Ons Zeeland 1927, nummer 28

Vorige nummer Volgende nummer Overzicht Online zoeken

Onze Torenprijsvraag.

Ook de redactioneele weg is geplaveid met goede voornemens. Zoo hadden we ons voorgenomen in dit nummer den uitslag van de torenprijsvraag bekend te maken. Door een onverwacht groote deelname aan onze prijsvraag is hiervan niets kunnen komen. Ondanks een uitgebreide jury, slaagden we er niet in reeds deze week de definitieve winnaars aan te wijzen. Dit geschiedt thans Maandagmiddag a.s. in onze bureaux, St. Pieterstraat te Middelburg, terwijl we alle deelnemers aan de prijsvraag uitnoodigen hierbij tegenwoordig te zijn.

Ten overstaan van notaris Hioolen, aldaar, zal door het lot worden uitgemaakt hoe de kenners van alle torens gerangschikt moeten worden, terwijl voorts de overige prijzen zullen worden toegewezen.

In het nummer van 16 Juli zal de lezer den uitslag kunnen treffen. Medegedeeld kan nog worden, dat slechts 20 deelnemers alle torens hebben terecht gebracht.

Tot slot willen we even vermelden, dat de 100 door ons beschikbaar gestelde prijzen nog met een tiental vermeerderd zijn. De firma A. van der Welle, Gravenstraat te Middelburg, stelde n.l. nog 10 busjes, gevuld met de bekende door deze firma in den handel gebrachte Zeeuwsche boterbabbelaars, voor onze prijswinnaars ter beschikking.

Onze Populaire Zomerreis.

De Ardennen of Ardennenwoud (Arduenna silva bij de Romeinen), herinneren ons aan de volksstammen, oudtijds daar woonachtig, en voeren ons met de gedachten terug naar de dagen, waarin Caesar hen bekampte en ten onder bracht.

De Ardennen, van het Keltische Ar (verhevenheid) en Den (woud), berg- en boschland, beslaan in België de provinciën Luik, Luxemburg, Namen en een klein deel van Henegouwen; daarbuiten strekken zij zich uit in Duitschland, Luxemburg en Frankrijk.

De Ardennen behooren tot de leisteengebergten van den Rijn, zij vormen een golvend plateau en hebben een gemiddelde hoogte van 550 M.

De bodem bestaat uit leigesteenten met daartusschen gelegen kalkbanken en de woeste vlakten wisselen af met dalen, welke van de Maas met haar zijrivieren, de Chiers, de Semois, de Lesse, de Ourthe, worden doorstroomd.

De Ardennen zijn arm aan delfstoffen, daarentegen rijk aan natuurschoon.

Dat hoogland, vermeld in de legenden der middeleeuwen als het oord waar godvruchtige kluizenaars zich ten hemel kwamen wijden, en vrome predikers de zaden der christelijke beschaving uitstrooiden, later de geliefkoosde schuilplaats van roovers en bandieten, daarna het tooneel van bloedige veldslagen, en waar ook het laatste bedrijf van Frankrijk's tweede keizerrijk werd afgespeeld, - dat land met zijn rijke afwisseling van natuurschoon, met zijn indrukwekkende, schilderachtige rotspartijen, zijn lachende valleien, bruisende bergstroomen, boschrijke rivieroevers en romantisch gelegen steden, daarheen zullen wij onze abonné's leiden.

Hoe groot ook het leed was, dat in de Ardennen bij den laatsten oorlog werd wedervaren, de bewoner is bijzonder welwillend gestemd tegenover den vreemdeling.

Van Luik uit zal onze eigenlijk toch door de Ardennen plaats vinden, waarop wij in ons volgend nummer terugkomen.

Wij verwijzen naar ons nummer van 25 Juni voor het volledige programma en herinneren onze lezeressen en lezers aan den prijs van deze populaire reis, zijnde fl 37.50.

Wij verzoeken onze abonné's vooral niet te wachten tot het uiterste en deelen nog eens uitdrukkelijk mede, dat uiterlijk 23 Juli de deelname gesloten wordt.

 

DE BEVELANDSCHE WEEK

Raadsvergaderziekte; over een das voor de S. D. A. P. en over een meevallertje voor telefoonbezitters; de stormramp-collecte; onze belangstelling in de mossel.

De Goessche gemeenteraad lijdt al een maand lang aan een hevige vergaderziekte. In 4 weken tijds kwam dit college driemaal bijeen en het mooiste is, dat geen der drie verwerkte agenda's belangrijk genoeg geacht kan worden om er één flinke zitting aan te besteden. Gelukkig maar, dat onlangs het presentiegeld voor de vroede vaderen weer werd ingevoerd, anders zouden ze hier beklaagt moeten worden. In de jongste zitting kwamen slechts twee voorstellen aan de orde, die het vermelden waard zijn; de benoeming van een lid van het burgerlijk armbestuur en het voorstel van B. en W. om subsidie te verleenen ten behoeve van een 24-urigen telefoondienst. De S. D. A. P. die al jaren aast op een lidmaatschap in het B. A., werd wederom teleurgesteld. Dit is zuur, vooral omdat de partij den kous op den kop aan zich zelf te danken had. Na de eerste stemming bleek herstemming noodig. Alvorens daartoe werd overgegaan, begin het soc. democratische raadslid, de heer Crucq (die al met één voet in het B. A. stond), de groote tactische fout, reclame te maken voor de benoeming van den heer Overhoff, voorzitter der S. D. A. P. te Goes (deze is geen lid van den raad). De weinig kiesche aanbeveling had het resultaat dat de heer Crucq bij stemming niet de verwachte meerderheid verkreeg. Het B. A. werd aangevuld met een burgerlijke vertegenwoordiger. Over het tweede vermeldenswaardige punt der raadsagenda heb ik onlangs reeds een en ander geschreven, en gezegd, dat in dit geval het particulier belang met het algemeen belang werd verward. Een gedeelte van den raad was deze meening eveneens toegedaan. Vooral de heer Van Poelgeest (door z'n juisten kijk op diverse zaken het geweten van B. en W.) laakte in een scherp en soms sterk ironisch betoog deze begripsverwarring. Ook mr. Goedbloed zette op knappe wijze het verschil tusschen particulier- en algemeen-belang uiteen.

Het mocht evenwel niet baten, B. en W. kregen met een kleine meerderheid hun voorstel er door. Spoedig zal iedere telefoon-bezitter in de ganzenstad dus in nachtelijke uren, ten zijnen behoeve, op kosten van het belastingbetalend publiek de buitenwereld kunnen bereiken.

x

Ook in ons gewest is met prachtigen ijver gecollecteerd voor de slachtoffers van de jongste stormramp. De bladen bevatten iederen dag enkele resultaten van dit beroep op de liefdadigheid. Cijfers zijn vervelend, vooral veel cijfers en daarom zal ik de opbrengsten in de diverse dorpen niet overnemen. Het viel echter op, dat zelfs in de kleinste plaats nog over de honderd guldens ingezameld is. De algemeene indruk was, dat ons gewest gul in de beurs getast heeft, en dat de Bevelanders in heel mooie cijfers hun medelijden met de getroffen Nederlanders uitdrukten. Den milden gevers en de nijvere collectanten hiervoor hulde. Zooals bekend, zal een gedeelte van de opbrengst aan de bezochte provincie-gewesten in Zeeuwsch-Vlaanderen worden afgestaan.

x

Waaraan hij het verdiend heeft weet ik niet, maar een feit is het, dat de mossel midden in de belangstelling der Zeeuwen staat. Als we het niet reeds zeker wisten zouden we kunnen vermoeden, dat het hem minder goed gaat. Tegenslag verkrijgt immers altijd eerder de interesse dan voorspoed. Evenals op tal van andere plaatsen is onlangs in Ierseke over de toestanden in het mosselbedrijf van gedachten gewisseld. In deze bijeenkomst werd aangedrongen op aansluiting bij de vereeniging van Zeeuwsche mosselkweekers, die beter dan een particulier dat vermag, de belangen der kweekers kan behartigen. Nagenoeg alle mosselkweekers in het Bevelandsche visschersdorp sloten zich aan, zoodat de vergadering een goed geslaagde genoemd mag worden.

't Is te hopen, dat dit initiatief aan de terugkeer der welvaart in een voornamen tak van de Zeeuwsche bedrijven zal bijdragen.

A. M. D.

 

DE KALENDER DER NOORDGROEP

De verbinding met Westenschouwen verbeterd; het kerkgebouw te Burgh hersteld; België lust onze mosselen; belangstelling in bijen-teelt; op naar Zierikzee.

Om onze mooie duinstreek in Westenschouwen in het hartje van het warme seizoen -als het dit jaar nog warm wordt - te bezoeken, heeft de R. T. M. een gunstige, snelle en goedkoope reisgelegenheid georganiseerd, vooral voor de bewoners van West-Brabant, Tholen en St. Philipsland, die uit den aard der zaak en tengevolge van den langen afstand die streek, zoo rijk aan natuurschoon, nog niet ten volle waardeeren. Onbekend maakt onbemind, maar we vertrouwen, dat, wanneer bedoelde bewoners eenmaal deze tocht gemaakt hebben, de verleiding niet zullen kunnen weerstaan een volgend jaar of mogelijk dit seizoen al, dat bezoek te herhalen. Duin en strand zijn daar werkelijk prachtig, terwijl het nieuwe hotel "Zeelust" volop de gelegenheid biedt voor een rustig en aangenaam zitje op de veranda, van waar men een mooi uitzicht heeft.

x

Men zal zich ongetwijfeld herinneren, dat - nu weer al een paar jaar geleden - het fraaie kerkgebouw te Burgh door onvoorzichtigheid een prooi der vlammen werd en veel schoons uit vroeger eeuw verloren ging of danig werd verminkt, door het al verwoestend element. Maar de inwoners van Burgh zaten niet stil en reeds kon na verloop van tijd het nieuwe bedehuis zijn deuren weer open zetten voor de kerkgangers. Ook de toren werd geheel hersteld. Bij een bezoek, dat we onlangs aan dit fraaie Schouwsche dorp brachten, merkten we niets meer van de verwoesting, die de brand eenmaal daar had aangericht. In het gebouw bevonden zich sinds eeuwen eenige fraaie gedenktafels, vier, die door den brand schijnbaar onherstelbaar werden verwoest. Dank zij het initiatief en steun van de autoriteiten konden een drietal dezer monumenten door kunstenaarshand hersteld worden. Thans vraagt men gelden voor het vierde monument. Aan Rijk en Provincie is voor dit doel subsidie gevraagd, terwijl de gemeente onder nadere goedkeuring reeds gelden toezegde. Van inwoners en personen buiten de gemeente werd reeds een bedrag van fl 300 ontvangen, om ook het vierde monument dat aanzien te hergeven, dat voorgeslachten reeds hebben aanschouwd in het vriendelijke kerkje.

x

De toestand in het mosselvisschersbedrijf, dat zoovele reden gaf tot gegronde klachten, is door het initiatief onlangs door een inwoner van Bruinisse genomen, wel wat verbeterd. De mosselkooplui te Antwerpen, waarheen een goed deel van dit weekdier wordt getransporteerd, werden bereid gevonden met den nieuwen bond zaken te doen. Men was ook daar bij onze Zuiderburen overtuigd, dat in het eenmaal bloeiend bedrijf groote malaise heerschte en had tegen prijsverhooging geen bezwaar, mits natuurlijk kwaliteit en behandeling der mosselen niet minder zouden zijn dan voorheen het geval was. Zelfs is men uit België naar Zeeland gekomen om over de levering van het veel begeerde product te onderhandelen en naar ons werd medegedeeld, niet zonder succes, daar den nieuwen bond een flinke kwantum ter levering werd opgedragen.

x

Telken jare en zoo ook nu weer hield de vereeniging voor bijenteelt op Schouwen-Duiveland een excursie onder leiding van den heer van Giersbergen, Rijksbijenteeltconsulent te Wageningen. Meer en meer dringt het hier ook bij de bezitters van tuinen en boomgaarden door, dat het nijvere, kleine insect, zoo'n groote rol speelt bij de bevruchting van boomen, frambozen, kooi- en mosterdzaad en vele andere gewassen, zoodat naast de winning van de honing de opbrengst van vele gewassen zonder eenige moeite van den kant van den verbouwer wordt vergroot. Waar in dit orgaan het vorige jaar een uiteenzetting verscheen van deze vereeniging en wat zij nastreeft, kunnen we volstaan met te vermelden, dat ook nu weer de excursie vlot verliep, velen een aangename en leerzame dag bezorgde en medewerkte tot de verbreiding van de kennis omtrent het nijvere bijenvolk.

x

Met leedwezen moeten we ook hier melding maken van het feit, dat de historische optocht en het daarmede verband houdende gebarenspel op de aangekondigde feesten te Zierikzee op 8 Juli, wegens gebrek aan deelneming, niet kunnen doorgaan. Zoowel voor den optocht als voor het gebarenspel bestond te weinig animo, zoodat men besloot het liever uit het programma te schrappen, dan door de weinig meespelende personen fiasco te lijden. Wel jammer, want de zaak was voor een deel al in werking. Maar hierover niet getreurd. Het feest gaat toch door! Vijf muziekgezelschappen hebben hun medewerking toegezegd, een afdeelingsvlag zal aan den Landstorm worden uitgereikt, terwijl verder de prijzen zullen worden uitgereikt aan de schutters, die in de Pinksterweek schietwedstrijden hielden. Voorts krijgen we behendigheids-oefeningen met auto's en motoren, muziek van marinetroepen, die met de "Baldur" uit Vlissingen daags te voren al naar Zierikzee komen, watervliegtuigen, kindervlaggenoptocht, zanguitvoering, prov. rij, gymnastiek, boegsprietloopen, fakkeloptocht, etc., etc. Men ziet, een programma om een tocht naar de Noordgroep te maken.

M. d. P.

DE WEEK OP WALCHEREN

Een tegenvaller voor de Middelburgers; over geldgebrek en over werkende werkloozen; een loffelijke poging op artistiek gebied; Zoutelande in de rechtzaal; een opwekking tot aansluiting.

De Middelburgers hebben een leelijken tegenvaller te boeken: ze moeten meer belasting gaan betalen, dan waarop aanvankelijk was gerekend. De gemeenteraad heeft n.l. vorige week besloten den factor der gemeentelijke inkomstenbelasting van 1,1 op 1,2 te brengen.

Heeft die gemeenteraad zich dan zoo misrekend, omdat ze nu, enkele maanden nadat het vermenigvuldigingscijfer is vastgesteld, reeds tot verhooging moest besluiten?

Och, de zaak is deze: de hoop, dat het met de werkloozen ondersteuning tegen en in den zomer wel wat verminderen zou, is niet in vervulling gegaan. Andere oorzaken voor de belastingverhooging zijn er niet.

Nu nog, in 't hartje van het zomerseizoen, moet er in Middelburg, wekelijks fl 900 à fl 1000 aan werkloozensteun worden uitbetaald. Dat wordt op den duur een ondragelijke last, ja de strop voor Middelburg. Tal van noodzakelijke, althans hoogst gewenschte, zaken moeten daardoor wachten, om de eenvoudige reden, dat er geen geld is.

Verstandig is het zeker, dat de gemeenteraad in diezelfde vergadering al vast maar besloot, het wethouderspensioen voorloopig, althans zeker tot September, uit te stellen. De nieuwe Raad moet er dan maar over beslissen.

Waar, zooals ik reeds opmerkte, de werkloozensteun de eenige oorzaak van de belastingverhooging is, is het niet te verwonderen, dat de gemeenteraad daarin wel eenige wijziging gebracht wenschte te zien.

Niet, dat men de steunregeling à bout portant wilde beëindigen. Dit zou de moeilijkheden slechts verplaatsen. Immers, het werd in de Raadsvergadering nog eens met nadruk gezegd, alleen zij, die het werkelijk hard noodig hebben (ongeveer 100 van de ruim 300 werkloozen) worden ondersteund. Deze menschen zouden zich dan, als ze geen werkloozensteun meer kregen, moeten vervoegen bij het Burg. Armbestuur en aan subsidie aan dit college zou de gemeente dan eveneens haar geld kwijt raken.

Neen, B. en W., en ook de geheele Raad, wilden een andere richting uit. Er moet, ook in den zomer, door de werkloozen voor hun steungeld gewerkt worden. Dat is in het belang van de gemeente (die tenminste eenige waar voor haar geld krijgt) en van de werkloozen, op wie een "bedeeling" degenereerend werkt. Er schijnen reuzen-plannen in den maak te zijn. Er werd zelfs door B. en W. gerept van een werkverschaffing voor één à twee jaar. Laat ons afwachten!

x

Intusschen denke men niet, dat de werkloozen tot heden niets uitvoerden.

Dezer dagen is, om iets te noemen, een gemeentelijk speelterrein aan den Dampoortsingel in gebruik genomen. Dit terrein is geheel door de werkloozen in orde gebracht.

De wethouder van gemeentewerken vestigde er bij die gelegenheid de aandacht op, dat de jeugd jaarlijks voor enkele honderden guldens aan planten en bloemen vernielt. Vandaar dat men haar eenige afleiding in een speelplaats wil bezorgen.

Een streven, dat ik zeer toejuich. Het verdient sympathie, omdat er uit blijkt, dat men niet bij de pakken gaat neerzitten en maar blijft jammeren en klagen over de slechte jeugd van den tegenwoordigen tijd, maar dat men door daden toont, daarin verandering te willen brengen.

Een compliment verdienen ook de twaalf dames, die geregeld, om beurten, toezicht op dit terrein zullen houden. Ziedaar practische, belangelooze jeugdarbeid.

x

Een enkel maal - eenige maanden geleden maakte ik er nog met waardeering melding van - durft men het in Middelburg aan beroemde werken op het gebied van zang en muziek uit te voeren. Daar zit heel wat risico aan vast.

Meestal moeten er medewerkenden van elders komen. Daarmede zijn hooge honoraria en reiskosten gemoeid. Zoo leverde de laatste uitvoering der zangvereeniging "Tot Oefening en Uitspanning" van de Matthäus-passion een tekort op van niet minder dan fl 500,-. Dat kan een vereeniging maar eenmaal in een vrij groot aantal jaren dragen en het is wel een treurige belooning voor de ingespannen studie der leden.

Er heeft zich nu een comité, bestaande uit dames en heeren uit Middelburg en andere plaatsen op Walcheren en ook uit Zuid-Beveland, gevormd, dat het geven van een uitvoering van een der Passionen van Bach, b.v. om de twee of drie jaar mogelijk wil maken.

Een sympathiek doel. Het hangt nu maar af van de offervaardigheid van de liefhebbers van zuivere, echte muziekkunst, of het gestelde doel bereikt zal worden. Het gaat alleen maar om geld. Komt dat in voldoende mate bijeen, dan zal "Tot Oefening en Uitspanning" reeds het volgend voorjaar een der Passionen van Bach uitvoeren.

Ik hoop van harte, dat het plan slaagt.

x

Dezer dagen werden voor het Kantongerecht te Middelburg weer enkele zaken behandeld, die verband hielden met de Zoutelandsche verordening inzake de Zondagsrust.

De ambtenaar van het O. M. maakte het de beklaagden nogal niet lastig. Integendeel, hij concludeerde in alle gevallen tot ontslag van rechtsvervolging. De aangebrachte zaken waren aanhangig gemaakt in het belang van de pensionhouders te Zoutelande. Dit dorp is een inderdaad vooruitgaande en groeiende badplaats, maar de gemeenteraad heeft enkele verordeningen vastgesteld, die het den pensionhouders des Zondags vrij moeilijk maken.

Daarom waren enkele processen-verbaal opgemaakt, teneinde een vervolging uit te lokken en zekerheid te krijgen of bedoelde overtredingen van de z.g.n. Zondagsverordening strafbaar waren of niet.

De Ambtenaar O. M. onderwierp de letter der verordening aan scherpe critiek. Ze is in allerellendigst Hollandsch opgesteld. Enkele bepalingen noemde de Ambtenaar onzin. Maar ook gerekend met de bedoeling der verordening, kan toch geen veroordeeling volgen, want dan zou, strikt toegepast, een logementhouder te Z. des Zondags geen logeergasten mogen hebben. Dan werd het hotelbedrijf om hals gebracht.

Ook het verblijven in een tent op het strand of in het duin op Zondag kan niet strafbaar gesteld worden. Wel het plaatsen daarvan.

Zooals gezegd, eischte de Ambtenaar O. M. in alle zaken ontslag van rechtsvervolging.

De gemeenteraad van Zoutelande zal, als hij verordeningen wil uitvaardigen, goed doen een jurist met de redactie te belasten en in ieder geval rekening te houden met de Zondagswet en artikel 135 der gemeentewet.

x

Het organiseeren van feesten en tentoonstellingen brengt niet altijd geld in 't laadje. Dat heeft de vereeniging "Uit het Volk-Voor het Volk" te Middelburg ondervonden. In de gehouden jaarvergadering werd medegedeeld, dat Floralia (bloemen-tentoonstelling) een tekort van meer dan fl 500 opleverde, terwijl de Volkszangschool een kwaad slot bracht van plm. fl 300. De Koninginnedag kostte de vereeniging plm. fl 160. Alleen de huisvlijttentoonstelling hield zich goed en leverde een klein batig saldo op.

Om financieele redenen kan de vereniging dit jaar niet zooveel doen. Op het programma staan een kinderfeest en een fakkeloptocht op 31 Augustus en een vliegerwedstrijd op 17 September.

Wie van oordeel is, dat er toch eigenlijk meer moet gebeuren, geve zich als lid der genoemde vereeniging op en wekke anderen ook daartoe op.

De A.

 

DE WEEK IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN

De electrificatie; hoog bezoek; een en ander over de wegen; klein goed.

 

Nu het weer tegen een zitting van de Prov. Staten gaat, hebben Gedep. Staten onzer provincie oudergewoonte getracht een overzicht te geven van den stand der electrificatie van onze provincie. Mag men afgaan op het schrijven van Ged. Staten, dan staat het er met de P.Z.E.M. in Zeeuwsch-Vlaanderen niet ongunstig voor.

De Zandstraat te Sas van Gent, de Draaibrug, de Margret, de Schapenbonten, de Axelsche Sassing, de buurtschap Tragel en de buurtschap Zoute Spui zijn geëlectrificeerd, terwijl voorbereidingen voor den bouw van een net te Pont Avance (onder IJzendijke) worden getroffen. Ook werden enkele industrieën aangesloten.

Deze laatste kan de P.Z.E.M. wel gebruiken, want zij moeten de stroomlevering overdag wat meer loonend maken.

De P.Z.E.M. is den laatsten tijd bezig - en vraagt daarvoor aan de Prov. Staten een belangrijk voorschot - om plaatselijke netten over te nemen. Het blijkt, dat sommige gemeentelijke electriciteitsbedrijven, zooals die van Stoppeldijk en Boschkapelle, overbelast zijn en het niet kunnen volhouden. De P.Z.E.M. wil in deze en dergelijke gevallen zulk een plaatselijk bedrijf wel met de lusten en lasten overnemen en levert dan in den vervolge zelf rechtstreeks den stroom aan de ingezetenen.

Met de N.V. Industrieele Mij. te Amsterdam werd nog geen overeenstemming verkregen omtrent de overneming van haar electriciteitsbedrijf te Terneuzen. Deze kwestie zal wel even moeilijk zijn op te lossen als die met de Mabeg op Zuid-Beveland. Ze is een soortgelijke.

Toch zegt al het bovenstaande eigenlijk nog weinig omtrent de financieele positie van de P.Z.E.M. in Zeeuwsch-Vlaanderen. Er mocht wel eens een ter zake kundig Statenlid opstaan, die van deze kwestie eens grondig studie maakte en zijn licht deed schijnen in de e. v. Statenzitting.

x

Hulst krijgt ministerieel bezoek. Zooals ik reeds eerder schreef, zal daar van R. K. zijde van 3-7 September een landbouwtentoonstelling worden gehouden.

Persoonlijk betreur ik het, dat de R. K. organisatie vorig jaar niet meedeed met de tentoonstelling, door de Z.L.M. en den Chr. Boeren- en Tuindersbond georganiseerd en dat men nu in dezelfde streek een jaar na die van Axel, weer een expositie houdt. Maar nu de feiten eenmaal zoo zijn, is het, om den naam van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen hoog te houden, te hopen, dat de R. K. organisatie succes op haar arbeid zien mag.

Minister Kan, wel eens de reizende minister genoemd, is zoo welwillend geweest, toe te zeggen de opening van de tentoonstelling op 3 Sept. te zullen bijwonen en daaraan een bezoek aan de expositie te verbinden.

x

Er is den laatsten tijd heel wat te doen geweest over de wegenbelasting. Er worden hier in Zeeuwsch-Vlaanderen betrekkelijk veel auto's gehouden, zoodat het Rijk uit onze streek een aardig bedrag aan belasting zal opstrijken. Velen vroegen dan ook telkens: wat zullen we voor onze belasting terug zien?

De bedoeling der regeering is, zooals bekend, met deze gelden de wegen te vernieuwen en te onderhouden. Maar natuurlijk niet alle. Dat kan nu eenmaal niet. Het was dus de vraag, welke wegen zal de regeering onder de voornaamste rekenen.

Welnu, het is nu officieel bekend geworden, dat het Rijk voor zijn rekening neemt, voor wat Zeeuwsch-Vlaanderen betreft, den bestaanden weg Breskens-Belgische grens en dien van Terneuzen naar de Belgische grens (de hoofdwegen voor het verkeer met België).

Op den staat van nieuw aan te leggen wegen komt nog voor de weg Walsoorden-Hulst-Belgische grens.

De provincie is nu spoedig gevolgd met haar plannen. Ged. Staten stellen voor in het provinciaal wegenplan op te nemen:

Westel. Zeeuwsch-Vlaanderen: Schoondijke-IJzendijke-grens; Pontebrug-Philippine-Driekwart; Buitenlust-Groede-Nieuwvliet-Zuidzande-Sluis ; Oostburg-Zuidzande-Cadzand. - Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen: Neuzen-Axel ; Axel-Drie Schouwen-Absdale-Hulst; Annapolder-Zaamslag-Rustwat; Drie Schouwen-Westdorp-Sas van Gent; Drie Schouwen-Roode Sluis.

Als dit voorstel van Ged. Staten door de Prov. Staten wordt aangenomen, weten we dus, welke wegen in de toekomst uit de gelden der wegenbelasting zullen worden onderhouden en zoo noodig vernieuwd.

Ged. Staten deelen ook nog mede, dat zij nog niet hebben uitgevoerd het Statenbesluit van 21 Dec., 1926, betreffende den aanleg van een fietspad langs den provincialen weg wederzijds Sluis. Deze weg zal voor rekening van het Rijk komen.

Hopen we nu maar, dat het Rijk spoedig dit rijwielpad zal doen aanleggen, want het is er hard noodig.

x

Terneuzen krijgt nu sedert eenige dagen gas van Axel. Het heeft wel lang geduurd, eer Axel hiervoor toestemming kon krijgen (het kreeg maar geen toestemming van Ged. Staten, om gelden voor deze uitbreiding te leenen), maar thans is men zoover, dat reeds verscheidene perceelen in Terneuzen, naar den kant van Axel gelegen, gas betrekken van de Axelsche fabriek.

Er wordt nog druk aan den aanleg gewerkt, want nog lang niet alle opgegeven perceelen zijn aangesloten.

x

De grensstreek in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen komt weer in een kwaden reuk te staan. Ze heeft nog nooit een goeden naam gehad, maar wat er de laatste weken gebeurd is, is niet bevorderlijk aan een gunstige reputatie.

Te St. Jansteen is een agent eener levensverzekeringmaatschappij 's avonds, toen hij zich per rijwiel naar zijn woning begaf, door drie individuen aangevallen. Met een knuppel is de man zoodanig bewerkt, dat hij buiten bewustzijn geraakte en later temidden van een grooten bloedplas werd aangetroffen. In deerniswekkenden toestand is hij naar het ziekenhuis vervoerd.

In datzelfde dorp had op de kermis een vechtpartij plaats tusschen twee landbouwersknechts. Een hunner kreeg zulk een klap op zijn hoofd, dat hij den anderen dag aan de gevolgen is overleden. Beiden verkeerden onder den invloed van sterken drank.

Het is daar blijkbaar nog altijd een gevaarlijke hoek met een vechtlustige bevolking, die het mes en ander moordtuig al heel spoedig hanteert.

x

We hebben hier den laatsten tijd, maar vooral de vorige week hevige regens en zware donderbuien gehad. Op vele plaatsen sloeg de bliksem in.

Als het weer niet spoedig verandert, zal er hier van verschillende perceelen een misoogst te melden zijn. Het ziet er met sommige gewassen treurig uit. Op vele plaatsen staat het bouwland onder water.

Ad. Int.

 

TREFFERS EN POEDELS

Het verdwijnend Zeeuwsch Costuum

Bij een stralend-lachend bruidje

hoort een blanke bruidsbouquet

Ter distinctie van een gastmaal

dient een hagelwit servet.

Denkt men aan een bad-vacantie

(als men nog niet is geweest),

dan denkt men onwillekeurig

aan een zonnig-zomerfeest,

Bij een stillen zomeravond

en een matten maneschijn,

daar behooren twee absente

menschenkinders bij te zijn.

't Woordje politiek dat spreekt ons

van een eindeloozen strijd,

als men aan het woordje braat denkt,

denkt men aan den zomertijd.

Aan Mooi-Zeeland dan tenslotte

heeft nog nooit een mensch gedacht,

zonder zich óók voor te stellen

Zeeland's mooie boerendracht.

't Eene is verwant aan 't ander

en het ander aan het een,

want, nietwaar, al die factoren

zijn zoo'n beetje homogeen.

Door den voortgang van de tijden

wordt helaas zoo ongemerkt

onze mooie Zeeuwsche volksdracht

zoetjesaan er "uit gewerkt".

'n Zielig staaltje: Op een dorpsschool

wordt een meiske onverbloemd

(om haar solo-Zeeuwsch costuumpje)

het "boerinnetje" genoemd ....

WILLEM TELL II.

 

DE VROUW AAN HET WOORD

De hoofd- en de hartlijn. Daarvan zou ik u, tot besluit van mijn handlijn-babbeltjes, nog iets vertellen.

De lijn van het hoofd kunt u midden in de hand vinden; ze verdeelt als het ware de hand in twee deelen.

Tusschen den duim en wijsvinger, ligt ze precies tusschen de levens- en hartlijn.

Deze lijn is een getrouwe barometer voor de physische gesteldheid van den bezitter.

Ook is het mogelijk daarin te zien of deze al of niet begaafd is.

Heeft men met een mensch te doen met een trouw, edelmoedig karakter, die schoonheid van ziel paart aan een groot talent, dan zal men, scherp afgeteekend, zien, hoe de lijnen van leven en hoofd als het ware een hoek vormen.

Zijn deze twee lijnen van elkaar gescheiden en vormen ze twee apare lijnen, dan kunt ge er zeker van zijn, dat deze mensch z'n eigen leventje leidt. Gevoel moet ge bij hem niet zoeken, hij voelt uitsluitend voor zichzelf en het leed of de armoede van zijn naaste familie laat hem zelfs Syberisch.

Hij heeft zichzelf onzegbaar lief en niemand ter wereld is zóó talentvol, zoo geestig, zoo mooi, als hij 't in eigen oog is.

Heerschen doet hij over ieder, die met hem in aanraking komt en dienen is iets, dat niet op zijn levensprogramma staat.

Worden deze menschen door omstandigheden hiertoe gedwongen, dan houden ze het nergens lang uit; hun arrogantie, hun zelf-ingenomenheid maakt ze tot onmogelijke, onverdragelijke menschen.

Helaas, dat we het moeten toegeven, er zijn meer handen van dit soort, dan van die, waarbij de levens- en hoofdlijn een hoek vormen.

Een mooie hoofdlijn moet eindigen bijna onder den pink.

Het is een bewijs van een helder verstand, een ernstig karakter en oog voor het schoone.

Wee, wee, mevrouwtje, wanneer uw hoofdlijn eindigt onder uw tengeren ringvinger. Dan is u een gedécideerde flirt, dan kijkt u meer naar het uiterlijk, dan naar het innerlijk bij het kiezen van uw vrienden.

Dan leeft u een vlinder-bestaantje, dartelt van de eene bloem naar de andere en bekommert u om, niets.

Maar, nog niet getreurd, als u maar inziet, dat u zoo is en het u toch op den duur geen voldoening kan brengen zoo te zijn, dan gebruikt u al uw wilskracht - en u beschikt nogal over dit goede artikel - en n'en déplaise dit leelijk eindigen van uw hoofdlijn, kunt ge een goede, trouwe vrouw worden.

Loopt de hoofdlijn als één kaarsrechte lijn, dan zal de bezitter hiervan z'n dubbeltjes vergaren en een echte vrek zijn, z'n leven lang.

Loopt de hoofdlijn echter in dalende richting, dan wijst dit op een zeer nerveuse natuur, die weinig noodig heeft om zenuwziek te worden.

Twee hoofdlijnen in één hand! Ach, bezat ik die, dan.... schreef ik geen artikels voor "Ons Zeeland", maar schonk de redactie, die dit in ieder opzicht verdient, een vorstelijke gift, die haar in staat stelde haar blad goud op snee te laten uitkomen.

Waarmee ik maar zeggen wil, dat een mensch met twee hoofdlijnen Croesus evenaart.

Zijn uw hersenen oververmoeid, wordt het tijd, dat er voor u een lange vacantie komt, een dun boogje boven uw hoofdlijn zegt het u.

Nu de lijn van het hart.

Deze begint onder den wijsvinger.

Hoe duidelijker afgeteekend, hoe mooier van kleur, des te beter het karakter.

Begint de hartlijn direct onder den middelvinger, dan kunt ge er op aan, dat een leven vol piekerijtjes, vol teleurstellingen, zoowel in de liefde als in alle ondernemingen, het deel is van den bezitter hiervan.

Treuriger nog er aan toe is die, waarbij de hartlijn onder den ringvinger begint. Ach, welk een tekort aan intellect!

Er zijn handen, die heelemaal geen hartlijn hebben. Ga dié uit den weg! Ze zijn absoluut karakterloos, gaan over lijken om hun doel te bereiken. Zijn ze daarbij nog in het jammerlijk bezit van een duim, die er uitziet als een champagnekurk, loop dan een straatje voor hen om, want ze zijn gevaarlijk en tot iedere slechtheid in staat.

Een hartlijn met twee uitspringende takken, die wijzen naar den wijsvinger, is een bewijs van slagen in alle ondernemingen, geeft aanleiding tot een kansje te wagen in de loterij.

Kettingvormige lijnen zijn ook al geen pretje! Ontrouwe mannen, die veel maar kort liefhebben, zijn in het bezit hiervan.

Als ik u nu nog vertel - prent het goed in uw geheugen - dat de linkerhand, die van het noodlot, de, rechterhand, die van de wil is en ge dus beide handen moet bekijken, alvorens ge uw oordeel uitspreekt, dan hoop ik, dat ik mijn plicht in deze gedaan heb en ik u een klein kijkje heb mogen geven in deze hoogst interessante studie, die, wanneer u er den tijd voor kunt vinden, alleszins waard is er u in te verdiepen.

E. B. B.

HET JOURNAAL VAN PHILEMON ZIJDEWIND

29 Juni. - Hoewel gewoonlijk pas door een wekker wakker wordende, wanneer ze mij met dit agressieve instrument op mijn hoofd slaan, was het toch hedenmorgen slechts de razende ratel van zijn nikkelen bel, die mij tot de wreede werkelijkheid terug bracht. Bepaald plichtsbesef. Had gisteravond de jeugd moeten bezweren haar tijdig ter zonsverduistering op te leiden. Voor mij minder noodig. Heb in 1912 al zoo iets aan het handje gehad en in 1999 wacht mij een complete. De huiselijke organisatie was schitterend. Roetglaasjes in de vingers en zitplaatsen in den tuin verzekerden ons een perfecte waarneming. Aan Jossie, die vervelend werd, uitgelegd dat de verduistering veroorzaakt werd, door de maan, die zich voor de zon schoof. Wybo, den ernst van de situatie verbroken, door zijn opmerking, dat de kleine oplichter, den groote er, tusschen nam. "Komt weinig voor," riep mevrouw van Nepschote, die naast ons woont aan den eenen kant. Haar man, die aan de belastingen is, gichelde, dat de zon een aanmaning kreeg. Een agent van politie, onze samenscholing ziende, kwam vragen wat er te doen was, "Hebt u dan niet gehoord van de verduistering?" blaatte Beppie boven allen uit. Agent rechtsomkeer. In 'n wip terug, vergezeld van 16 collega's en 'n inspecteur met een sleepsabel. Groote teleurstelling bij het korps, toen de ontknooping plaats vond. Inspecteur, bemerkend, dat het delict zich afspeelde buiten zijn machtssfeer, wierp woedende blikken naar boven. Hem een roetglaasje gepresenteerd. Mocht niet accepteeren, Artikel 1 van 't dienstreglement: "Handschoenen schoonhouden." Afgemarcheerd.

30 Juni. - Kloppende in het lichaam van een correspondeerend lid der Ver. tot bescherming van dieren, heeft mijn hart eenige schokken ontvangen. In IJzendijke paste een vee-arts een blijkbaar nieuwe, doch m. i. wreedaardige geneesmethode toe, door met zijn rijwiel over een hond te rijden. Het is hem evenwel slecht bekomen. Fiets kapot en beenblessuren. Net goed. De hond is van schrik naar Zuidzande gehold en heeft daar zes kuikens afgemaakt. Beppie vroeg of ze dat beest niet kon krijgen; ze tobt zoo met haar sommen.

1 Juli. - Ben aan mijn redevoering begonnen; n.l. met de op-schrift-stelling. Vervelend karweitje. Grijpt diep in de levensgewoonten. 's Nachts slaap ik er niet van en zit ik overdag aan mijn schrijftafel, dan kan ik de oogen niet open houden. Wybo, die nu aan de klassieken toe is, heeft me gewezen op het voorbeeld der Arabieren, die, wanneer ze wakker wilden blijven, sterke kommen mokka slurpten of hun oogschellen afsneden. Beide middelen onmogelijk. Liesbeth wil juist zelf koffie zetten en telkens als ik met het scheermes bij mijn oogleden kom, dan knipperen ze zoo. Raak met de zaak verlegen. Zal morgen Breeduitstra maar om hulp vragen.

2 Juli. - Vannacht wederom niet geslapen. M'n omgeving krijgt er erg in, dat ik lijd. 't Lijkt wel of je wangen invallen", zei Liesbeth vanmorgen. "M'n sigaren zijn tegenwoordig wat dof," verontschuldigde ik. Liesbeth echter niet te bedriegen. Liefde ziet scherp. "Je moest wat meer thuis aan den slag gaan, inplaats van al die vrienden af te loopen," ried ze me aan. - Breeduitstra geraadpleegd over mijn redevoering. Vond het geval normaal. De eerste keer is steeds het ergste. Radicaal middel: afscheren van het hoofdhaar. Dan gaat alles van een leien dakje. Toegepast o.a. door den bekenden orator Demosthenes. Verbluffend succes. Denk er sterk aan, dien raad op te volgen.

3 Juli. - Nog eens met Breeduitstra gesproken over dat haarsnijden. Beslist noodig, zei hij. Moet dat offer durven te brengen, Alle groote mannen hebben dien moed. Mussolini heeft 6 nachten bij de uilen op een kerktoren gezeten, om groote oogen te leeren opzetten, en iedere drie maanden laat hij zijn haren uittrekken, om een hoog voorhoofd te houden. Dat is nog heel wat anders.

4 Juli. - Van raadselen is het leven vervuld. De kinderen legden me hedenmiddag de puzzle voor, hoe het komt, dat de zilveren en gouden bruiloft van een echtpaar niet op denzelfden datum vallen als de koperen. Eerst die mogelijkheid geloochend, maar persoonlijke ervaringen raadplegende, tot toegeven overgeheld. Na lang peinzen er achter gekomen. 't Zat hem in dat halve jaar.

5 Juli. - Lokken gevallen op 't altaar der, politiek. Thuis revolutie. Ik moest wat hooren! Om Liesbeth wat op te vroolijken verteld, dat het Meteorologisch Instituut een mooien zomer voorspeld heeft. Liesbeth sceptisch geantwoord: als 't waar is, hoop ik, dat die op een Zondag valt, dan hebben we nog wat aan dat laatste trammetje, dat tegenwoordig van Vlissingen af rijdt. - Heb gewerkt aan politieke rede. Schoot nog niets op. 't Knippen à la billardbal baat geen zier en wat 't ergste is: ik kan nu niet eens meer met mijn handen in m'n haar zitten.

VEREENIGINGSNIEUWS.

De aangekondigde weldadigheids-voorstelling, te geven door de tooneel-club der Zeeuwsche Vereeniging "Zeeland" te Haarlem, ten bate van de slachtoffers der stormramp, zal plaats vinden op 16 Juli a.s. in den Schouwburg aan den Jansweg.

Opgevoerd wordt het tooneelstuk "Baes Jan", bewerkt door den heer J. C. Heyblom.

Met groot genoegen valt te comstateeren de algemeene belanglooze medewerking; zoo wordt de particuliere schouwburg ter beschikking gesteld; het muziek-ensemble "Everfun" zal het muzikale deel verzorgen, ook tijdens het bal; de Zeeuwsche costuums, die de spelers tekort komen, ontvangen ze door de goede zorgen van den heer Tamminga, terwijl de programma's verstrekt worden door den heer G. W. den Boer, uitgever van "Ons Zeeland"; en tot slot, de Gemeente Haarlem zal vrijstelling verleenen van belasting.

Zoo werkt alles mede en deze buitengewone samenwerking, die wij op hoogen prijs stellen, zal de beste belooning vinden in een goed batig saldo.

Ver.-Red.