Ons Zeeland 1934, Ons Zeeland Panorama, jaargang 1933, nummer 25, 16 november 1934

Vorige nummer Volgende nummer OverzichtOnline zoeken

Welkom
Welkom, nieuwe burgervader,
in de Goesche Ganzenstad;
Velen wisten, dat ons stadje
reeds zoo lang uw hart bezat.
Gij zijt welkom als een echte
en allround gewestgenoot;
En wij kiezen boven vreemden
van ons eigen stam een loot!
En wij hopen, dat ons stadje
onder een echt Zeeuwsch beleid
moge bloeien en dat gij den
Goesenaars een vader zijt!
juichfanfares zijn niet noodig
in een tijd, zoo zwart en zwaar;
Moedig voorwaarts gaan is beter,
met en voor en door elkaar!
Moogt ge ons de leidsman wezen
dien ons stadje noodig heeft;
Hiertoe wenschen wij de kracht u,
wetend, dat gij drnaar streeft!

Uit Zeeuwsch-Vlaanderens Westhoek, Oud en Nieuw
De motor ronkt met donker geluid, en daar rijden we dezen Woensdagmorgen met een lustig gangetje naar de Oostburgsche markt.
De tocht duurt nauwelijks tien minuten. Dadelijk bij de eerste huizen brengt het gezicht der breede rijen fietsen voor de caf's ons in de drukke stemming, welke elke marktplaats een eigen cachet geeft. En voortdurend nog, tot laat in den voormiddag, brengen auto's, fietsen en bussen de bezoekers aan, en 't is wel opvallend, dat de oude phatons en de hobbelende sjeezen, ns de stereotiepe voertuigen hier in het land, totaal zijn verdwenen!
Het aspect van de Oostburgsche markt is als dat van vrijwel iedere marktplaats op het platteland: druk-beweeglijke handelaars, bezadigde boeren, hier en daar 'n schallende lach uit 'n luidruchtig groepje, vrouwen met rijk-gevulde bood- schaptasschen, kijkers en nieuwsgierigen. Kooplieden van over de Schelde prijzen er hun waar met radde tong en spitsvondige' aardigheden, een patates-frites-kraam spreidt er z'n prikkelende aroma's. Op 'n hoek buiten 't gedrang keurt 'n graankooper 'n monster erwten of boonen, 'n eind verder klinkt de handslag op 'n gesloten transactie tusschen twee Cadzandsche boeren. 'n Beetje bazig is de allure van heerachtige personalia met acten-tasschen. 'n Groepje boerinnen pingelt op de te kijk gehangen goederen voor 'n winkelhuis. Dan plots, 'n dringende gil van 'n claxon, vijf, zes maal driftig herhaald, tot de complexe massa traag en gemoedelijk uiteen deint en ruim baan geeft.. ...
Op het middaguur brengen de scholieren de tierigheid ten top; het kleine pleintje ziet dan zwart van't volk. 't Is het oogenblik, dat de fietsen en de auto's weer worden opgezocht, die de bezoekers terug brengen naar de dorpen links en rechts. 'n Half uur later krijgt Oostburg langzaam zijn gewone aanzien van allen dag: stil, rustig en dorpsch.
Tusschen de file van wegrijdende auto's ronken we opnieuw de glibberige wegen langs, over Sluis naar St. Anna ter Muiden, de plaatsen welke eeuwen geleden juist als marktplaatsen In het omliggende domineerden. Eens waren zij de rijke voorhavens aan de monding van het Zwin van de machtige koopmansstad Brugge, waar decennia lang het zwaartepunt van den wereldhandel lag.
St. Anna ter Muiden ligt daar nu in het najaarslandschap als een contemplatief begijnhof, verdoken van alle modern, luidruchtig vertier. De rust krijgt er bijna iets neerdrukkends, als we op het marktplein en in de nieuwe straatjes niet n levend mensch ontmoeten. Er hangt bijna iets beklemmends over deze droom-huisjes, zoo zielig zonder blij leven, zonder babbelende vrouwtjes op de afgeketende stoepen.
'n Regenput met achtergelaten haakemmertje op den rand typeert de absolute rustige sfeer al zeer sterk, evenals de breede arduinen traptreden voor oude huizen.
De weidsche inscriptie onder het oude gemeentewapen op de monumentale pomp midden op het marktplein werkt eenigermate opwekkend. Men vindt er de letters: S. P. Q. St. A. t. M. Een variatie op het vermaarde "Senatus populusque Romanus" van het Rome der oudheid, d.w.z. "Volk en Senaat van Rome". De zinspreuk onder de zon en halve maan beteekent dus letterlijk: "Volk en Senaat van Sint Anna ter Muiden." De vondst is niet ontbloot van origineelen humor.
Wij keeren terug naar Sluis. Achter ons rijst, als zwijgende getuige van vergane glorie, de stugge, plompe toren als een geschoorde reus boven de kleine, verlaten huisjes.
GUUST AERNAUDTS.

Bie ons op 't durp
M'n e wee wa beleefd, spul om zo is te zeggen, en 't leven wor mie den dag aoriger, daswaer.
Histernacht lagge m'n lekker op bedde, en ik worre wakker, wan ik docht da'k wat g'ooren a, mae 'k ontgaf 't m'n eige wee, mae een stuitje laeter 'oorden ik 'et wee, en tegelieke wier d'r op de deure 'eboensd, en toen wist ik a zovee a t'r brand was.
Dust ik stak m'n kop deur de raemen en ik riep; uila, waer is 't?
Bie Kees van Klunder! riepe ze, en ik was a in de were, wan je mo wete, da'k zovee as 'oofdman van da zaekje bin, en da brieng vee spul mee.
Ik vliege in de kleeren en strune nae 't gemeentuus, wan de pompe stae bie ons onder den toren.
Onderwege loope d'r a vee menschen, en ik komme Kee van Jan tegen en die loop mie allebeije d'r ermen in d'oogte van benauwdig'eid.
En a'k bie 't gemeentuus komme e ze de pompe d'r a uut 'etrokke, mae wae bin noe de slangen' vraegt t'r een, en wulder an 't zoeken, mae de slangen bin vort en ze bluve wig.
En onderdand komt er een knecht van Kees nae binne en die roept dat a m'n nie gauw komme alles d'r an is, en d'uzen d'r neven ok.
Dust wulder wee zoeke, maer eindelienge zee de velwachter; m'n eden nog toe, die slangen legge bie mien op den zolder, wan dae spele de guus altied mee. Afijn, ik wier vreed kwaed, wan dat is noe toch gin doen, mae d'r was gin tied om lange kwaed te wezen, dust wulder mie de spuut op wig. En jewel, m'n waere nog nie tenden de straete of m'n zagge 't a, de lucht was glad rood en m'n schrokke d'r zo van, da Bart, die a vooran liep, ineens duisden, en 't schilden nie vee of den diejen a de pompe de dulleve in'eree.
Afijn, toen a m'n d'r bie waere was de burgemeester d'r ok a, en 'um stieng te striejen mie een van de wet'ouwers, en ze zagge ons glad nie, vanweges de drukte.
Mag ik d'eeren verzoeke' schreeuwden ik, en m'n vloge a over z'n teen, wan z'a 't zo druk, da ze glad nie uut de wigt gienge.
Laeter 'oorden ik dazze spul a over de spuut, wan de burgemeester wou a lank a een nieuwen e, maer de raed wou nie, afijn, daer 'oor je nog we over.
Wulder de slangen an de vaete 'ebrocht. Je kust er bienae nie biekomme van d'itte, wan brande da 't dee, vreed!
Kees stieng zelfs waeter te scheppen mie een immer, en dan kwam z'n vrouwe en die kapten 't uut, mae je begriep zo we, da dat niks uut'aelden, en daer 'ieuwe ze danok mae mie op.
Afijn, ze wille de slange anzette, mae dae roept t'r een da de doppen d'r of bin, en dat a de guus van den velwachter 'edae, dust eest vromnae 't durp, en toen die diengen g'aele en ze d'r an 'ezet.
En toen a 't zo varre was, da m'n waeter a, toen was de brand zowat over, en alles uut'ebrand.
Afijn, dat was wat, da begriep je, enkwaed da ze'waere, iederendeen was kwaed, mae 't meest de burgemeester.
En toen e m'n den aeren dag trek een raedsvergaederieng g'ad, en daer is 't dan is besproke.
Mae neent, gin aere spuut, gin geld, zeeje ze, en das altied zo. Noe dee ik een voorstel om saemen mie aere gemeenten zo'n medern dienk te koopen liek azze dat op vee plekken doe, mae dae was ok a niemand voe te vinden.
En noe za't zo we deurgae, en as 't een bit je wil, brandt 't 'eele durp nog is een keer of.
Dust omdat ik dat nie verantwoord von, e'k m'n ontslag 'enome voe de brandspute, en dae bin ze noe wee kwaed over.
Maer ik zegge, je mo je vrantwoordelijk'eid kunnen draege, eh a dat nie en kan, dan schee je d'r as fersoendelijk mensch uut.
Afijn, zo is't 'et. En noe bin 'k bezig mie die nieuwe spellieng. Dat lieken ok a vee moeilijker as 't is, en ik dienke d'r over, om d'r maer an te gae doe. Kommende weeke za'k je dae we is meer over vertelle, wan daer e'k mie de vrouwe ok wi is wat over g'ad. Mae 't bladje is vol, dust m'n scheje d'r mae wee uur tot kommende weeke.
Allee, de groetenisse van
PIER VAN 'T HOF.

Zeeuwsche Omroep.
Hallo! hallo! hier is de persdienst van den officieelen Zeeuwschen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten, in welken vorm ook, is geoorloofd.

Men meldt ons uit Hoedekenskerke, dat de burgemeester in den gementeraad, op een desbetreffende vraag, heeft geantwoord, dat de gemeenteveldwachter slechts tot zonsondergang in functie is. Of dit een tegemoetkoming aan de booze menschen is, of dat de man bang is in het donker, werd niet opgehelderd.

Uit V1issingen vernamen wij, dat op de middenstandstentoonstelling de stand van de soepblokjes niet mocht staan naast den stand met de zeepsopproducten.
De consumenten moeten tegen vergissingen beschermd worden!

Onze correspondent te Zierikzee schreef ons een brief van vier pagina's over een oplichter, die landbouwers op zijn eiland door den neus boorde voor erwten en uien en ten slotte door de Justitie is ingerekend.
Het wordt altijd snert, wanneer men zich met erwten en uien afgeeft!

Ierseksche jongens hebben door de ruiten van hun school ballen geworpen.
Hoewel de ventilatie dier inrichting daar belangrijk en gratis door verbeterd werd, heeft de politie, alleen lettend op de baldadigheid in haar natuurlijksten vorm, de bedrijvers opgespoord.

Uit Breskens seint men ons, dat negenennegentig garnalen-visschers zich in een adres aan de Kroon beklaagd hebben over onvoldoenden bedrijfssteun.
Kieschheidshalve heeft men no. 100 niet laten teekenen!

De Kruiningsche fanfare, die op het "Bestendig festival" te Antwerpen een premie trok, vernam tot haar teleurstelling, dat die slechts f 7.- bedroeg.
Bestendige festival vierders hebben gewoonlijk geen dikke portemonnaie!

Een dronken marinier te Vlissingen heeft in het Bellamypark een volksoploop veroorzaakt, waarmee de politie waarlijk de handen vol had.
Behalve een gummistok zullen voortaan de agenten een gemarineerden haring met zich voeren.

Een oudheidkundig dokter uit Amsterdam heeft uit de Schelde-wateren een mooie mammouth-kies opgetrokken. Het gerucht, dat de man nu tandarts wil worden in Artis, is beslist onjuist.

Te Aardenburg hebben zich 25 personen opgegeven voor een cursus in letterkunde.
Tegen Sinterklaas zal het wel uitkomen, wie er de chocolade- en wie er de boterletter-richting gaat kiezen!

Men meldt ons uit Middelbllrg, dat de Raad van Arbeid de premie voor de ziekte-verzekering wil verlagen. De tegenwoordige premie is zoo hoog, dat de tonnen zich opstapelen.
Dat komt niet te pas. Het tonnenstelsel is zeer beslist uit den tijd!

Onze correspondent te Kortgene seint ons, dat de politie foto's heeft laten maken van een auto, waar een passagier afgevallen is.
Er gebeuren te Kortgene zoo weinig auto-ongelukken, dat de politie van ieder dergelijk incident een kabinetportret krijgt.
(Naar we nader vernamen, zal er van den "gevallene", zoodra deze toonbaar is, ook 'n kiekje geknipt worden!)

Te Kruiningen, zoo berichtte men ons, heeft de sterke arm der dorpspolitie zijn hand gelegd op een varken, dat zonder stempel in het verdacht gezelschap van een slager werd aangetroffen.
Dat is ongetwijfeld een goede greep van de hand aan dien sterken arm geweest. November: slachtmaand. Hum, hum!

Uit Wolfaartsdijk telefoneerde men ons, dat er een nieuwe bewaarschool is geopend met 45 leerlingen en dat dit getal wel spoedig aanzienlijk uitgebreid zal worden.
Waar de (ooievaar-)Uiver-populariteit al niet goed voor is!

Wij ontvingen uit Axel bericht, dat de historische jaar-vee-markt eind November weer in eere hersteld zal worden. De Zeeuwsch-Vlaamsche slagersbond heeft voor de her-instelling geznrgd.
Men ziet sindsdien geen koe meer kwispelstaarten in dit deel van ons gewest!

Op de provinciale boot is, toen zij over de Oosterschelde voer, een schoorsteenpijpbrand uitgebroken, die gelukkig zijn eigen dood gestorven is,
Ter afwisseling op een bekende omstandigheid was er nu wel bluschwater, maar geen brandweer aanwezig.

Te IJzendijke is in een graanpakhuis de zolder onder zijn last bezweken.
Alle boeren zijn het er over eens, dat dit ongeluk ontstaan is, omdat de regeering de tarwe niet genoeg steunt.

Hier is nu niets meer aanwezig, waarom wij sluiten tot de
volgende week, dames en heeren!

Zeeuwsche Sport
Als 's Maandagsmorgens de uitslagen bekend worden en we hebben ons in het vorig nummer gewaagd aan een voorspelling omtrent de uitslagen der wedstrijden, dan blijkt telkens weer, dat we er op verschillende punten nogal grof "naast" geweest zijn. Wedstrijden, welke we als "zwaar" voor een of andere partij aangerekend hebben, blijken met reuzencijfers gewonnen te tijn. Andere komen precies omgekeerd uit dan we gedacht hebben. Dan zuchten we maar eens: "Ja, we hadden het kunnen verwachten, 't is immers voetbal."
Toch hebben we ertkele wedstrijden goed geraden en zijn onze veronderstellingen ten aanzien van den uitslag wel uitgekomen. Zoo heeft Middelburg het tegen De Baronie klaargespeeld om met 4-1 te winnen. Een wedstrijd van niet al te hoog gehalte, welk, voor eventueele kampioensmogeliikheden van de Zeeuwshe ploeg te denken geeft. Met dit spelbeeld de promotie-competitie eventueel te moeten ingaan, zou een ontgoocheling als gevolg hebben.
Vlissingen bleef eveneens meester in eigen huis en sloeg daar R.B.C. met 4-0, wat een goede prestatie mag genoemd worden, al is het dan ook geen verrassing. De beide kopclubs uit 2 A blijven elkaar dus in het vaarwater zitten. Vlissingen is nog steeds een puntje voor en een wedstrijd voor. Middelburg heeft dus nog steeds de kans om boven de rood-witte ploeg te komen. Vlissingen heeft echter het ne puntje binnen en..., krijgen is de kunst. .
D.O.S.K.O. kan het ook nog tot de bovenste plaats brengen, daar deze ploeg 7 punten uit 5 wedstrijden telt, tegen Vlissingen 11 uit 7 en Middelburg 10 uit 6. Baronie is een stuk achterop geraakt door van Middelburg te verliezen, terwijl ook Breda een flinken duw kreeg. Terneuzen had zijn beste schutters in het veld gebracht en het eene doelpunt volgde het andere met een buitengewone snelheid op. 7-1 is wel geen record-score, maar toch zeker een overwinning, welke "spreekt". Breda had veel last van het terrein en glibberde nogal eens, daar tengevolge van de vele regens het veld uitermate glad was! En tenslotte de laatste der Zeeuwsche tweede klassers Zeelandia. We hebben in onze voorspelling een gereserveerden klank laten hooren en hoewel we van meening waren en nog steeds zijn, dat Zeelandia sterker is dan Alliance, moest de Zeeuwsche ploeg er toch aan gelooven. Met 2-0 bleef Alliance in de meerderheid. Er zijn vele factoren, waardoor een elftal kan verliezen. Het is een forsch partijtje geweest en de scheidsrechter heeft het spel ook eenigszins deprimeerend voor Zeeandia benvloed. Zonder te willen beweren, dat de scheidsrechter slecht leidde of partijdig was, moet toch gezegd worden, dat er verschillende dubieuze beslissingen tegen Zeelandia genomen werden. Hoe dit werkt op een speler, weten we. Reeds in het begin van den wedstriid had de Zeeuwsche ploeg met een tikje meer geluk kunnen scoren. Een strafschop mislukte zelfs. In het laatst van den wedstrijd was Zeelandia doorloopend aan het woord en moest Alliance alle aandacht wijden aan de verdediging en door dit te doen werd een tegenpunt voorkomen.
Zeelandia zit nu door deze nederlaag meteen weer in het hoekje, waar nogal eens flinke treffers vallen. Oorspronkelijk in gezelschap van Alliance, zijn de Zeelandianen nu te land gekomen in het straatje van R.B.C. en T.S.C. en die lijken ons minder gemakkelijke concurrenten toe dan Alliance.
En nu de derde-klassers van Zeeuwschen bodem. Hulst kreeg bezoek van De Zeeuwen en deed het nu beter dan vorig jaar. De uitslag werd 2-1 voor de thuisclub, daarmee bevestigend, wat we er allang van dachten: dat er nieuw leven is bij Hulst. Deze uitslag geeft wel ongeveer onze verwachtingen weer, doch versteld hebben we gestaan van den uitslag, welke ons werd gemeld van den wedstrijd Breskens-Axel en we geven dezen dan ook weer met de noodige reserve. Volgens onzen berichtgever zou Breskens met 4-3 hebben gewonnen, wat een reusachtige prestatie zou zijn, terwijl het voor Axel een gevoelige klap beteekent. De ruststand 1-1 gaf de verhouding nogal goed weer van dezen in een snel tempo en schitterend gespeelden wedstrijd, althans vr de rust. We dachten toen, dat Breskens meer gaf dan de gewone kracht en dat deze ploeg het tempo niet zou kunnen volhouden. Blijkbaar is onze veronderstelling echter onjuist geweest, we waren slechts tot de rust aanwezig en uit den uitslag blijkt wel, dat Breskens zich goed gebouden beeft.
Sluiskil is, zooals we vermoedden, er niet in geslaagd, Terneuzen 2 te overwinnen, al is het resultaat voor Sluiskil niet slecht te noemen. Met 1-2 bleef de reserve-ploeg van Terneuzen de baas.
Ook Goes deed wat van haar verwacht werd en versloeg R.C.S. met 1-3. Goes mag met dit resultaat tevreden zijn, daar R.C.S. thuis geen katje is, om zonder handschoenen aan te pakken. Goes blijft zoodoende goed in de lijn en ons dunkt, dat er nogal wat zal moeten gebeuren om Goes van het kampioenschap af te houden. Maar er zijn ook nog wel andere gegadigden en een stuivertje kan soms nog rare capriolen maken.
Zeeuwsche Boys stelden ons teleur, daar we verwacht hadden, dat zij de Middelburg-reserves wel de baas zouden blijven. Het resultaat 1-2 doet een spannenden wedstrijd vermoeden en het verwondert ons slechts, dat de Z.B.-defensie zich tweemaal door de Middelburg-aanvallers liet passeeren. Voor Middelburg 2 een zeer eervol resultaat.
En als laatste nog de wedstrijd Hansweert-Goesche Boys, waarbij zoowaar de jonge K.N.V.B.-'er een overwinning boekte. Het is geen overweldigende uitslag, 0-1, maar toch een aanmoediging voor de Goesche ploeg om vol te houden en te trachten het eerste moeilijke jaar te doorworstelen.
Hansweert brengt er al heel weinig van terecht en we zien de toekomst voor deze vereeniging dan ook maar duister in. Er wordt nu al een paar jaar gesukkeld en het wordt tijd, dat er eens wat nieuw sterk bloed in de ploeg van Vlake komt. Het kan best, dunkt ons, als er maar eens flink aangepakt wordt en de noodige aandacht besteed aan de training der reserves.