Ons Zeeland 1936, Ons Zeeland Panorama, jaargang 1936, nummer 27, 2 juli 1936

Vorige nummer Volgende nummer OverzichtOnline zoeken
Zeeuwsche sport

De Zeeuwen zijn naar de tweede klasse gepromoveerd. Proficiat, Zeeuwen, dat is een prachtig slot na veel opoffering en veel strijd. Niemand zal beweren, dat de Zeeuwen het tweede-klasserschap cadeau gekregen hebben; Integendeel, al verschillende jaren hebben zij er voor gevochten. Nimmer is het hun gelukt de promotie te bereiken. Vrouwe Fortuna, want die komt er voor een groot deel aan te pas, was echter dezen keer eens aan hun zijde. De nieuwe tweede-klasser zal zich ongetwijfeld de sympathie van het Vlissingsche publiek weten te verwerven en we twijfelen niet, als er flink wordt aangepakt, of de eerste moeilijke periode zal met succes doorworsteld worden. Het is nu een kwestie van taai volharden en standhouden voor de Zeeuwen en dat v. d. Berg c.s. de tanden op elkaar zullen zetten voor het clubje, dat hun leven is, daarvan zijn we overtuigd. Intusschen is het oude D.O.S.K.O. gedegradeerd, dank zij 't feit, dat een niet meer bij den uitslag geďnteresseerd Boeimeer zijn sportieven plicht deed en den laatsten wedstrijd van deze promotie-competitie met 4-5 won. Het is jammer voor D.O.S.K.O. en we kunnen ons haast de tweede klasse niet meer indenken zonder de rood-gele ploeg. De Raaijberg wordt voor de tweede klasse een vergeten oord en weer zijn we een traditie armer. Moge het D.O.S.K.O. gelukken het hoofd boven water te houden en zoodanig op krachten te komen, dat weer spoedig in het oude milieu kan worden teruggekeerd.
En zoo heeft dan Zeeland de zesde tweede-klasse-plaats veroverd, alle plaatsen, welke op de Brabantsche concurrenten veroverd zijn, al is dan ook eenmaal een Zeeuwsche ploeg door 'n anderen Zeeuw verwisseld. Zoo wordt de invloed van het Zeeuwsche landje op het zuidelijk tweede-klasse-voetbal steeds grooter en toch slaan we met eenigen angst den loop der dingen gade. Het is nog zoover niet, maar misschien duurt het niet zooveel jaren meer, dat we een specifieke Zeeuwsche tweede klasse krijgen. Financieel zeker niet kwaad voorzoover het de uitgaven betreft. Zeker toe te juichen, dat de derde-klassers zich zoo weten op te werken, maar of de interesse voor de sport niet dalen zal is een moeilijker te beantwoorden vraag. Laten we ons geen zorgen voor den tijd maken en constateeren, dat 't voetbalseizoen hiermee eindelijk is afgesloten voor Zeeland. De laatste Zondag bracht de groote winst en dat was de promotie van de Zeeuwen. Zij kunnen met moed op de toekomst hun training, voor het komende seizoen aanpakken. Op hun nieuwe veld, dat we deze week eens bekeken hebben en dat er keurig uitziet, al moet het nog veel rust hebben, in een nieuwe klasse en met nieuwen moed verder.
De wielrenners hebben de Ronde van Kruiningen j.l. Zaterdag verwerkt. Een sportieve strijd met een groote belangstelling. De niet te voorkomen valpartijen met gewonde renners en versplinterde fietsen in de eerste ronden, hetzij door een onhandige manoeuvre of een ongelukkig stukje bestrating, heeft ook Kruiningen gekend. Sterke wisselingen in de pelotons met nu eens den een dan weer den ander op kop, aanleiding gevend tot gissingen en van degenen, die het denken te weten, zckere voorspellingen, welke niet uitkomen.
Wat interesseert de uitslag eigenlijk, als we weten, dat er sport te zien was. Mooie sport en eerlijke sport, welke den naam van de wielrennerij goed doet, wat vooral met het oog op recente voorvallen goed is en tevens een mooie propaganda voor de komende coursen. Breskens, Heinkenszand, 's Heerenhoek en Rilland Bath zullen namelijk ook hun wegwedstrijd krijgen. Van de eerstgenoemde twee is het zeker, van de andere waarschijnlijk.
Nog een enkel woord over een zeer nuttige instelling, welke men bezig is op te richten in Middelburg. Een voorloopig comité van organisatie heeft het aangedurfd pogingen in het werk te stellen om te komen tot de oprichting van een bureau voor Medische Sportkeuring. Prof. Dr. J. G. Sleeswijk vonden zij bereid het nut en de noodzakelijkheid van Medische Sportkeuring uiteen te zetten en dat is j.l. Maandag geschied. Wij komen later eens op deze zeer nuttige instelling, welke door ieder Zeeuwsch sportman (en vrouw) met vreugde begroet moet worden, terug. Men kan het slechts betreuren, dat dit initiatief niet veel vroeger genomen is.

ZEEUWSCHE OMROEP

Hallo! hallo! hier is de persdienst van den officieelen Zeeuwschen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten, in welken vorm ook, is geoorloofd.

Men meldt ons uit Axel, dat de bewoners van de Nieuwediep-omgeving veel overlast hebben van zwermen krekels, vooral omdat deze 's nachts uitgebreide concerten geven.
Hoewel dit bedrijf wis en zeker is te brandmerken als musiceeren zonder vergunning, schijnt zelfs de politie er niets tegen te kunnen doen!

Te Nieuw Namen is het dezer dagen voorgekomen, dat een koe door een zonnesteek is getroffen. Te voren schijnt het beest ook reeds geplaagd te zijn met zomersproeten en hooikoorts!

Te Vlissingen heeft de Nederlandsche Spaarbankbond onder overweldigende belangstelling zijn jaarvergadering gehouden. Men was enthousiast over de vriendelijke ontvangst door de autoriteiten.
Ook het weer zorgde voor een passende sfeer; dit was namelijk zuinigjes!

Een juffrouw te Arnemuiden is in een put gevallen en daaruit vandaan gehaald door haar buurvrouw, terwijl te Walsoorden een juffrouw met een knuppel is bewerkt door een buurjongen van haar.
Ook in de stille Zeeuwsche landouwen komt nog wel eens burengerucht voor!

De Middelburgsche paardenmarkt, die een week later werd gehouden, was dit jaar veel drukker bezocht door paarden dan anders.
De week uitstel heeft gelegenheid gegeven aan het altijd achteraankomende hinkende paard om ook naar Middelburg te gaan; bovendien doet de reclame-kracht van de leus: "Middelburg congresstad", ook haar werking ten goede.

Onze correspondent te Hulst seint ons, dat daar iemand is gearresteerd wegens bedrieglijke bankbreuk.
Nu in dit warme seizoen jonge- en oudelui weer zooveel gebruik maken van de bankjes, is zoo'n misdrijf bizonder ernstig.

Een provinciaal blad heeft van de "Jan van Brakel", die proefstoomde, getuigd, dat het schip voorzien was van de nieuwste technische mogelijkheden.
Wij denken daarbij aan den brandstofloozen motor van Wolvega, de methode tot het 20.000 uur versch houden van melk en de speelplaats van B. en W. te Goes!

Men meldt ons uit Ellemeet, dat een vensterruit, die als brandglas werkte, een begin van brand veroorzaakte, maar dat de buren met een emmer water groot onheil wisten te voorkomen. Als er nu ergens anders ook groot onheil dreigt, weet men tot wie men zich wenden kan!

Te Overslag heeft een stier een vrouw van 'n landbouwer omhoog geworpen en verwond, waarop de landbouwer het dier met een riek neerstak.
Het is niet in Spanje alleen, dat men toreadores vindt!

Tot de volgende week, dames en heeren!