Ons Zeeland 1936, Ons Zeeland Panorama, jaargang 1936, nummer 26, 25 juni 1936

Vorige nummer Volgende nummer OverzichtOnline zoeken
Zeeuwsche Sport

Het wordt langzamerhand gevaarlijk om op het warmste gedeelte van den dag, zooals j.l. Zondag, zich in te spannen op een wijze, zooals sportbeoefening dat noodzakelijk maakt. Dat geldt tenminste voor sporten als voetbal e.d. Toch rolt de voetbal nog en moet in de komende Zondagen nog meer rollen. Wij zouden het niet meer voor onze verantwoording durven nemen om onder 'n temperatuur als j.l. Zondag wedstrijden te laten spelen. Het beste was o.i., dat de resteerende wedstrijden naar de avonduren verschoven werden. Toch zijn we in Zeeland er nog niet klaar mee. Het protest van Hulst tegen den uitslag van den wedstrijd Hulst-Dosko werd j.l. Zaterdag in Goes behandeld en afgewezen. Een toewijzing zou de promotie van De Zeeuwen en een degradatie voor Dosko beteekend hebben. Nu wordt het echter anders en zal of de over te spelen wedstrijd Dosko-Boeimeer of een beslissings-wedstrijd tusschen Dosko en De Zeeuwen het raadseltje oplossen. Verliest Dosko ook maar eén puntje aan Boeimeer, dan zijn De Zeeuwen er mee weg. Vlissingen zou dan in het bezit zijn van een tweeden 2e-klasser. Voor de andere vereenigingen, speciaal de derde-klassers, en ook voor Vlissingen zou dit lang geen voordeel beteekenen. Speciaal de derde-klassers zouden steeds concurrentie van de tweede-klasse-wedstrijden krijgen. Dit zijn echter zorgen voor het volgende seizoen en dan behalve voor de vereenigingspenning-meesters ook voor den samensteller van het wedstrijdprogramma, die nogal eens om "een wedstrijd zouder concurrentie" lastig gevallen zal worden.
Van de komende sportevenementen mogen wij allereerst wijzen op den wegwedstrijd van de Kruiningsche Wielerclub "Rentoc". Een traject van 85 K.M., verdeeld over 24 rondjes, zullen de amateurs en nieuwelingen a.s. Zaterdag afleggen op het wel mooie paroours van Kruiningen. Moeilijkheden zitten er niet veel in dezen weg, welke uitermate geschikt geacht moet worden voor een wieler-wegwedstrijd en waarvan men alleen zou kunuen zeggen, dat hij te goed is. We zijn benieuwd naar de organisatie van dezen wedstrijd en de prestaties, doch we gelooven, dat beide niet veel te wenschen over zullen laten.
De athletiek-menschen zijn aan hun competitie begonnen en A.V. '35 heeft met de R.K.V.S.V. den eersten strijd aangebonden. Met 50 tegen 45 punten bleef A.V. '35 in de meerderheid. Over negen persoonlijke en één estafette-nummer verdeeld is een verschil van vijf punten niet zoo heel groot, temeer, waar op ieder nummer twee deelnemers per vereeniging uitkomen. De 100 meter was om te beginnen al voor A.V. '35, waar zoowel nummer één als nummer twee van deze vereeniging waren. Dit beteekent reeds een voorsprong van vier punten. De 400 meter bracht winst voor R.K.V.S.V. met nummer één en drie. Kortste tijd 59 sec. Op de 800 meter moest nummer twee gedisqualificeerd worden, wat R.K.V.S.V. een strop van enkele punten bezorgde. Op de 3000 meter werden de punten eerlijk gedeeld, met C. J. Aerssens als eerste in 10 min. 33 sec.
Op de springnummers werden geen buitengewone prestaties geleverd. Een resultaat van 1,52 M. op hoog-, en 5.69 M. op verspringen is niet scbitterend te noemen, ook al neemt men in oogenschouw, dat het allen C.-klassers zijn.
Kogelstooten kwam niet aan de 9 meter en met 8.98 M. was voor dezen keer de beste prestatie bereikt. Speerwerpen was beter en nummer één stak dan ook wel, in gunstigen zin, zeer scherp af bij zijn concurrenten. Met 43.88 meter leverde C. J. Aerssens wel een goede prestatie. De opvolger kon het niet verder dan 33.92 meter brengen.
Met den discus was A.V. '35 weer eens de baas met een worp van Ph. W. Elich van 26.12 meter en tenslotte was het ook A.V. '35, dat de 4 x 100 meter estafette won in 51.3 sec. A.V. '35 heeft op een paar nummers een flinken voorsprong genomen en dezen niet afgestaan. Het is echter lang niet onmogelijk dat de tweede ontmoeting eens omgekeerd uitvalt. R.K.V.S.V. kan op de meeste nummers de A.V. '35 wel evenaren en zoo kan de race een volgende maal, met de ervaringen van deze eerste ontmoeting, spannend worden.

Van Schouwens Westhoek

Schouwens Westhoek, de streek, waar onze mooie meeuwen hun broedplaatsen vonden, heeft zijn geheel eigen bekormg en gaat geleidelijk tot de meest gezochte vacantieoorden van onze provincie behooren. Wat een afwisseling biedt een tocht langs den zeedijk naar Haamstede. Aan de eene zijde de uitgestrekte wateren van de Oosterschelde, waar een bonte mengeling van vogels zich over en langs beweegt, aan de andere zijde het vlakke landschap, waar weer andere variëteiten van vogels leven temidden van de uitgestrekte weilanden, die in de verte worden omzoomd door de schilderachtige duinstrook, die in de zon te glinsteren ligt van Westenschouwen tot Scharendijke. 't Is een eenig schoon gezicht! Daar ligt Weetenschouwen met zijn mooie villa's langs de duinen. Verschillende nieuwe zomerhuisjee kwamen er weer bij, en de meeste lijken weer bewoond. Tijdens de warme dagen is het verblijf er heerlijk en je stapt er als het ware vanuit je huis in het water van de zee. En dan bieden tochten naar Burgh, HaamBtede en Renesse alle mogelijke variatie, door de duinstrook met haar mooie, pas aangeplante dennenbosschen, langs den weg met de achilderachtige kleine boerderijtjes en intieme weidehoekjes, waar het vee pootje baadt in de drinkputten.
Het wordt hier ook het land voor de baders, waar de mooie kust zich prachtig toe leent. De ontwikkeling gaat niet zoo vlug: maar in Renesse was de eerste bader gearriveerd en dat geeft moed. Trouwens Renesse is niet de minste van de vier. Er wordt misschien ook het meeste gebouwd, al schijnt de bouwlust iets verminderd, sinds het streekplan hier eischen ging stellen aan den nieuwbouw. Er staan hier nu vele kleine huisjes. Het zal moeilijk zijn, hier met grooteren villabouw een passend geheel te krijgen, zooals in Westenschouwen. Maar we zullen ons voorloopig daarover maar niet bezorgd maken. Feit is, dat hier veel moois nog ongerept bleef en laat daarom de ontwikkeling maar wat langzamer gaan. Dan blijft tenminste het oude nog lang bewaard en daarmee de aantrekkelijkheid en de rust van Schouwens Westhoek.

ZEEUWSCHE OMROEP

Hallo! Hallo! hier is de persdienst van den officieelen Zeeuwschen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten, in welken vorm ook, is geoorloofd.

Men meldt ons uit Veere, dat j.l. Zaterdag eenige, Haagsche heeren een koperen lichtkroon zijn komen aanbieden.
Daar dit de eerste maal moet zijn, dat Hagenaars iets weggeven, was de belangstelling voor deze gebeurtenis enorm.
De autoriteiten van Veere hadden a1s lieve attentie den gasten een houten ham willen offreeren bij de lunch, doch daar deze niet te bekomen was, had men met welwillende medewerking van een kleinen jongen 'n hobbelpaardje geslacht.

Toen de garage-houder van S. uit Goes met den deurwaarder uit die plaats een auto-tocht maakte, is onder Heinkenszand een haas door de voorruit gesprongen, ten gevolge waarvan de inzittenden door de glasscherven gewond werden.
Justitie en politie hebben een ernstig onderzoek ingesteld en een draad gevonden, hoewel de oplossing zeer werd bemoeilijkt omdat de haas het hachje er bij ingeschoten had.
Zijn wij wel ingelicht, dan moet men hier met een aanslag uit wraak te doen hebben. Vermoed wordt, dat de deurwaarder den haas indertijd wegens wanbetaling uit zijn hol gezet heeft!

In den raad van Baarland, meldt onze correspondent, heeft de heer Zeevaart voor schepen met halve lading verlaging van haven- en kade-geld bepleit.
De verhouding tusschen zee- en binnenvaart laat blijkbaar niets meer te wenschen over!

In den gemeenteraad van Kloetinge heeft een der vroede vaderen, bij de behandeling van wegenkwesties, gewezen op de bezwaren die voortvloeien uit de omstandigheid, dat een der Kloetingsche paden een buik heeft. Om de slankelijn te redden overweegt men nu een vermageringskuur met citroensap-dieet en ontvettingspillen.

Door de groenten- en fruitcentrale is dezer dagen het belangrijke besluit genomen, dat Zeeuwsch-Vlaanderen weer groene erwten uit mag voeren naar België.
Veel afname verwachten deskundige exporteurs niet. Dank zij de stakings-beweging bij onze buren is het er zonder erwten toch al snert.

Op de vergadering van het Middelburgsche Ziekenfonds is een noodkreet geslaakt over het feit, dat er veel te veel geneesmiddelen door de leden worden gebruikt. Het aantal zieken schijnt benauwend toe te nemen. Mede als gevolg van de klacht werd de opvoering van de bekende cantate "De apotheker" van het programma afgevoerd.

Een patates-frites-bakker te Ierseke heeft zijn ketel met kokend vet omgeworpen, met bet gevolg dat hij met brandwonden overdekt naar den dokter moest worden gebracht.
Wie wat onvoorzichtig met zijn materiaal omspringt en toch in het belang der volksversnaperingen wil werken, kan beter een ijsco-zaakje beginnen!

Hier is nu niets meer aanwezig, waarom wij sluiten tot de volgende week, dames en heeren !