerkt. Dit beteekent tevens, dat er tot bij tijd en wijle die plannen gereed zijn en door de Algemeene Vergadering aangenomen, een mogelijkheid, zal bestaan om op gemakkelijke condities toetreding van niet-specifieke athletiek-vereenigingen te bewerkstelligen. Voor Zeeland misschien wel van belang en zeker is het nog van meer belang, dat de K.N.A.U., hoe vervelend dat herhaaldelijke reorganiseeren ook is, weer eens gaat bekijken of de lasten voor de toegetreden vereenigingn wat draaglijker te maken zijn. Het is voor Zeeland wel van belang en men ziet dan ook met spanning uit naar wat er uit den reorganisatie-brouwketel te voorschijn zal komen.
Het K.N.G.V., dat een nieuwen voorzitter moest kiezen, heeft die keuze laten vallen op een Zeeuw. We weten, dat Zeeland in geen enkel bestuur en in geen enkele leiding van de groote Bonden sterk vertegenwoordigd is. De Zeeuwen hebben in de directe leidingen niet veel te vertellen. Als men nu voor een verbond als het K.N.G.V., dat momenteel aan een leider zware eischen stelt vanwege de verdeeling in pro en contra Olympische Spelen-deelname, zonder stemming een Zeeuw tot voorzitter kiest, dan staat wel onomstootelijk vast, dat dit een Zeeuw met groote capaciteiten is. Niemand zal ook ontkennen, dat de heer W. de Graaf uit Middelburg een bekend en bekwaam leider en organisator is. Het K.N.G.V. heeft ongetwijfeld een goede keuze gedaan en voor Zeeland is het belang van deze zaak evenmin te onderschatten. Weliswaar was de heer de Graaf reeds 16 jaar K.N.G.V.-bestuurder, maar deze verkiezing is toch wel van zeer bijzondere beteekenis. Wij twijfelen er niet aan of het zal den heer de Graaf gelukken om de twee groepen, die in de hierboven aangeroerde kwestie tegenover elkaar stonden, bij elkaar te houden. De vraag betreffende deelname aan de O. S. was reeds beslist en de vergadering heeft er dan ook j.l. Zondag niet meer over gesproken, zoodat men zou kunnen zeggen, dat hiermee de zaak afgedaan is. Men bedenke echter, dat in deze aangelegen heid een veel diepere grond zit, een zeer moeilijk vraagstuk, dat nu het één keer is voor den dag gekomen, nog vele moeilijkheden zal bieden. De voetbal rolde weer, voor de één gelukkig en voor de ander minder gelukkig. In de Zeeuwsche tweede klasse bleef Middelburg baas, door op eenigszins fortuinlijke wijze De Baronie te kloppen met 4-1. De hoop op een struikeling van Hero werd door de aangekondigde even groote zege op R. B. C. vernietigd. T. S. C. wil ook nog in de running om den eeretitel blijven en het arme Goes werd het slachtoffer. Het wordt bar donker voor Goes, vooral nu de Vlissingsche jongens zich zoo good als veilig stelden, Zeelandia een overwinning op Dosko boekt, en geen twijfelachtige. Zeker, geen van alle degradatie-gegadigden is nog buiten gevaar, maar de opmarsch van j.l. Zondag laat Goes toch leelijk in de onderste gelederen duikelen.
Terneuzen kon het ook deze week niet tot een overwinning brengen en moest tegen Vlissingen de vlag strijken. Als de Terneuzen-elf vorige en deze week hun overwinningen-reeks hadden weten te consolideeren, zouden ze warempel nog tot de kampioensgegadigden zijn gaan behooren. Nu kunnen ze nog hoogstens om een eervolle plaats in de bovenste regionen vechten.
De Zeeuwen hebben het kampioenschap binnengehaald en zullen nu trachten het tweede-klasse-paradijs te bereiken. We wenschen de sympathieke ploeg van Jo v. d. Berg alle succes toe.
In 3 B is thans de strijd beperkt tot Hoofdplaat en Hulst. Laatstgenoemde staat met meer gespeelde wedstrijden iets beter, doch Hoofdplaats heeft nog een heel beste kans. Het kon daar wel eens op een beslissing uitloopen.

ZEEUWSCHE OMROEP

Hallo! hallo! hier is de persdienst van den officieelen Zeeuwschen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten, in welken vorm ook, is geoorloofd.

Een Middelburgsche koopman, die ten huize van een goeden kennis een lampeglas, een spiegel, vier schilderij-ruiten en cen bril had kapot gemaakt, is door de rechter veroordeeld tot f 10 boete of vijf dagen hechtenis.
Voor het geluk, dat scherven aanbrengen, moet men iets over hebben!

Men meldt ons uit Ierseke, dat een zangvereeniging haar uitvoering begon met het slaaplied "Goeden nacht."
Wijze leiding! De ervaring was haar leermeesteres en haar kunst om zich aan te passen aan niet te veranderen omstandigheden is werkelijk groot!

Een medewerker te Sluis seinde ons vol verontwaardiging, dat een leurder met liedjes zich bij een dorpsgenoot van hem zoo brutaal gedroeg, dat hij door den heer des huizes uit de woning gezet moest worden, welke assistentie hij beloonde met zijn gids een beentje te lichten en hem enkele stompen toe te dienen.
Dit moet op een vergissing berusten. Booze menschen immers hebben geene liederen!

Uit Veere vernamen wij, dat een schaap aan zijn eigenaar vijf lammeren geschonken heeft.
De pretentie van Canada met zijn vijfling zal nu wel een weinig verminderen, vooral nu wij het feit per omroep wereldkundig maken.
Een historicus bericht ons nog nader, dat, wanneer deze gebeurtenis enkele eeuwen eerder was voorgevallen, men in deze stad nooit zou geroepen hebben: "veeren voor den prins," maar wel "wol voor den prins"', wat natuurlijk veel warmer is.

Te Zaamslag heeft een inwoner petroleum in zijn regen bak bespeurd en uit Borneo wordt gemeld, dat bij Makaham een nieuwe spuiter is aangeboord.
Met het eerste geval bemoeit zich de gemeente-veldwachter en met het tweede de directie van de Koninklijke.
Ook in de olie wordt met twee maten gemeeten!

Te Vlissingen heeft met toestemming en medewerking der autoriteiten de "Melk- en eierenvereeniging" 'n bridge-wedstrijd in "Britannia" gegeven.
Zonderling. Toen onlangs controleurs van de Varkenscentrale in een andere provincie uit visschen en biljarten gingen, werd dit door de gezaghebbers sterk veroordeeld.

Te Goes is bij een bewoner van het Bergpad diens rijwiel gestolen.
Geen zwaar verlies! Op het bergpad heeft men meer behoefte aan bespijkerde schoenen en alpenmutsje!

Te Middelburg is naar aanleiding van een rookende kachel dc brandweer uitgerukt. Hoewel B. en W. en andere vooraanstaande personen meeliepen, is er geen brand uitgebroken.
Wat meer welwillendheid tegenover het gezag, zou het vuur niet misstaan.

Te Graauw is iemand, die in een landbouwschuur was gaan schuilen voor den regen, aan het bakkeleien geraakt met den eigenaar, bij welke bezigheid hij er bekaaid is afgekomen.
Niet nat zijn en dan toch "afgedroogd" worden, is inderdaad te veel van het goede.

Tot de volgende week, dames en heeren!