Ons Zeeland 1931, Groot Rotterdam, De Zeeuwsche Editie jaargang 1931, nummer 03, 3 april 1931

Vorige nummer Volgende nummer Overzicht Online zoeken

De Paaschklokken luiden

Is 't Paschen wordt, Ais de belofte van het komende voorjaar meestal reeds ingelost. Allerwege worden wij verrast door nieuwen bloei.

En als het mag wezen, dat deze dagen zullen staan in het teeken der zonnevreugde, dan zullen zij dubbel goed zijn.

Geen Paschen zonder feestelijk klokgelui. In de groote steden moge dit verloren gaan, op het land is hiervan geen sprake. Bij ons domineert nog het feestelijk spel der klokken op stille Zondagen. De zilveren klanken komen aanzetten van vele kanten; ze spartelen in de voorjaarslucht en brengen de feestelijkheid van den zomer met zich mee.

En de beiaardiers klimmen omhoog in den toren, en laten het carillon liederen uitzenden over het land. In Zeeland zijn veel goede klokken en carillons. Hierbij komt, dat het geluid hier geheel tot zijn recht komt; er gaat niets van verloren. We zouden er veel over kunnen schrijven, maar de Paaschstemming laat dit niet toe. Geen nuchtere beschrijving van de Zeeuwsche carillons op dit oogenblik, nu we vervuld zijn van de woorden des dichters :

In de heemlen is de lente ontloken

De avondlucht is teeder grijs en rood.

En de sterren zijn tot troost ontstoken

Boven aardes hopeloozen nood.

Neen, we moeten ditmaal eens ernstig zijn. Voor velen komt het voorjaar niet als een vreugdebode. We leven in een tijd van zorg; van groote bezorgdheid over allerlei. Vooral voor de landbouwers is deze tijd een ernstige en weinig bemoedigende. Wij weten wat er in vele hoofden en harten omgaat; wat er leeft aan teleurstelling en verdriet.

We weten ook, wat het aan zelfoverwinning moet kosten om, nu 't voorjaar wordt, wéér 't zware werk te gaan beginnen zonder iets te weten van resultaat.

Denken we echter weer aan het woord van den dichter:

Wij hebben weer den harden grond geploegd,

De kluiten mul gemaakt en 't zaad gestrooid,

Wij hebben naar Uw wil zweetend gezwoegd,

Geef ons Uw zegen, of ons loon komt nooit.

Deze gedachten bij het Paaschfeest van heden, wil het een feest zijn. En al kan het dan geen feest zijn van onbekommerde, kinderlijke blijdschap; het kan wèl een feest zijn van vertrouwen op een wending in het wereldgebeuren, die ééns toch komen zal ....

Paschen : blijdschap. We zitten niet bij de pakken neer, maar verzamelen onzen moed voor het werk dat wacht.

In dit teeken moge dit jaar het Paaschfeest voor velen staan.

Zoo zijn we ditmaal wel heel ernstig geweest. Maar we mogen niet altijd vreugde forceeren. Er is momenteel niet veel vreugde in onze provincie, en het is verklaarbaar. Maar, de Zeeuwsche moed blijft leven. Daarop vertrouwen we. Nog steeds luctor et emergo; nog steeds het aloude:

Ik worstel moedig en ontkom! v. B.

 

Sport van Zondag

Holland-België

Aan de reeks minder gunstige resultaten van ons vertegenwoordigende voetbalteam is Zondag een einde gekomen in den vorm van een 3-2 overwinning op de Belgen, een overwinning, welke ongetwijfeld verdiend was, al ontveinzen wij ons niet dat het tijdens het laatste kwartier van den strijd heel goed mogelijk ware geweest dat de Belgische achterstand nog in een voorsprong was omgezet.

Maar afgezien van die inzinking gedurende het laatste gedeelte van den strijd, kan onze ploeg op een goeden wedstrijd terugzien. Dat de kentering juist tegen onze aloude tegenstanders, de Belgen, is gekomen, is dubbel plezierig. Onze Zuiderburen zijn ons in de laatste jaren steeds de baas geweest. Wel slaagden zij er in die periode niet in onze jongens in het Amsterdamsche Stadion te kloppen en trokken we er zelfs eenige jaren terug in den jubileumwedstrijd nog aan het langste eind, doch die overwinning heeft nimmer veel voldoening gegeven, evenmin als de wedstrijden waarin we een ietwat gelukkig gelijk spel bevochten. Daartegenover stond bovendien nog een heele serie nederlagen in het Belgenland.

Maar nu is het dan toch een overwinning, waarop we met recht trotsch kunnen zijn. Onze voetballers hebben uitstekend gespeeld. Zij paarden aan een groot enthousiasme en vurigen wil om te winnen, goede technische capaciteiten en er zijn perioden geweest, dat de oranjemannen absoluut in de meerderheid waren. Wij halen dit slechts aan, omdat er velen zullen zijn, die zich het laatste kwartier van den strijd 'nog het best herinneren en aan de hand daarvan zullen concludeeren, dat de overwinning niet geheel verdiend was. Bovendien mag ook niet uit het oog worden verloren dat Holland tijdens een zeer belangrijk deel van den strijd heeft voorgestaan.

Neen, we kunnen in alle opzichten tevreden zijn. Niet dat nu maar ineens verwacht mag worden, dat van 29 Maart de victorie begint en straks de Duitschers en Belgen geen schijn van kans zullen krijgen. Zoover zijn we nog lang niet, doch wel gelooven wij dat thans de tijd voorbij is, waarin ons elftal niet alleen nederlaag op nederlaag leed, doch het spel bovendien zoo was, dat men er liever niet meer naar keek.

Die magere jaren schijnen voorbij.

Gelukkig, want wanneer het in plaats van vier zeven waren geweest, zou niemand ons meer voor vol hebben aangezien en konden we in plaats van tegen Duitschers, Belgen of Zweden onze krachten met... ja, met wie eigenlijk nog gaan meten.

Voorloopig kan dus worden vastgesteld, dat het ijverig streven der Technische Commissie succes heeft opgeleverd. Dat dit geen kwestie van enkele maanden zou zijn, kon vooraf worden nagegaan. Ook zingen wij nog geen hosanna, evenmin als wij ontmoedigd zullen zijn, wanneer straks op deze overwinning een nederlaag in Antwerpen volgt of op 26 April in Amsterdam tegen de Duitschers. Er is misschien ook nog wel reden tot critiek, doch voor wie oogen heeft om te zien is het duidelijk dat de T. C. op den goeden weg is. Zij heeft n.l. niet alleen elf goede voetballers bijeengebracht, doch bovendien een sfeer geschapen, welke uitermate bevorderlijk is voor den goeden gang van zaken.

Nu wachten we verder op de dingen die komen. Als dit de kentering is geweest, kwam ze op het goede moment. We hebben nog een prachtgelegenheid om het herstel te voltooien.

Zeeuwsche Omroep

Hallo! Hallo! hier is de persdienst van den officieelen Zeeuwschen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten is geoorloofd.

Men meldt ons uit Zierikzee, dat een Middelburgsch gezelschap het tooneelspel van Rabindranath Tagore "De brief van den koning" opvoerde. Onze medewerker zegt ook nog iets over een openingswoord, dat hij niet noodig vond. Wij wel; de brief heeft natuurlijk in een gestoten enveloppe gezeten!

Uit Breskens vernamen wij, dat de heer Portielje voor de vereeniging Volksontwikkeling een lezing heeft gehouden over het leven der leeuwen in Artis en in de wildernis. Daar de lezing zeer in den smaak viel, zal er ook nog eens gesproken worden over de leeuwen op de wapenschilden, uithangborden en koperen centen. Schrikpoeders meenemen s.v.p.!

Een toegewijd vriend in een Z. Bevelandsch dorp, verhaalde ons een treffende geschiedenis van een langdurige verkeering, die verbroken werd door de intrigues van een adspirantverkeerder, die echter ook bot ving omdat de vrouwelijke hoofdpersoon tenslotte verkeeren ging met 'n derde. Hoe vindt u dat nu, vroeg men ons. Wel, 't kan verkeeren.

Men meldt ons uit Kruiningen interessante dingen over een ouderavond, waar een der medewerkenden, volgens onzen correspondent, met "iets" voor den dag kwam uit Merijntie Gijzen's jeugd, wat de aanwezigen volgden onder het genot van een kopje thee met koekjes. Zou 't niet beter geweest zijn, wanneer men wat eau de cologne gepresenteerd had?

Per kabeltelegram seinde men ons uit Kapelie, dat de raad het verzoek om f 10.000 subsidie voor een proeftuin, in verband niet den slechten economischen toestand, aangehouden heeft tot juni. Wanneer de proeftuin te duur is, zou men het dan niet eens proheeren met een proeflokaal?

Om de leuze: "Kies Breskens als woonplaats" kracht bij te zetten, heeft de raad dier gemeente besloten, een nieuwe begraafplaats aan te leggen.

Het gemeentebestuur van Goes heeft het optreden van circussen en alle vertooningen met beesten verboden. Onderscheidene burgers zijn nu uitermate benieuwd, wat er gebeuren zal, wanneer men in den Raad tegenover B. en W. het "aap wat heb je mooie jongen gaat spelen".

Nu St. Laurens een nieuw gemeentehuis krijgt, heeft de raad besloten. het oude te bestemmen tot woning voor de werkvrouw. Onze berichtgever is daarover gebelgd en vindt het een schandelijke degradatie.

Wij beschouwen het meer als een schitterende bevordering; waar eerst niets dan woorden weerklonken, zal in de toekomstde arbeid heerschen!

Onze correspondent te Haamstede meldt, dat het vliegveld 4 Mei geopend wordt, maar dat de K. L. M. voorloopig geen vliegdienst organiseert. Hij meent dat men nu het vliegveld ook wel op slot kan laten. Niet zoo pessimistisch! Er zijn nog wel Schouwenaars die de K.L.M. niet noodig hebben om ze te zien vliegen.

Een-Zeeuwsch-Vlaamsche schooljongen moest een opstel maken over Filips en den Zwijger. Hij vroeg toen of de meester een luidspreker bedoelde.

Wij sluiten nu tot de volgende week, dames en heeren!

 

TWEE BUURVROUWEN

Zeg, Kee, 'ei je 't gehoore van die meid.

'ier naest ? jae, 't is erg in dezen tied,

Noe mô je wegen, die vriet

mee dat jong van den bakker, mee Piet.

Zô, zô, Dina, daer è 'k nog me van gehoore,

Mae 't is meuglijk, want da's zôn slet.

En Piet, daer è m'n á zô vee van gehoore,

Affijn, 't komt goed bie mekaere.

Zô waere ze an 't klessen, twee vrouwen.

Mae toen op een anderen keer

Kee dr eige zeune gieng trouwe,

toèn praette ze nie meer!

KRIJN DE VOS.