Ons Zeeland 1936, Ons Zeeland Panorama, jaargang 1936, nummer 28, 9 juli 1936

Vorige nummer Volgende nummer OverzichtOnline zoeken
Vogelwaarde, de nieuwe Zeeuwsch-Vlaamsche gemeente

Vogelwaarde - dat is de dichterlijke naam, dien de jongste Zeeuwsche gemeente ontleent aan de prachtige kreek de Vogel, het wijde, stille water, dat zich in 't Oosten van Zeeuwsch-Vlaanderen uitstrekt te midden van de vier oude dorpen met hun tallooze wijken en buurtschappen, die samen de nieuwe gemeenschap gaan vormen.
Den eersten Juli is de wet van kracht geworden, die Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk en Ossenisse vereenigde tot de ééne gemeente Vogelwaarde, die op een gebied van ten naaste bij 6500 hectare nog slechts ongeveer 4000 inwoners herbergt: Hengstdijk leverde er daarvan ca. 580 op een gebied van 881 ha;, Ossenisse ca. 790 op 2337 ha., Boschkapelle 1200 op 1198 ha. en Stoppeldijk 1453 op 2085 ha. Een nogal wisselende bevolkingsdichtheid dus: Ossenisse bezat slechts 1 bewoner op 3 ha., terwijl Boschkapelle, het dichtst bevolkt, 1 bewoner per ha. telde.
En weet u, over hoeveel wijken en buurtschappen Vogelwaarde zijn 4000 bewoners verdeeld ziet? Het is de moeite waard, die op te sommen: Boschkapelle, Campershoek, Drie Gezusters, Ruischende Gat, Saswijk, Schapershoek, Stoppeldijksche Veer, Stoppeldijk, Campen, Luntershoek, Margret, Patrijzenhoek, Pauluspolder, Rapenburg, Vogelfort, Hengstdijk, Koningsdijk, Oostdijk, Oudestoof, Strooiestad, Delft, Ossenisse, Knuitershoek, Molenhoek, Walenhoek en Zeedorp. En misschien hebben we er nog wel eentje vergeten!
Een uitgestrekt gebied dus, niet zoo heel gemakkelijk te doorkruisen, omdat de Vogel met zijn wijde armen en vertakkingen er den weg verspert, maar door de geschiedenis en de bestemming van zijn polderlanden, door geest en godsdienst van zijn bevolking, door levenswijze en middelen van bestaan, een eenheid, die de samenvoeging der oorspronkelijke dwerggemeenten niet alleen billijkt, maar zelfs eischte.
Wat de veeniging der gebieden brengt als direct voordeel een veel billijker, gelijkmatiger verdeeling der lasten en kosten over de verschillende bevolkingen mee, hetgeen vooral tegenover de bewoners van het sinds de crisis-intrede bijzonder noodlijdende Boschkapelle gewenscht was. En uiteraard zal de centralisatie der vier vroeger afzonderlijk en door afzonderlijke functionarissen gevoerde gemeentelijke administratiën en diensten een belangrijke besparing opleveren.
Voorloopig is als het centrale raadhuis aangewezen dat van Stoppeldijk; de eerlang te verkiezen nieuwe, gemeenschappelijke gemeenteraad zal daarin de definitieve beslissing moeten geven. En het is de heer J. Truiman, tot nog toe burgemeester van Stoppeldijk en van Boschkapelle (van de laatste gemeente sinds 29 jaar), die tot tijdelijk burgemeester van Vogelwaarde is benoemd, en onder wiens leiding dus de vereeniging van de bestuurs- en administratie-organen plaats vindt: de bereiking van dit doel, dat sinds langen tijd burgemeester Truiman voor den geest zweefde, is de bekroning van zijn langdurige burgemeesterlijke ambtsvervulling in Boschkapelle.
Het is er een der mooiste streken van Zeeland, daar in de lage landen en schorren rondom de Vogel: moge de nijvere en sobere bevolking er bij de nieuwe gemeentelijke organisatie een blijde toekomst tegemoet gaan.

ZEEUWSCHE OMROEP

Hallo! hallo! Hier is de persdienst van den officieelen Zeeuwschen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten, in welken vorm ook, is geoorloofd.

Men meldt ons uit Middelburg, dat een bakker geprobeerd heeft, aan het congres van den oudheidkundigen bond cadetjes van zeven dagen oud te verkoopen.
Dank zij de deskundigheid van de deelnemers is deze poging echter geheel mislukt.

Te Kapelle heeft men voor de afwisseling van spijs, die eten doet, thans een zangersfeest gehouden. De uitvoering, waaraan vierhonderd knapen en meisjes deelnamen, werd gehouden in een boomgaard!
Naar gefluisterd wordt heeft deze onderneming veel vruchten afgeworpen!

De gestrenge rechter te Middelburg heeft zes jongelieden gevonnist wegens "het gedurende de maanden Mei tot October loopen over eenig hooiland".
In ieder land zou deze grootsche sportprestatie op lauwertakken, bekers, roem en medailles zijn uitgeloopen.

Naar onze correspondent te Sluis seint, zijn aldaar drie koeien, welke marktwaarts werden gedreven, gezamenlijk een café binnengedrongen; de eene stormde onmiddellijk naar het buffet; 'n ander liet zich over den vloer rollen en de derde ondernam een poging tot vernieling van glaswerk.
Hoewel de eigenaar dit hardnekkig tegenover de politie ontkent; meent men uit bovengeschetste handelingen veilig te kunnen concludeeren, dat deze dieren geregelde café-bezoekers zijn geweest.

Te Middelburg is met veel animo een afdeeling opgericht van den Nederlandschen bond van kleermakers-patroons.
Indien de volgende vergaderingen zoo druk bezocht worden als de eerste, zal de zaalverhuurder ertoe moeten overgaan, zijn stoelen om te ruilen voor tafels!

Men telefoneert ons uit Schore, dat een waakhond, die bekneld was geraakt tusschen betonblokken, de dame, die hem redde, in de beenen beet.
Hoe naar het dier er aan toe was: het gevoel voor lekkere kluifjes had het nog niet verloren!

Een caféhouder te Zierikzee, die wegens overtreding van de wet op de luchtbescherming geverbaliseerd was, is door de Middelburgsche rechtbank vrijgesproken.
Zeer begrijpelijk! Zoo'n man z'n vak brengt het mee, dat hij 'n weinig naar den drank riekt!

In de Zeeuwsche hoofdstad is een Brabantsche vrachtauto bij het nemen van de bocht Lange Delft-Reigerstraat op een kelderluik gereden met al de gevolgen daaraan verbonden.
'n Gevaarlijk vak tegenwoordig, want te Vlissingen moesten B. en W. de taxi. chauffeurs te hulp komen, die anders ook allemaal naar den kelder waren gegaan!

B. en W. van Biervliet bebben van den raad machtiging gekregen om het oude gemeentehuis te verkoopen.
Een der vroede vaderen hield een roerend pleidooi voor het behoud van den haring op den toren.
Zijn wij wel ingelicht, dan zal men hieraan gehoor geven en er ook nog een augurkje en 'n schijf kaas met mosterd naast plaatsen.

Hier is nu niets meer aanwezig, waarom wij sluiten tot de volgende week, dames en heeren!