Ons Zeeland 1934, Ons Zeeland Panorama, jaargang 1933, nummer 13, 24 augustus 1934

Vorige nummer Volgende nummer OverzichtOnline zoeken

Bie ons op 't durp
Toen a m'n dae bie den speeltuun kwamme, 'ieuwe de auto's ineens op mie riejen, Dat was nie ongevaerlijk, wan m'n boensden bienae op den auto van den netaeris.
W gaet er om t vroge m'n an mekaere, en ik d'r uut, wan d'r kus w is een ongeluk 'ebeurd weze.
Mae neent, Kee van Dalen, die a in 't verbieriejen een vint 'ezie, die a ze van vroeger kenden, en toen mos ze stoppe. Ja, zukke menschen e glad gin gemeenschapsgevoel waer a ze tegenwoordig zovee over schrieve, die dienke alleenig maer an d'r eige.
Afijn, m'n reje wee; en toen moste m'n draaie, en toen reje m'n mekare allegaere verbie en dat was vreed aorig.
En m'n zatte in den speeltuun, en toen a m'n dae 'egete en 'edronken a, riepe ze, da m'n wee vort moste.
En toen a m'n bie d'auto's kwamme, waere d'r twi vort, Mina van Dieke en Kees Kool. Dus toen kuste m'n nie vort, da begriep je. De vinters gae zoeke, n 't bosch, wan j'oor den lesten tied zukke aorige diengen, dus ku je nie wete, en 't waere toch mae twi ouwe menschen, ee?
En wulder zoeke en zoeke, en groote schreeuwen geve, mae m'n 'oorden en zagge niks.
En 't ergste was, dat 'et a doenker begust te worren, vooral in da bosch.. da zag je a bienae kepleet niks mi, stikdoenker was 't.
Dust toen om een lampe, en wee 't bosch in, en ze woue a om de plisie, mae kiek, eindelienge, an den rand van 't bosch, dae zagge m'n wa zitte op een bankje, en werentig, toen a m'n d'r bie kwamme, waere ze 't.
Afijn, en ik (wan ik a de leidieng maer 'enome) riep verschrikkelijk kwaed:
achaeme julder j'eige nie, om dae te zitte vriejen as guus van achttien jaer,en ons in d'ongerustig'eid te laete zitten!
Afijn, ze schrokke d'r van, da begriep je, mae Kees stieng op en zee:
Och, van 't Hof, wulder bin veertig jaer van plan 'ewistom te trouwen, mae m'n kuste 't nooit seens worre, begriep je, mae noe is 't dan zo varre, wan zo vreed joenk bi m'n ok a nie mi, en anders komt er nie mi van, wa jie, Mina!
't Is zonde, ja, zee Mina. Ik bin ik t'r nooit voe 'ewist, da dat zo lank duurden!
Kiek, en toen kuste m'n toch nie kwaed mi weze, zo maer ineens een man en wuuf bie mekare gebrocht, en noe zie je dan wee, waer a zukke tochten goed voe bin!
En noe bin d'r vee, die wee moed e, en die gae volgend jaer allemaele trek wee mee.
Ja, zo is 't leven, Kommende weke motte m'n gae vliege! Allee, de groetenisse,
PIER VAN 'T HOF.

Zeeuwsche Omroep
Hallo r hallo! hier is de persdienst van den officieelen Zeeuwschen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten, in welken vorm ook, is geoorloofd.

Men meldt ons uit Goes, dat er voor de bestaande raadsvacature slechts weinig animo is, terwijl er voor de betrekking van politie-agent in de Ganzestad gewoonlijk drie- vierhonderd gegadigden blijken te zijn.
De wereld wordt steeds boozer. Voor 't opmaken van processen-verbaal tegen medeburgers is er liefhebberij te over, maar voor het bijstaan met raad en daad van den evenmensch moet men pndidaten met een lampje zoeken!

Tot onze verwondering ontvingen wij uit Vlissingen de tijding, dat aldaar een knaap het vijftigduizendste bad in dit seizoen genomen heeft.
Het is niet te gelooven, hoe vuil sommige jongens zich, vooral in de vacantie, weten te maken.

Men bericht ons uit Ierseke, dat aldaar een jongmensch is gesnapt, dat zich onledig had gehouden met het smeren van teer op den gevel en voordeur van zijns vijands woning. De schuldige zal ondervinden, dat er een voordeeliger manier bestaat om zijn tegenstander te tracteeren.

Onze correspondent te Axel schreef ons, dat een boerenknecht, die een met twee paarden bespannen maaimachine bereed, het ongeluk trof, dat deze beesten op hol sloegen, met het gevolg, dat er op den kanaal dijk een botsing ontstond met een dikken boom. Bestuurder, paarden en boom liepen ontvellingen op. De eenheid van den mensch op het platteland met de natuur demonstreert zich vaak op treffende wijze.

Men telefoneerde ons uit de Zeeuwsche hoofdstad, dat een plaatselijke firma de prachtige opdracht van zeshonderd ton gietwerk kreeg.
Wij vergaten te informeeren, of het hier een ijzersmelterij dan wel een wijnhandel of bierbrouwerij betreft!

Tusschen diverse gemeentebesturen op Zuid-Beveland zijn onderhandelingen gaande om, uit bezuinigingsoogpunt, samen te doen met n veldwachter.
Tot geruststelling van fruitboom bezitters kunnen wij mededeelen, dat het halve-veldwachter-systeem pas ingevoerd zal worden na den appelen- en perentijd!

In de gemeente Sluis, is heel wat aan de hand geweest ter gelegenheid van de opening van den electrischen tramweg.
Behalve vuurwerk, muziek, wedstrijden te land en te water en verlichting, had men de stad volgehangen met de volgende verzen:
"Hulde aan den burgervader
Het verkeer brengt hij toch nader"
en
"Hulde aan het snelverkeer
Dit toch brengt veel verteer."
Met den aanleg van een Vondelpark behoeft men zich in Sluis voorloopig nog niet te haasten en evenmin nijpt de nood om grond voor 'n standbeeld van Guido Gezelle te naasten!

Uit Veere seint men ons, dat V. V. V. in volle actie is geraakt. Op het werkprogram staat "uitbuiting van Veere's grootsch verleden", lezingen met lichtbeelden, cursus in de Engelsche taal en het bevorderen van het openleggen der stad door het vervaardigen van sluitzegels.
Om vreemdelingen te behagen, schijnt men vreemde dingen te moeten doen!

Tot de volgende week, dmes en heeren!

Zeeuwsche Sport
Als men 's Zondags langs verschillende voetbalvelden wandelt of fietsten geniet van zon en zomer, gelukkig eens vrij te zijn van het bezoeken van eenig sportevenement, komt men toch tot de ontdekking, dat de dag weer niet ver meer is, waarop we zullen zeggen, dat het "officieele" voetbalseizoen weer is geopend. A.s. Zondag zal het Nederlandsche voetbal-parlement in Amsterdam bijeenkomen om te bespreken, wat het vorig jaar is geschied en de plannen voor de toekomst eens onder de loupe te nemen. De voorbeschouwingen hebben we reeds gehad op de districtsvergaderingen, waar de verschillende punten van de agenda der Bondsvergadering zoaver mogelijk zijn doodgepraat. Men denke echter niet, dat het nu in Amsterdam maar een kwestie van een hamertik is. O neen, de verschillende afgevaardigden komen daar nog even herkauwen, wat in de districtsvergaderingen is gezegd. De koppen zijn voor diverse voorstellen reeds geteld, tenzij een K.N. V.B. bestuurder of afgevaardigde ter vergadering in een gloedvol betoog hoorders tot andere overtuiging mocht weten te brengen. Het is eigenlijk een zonderlinge boel bij die K.N.V.B. vergaderingen. Eerst wordt in alle districten een vergadering gehouden door de Eerste Klasse Vereenigingen, die het onder elkaar eens trachten te worden over hun houding op de districtsvergadering ten aanzien van diverse punten. Waar deze Vereenigingen een groot aantal stemmen vertegenwoordigen en het roerend met elkaar eens plegen te zijn, terwijl de tweede en derde klassers meestal zeer verdeeld stemmen, is eigenlijk de macht in handen van de Eerste Klassers. Het gebeurt wel eens, dat door eenig besluit de lager geklasseerden in het gedrang komen, althans vreezen te zullen komen, en dan is er direct wel iemand met het verwijt gereed, dat de Eerste Klassers natuurlijk weer maar alleen naar hun eigen belangen gekeken hebben en dat voor hen de rest niet meetelt. In het Zuiden is de Voorzitter van de Vereeniging van Zuidelijke Eerste Klassers er dan wel bij om in eenige felle bewoordingen daartegen te protesteeren. Maar wij zouden zeggen, dat het wel heel anders kan eigenlijk en veel beter voor de lagere klasse vereenigingen, Als zij eens een voorbeeld namen aan de Eerste Klassers en zich eveneens aaneensloten. Waarom kunnen de tweede en derde klassets in het Zuiden niet teumen komen vr de Districtsvergadering en evenals de Eerste Klassers hun plannen bespreken en hun houding bepalen. We zijn geen bewonderaars van dit politieke spelletje, maar als de tweede en derde klassers zich benadeeld of bedreigd achten, kunnen zij toch zorgen, allen op de vergadering present te zijn (want daar mankeert het ook nogal eens aan) en het zou dan nog te bezien staan, wie de macht had in stemmenaantal. Neen, we weten zeker, dat de tweede en derde klassers dan glansrijk de sterksten zouden zijn.
Er bestaat een belangenvereeniging, doch schijnbaar zonder leven. Welnu, haal er een paar nieuwe krachten bij, frisch bloed er in en pak de zaak dan eens stevig aan, dan behoeven de kleinere vereenigingen niet meer te vreezen voor de macht der grooteren.
Na het groote K.N.V.B. parlement komt het Zeeuwsche bijeen op 15 September te Middelburg. Ook daar zijn zeer belangrijke punten aan de orde gesteld, welke alleszins nauwkeurige bestudeering en ernstige bespreking waard zijn. Alleen al het herzien van de Statuten en Reglementen is een zeer groot en belangrijk werk, dat deze vergadering te doen za1 krijgen. Voorts komt op de Agenda nog voor een voorstel met betrekking tot de medische sportkeuring en Jeugdvoetbal. Het wil ons voorkomen, dat ook dit zeer belangrijke punten zijn, welke de volle aandacht waard zijn. We komen daarop later nog wel eens terug, alsmede op de Jaarverslagen e.d., zoadra deze gepubliceerd zijn. Ook zal dan meer bekend zijn omtrent de K.N.V.B.-indeeling en de toelating van verschillende Z.V.B. kampioenen tot den K.N.V.B. Van de Vereenigingen Hoofdplaat, Sluiskil en Goesche Boys staat het vast, dat ze toegelaten zijn. Aanvragen van Zierikzee 2, Terneu- zen 3 en Zeeuwsche Boys zijn nog in behandeling en daaromtrent is nog geen beslissing bekend._A.s. Zondag op de Bondsvergadering zal hieromtrent meer bekend worden.
Wij gelooven, dat het Zierikzee 2 niet gelukken zal, te worden toegelaten, daar het al een zeer duur geval zou worden om telkens twee reizen van en naar Zierikzee te maken. Weliswaar bestond vroeger deze verplichting ook, toen Sinoto nog bestond, doch het is ook voor twee Vereenigingen te duur gebleken, zoodat het voor twee elftallen van n Vereeniging zeker niet doenlijk moet zijn! Terneuzen 3 ui wel hetzelfde lot beschoren zijn, daar Terneuzen 2 ook reeds inde derde klasse speelt en we meenen te hebben opgevangen, dat er een derde klasse afdeeling van uitsluitend Vereenigingen uit Zeeuwsch Vlaanderen zal worden in elkaar gezet. Dit beteekent misschien voor den opvolger van Hoofdplaat op de ranglijst nog een kans, om eventueel een voldoende aantal te krijgen, op promotie. Veel ui te dien aanzien ook afhangen van de Vereeniging IJzendiike, welke Vereeniging zich uit K.N. V.B. en Z. V.B. verband heeft teruggetrokken en aangesloten is bij een Belgischen niet-erkenden Bond. Indien IJzendijke hierbij volhardt, wordt het natuurlijk weer veel moeilijker om een Zeeuwsch Vlaamsche Derde klasse-afdeeling samen te stellen. We twijfelen er niet aan, of er zullen alle mogelijke middelen in het werk gesteld worden om IJzendijke te behouden. We kunnen ons ook niet voorstellen, dat de grieven van IJzendijke van zoodanigen aard zijn, dat daarom een niet-erkende Belgische Bond moet worden opgezocht. Zeeuwsch-Vlaanderen is Nederland, dat hebben de bewoners, ook die van IJzendjjke, wel eens op onomwonden wijze te kennen gegeven. Zijn de voetballers dan geen Nederlanders meer? Zijn dan de grieven van zoodanigen aard, dat men daarbij zijn nationaliteit ten achter stelt? We gelooven, dat het goed zal zijn, als IJzendijke eens met K.N.V.B. en Z.V.B. gaat praten, misschien komt deze club dan wel tot de conclusie, dat die heeren nog zoo kwaad niet zijn en dat de uittreding een wat onberaden stap is geweest.