index pagina:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>]

' s Heer Arendskerke Grondverzakking. Woensdag 20 Juni heeft opnieuw een groote grondverzakking plaats gehad bij den aanleg van den nieuwen weg te ' s Heer Arendskerke. Van den aangelegden dijk is de helft over een lengte van 40 meter de diepte in gegaan. Het opruimen van den verschoven grond is alweer aan den gang
's Heer Abtskerke Radio langs den weg. Onder 's Heer Abtskerke (Sinoutskerke) werden we verrast door een radio uitzending midden tusschen de weilanden. Een enkele luisteraar stapt even van de fiets
's Heer Abtskerke Van Zeelands Middengroep. Als het vee huiswaarts keert te 's Heer Abtskerke
's Heer Hendrikskinderen De hooi-oogst is binnen ('s Heer Hendrikskinderen)
's-Gravenpolder Burgemeester-Installatie te 's-Gravenpolder en te Veere op Woensdag 16 Mei. De aankomst voor het raadhuis. Den nieuwen burgemeester (met hoogen hoed op) wordenbloemen aangeboden en liederen toegezongen door de schoolkinderen
's-Gravenpolder Melktijd in de weide onder 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder De edelachtbare heer P. Prümers zal op 28 April a.s. aftreden als burgemeester van 's Gravenpolder. Naar wij vernemen, zou de heer Prümers, 75 jaar oud, de oudste burgemeester des lands zijn
's-Gravenpolder Zeeuwsch zomerlandschap onder 's Gravenpolder
's-Gravenpolder Van 't Zeeuwsche Land. De Vrijdagsche beurt in 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder Van Zuid-Bevelands oosthoek. Hier ziet u een van de vier linden, in oude schriften nog te vinden, alom geschat op duizend jaar, Een toevluchtsoord voor de beminden, die hier hun hart en handen binden, en trouw beloven aan elkaar! 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder Burgemeester-Installatie te 's-Gravenpolder en te Veere op Woensdag 16 Mei. Te 's Gravenpolder had de installatie van de nieuwen burgemeester, den heer J. van Meerendonk, onder het gebruikelijk feestvertoon plaats. Geëscorteerd door de burgerwacht, komt de auto, waarin de burgemeester is gezeten, de gemeente binnen
's-Gravenpolder 't Is druk bij den weg in landelijk 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder Burgemeester-Installatie te 's-Gravenpolder en te Veere op Woensdag 16 Mei. Een voorstelling van he leven op de Zeeuwsche boerderij
's-Gravenpolder De burgemeester van 's Gravenpolder heeft officieel afscheid genomen in een laatste raadszitting. De burgemeester poseert temidden der raadsleden
's-Gravenpolder Burgemeester-Installatie te 's-Gravenpolder en te Veere op Woensdag 16 Mei. En de Zuid-Bevelandsche kleederdracht wordt bij deze gelegenheid in haar volle glorie vertoond in de feestelijk versierde sjees
's-Gravenpolder Zeeuwsche Film. Of poppetjes in 't groene kruid, als voerden zij een dansje uit ('s-Gravenpolder)
's-Heer Abtskerke Uit 't Zeeuwsche land. Als de zon ondergaat. Het dorpje 's Heer Abtskerke in herfsttooi
's-Heer Arendskerke De laatste lading werd nog een zware last. 'n Ongeluk bij het vervoer van den oogst onder 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke Een auto-ongeval. Onder 's Heer Arendskerke reed een vrachtauto tegen een boom. Het ongeluk liep goed af
's-Heer Arendskerke Bij de verkeersverbetering te 's Heer Arendskerke werd reeds een deel van den weg in gebruik genomen
's-Heer Arendskerke De groote wegverbetering bij het viaduct te 's Heer Arendskerke gaat ook steeds verder, al blijven er tijdens de werkzaamheden nog verschillende moeilijkheden om het verkeer langs omwegen doorgang te kunnen doen vinden
's-Heer Arendskerke Langs nieuwe wegen in 't Zeeuwsche land. Het aanzienlijk verbeterde weggedeelte nabij het viaduct te 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke 's Heer Arendskerke: de dokter gaat "visites rijden"
's-Heer Arendskerke Een kijkje op dezen weg, die Maandag 12 November voor het verkeer werd geopend
's-Heer Arendskerke De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Het kerkgebouw met den fraaien toren, reeds dateerend uit de 13e of 14e eeuw, die nog ieders aandacht trekt
's-Heer Arendskerke De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Het fraaie orgel van de kerk te 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke Aan den weg over het viaduct te 's Heer Arendskerke wordt de laatste hand gelegd
's-Heer Arendskerke De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Interieur van de Ned. Hervormde Kerk te 's Heer Arendskerke met links de Heerenbank, dateerend van 1650, en rechts de bank uit de vroegere kerk van Baarsdorp. De preekstoel met doophek dateert uit het jaar 1649
's-Heer Arendskerke Zomer in 't Zeeuwsche Land. De paarden en koeien zoeken voor de hitte verkoeling in het water der prachtige Zeeuwsche wellen ('s Heer Arendskerke)
's-Heer Arendskerke Zeeuwsch Leven. De schaapherder met zijn kudde langs den dijk te 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Een der zijbeuken van de kerk (exter.)
's-Heer Arendskerke Uit Zuid-Bevelands Westhoek. 'n Donkere middag in de Dorpsstraat te 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke In de gevaarlijke S-bocht van den weg onder 's Heer Arendskerke waren nachtmerries voor den automobilist: de nieuwe weg loopt er echter langs heen en de dijk wordt afgegraven; slechts twee heuveltjes steunen nu de wortels der eenzame reuzen
's-Heer Arendskerke Het werk hervat. Nadat het werk bij 's Heer Arendskerke aan de wegverbetering wegens de vorstperiode langen tijd had stil gelegen, is thans de arbeid wederom hervat. Een kijkje bij de werkzaamheden
's-Heer Arendskerke Per kipkar wordt de klei van den weg afgevoerd rondom de twee oude boomen in de S-bocht bij 's Heer Arendskerke
's-Heer Hendrikskinderen De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Het Huis te Werf of 's Heer Hendrikskinderenburg in 't jaar 1473
's-Heer Hendrikskinderen De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Het kerkje van 's Heer Hendrikskinderen, dat bij de gemeente 's Heer Arendskerke behoort
's-Heerenhoek De heer M. Knopjes te 's Heerenhoek mocht op 15 April j.l. zijn zilveren jubileum als gemeenteveldwachter vieren
's-Heerenhoek Zuid-Bevelandsche tafereelen. Voor schooltijd op het kerkplein van 's Heerenhoek
's-Heerenhoek Te 's Heerenhoek hadden Zaterdag volksfeesten plaats, die goed geslaagd mogen heeten. Een vroolijk nummer: de stoelendans voor meisjes
's-Heerenhoek Zuid-Bevelandsche tafereelen. Herfststemming over een Zeeuwsche hofstede onder 's Heerenhoek
's-Heerenhoek Ter opluistering van de feesten had een wielerwedstrijd plaats, die hier ook populair bleek. Foto van den start der deelnemers
's-Heerenhoek Een groepje uit 't publiek op de 's Heerenhoeksche feesten
's-Heerenhoek Uit Zuid-Bevelands Westhoek. Vooral in Zuid-Beveland treft men langs binnenwegen fraaie boerderijen. Een mooi gelegen hofstee onder 's Heerenhoek
Aagtekerke Mooi Walcheren. Het dorpje Aagtekerke voelt zich veilig en rustig onder het toezicht der plaatselijke politie
Aagtekerke Walchersche Herfstschoonheid. Dreigende buien maken zich los (Aagtekerke)
Aagtekerke Zeeuwsch Leven. Praatje tusschen de herfstbloemen te Aagtekerke
Aardenburg Aardenburg en omstreken. Herfststemming op het zgn. kasteel in de nabijheid van Aardenburg
Aardenburg Aardenburg en omstreken. Het rijzige raadhuis op de Markt te Aardenburg
Aardenburg Door Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Jong leven in de wei onder Aardenburg, met op den achtergrond de oude St. Baafskerk
Aardenburg Aardenburg en omstreken. Een hoekje van de oude St. Bavokerk te Aardenburg
Aardenburg Landelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. De Aardenburgsche Poort blijft een beroemdheid ter plaatse
Aardenburg Landelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. De rust van Aardenburg
Addis Abeba Verkeersregeling in Addis Abeba, de hoofdstad van Abessinië. De zwarte verkeersagent staat op een oude teerton, waarmede de geheele straat in 't midden is afgezet, zoodat niemand bij uitwijken naar links kan gaan
Addis Abeba Een Duitscher heeft zich als fotograaf gevestigd in de Abessynische hoofdstad Addis Abeba. Hij schijnt er zich zoo populair gemaakt te hebben, dat er op zijn verjaardag stapels cadeaux aan zijn atelier werden gebracht
Ahrdal Het romantische dorpje (Ahrdal)
Akron Het bespannen van een geraamte der kolossale luchtschepen in de fabriek te Akron (Vereenigde Staten)
Algiers Het oudste beroep. Een jonge Arabier met zijn kudde kameelen in Algiers aan den voet van 't Atlasgebergte
Algiers Een straatje in de Jodenwijk in Constantine (Algiers) waar, ten gevolge van 'n incident in een moskee onlusten uitbraken, gericht tegen de Joodsche bewoners; verschillende slachtofffers vielen er
Algiers Dezelfde straat, nadat de woede van de Mohammedaansche bevolking er huis had gehouden. Senegaleesche infanteristen houden de wacht, om herhaling van de onlusten te voorkomen
Algiers Water. Een verfrisschingstentje in Biskra (Algiers), er wordt geen limonade of karnemelk verkocht, maar water
Algiers De straatjongen. In Algiers
Allahabad De vliegers komen terug. Het vurige einde van den Panderjager op het vliegveld van Allahabad, waar de snelle machine na een botsing met een fakkel-auto in brand vloog
Altenburg Een kaartcongres. Ieder jaar wordt in de Duitsche stad Altenburg een congres gehouden, waar 't hoogste skat-gerecht beslist over alle vraagstukken en moeilijkheden die door de beoefenaars van dit ingewikkelde, specifiek Duitsche kaartspel ingediend zijn
Altenburg Een machine om kaarten te schudden is uitgevonden door een werklooze in de Duitsche kaartenstad Altenburg. Het is gemakkelijk, en het maakt bij het schudden ook handigheidjes onmogelijk voor valsche spelers
Alton In Alton (Ver. Staten) leeft deze jongeman, die waarlijk schikbarend is. Hij is 2.40M hoog en is pas vijftien jaar, zoodat men er rekening mee moet houden, dat hij nog groeien kan. Hij doet dienst als reclame-man voor een schoenenfirma, omdat hij natuurlijk ook een abnormaal groote maat van schoenen heeft
Amersfoort Op reis door Nederland. Het Belgenmonument, een herinnering aan de Belgische geïnterneerde soldaten gedurende den wereldoorlog, bij Amersfoort
Amersfoort Door Nederland. De Monnikendam te Amersfoort in den herfst
Amersfoort Door Nederland. Achter den Arnhemschen Wal te Amersfoort
Amersfoort Op reis door Nederland. Een mooi bekend plekje van Amersfoort, in het water gezien
Amersfoort Op reis door Nederland. Interieur van de St. Joriskerk te Amersfoort met (links) de grafplaat van Jacob van Campen, den bouwmeester van het paleis op den Dam te Amsterdam, die de laatste jaren van zijn leven op de buitenplaats Randenbroek te Amersfoort doorbracht
Amersfoort Wolken boven Amersfoort
Amersfoort Op reis door Nederland. De Lange Jan beheerscht Amersfoort overal
Amersfoort Op reis door Nederland. De boog in de Wattstraat te Amersfoort
Amersfoort Door Nederland. Amersfoort in vroeger eeuwen
Amsterdam Men heeft den strijd om het goud van de Lutine nog niet opgegeven. Nu de eerste toren verleden jaar is bezweken, wordt een tweede bergingstoren gebouwd bij de firma Jonker te Amsterdam. De nieuwe toren is sterker dan de eerste, wordt geheel electrisch gelascht en aan de binnenzijde versterkt met zware ringen. Het gevaarte, dat 9 M. hoog wordt, zal in twee gedeelten naar Terschelling vervoerd worden
Amsterdam Een rede zonder woorden. Te Amsterdam werd een congres gehouden van Nederlandsche Doofstommenvereenigingen; de voorzitter, de heer Zegerius, hield de openingsrede in gebarentaal
Amsterdam De Bloemfontein betreedt haar element
Amsterdam Een bijzondere gebeurtenis had te Amsterdam plaats, waar 't nieuwe motorschip Bloemfontein radio-telefonisch te water werd gelaten. Generaal Hertzog, minister-president van Zuid-Afrika, drukte te Pretoria op een knop, en op dat oogenblik viel een hamer op een mes, dat een touw doorsneed, 'n flesch champagne tegen den boeg liet vallen ter dooping van 't schip, terwijl de laatste beletselen werden verwijderd en het schip te water gleed. - De hamer, in Z. Afrika bediend, valt neer en snijdt 't touw door
Amsterdam Zoo zien jonge poema's er uit, als ze pas op deze wereld zijn. - In Artis te Amsterdam werden er drie geboren
Amsterdam Holland klopt Ierland. Het hoofdstedelijke Stadion, tijdens het treffen tusschen Iersche en Hollandsche voetballers. Een fraai overzicht met de eivolle tribunes
Amsterdam De Wereldoorlog 1914-1918, IX. Nederland tijdens den oorlog. Het verzamelen van boeken voor de grens- en kustwachten te Amsterdam
Amsterdam Holland klopt Ierland. Holland klopt Ierland met 5-2. Spelmoment uit deze ontmoeting uit deze wedstrijd voor 't Hollandsche doel. Keeper v. Male werkt de bal over de lat
Amsterdam De Wereldoorlog 1914-1918, IX. Nederland tijdens den oorlog. Belgische vluchtelingen op het terrein van de Amsterdamsche Ijsclub
Amsterdam 'n Monster-concert werd in het Stadion gegeven door het Concertgebouw-orkest en Residentie-orkest, onder leiding van dr. W. Mengelberg en dr. P. v. Anrooy. Ongeveer 25.000 menschen hoorden dit openlucht-concert aan
Amsterdam Uit den goeden ouden tijd II. In 1908 werd in het Grand-Théâtre te Amsterdam de operette "Walzertraum" opgevoerd. V.l.n.r. Theo van Vliet, Maurits Vigeveno, Greta Jonkers, Antoinette Sohns, en geheel rechts de dirigent Evert Cornelis, die later de groote bevorderaar van de Bachmuziek in Nederland zou worden
Amsterdam Straffen in Vroeger Eeuwen. Een geseling in het Rasphuis te Amsterdam, waarbij de delinquent aan den geselpaal is gebonden.
Amsterdam Uit den goeden ouden tijd II. Tot de groote gebeurtenissen op kunstgebied behoorden zeker de Rembrandtfeesten van 1906. In de Nieuwe Kerk te Amsterdam werd op het graf van den grooten meester een gedenksteen onthuld, terwijl bij die gelegenheid H.M. Koningin Emma een krans deed leggen
Amsterdam Dik Trom kwam in Amsterdam op het tooneel; de kinderen vonden het nog veel leuker den dikken Dik, den veldwachter, enz. in levende lijve te zien, dan er over te lezen in het bekende boek
Amsterdam Jules Bledsoe, de beroemde neger-tenor, speelde de hoofdrol in de opera "Keizer Jones" naar het drama van O'Neill, welke in Amsterdam werd opgevoerd. De neger-zanger kwam hiertoe uit Amerika over
Amsterdam Zes dagen fietsen. Maaltijd en rust in de cantine
Amsterdam Zes dagen fietsen. Na het felle jachten laat een lekker "boutje" zich goed smaken. De koks hebben dan handen te kort
Amsterdam Zes dagen fietsen. Van Nek en Van Hout in hun cabine even voor den start
Amsterdam Zes dagen fietsen. Pijnenburg en Wals, het Nederlandsche koppel dat ook ditmaal sterk favoriet was
Amsterdam Uit het leven van Koningin Emma. In Amsterdam, wuivende naar het volk, dat Zij liefhad
Amsterdam Zes dagen fietsen. De "Zesdaagsche" in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam is wederom onder groote belangstelling verreden. De renners aan den start; de dolle rit kan beginnen
Amsterdam Koning Leopold van België (links, met hoed in de hand) landde onverwacht op Schiphol, vanwaar hij, op zijn terugkeer van vacantie in Zweden, met een militair vliegtuig verder vloog naar België
Amsterdam Pingpong ofwel tafeltennis schijnt een echte sport te zijn. In het A.M.V.J.-gebouw te Amsterdam werd er een wedstrijd in gehouden en te Parijs werden internationale kampioenschappen georganiseerd, doch daar sloegen de Nederlandsche pingpongers geen al te mooi figuur.
Amsterdam De jaarlijksche drukte en opwinding in Frascati te Amsterdam bij de veiling der Sumatratabak. Bij de inschrijving op de tabak komt het altijd tot heftig duwen en dringen en tot verwarde klimpartijen
Amsterdam Bij den dood van Prins Hendrik der Nederlanden. Bij een bezoek der Koninklijke Familie aan de hoofdstad: Kerkgang
Amsterdam Wat een kind van 14 jaar kan teekenen. Dit knap stuk werk was te bewonderen op de tentoonstelling te Amsterdam van teekenwerk der leerlingen van prof. Eizek te Weenen. Een kind van 14 jaar heeft het gemaakt
Amsterdam In het Oosterpark te Amsterdam werd een groote Volksdansdag gehouden. De Geldersche boerendansers ontbraken niet en gaven enkele aardige nummers, waarvan men er een op deze foto ziet: de Riepe, riepe, garste
Amsterdam Lente in de hoofdstad
Amsterdam Reuzen helpen de gevolgen van de crisis bestrijden. Ter gelegenheid van de Crisis-collecte in Amsterdam werden de bekende Venlosche reuzen, Valuas en zijn vrouw naar de hoofdstad gebracht. Den geheelen dag vergezelden zij de collectrices op hun tocht
Amsterdam Het "Gebruikt Nederlandsch Fabrikaat" kan nu ook worden toegepast op grammofoonplaten, nu de door Mij. "Cinetone" te Amsterdam ook grammofoonplaten worden gefabriceerd. Op onze foto ziet men een der eerste producten, een wassen opname-plaat (van Cl. Doorenbos), die zojuist opgenomen is
Amsterdam Muizen in flesschen in het Kanker-instituut te Amsterdam, waar men 'n muizenfokkerij heeft voor proefnemingen bij het kankeronderzoek.
Amsterdam Een Ijmuider stoomtrawler deed in de Noordzee een merkwaardige vangst. In het net vond men de onderkaak van een vinvisch, die 4,25 M. lang is en niet minder dan 160 K.G. weegt! Het kaakje is naar het Aquarium te Amsterdam overgebracht
Amsterdam Holland klopt Ierland. Vente scoort Hollands vierde doelpunt en maakt aan allen twijfel een einde. Hard vliegt de bal, buiten het bereik van keeper Foley, in het Iersche doel
Amsterdam Holland klopt Ierland. De Hollandsche voetbalploeg, welke Zondag met 5-2 van Ierland won. - Van links naar rechts trainer Glendenning, Van Run, Vente, Mijnders, Wels, Smit, Weber, Van Male, Pellikaan, Bakhuijs, Anderiesen en aanvoerder Van Heel
Amsterdam Enkele der honderden muizen, een nest z.g. kale muizen met groote koppen en eigenaardig gerimpeld lichaam
Amsterdam "Of waar het ooh bij honderdtallen de masten en de zeilen telt." Dat dichtte de Amsterdammer Pieter van Afferden in 1563 op de hoofdstad; met een kleine wijziging is het toepasselijk op het radio-mastbosch van heden: Of waar het oog bij honderdtallen de palen en de draden ziet
Amsterdam Holland klopt Ierland. De Iersche voetbalploeg, welke, na met 2-1 te hebben voorgestaan, tenslotte met 5-2 door de Oranjemannen werd geklopt
Amsterdam Fokker, de wereldbekende vliegtuigbouwer (in 't midden), kwam weer eens in zijn vaderland. Natuurlijk arriveerde hij door de lucht op Schiphol, waarheen hij per K.L.M.-machine de reis van Cherbourg gemaakt had
Amsterdam Een vreemd menschenras in Nederland op de Beurs van de Dameskroniek in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam. Het zijn Albino's, menschen met witte haren en roode oogen
Amsterdam Bij de firma Jonker en Zn. te Amsterdam is men druk bezig met den bouw van een nieuwe Lutine-toren
Anna Jacobapolder Het driespan keert terug van den najaarsarbeid in 't Thoolsche land (Anna Jacoba)
Anna Jacobapolder Uit 't Noorden van onze provincie. Middaguur op een boerderij van Anna Jacoba
Anna Jacobapolder Wegenmisère op St. Philipsland. Een stilleven van modder langs de Sint Philiplandsche wegen. (Anna Jacoba)
Anna Jacobapolder Het dorpje Anna Jacoba op Sint Philipsland in de late najaarsrust
Antwerpen De "Zesdagen van Antwerpen". De renners aan de startlijn, even voor het vertreksignaal zal worden gegeven
Antwerpen De overwinnaars van de Zesdaagsche van Antwerpen. Pijnenburg en Wals aan den start voor hun eereronde
Antwerpen Sport van de week. De overwinning in Antwerpen. Ook de Belgische hockeyspelers geslagen. In het Stadion te Amsterdam won het Nederlandsch hockey-elftal Zondag met 3-1 van de Belgen. Moment uit den strijd voor het Belgische doel
Antwerpen Sport van de week. De overwinning in Antwerpen. Holland scoort. Van de Weyer valt tevergeefs naar de bal. De Hollandsche reserves rechts achter het doel juichen bij dit succes voor Oranje
Antwerpen Sport van de week. De overwinning in Antwerpen. De wedstrijd België - Nederland te Antwerpen. Spelmoment boven het Belgische doel. Van de Weyer, de uitstekende Belgische keeper, weert zich
Antwerpen De Belgische favorieten uit den Zesdaagschen wielerwedstrijd te Antwerpen. Deneel (links) en Buysse, die tweede eindigden
Antwerpen Sport van de week. De overwinning in Antwerpen. De overwinning wordt gevierd. De Keyserlei te Antwerpen na den wedstrijd België - Holland
Antwerpen Sport van de week. De overwinning in Antwerpen. Het Nederlandsch elftal dat Zondag te Antwerpen met 4-2 van de Belgen won. Van l.n.r. v. Heel, v. Run, Wels, Vente, Mijnders, Smit, Anderiesen, Keizer, Pellikaan, Backhuis en Weber
Apeldoorn Op reis door Nederland. De vijvers van het nieuwe boschbad in de bosschen bij Apeldoorn
Apeldoorn Op reis door Nederland. Het park is nog kaal (Apeldoorn)
Appenzell Het groote Zwitsersche Volksfeest. Vrouwen uit Appenzell in hun schilderachtige kleeding
Arnemuiden Van stad en land. Het sierlijke molentje van Arnemuiden
Arnemuiden De Arnemuidsche visscher benut het laatste vleugje wind
Arnemuiden Het elftal van Arnemuiden, dat in de Zaterdagmiddagcompetitie van den Z.V.B. het kampioenschap behaalde
Arnemuiden Oogsttijd in Zeeland. Oogsttijd is een tijd van zwoegen, onverdroten wenkt de plicht (Arnemuiden)
Arnemuiden Langs den waterkant. Arnemuidensche visschers: de waterkant trekt hen, ook al varen ze zelf niet meer
Arnhem Het nieuwste materiaal van de Ned. Spoorwegen, de Dieseltrein, bij aankomst te Arnhem. Tusschen Utrecht en Arnhem werden de eerste proefritten gemaakt, waarbij op sommige gedeelten een snelheid van 100 K.M. werd bereikt
Arnhem De stad in de bocht, Arnhem
Arnhem Door Nederland. Een bekend Arnhemsch plekje, de kleine sluis bij de schipbrug, dat verdwijnen moet voor de stadsuitbreiding
Arnhem Kerstkleed (Hertenkamp te Arnhem)
Arnhem Door Nederland. De drukste straat van Arnhem, de Rijnstraat
Arnhem Te Arnhem werd op de Kemperheide een goed geslaagden vliegdag gehouden, waaraan door de K.L.M., Nationale Luchtvaartschool en zweefclubs werd deelgenomen. Een groote zewwfvlucht van Twente naar Arnhem werd o.a. gemaakt
Arnhem Op reis door Nederland. Arnhem met de schipbrug, wier dagen, gelukkig, geteld zijn, nu de Rijnbrug in aanbouw is (Circuline-foto) 1
Arnhem Inmaaktijd. - In den zomer zorgt men in het Burger Weeshuis te Arnhem voor de provisie in den winter
Arnhem Een mooi stel van drie Iersche setters op de Hondententoonstelling, welke in Arnhem werd gehouden
Arnhem Te Arnhem werd Zondag onder groote belangstelling de ijzeren hulpbrug geplaatst, die gebruikt zal worden om den bovenbouw van de nieuwe Rijnbrug te monteeren
Arnhem Op reis door Nederland. Arnhem met de schipbrug, wier dagen, gelukkig, geteld zijn, nu de Rijnbrug in aanbouw is (Circuline-foto) 2
Arnhem De werkzaamheden aan de Rijnbrug te Arnhem zijn in vollen gang. Een fraai overzicht
Arras De Wereldoorlog 1914-1918. IV. De Marneslag. Vrouwen uit Arras te midden van hun tot puin geschoten woningen
Arras De Wereldoorlog 1914-1918, VII. De ineenstorting. Kerkruïne van het fel omstreden Arras
Ascot Twee ensembles ontworpen voor de moderevue bij de rennen in Ascot, het eerste gedeeltelijk, 't tweede geheel en al in kantstof, gecompleteerd door groote strooien hoeden
Ascot Een der fraaie toiletten van de races in Ascot
Ascot Deze groote witte hoed viel te bewonderen bij de mode-parade in Ascot
Assen Op reis door Nederland. De Nassaulaan te Assen
Assen De moderne snelheidmachines en snelheidsduivels in de landelijke omgeving van 't eeuwenoude gewest Drente, tijdens de training der deelnemers aan de T.T. te Assen
Athene Een oude ruzie wordt beslecht. Twee kameelen in Athene maken van de afwezigheid hunner eigenaars gebruik, om een oude kwestie uit te vechten. In Athene worden tegenwoordig ook kameelgevechten als publieke "vermakelijkheid" georganiseerd, zooals men op andere plaatsen hanengevechten houdt
Auteuil Parijsche mannequins met de nieuwste créaties in Auteuil
Axel Te Axel werd op 23 Maart in tegenwoordigheid van luitenant-kolonel Werner, luitenant van Walton Meijer, de gemeentebesturen van Axel en omliggende plaatsen en verschillende ambtenaren van Rijks- en Gemeentepolitie, de nieuwe marechausséekazerne "Luctor et Emergo" officieel in gebruik genomen
Axel Te Axel is een vereeniginggebouw in aanbouw, waaraan veel behoefte bestaat
Axel Zeeuwsche sport. Axel scoort één der vijf doelpunten tegen T.S.C.
Axel Te Axel had op 15 Augustus de opening plaats van een huisvlijttentoonstelling, die werd gehouden in de concertzaal "Het Centrum". Het bestuur met de genoodigden na de officieele opening door den loco-burgemeester
Axel Zeldzaam groote exemplaren vette varkens trokken zeer de aandacht
Axel Nog een moment uit deze wedstrijd
Axel Wat verdwijnen gaat. Een hofstal te Axel moet wegens aanleg van trottoirs verdwijnen. Het laatste paard wordt beslagen en de vlag hangt halfstok
Axel De Zeeuwsch-Vlaamsche waterleiding. Van een werkelijke waterleiding is er in Zeeuwsch-Vlaanderen nog weinig te bespeuren. Voor de meeste bewoners moet een sloot of kreek in de behoefte aan water voorzien. (Spui, Axel)
Axel Te Axel werden op Tweeden Pinksterdag de jaarlijksche harddraverijen gehouden, die veel belangstelling trokken. Een moment uit een der hoofdnummers. Een spannende eindstrijd
Axel Zeeuwsche sport. Een aanval op het Axeldoel brengt de noodige spanning
Axel Te Axel organiseerde de Slagersbond een najaars-vee-tentoonstelling. Overzicht van de markt tijdens de tentoonstelling. Op den achtergrond het raadhuis
Axel Zeeuwsche sport. Uit den wedstrijd Axel - T.S.C. Een corner op het T.S.C.-doel
Axel De Zeeuwen-Axel (1-1). De eerste promotiewedstrijd der Zeeuwen tegen Axel eindigde in een gelijk spel. Moment voor het doel van Axel
Axel Voor de afdeeling koeien bestond heel wat belangstelling
Axel Zeeuwsch allerlei. In Axel op de biggenmarkt
Axel Zeeuwsche sport. Axel deed goed werk door met 5-1 van T.S.C. te winnen. Een hard schot van één der voorhoedespelers van T.S.C. gaat juist over
Axel De Zeeuwsch-Vlaamsche waterleiding. Het regenwater wordt in kuipen opgevangen en er wordt spaarzaam mee omgegaan (Axel)
Axel Door Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Overstroomde landerijen te Axel. Door de vele regens is de waterstand onder Axel zoo hoog geworden, dat verschillende akkers zijn overstroomd
Axel Axel - Hulst 2-0. De groote slag om voorrang in 3 a is Zondag te Axel geleverd. Axel wist te zegevieren en wordt thans een bedreiging voor Hulst. Foto van het elftal van Axel
Axel Een kijkje bij de afdeeling houtsnijwerk en dameshandwerken van de tentoonstelling te Axel
Axelse Sassing Het echtpaar J. van Langevelde - Bakker te Axel Sassing vierde op 18 Juni zijn 60-jarig huwelijksfeest. Foto van het nog krasse echtpaar 1
Axelse Sassing Het echtpaar J. van Langevelde - Bakker te Axel Sassing vierde op 18 Juni zijn 60-jarig huwelijksfeest. Foto van het nog krasse echtpaar 2
Baarland Het wachten is op den baas (Baarland)
Baarland Juni in Zeeland. En in de rustige weidelandschappen, waar de meidoorn volop bloeit. (Baarland)
Baarland Uit 't Zuid-Bevelandsche. Dorpskiekje van Baarland
Bagdad De vliegers komen terug. In het schijnsel der groote lampen landt de Uiver te Bagdad om brandstof in te nemen
Bamberg Een moderne ridder. De burcht Giech bij Bamberg, dien een postbode als woonhuis gehuurd heeft
Bamberg Een moderne ridder. De ridder-postbeambte bij den ingang van zijn kasteel-woonhuis
Bamberg Een moderne ridder. In zijn vrijen tijd gaat de huurder van den burcht op onderzoek uit in de kelders en vroegere geheime gangen, welke dateeren uit den tijd, dat belegeringen en onderlinge oorlogjes nog in de mode waren bij kasteelbewoners
Bamberg Een moderne ridder. Het binnenplein, waar vroeger slechts wapengekletter en paardengetrappel gehoord werden, is 'n vredige moestuin geworden
Bamberg Een moderne ridder. De echtgenoote van den modernen ridder heeft de vroegere folterkamer van het kasteel als kelder en provisiekast ingericht
Bapaume De Wereldoorlog 1914-1918, VII. De ineenstorting. De weg terug. De Duitschers op hun terugtocht verlaten 't totaal verwoeste stadje Bapaume
Barcelona Een vliegtuigongeluk midden in de stad. Op een der drukste pleinen van Barcelona viel een militair vliegtuig te pletter door een motordefect. De inzittenden werden ernstig gewond. Het vliegtuig behoort tot een eskader, dat op weg was naar de begrafenis van een verongelukten vlieger
Barjols Het ossenfeest. Het zware dier wordt aan het braadspit geregen
Barjols Het ossenfeest. Provençaalsche schoonen uit de omgeving van Barjols; uit alle dorpen in den omtrek gaat men naar Barjols om het feest mee te vieren
Barjols Het ossenfeest. Als het inmiddels ontstoken vuur flink genoeg brandt, wordt de stellage met den os er boven geschoven
Barjols Het ossenfeest. De slachter en de koks voeren een rondedans uit om het feestgebraad
Barjols Het ossenfeest. De os wordt op zijn laatsten tocht door de stad naar de fontein op de markt geleid, om voor het laatst zijn dorst te lessen
Batavia Uit den goeden ouden tijd II. Ook in het begin van deze eeuw hadden Nederlandsche tooneelgezelschappen nu en dan behoefte om in de voornaamste steden van Nederlandsch-Indië op te treden. In 1906 bezocht Louis Bouwmeester met een aantal andere tooneelartisten o.a. Batavia, waar deze foto werd genomen. Men zal er verschillende goede bekenden bij vinden. Achterste rij v.l.n.r. P. Bron, P. Brillé (over de balustrade leunend) Mary Beekman, achter haar C. Carelsen, M. Smits-Grader (zonder hoed). Rechts van deze J. Buderman en M. Vis. Voor deze twee: mevrouw de Eilter-Verschuur en J. Steenbergen. Eerste rij v.l.n.r. Ko Arnoldi, J. Brongers, C. Smits, A. Kimmel, Louis Bouwmeester Jr., Louis Bouwmeester Sr., Marie Braakensiek en Dullé
Bath Zomer in 't Zeeuwsche Land. Een Zeeuwsche hoeve in zomertooi onder Bath
Bath Van Zuid-Bevelands oosthoek. De groenteboer bezoekt zijn klanten te Bath
Beiroet Hoe een Syriër in Beyrouth het vraagstuk oplost, om zestig benzineblikken tegelijk te vervoeren
Bergen Bloemenfeesten. - Te Bergen (N.-H.) werd het groote jaarlijksche bloemencorso gehouden door Vreemdelingenverkeer. De Berger Sportvereeniging nam er aan deel met een groote koe van St. Maarten uit bloemen
Bergen op Zoom De Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen in Zeeland vierde haar 25-jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst van het bestuur in "Vrederust" te Bergen op Zoom
Berlijn Een Berlijnsche brouwerij past een nieuw procédé toe om alcoholvrij bier te maken, een soort limonade dat precies als bier smaakt. Dagelijks verlaat een heele kolonne met vaten alcoholvrij bier, dat veel aftrek schijnt te vinden, de fabriek
Berlijn Kamermuziek. Trio: de uitvoerenden: Hedwig Fassbaenden (viool), Joseph Disclez (cello) en aan denvleugel Dr. Hanns Rohr
Berlijn De Wereldoorlog 1914-1918. III. Het kanon dreunt. Het mobilisatiebevel werd te Berlijn op straat voorgelezen
Berlijn De Wereldoorlog 1914-1918, VIII. Wapenstilstand en Vrede. Op een enorme massavergadering te Berlijn protesteerde de rijkskanselier Scheidemann, sociaal democraat, tegen het onaanvaardbare vredesverdrag van Versailles
Berlijn Een giraffen-baby is een flinke knaap, die al hoog op zijn pooten staat, zooals dit kleintje in den Berlijnschen Dierentuin, gefotografeerd op den leeftijd van twee dagen. Niettemin komt de lange hals van moeder goed te pas, als 's morgens het toilet van den baby gemaakt moet worden
Berlijn Samenzwering in Duitsland. Heines, de S.A.-leider en politieprefect van Breslau, die zich vroeger reeds een treurige bekendheid als veemmoordenaar verwierf, moest zijn voorgenomen revolutie eveneens met den dood betalen
Berlijn Samenzwering in Duitsland. Patrouilles van de Veldjagers reden geregeld door de stad om orde en rust te bewaren
Berlijn Samenzwering in Duitsland. 's Zondags, na de ontdekking der samenzwering, werd in Berlijn overal door militairen de wacht gehouden tegen mogelijke ongeregeldheden
Berlijn Zoo zag de toren van Babel er uit, althans volgens de meening der oudheidkundigen, die na jarenlange studie en opgravingen het ontzaglijke bouwwerk hebben gereconstrueerd. In het Aziatische museum te Berlijn kan men thans dit model van den Babelschen toren zien
Berlijn Samenzwering in Duitsland. In plaats van Röhm werd Lutze benoemd tot chef van den S.A.-staf
Berlijn De Wereldoorlog 1914-1918. III. Het kanon dreunt. In de Duitsche Rijksdagzitting van 4 Augustus 1914 legde von Bethmann Hollweg de verklaring af inzake den doortocht door België. De rijkskanselier staat links met een papier in de hand
Berlijn De eerste warme Zondag - de watersportliefhebbers, die den geheelen winter al gewacht hebben, maakten er dadelijk gebruik van (Berlijn)
Berlijn De Wereldoorlog 1914-1918. III. Het kanon dreunt. De eerste mobilisatiedag te Berlijn
Berlijn Kamermuziek. Blik door een der verlichte slotvensters
Berlijn Kamermuziek. Onder het Klavier-trio B-dur op. 99 van Schubert
Berlijn Kamermuziek. Finale: de lichten worden gedoofd
Berlijn Kamermuziek. Ook de piano-partij moet bij kaarslicht ontcijferd worden
Berlijn Gratis variété-voorstelling in Berlijn
Berlijn Lente-idylle in Berlijn. - Een eekhoorntje verlaat zijn veilige schuilplaats in den boom en gaat in den zonneschijn wandelen, midden in de drukke wereldstad
Berlijn Rembrandt bekijkt zijn eigen werk. In Berlijn werd het tooneelstuk "Rembrandt voor de rechtbank" opgevoerd, bij welke gelegenheid reproducties van Rembrandt's schilderijen in den foyer werden opgehangen - Theodoor Loos, die de rol van onzen grooten schilder vervulde, bekijkt het zelfportret van zijn tijdelijken naamgenoot
Berlijn Blijde gebeurtenis bij de flamingofamilie in den Berlijnschen dierentuin. Een der wijfjes heeft een ei gelegd, hetgeen bij flamigo's in gevangenschap zelden voorkomt
Berlijn Casino's en speelzalen zijn geliefde verzamelpunten voor valsche spelers, bedriegers, e.d. De Berlijnsche politie neemt daarom af en toe de fiches der speelzalen in beslag en onderzoekt ze op vingerafdrukken van bekende bedriegers, waardoor hun opsporing soms zeer vergemakkelijkt wordt
Berlijn Kamermuziek. Het aandachtig luisterend gehoor in den romantischen schemer van het kaarslicht
Berlijn Gratis souper, de laatste reclame-idee van een Berlijnsche bioscoop. Tijdens de pauze konden de bezoekers in de gangen en de foyers aan gedekte tafels 'n kort avondmaal gebruiken
Berlijn Van hutje tot woon-machine. Moderne huizenbouw in Berlijn
Berlijn Samenzwering in Duitsland. Generaal von Schleicher, de vroegere rijkskanselier, die met Röhm besprekingen over een revolutie had gehouden, werd neergeschoten, toen hij zich tegen zijn arrestatie wilde verzetten. Zijn echtgenoote, die tusschenbeide wilde komen, werd eveneens doodelijk door een schot getroffen 1
Berlijn Samenzwering in Duitsland. Duitschland werd plotseling opgeschrikt door de actie der regeering tegen een beraamde revolutie door enkele vooraanstaande leiders der Nazi's. Hitler zelf arresteerde midden in den nacht den chef van den staf der S.A., Ernst Röhm, die een complot tegen de regeering had gesmeed. Hij werd onmiddellijk uit zijn functie ontzet en later doodgeschoten
Berlijn Het griezel-restaurant. In Berlijn is een nieuw restaurant geopend, dat geheel als spookslot is ingericht. De kellners loopen rond in harnassen, de musici zijn spookachtig toegetakeld en er zijn allerlei nauwe deurtjes en gangetjes. De klanten beweren, dat alles er ook veel beter, pikanter smaakt - en 's nachts hebben ze benauwde droomen
Berlijn Samenzwering in Duitsland. Generaal von Schleicher, de vroegere rijkskanselier, die met Röhm besprekingen over een revolutie had gehouden, werd neergeschoten, toen hij zich tegen zijn arrestatie wilde verzetten. Zijn echtgenoote, die tusschenbeide wilde komen, werd eveneens doodelijk door een schot getroffen 2
Berlijn Samenzwering in Duitsland. K. Ernst, een der S.A.-leiders die in de samenzwering tegen de regeering waren en onmiddellijk gefusilleerd werden
Berlijn De Wereldoorlog 1914-1918. I. De "gewapende vrede". Het laatste jaar van de vriendschap. Koning George van Engeland en keizer Wilhelm II van Duitschland bij een parade te Berlijn
Bern De zege van Bern. De voetbalwedstrijd Zwitserland - Nederland te Bern. Nog een moment uit deze zo fraai door de oranjemannen gewonnen match. Keeper Séchehaye onderbreekt een aanval der Hollanders. Smit is ter plaatse, om de eventueele kans te kunnen benutten
Bern De zege van Bern. Bezoek uit Volendam te Bern? Een kiekje langs de lijnen van het Berner veld, waar deze twee vermomden den Zwitsers aan het verstand willen brengen, hoe een echte Hollander er uit ziet
Bern De zege van Bern. Eén van de vier! - Spelkiekje uit den fameuzen strijd te Bern, welken Holland met 4-2 van Zwitserland won. Keeper Séchehaye moet voor de vierde maal de bal uit zijn doel halen
Bern De zege van Bern. De kranige Nederlandsche voetbalploeg, welke den Zwitsers voor de eerste maal op eigen bodem klop gaf. Staand, van links naar rechts: Halle, B. Paauwe, Diepenbeek, Anderiesen, Van Heel, Van Run. Knielend idem: Wels, Vente, Backhuis, Smit en Van Gelder
Biervliet Uit 't land van Cadzand. Kabelaanleg door 't Zeeuwsch-Vlaamsche land. Voor electriciteitsvoorziening wordt thans een kabel gelegd door Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, die door de Broekman naar de Centrale te Westdorpe wordt geleid. De werkzaamheden onder Biervliet
Biervliet Te Biervliet en Driewgen werd dezer dagen een tentoonstelling gehouden van het deze winter door werkloozen vervaardigde snij- en zaagwerk, w.o. zeer fraaie stukken. Een kijkje op een deel van het tentoongestelde met comité-leden
Biervliet Onder grauwe luchten. Natte sneeuw jaagt over het land en modder en sneeuw mengen zich over de wegen. Dit landschap met gezicht op Biervliet geeft deze grauwe weersgesteldheid goed weer
Biervliet Uit 't land van Cadzand. Historisch schouwtooneel. Biervliet
Biervliet Zeeuwsche Film. Zoo uitgesneden, dat een haan komt voor het boerenhuis te staan (Biervliet)
Biervliet Bij den zadelmaker te Biervliet. Een bedrijf, dat weer opleeft in het Zeeuwsche land, en hier door drie generaties reeds werd uitgeoefend. In de deur de grootvader (tevens oudste bewoner van Biervliet) en reeds 96 jaar; in 't midden vader en zoon
Biervliet Een hoekje, dat verdwijnen gaat. Aangezien de gemeente Biervliet in den loop van het jaar een nieuw gemeentehuis krijgt, zal het typische raadhuisje met torentje komen te vervallen. Een kiekje van dit karakteristieke Biervlietsche hoekje, dat we noode zullen missen ter plaatse
Biervliet De Zeeuwsch-Vlaamsche waterleiding. Waterhalen bij de gemeentepomp te Biervliet, die in droge tijden heel wat afnemers heeft
Biervliet Onder Biervliet op den weg Ijzendijke - Philippine was een auto in de sloot terecht gekomen en zwaar beschadigd. De inzittenden kwamen er met den schrik en lichte verwondingen af
Biervliet Septembermaand in Zeeland. In de boomgaarden wordt het nu tijd voor de appelpluk. (Biervliet)
Biervliet Van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Ook 't zachte weer der laatste dagen heeft toch niet weten te beletten dat de contreien ook van W.Z. Vlaanderen langzamerhand het winterkleed hebben aangetrokken. De kale boomen langs den weg naar Biervliet, dat op den achtergrond opdoemt
Biervliet Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen (Marktscène in Biervliet)
Biervliet De heer L. van Hoeve (geheel rechts) te Biervliet vierde Dinsdag 3 April zijn 25-jarig jubileum als gemeentewerkman. B. en W. en de volledige raad waren 's avonds ten gelukwensch aanwezig, bij gelegenheid wij deze foto maakten
Biezelinge De mondharmonicavereeniging Inter Nos te Biezelinge hield een openluchtbazar ten bate van een nieuwe muziekkiosk. Ook burgemeester Bierens trok mede in den stoet met de commissie-leden
Biggekerke Zeeuwsche film. De zware klomp staat nergens voor; Stapt door moeras en poel en voor. (Biggekerke)
Biggekerke De blanke molen van Biggekerke
Biggekerke Een kijkje op de werkzaamheden onder Biggekerke, waar voor de afwatering op Walcheren een breede watergang wordt gegraven in werkverschaffing door de Ned. Heide Maatschappij
Biggekerke Zeeuwsche film. Wordt het eentonig bij de stad, men kiest met 't huis het hazenpad (Biggekerke)
Biggekerke In de welige Zeeuwsche weiden. De weiden aan de voet van de Walchersche duinen nabij Biggekerke
Biggekerke Zeeuwsche tafereelen. De reizende woning: een langstrekkende woonwagen in Biggekerke
Biggekerke Voor de schooldeur te Biggekerke als de vacantie om is en de school weer begint
Biggekerke 's Morgens vroeg voor dag en dauw, gaan de meiden al op sjouw …. (Biggekerke)
Bilthoven De onbewaakte overwegen eischten weer een slachtoffer te Bilthoven, waar een vrachtauto door een sneltrein werd gegrepen. De chauffeur werd gedood; de auto vloog in brand en werd totaal verwoest. Op den achtergrond ziet men den trein naar Baarn, die op het laatste oogenblik van het ongeluk tot staan werd gebracht
Bilthoven Door Nederland. Bilthoven
Blackpool Duidelijk. Een landeigenaar in Blackpool (Engeland), die geen last van vacantiereizigers wil hebben, heeft op zijn hekken borden geplaatst, dat particulieren het terrein niet mogen betreden, niemand uitgezonderd. "Blijf hier vandaan! Ja, ù ook!"
Blackpool De laatste Amerikaansche smakeloosheid was een vertooning in Blackpool, waar men een hongerwedstrijd organiseerde voor vrouwen, die spoedig in het huwelijk zouden treden. Voor een dollar mocht men de vastende bruidjes in hun glazen kooi zien, tot de politie er een eind aan maakte
Bloemendaal De sneeuw gaf aan enkele streken van ons land een Zwitsersch aanzien. Bij Bloemendaal werd in de besneeuwde duinen gesleed, of men midden in het wintersportgebied was
Boedapest De garde der heilige kroon van St. Stephanus in Boedapest, die de wacht houdt bij de kroon, die koning Stephanus negen eeuwen geleden ontving van paus Sylvester. Deze kroongardisten en hun prachtige uniformen vormen een der schilderachtigste lijfwachten
Boedapest Avondlichten. In Boedapest, daar waar de Donau tusschen St. Gellert en Pest voorbijstroomt
Bolsward Door Nederland. Bolsward op marktdag
Bommenede In den Schouwschen Noordhoek. En ook de Schouwsche Noordhoek bezit fraaie in de herfstkleuren verscholen boerderijen, sterk afstekend tegen het overigens kale landschap (Bommenede)
Borculo Door Nederland. Borculo aan de Berkel
Borculo Het oude, kortgeleden gerestaureerde en geopende tolhuis van Borculo, aan den vroegeren heirweg van Duitschland naar Nederland. In de bedsteden sliepen de voorname gasten; de voerlui, kooplui e.a. moesten den nacht op den grond en in de deel doorbrengen
Borssele Zeeuwsche Film. Maar 's morgens vroeg hangt er al mist, De winter zint slechts op een list …. (Borsselen)
Borssele Uit 't Zuid-Bevelandsche. Een typisch torengezicht van Borsselen, waar de boomen rondom de kerk gedeeltelijk werden gerooid
Borssele Langs den dijk te Borsselen
Borssele Zuid-Bevelandsche tafereelen. Welverdiende lafenis aan den herberg te Borsselen
Boschkapelle Zeeuwsche Film. En dan, 't is haast niet om te tellen, komt ook nog de beurt aan Boschkapelle
Boschkapelle Weidelandschap onder Boschkapelle
Boston Een geestdriftige verzamelaar van postzegels in Boston heeft z'n auto met honderden postzegels beplakt, om met dit rijdend album anderen op te wekken tot verzamelen, dat hij de ideale liefhebberij noemt
Boston In Boston heeft de politie een "spijkerkleedje" ingevoerd, om verdachte automobilisten tot stoppen te dwingen. Twee agenten spreiden het kleedje op straat uit en wachten kalm af, of de betrokken automobilist zal stoppen of zijn banden er aan zal wagen
Bremen Een eigenaardig carillon in Bremen; bij gebrek aan een toren is het klokkenspel maar tusschen twee huizen opgehangen
Breskens Op de tentoonstelling was ook tegenwoordig de St. Sebastiaanvlieger van G. Dusarduyn uit Groede, die met zijn duif in deze vlucht de meeste punten behaalde
Breskens De wedstrijd Xerxes-Cercle Brugge te Breskens. Nog een spelmoment uit deze interessanten strijd
Breskens De Breskensche garnalenschuit op het droge. Voor de uitvaart moet ze nog even worden opgekalefaterd
Breskens De centrale graanlevering in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De verscheping gaat over Breskens. Imposante vrachtauto's voeren in staag tempo de zakken aan. Tientallen arbeiders dragen in kloeke regelmaat de vrachten en storten het gouden graan in de scheepsruimten. De laatste bedrijvigheid voor de aflevering van 't graan in West-Zeeuwsch-Vlaanderen
Breskens De centrale graanlevering in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De controleurs vergelijken critisch de aangevoerde partijen met de gekeurde monsters
Breskens De centrale graanlevering in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. In en voor de pakhuizen heerscht bedrijvigheid
Breskens De duivenliefhebbers uit Breskens oogstten veel succes met de postduivententoonstelling. De beide kampioenen op den voorgrond resp. doffer (rechts) en duivin met de eigenaars I. Ritico en A, van Gijs
Breskens De centrale graanlevering in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Ook per auto wordt de tarwe naar de pakhuizen vervoerd (Breskens)
Breskens Zondag speelde te Breskens op uitnoodiging van het V.V.V. het Rotterdamsche Xerxes en Cercle Brugge een wedstrijd, waarvoor groote belangstelling bestond. Het resultaat was een gelijkspel (2-2). Spelmoment uit deze ontmoeting. Lagendaal voor den Belgischen doelman
Breskens Overzicht tijdens den polo-wedstrijd tusschen R.D.Z. en A.Z.C., die door de Rotterdammers met 4 - 0 werd gewonnen
Breskens Vele noodtribunes hadden het aantal plaatsen aanmerkelijk opgevoerd
Breskens In de haven van Breskens heerschte een groote drukte, aangezien aldaar een Engelsch zeeschip aankwam voor het laden van een grooten voorraad Zeeuwsche tarwe, die aan Engeland kon worden geleverd
Breskens Demonstratie schoonspringen van R.D.Z. Zweefsprong van mej. A. den Ouden
Breskens De leidsters van de aan den polowedstrijd deelnemende ploegen ontvangen na afloop bloemen
Breskens Aflossing bij de 5 x 50 M. estafette tusschen dezelfde clubs
Breskens De 1ste-prijswinnaar krijgt 'n extra hapje van een der dames-bezoekers
Breskens Zwemmen. Te Breskens werden op Zaterdag en Zondag 28 en 29 Juli internationale zwemwedstrijden georganiseerd, die jammer genoeg door het weer eenigszins hadden te lijden. Aan den start voor de 150 M. wisselslag tusschen deelnemers van R.D.Z. (Rotterdam), A.Z.C. (Antwerpen) en Scheldestroom (Breskens)
Breskens De vijfde Scheldebeker-zwemwedstrijd van Breskens naar Vlissingen. De sloepen der marine, die de zwemmers op hun tocht vergezellen moeten, worden naar de startlijn gesleept. - Overzicht van de "Prinses Juliana"
Breskens De vijfde Scheldebeker-zwemwedstrijd van Breskens naar Vlissingen. Aan de startlijn. In elke sloep neemt een zwemmer plaats, waarna het startschot van een 'n begeleidend marinevaartuig met een kanon wordt gelost
Breskens Pluimveetentoonstelling te Breskens. Op Zaterdag 15 Dec. werd te Breskens de 1ste pluimveetentoonstelling aldaar, de zoveelste al in onze provincie - wanneer krijgen we eens één gecentraliseerde tentoonstelling per jaar? - door burgemeester van Zuijen geopend. Foto van 't bestuur der pluimveevereeniging met den burgemeester in het midden
Breskens De vijfde Scheldebeker-zwemwedstrijd van Breskens naar Vlissingen. Met groote belangstelling volgt het publiek van de "Prinses Juliana" de zwemmers, vanwaar ze een goed overzicht hebben op het heele veld
Breskens Malaise in de garnalenvisscherij. Sinds Frankrijk en België gedeeltelijk hun grenzen sloten voor den afzet van onze garnalen, ligt de visschersvloot bijna geheel stil. De schepen in de haven van Breskens
Breskens De vijfde Scheldebeker-zwemwedstrijd van Breskens naar Vlissingen. De deelnemers zijn gestart. Rondvarende booten houden contact met de zwemmers ter eventueele verzorging
Breskens Een 2-4 nederlaag van Breskens tegen de Zeeuwen. Kiekje uit de ontmoeting, waarin Breskens een flink deel van zijn kampioenskansen verspeelde. Het doel der Zeeuwen in gevaar
Breskens In de Breskensche duinen
Brigdamme Brigdamme bewaart nog piëteitvol deze ruïne als herinnering aan een grijs verleden
Brijdorpe In den Schouwschen Noordhoek. Brijdorpe, een der vele Schouwsche gehuchten met kleine complexen hofsteden en arbeiderswoningen, doet doet stemmig aan in de najaarsrust
Brisbane Een vlieger als sierkunstenaar, of het schuimspoor dat een watervliegtuig bij het landen achterliet bij een vliegfeest te Brisbane in Australië
Brouwershaven Van Zeeuwschen bodem. In veilige haven. De altijd schilderachtige aanlegplaats der visschersschepen te Brouwershaven
Brouwershaven Stormaanval op Brouwershaven. Een de boerenwagens blijven aanrijden met nieuwen voorraad
Brouwershaven Door Schouwsche dreven. 't Is stil op het middaguur langs de haven
Brouwershaven Van Zeeuwschen bodem. Dit is het beeld van Vader Cats, die voor geen rijm zat in zijn rats, maar altijd woord en beeldspraak vond, die hij in rijm ter wereld zond, Die ernst en luim te geven wist, en die zijn mikpunt zelden mist - De Zeeuwsche geest eert en erkent hem door een waardig monument
Brouwershaven Brouwershavensche visschers repareeren hun netten
Brouwershaven Kiekjes van Schouwen. Boerenhuisje in de omgeving van Brouwershaven
Brouwershaven Stormaanval op Brouwershaven. Gelukkig, dat de schepen nogal wat van die stapels kunnen verwerken, anders verdween geheel Brouwershaven onder de bieten
Brouwershaven Stormaanval op Brouwershaven. En ook aan de havenzijde worden de stapels steeds hooger
Brouwershaven Stormaanval op Brouwershaven. Geen enkel dorp of stad in Zeeland wordt zoo met bieten overladen als Brouwershaven. De markt, waarop het standbeeld van Vader Cats troont, wordt geheel en al met barricades van bieten volgestapeld. Zelfs Cats verdwijnt achter den bietenstapel
Brouwershaven Door Schouwsche dreven. De schilderachtige Noordstraat in het oude Brouwershaven
Brouwershaven Van stad en land. Een gezellig praatje langs de kade van Brouwershaven
Brouwershaven Stormaanval op Brouwershaven. Zoodat boer of burger, die dat aanschouwt, niet weet of hij bedenkelijk of vroolijk moet kijken
Brouwershaven In den Schouwschen Noordhoek. Brouwershaven ligt stil en verlaten en van de tierigheid, welke wij er nog hebben gekend, is geen spoor meer te vinden
Brsekens Diamanten echtpaar. Het echtpaar J. de Vuijst - de Blok te Breskens vierde zijn 60-jarig huwelijksfeest. Foto van het nog krasse paar
Bruinisse Burgemeestersfeest in Bruinisse. En persoonlijk dankte de gehuldigde de kleine zangers voor hun hulde
Bruinisse Zeeuwsche tafereelen. Een rustig uurtje aan de haven van Bruinisse
Bruinisse Zeeuwsch Leven. Visschers uit Yerseke in de haven van Bruinisse
Bruinisse Uit 't Noorden van onze provincie. Kreeftenvisscher in de haven van Bruinisse
Bruinisse Burgemeestersfeest in Bruinisse. De mondharmonicavereeniging speelde er lustig op los
Bruinisse Burgemeestersfeest in Bruinisse. De drukbezochte receptie was het hoogtepunt der meer officieele viering van dit zilveren burgemeesterjubilé
Bruinisse Burgemeestersfeest in Bruinisse. Bij 't mastklimmen. Leve de burgemeester
Bruinisse Burgemeestersfeest in Bruinisse. Een overzicht tijdens de volksspelen
Bruinisse Burgemeestersfeest in Bruinisse. De schooljeugd bracht den jubilaris in feestdos 'n aubade
Brussel Fotonieuws van de Brusselsche "Zesdaagsche". Tijdens neutrale uren doen de renners het kalmpjes aan
Brussel De "Zesdagen" van Brussel. Een kiekje achter de coulissen. Het Hollandsche koppel Slaats-Vluggen, dat zich in den aanvang van den strijd wist te onderscheiden
Brussel De Wereldoorlog 1914-1918. III. Ludendorff (links) en von Hindenburg op het station te Brussel
Brussel De koning is dood, leve de koning! Koning Leopold op zijn rit door Brussel
Brussel De koning is dood, leve de koning! Het stoffelijk overschot verlaat 't Koninklijk Paleis te Brussel
Buenos Aires Een lezer uit Argentinië zendt ons een foto van het Sinterklaasfeest der Nederl. Vereeniging te Buenos Aires, waar de kinderen der leden het echte Nederl. Feest van St. Nicolaas konden vieren
Buitenzorg De eere-compagnie, die bij het paleis te Buitenzorg was opgesteld, tijdens het lossen van 33 saluutschoten
Buitenzorg In het paleis van den Gouverneur-Generaal te Buitenzorg werd op 26 Maart op plechtige wijze het overlijden van H.M. Koningin Emma herdacht. De Gouverneur-Generaal (links) ontving verschillende autoriteiten, die adressen van rouwbeklag indienden. - Rechts op de foto de resident van Buitenzorg tijdens zijn toespraak tot den Gouverneur-Generaal
Burgh Uit Zeeuwsche dreven. Op uitgebreide schaal wordt onder Burgh en Haamstede gewerkt aan de beplanting van het prachtige duin
Burgh Van Schouwen en Duiveland. De Dorpsstraat van Burgh in bloei
Burgh Onder grauwe Zeeuwsche luchten. Burgh op een druiligen regendag. Het wordt geen dag in het dorpje, wanneer de donkere wolken niet willen wijken
Buurmalsen Door Nederland. Buurmalsen in de Betuwe
Cadzand Interieur van 't fraai gerestaureerde Ned. Herv. Kerkje te Cadzand
Cadzand Zeeuwsch-Vlaamsch badleven. Zeeuwsch-Vlaanderens strand in zijn rustige schoonheid onder Cadzand
Cadzand Uit 't land van Cadzand. In 't Cadzandsche duin bereidt men zich reeds voor op de komst van het nieuwe seizoen
Cadzand Als de avond valt langs de Zeeuwsche kust nabij Cadzand
Cadzand Langs 't Zeeuwsche strand en duin. Nieuwbouw op de duinen te Cadzand
Cadzand Cadzandsche binnenhuisjes. De meubileering van het oude Cadzandsche binnenhuisje verhuist veelal naar een vertrek van den enthousiasten verzamelaar, die een museum kan inrichten ter herinnering aan de vroegere binnenhuisjes
Cadzand Onder Zeeuwsche Luchten. Een warme Septembermiddag in het weiland aan den voet der Cadzandsche duinen
Cadzand Cadzandsche binnenhuisjes. Bij de oude "buze-kachel", die ieder interieur siert. Het portret van de koningin neemt de eereplaats in
Cadzand Cadzandsche binnenhuisjes. Boven den schoorsteen treft men nog in sommige woningen fraaie tegeltableaux met voorstellingen uit het Oude Testament
Cadzand Zeeuwsch-Vlaamsch badleven. Onder Cadzand is een terrein voor tenten beschikbaar aan den voet van de duinen. - Aan de binnenzijde scharen zich de houten huisjes
Cadzand Cadzandsche binnenhuisjes. De regelmatige tiktak van de ketting-klok is gemoedelijk en typeert de rust. - Rechts een fragment van de fraaie kast met sierkom
Cadzand Cadzandsche binnenhuisjes. Een Cadzandsch binnenhuisje, waar het getemperde licht, dat binnendringt door de blauwe horretjes voor de ramen zoo intiem aandoet
Cadzand Cadzandsche binnenhuisjes. Exterieur-kiekje van een Cadzandsch huisje, waarde horretjes voor de ramen duidelijk uitkomen
Cadzand Cadzandsche binnenhuisjes. De antieke haard met bijbehooren uit de oud-Cadzandsche binnenkamer
Cadzand Cadzandsche binnenhuisjes. Typisch van de Cadzandsche woning is, dat men er letterlijk met de deur in huis valt. Op de foto valt tevens op, dat de dochter de kleederdracht der ouders niet meer draagt
Cadzand Septembermaand in Zeeland. Nu heeft het strandleven afgedaan (Cadzand)
Calcutta Regenwolken boven de haven van Calcutta in 't begin van den moesson
Californië Het woud van boortorens in Californië, waar het vloeibaar goud diep uit de aarde wordt gewonnen
Caïro De tram in Caïro heeft 't druk
Caïro Doodendag. Mohammedaansche begrafenis in Caïro; op de kist wordt een fez meegedragen, een teeken dat de overledene een man is
Chantilly Twee der meest bewonderde toiletten op de wedrennen in Chantilly, waarbij een der zeer weinige kleine hoedjes te zien waren
Cherbourg Het middelpunt. In kleine vaatjes wordt te Cherbourg goud voor een waarde van 1100 millioen francs ontscheept, bestemd voor de banken in Parijs
Chicago In Chicago wekt een dame de algemeene nieuwsgierigheid op, door steeds gemaskerd op straat te wandelen. Als men haar aanspreekt, antwoordt zij in vijf talen, doch haar naam noemt zij niet. Iedereen gist en raadt nu naar den naam der geheimzinnige vrouw, die 't waarschijnlijk slechts doet omwille van reclame en niets te verbergen heeft
Chicago De gevaren van het journalisten-beroep. Jack Lingle, de verslaggever van de Chicago Tribune, die door gangsters werd vermoord
Chicago De sluiting van de wereldtentoonstelling te Chicago ging gepaard met eenige rumoerigheid. Verschillende gebouwen en paviljoens werden op den laatsten avond door het publiek bestormd en vernield, om een souvenir van de tentoonstelling machtig te worden
Chicago Als de familie Latora te Chicago gaat wandelen, dan mag 't niet te druk zijn of er moet voor hen speciaal een verkeersagent op post staan. De familie bestaat uit 21 leden en heeft de halve straat nodig
Chicago De gevaren van het journalisten-beroep. Het kruis geeft de plaats aan waar bij den ingang van den ondergrondschen spoorweg Jack Lingle werd neergeschoten. Hij wist te veel bandietengeheimen
Chicago Openlucht-schilderijenverkooping tusschen de wolkenkrabbers van Chicago
Chicago Het "peertje" voor de grootste electrische lamp, welke op de groote tentoonstelling van Chicago ter bezichtiging wordt gesteld. Het glaasje weegt 40 K.G. en is 1.50 Meter hoog, zooals men ziet kan het meisje er knielend plaats onder vinden
Chicago De Goudkust van Chicago, de kade langs het Michiganmeer, waar de millionairs in hun overdadige villa's en wolkenkrabbers leven. Een vermogen van duizenden millioenen is daar vertegenwoordigd
Chicago Varkens aan den lopenden band - een foto in een der groote slachterijen van Chicago; aan 'n transportband worden de geslachte dieren door de fabriek gevoerd, waar ieder der werklieden een klein onderdeel van het schoonmaken en bewerken moet verrichten
Chicago Ver van hier. De hooge en smalle pijpeladen die in Chicago "straten" heeten
Chicago Ver van hier. Het gebouw van een Amerikaansche krant, de Chicago Daily News, op den voorgrond een der groote stoomers, die den dienst onderhouden op de uitgestrekte meren, het Michigan meer en het Huron-meer
Chicago Hardrijden met overstappen bij een behendigheidswedstrijd voor ruiters te Washington. De deelnemers moesten o.a. in vollen galop van hun paard overstappen op een jongen stier, die naast hen holde
Cleveland Een paard in Cleveland werd bij zijn geboorte bedeeld met horens, maar niet op zijn kop, doch aan de pooten. Ondanks deze handicap kan het dier gewoon loopen
Cleveland Het paard blijft overwinnaar en brengt redding, wanneer de benzinehandelaren staken, zooals onlangs in Cleveland (Ver. Staten) en de vrachtauto's toch moeten rijden
Clinge 'n Greep uit het Zeeuwsche Leven. Klompen passen te Clinge
Clinge Zeeuwsch-Vlaamsche kermissen. De kermis te Clinge - Als een groote attractie handhaaft zich daar de oude paardenmolen, die alle kermissen in Zeeuwsch-Vlaanderen afreist
Colchester De rozenkweeker Cant in Colchester (Engeland) is iemand, dien andere kweekers niet gaarne op een tentoonstelling zien verschijnen, want reeds jaren achtereen behaalde hij den kampioensprijs met zijn bloemen. Op deze foto ziet men zijn dochter met een prachtigen rozenstruik, waarmede hij weder dit jaar de hoogste bekroning won
Colijnsplaat Aan de haven van Colijnsplaat heerscht nog steeds bedrijvigheid door den aanvoer van uien
Colijnsplaat Zomermiddag in Colijnsplaat
Colijnsplaat October op Noord-Beveland. Zware arbeid onder Colijnsplaat - Onmiskenbare teekenen van den herfst
Colijnsplaat Een kijkje van den op het einde van het vorige jaar doorgebroken dijk onder Colijnsplaat. Een overzicht, waaruit blijkt hoe na enkele maanden het zeewater bijna alle resten van den verzakten dijk heeft weggevreten
Colijnsplaat Zeeuwsch leven. De renteniers van Colijnsplaat geven hoog op van den goeden ouden tijd
Colijnsplaat Aan de haven te Colijnsplaat heerschte groote drukte met den aanvoer van uien, die weer wat beter in prijs zijn geworden
Compiègne De Wereldoorlog 1914-1918, VIII. Wapenstilstand en Vrede. De plaats in 't bosch van Compiègne, waar de wapenstilstand werd gesloten
Compiègne De Wereldoorlog 1914-1918, VIII. Wapenstilstand en Vrede. Maarschalk Foch (met actetasch) verlaat met zijn gevolg den wagon, waar hij den Duitschen afgevaardigden de wapenstilstandvoorwaarden overhandigde
Constantine De stadsreiniging van Constantine (Algiers)
Coudorpe Tusschen Borsselen-steiger en Driewegen vinden we in 't land van Coudorpe nog dezen eeuwenouden vluchtheuvel
Croydon Slangen per pond! In Londen is het mode geworden, kleine, ongevaarlijke slangen in de tuinen te houden. Een zending van 10.000 arriveerde dezer dagen te Croydon. Men verkocht ze voor 5 shilling per pond
Cuxhafen Het laboratorium te Cuxhafen, waar men naar middelen zoekt om de schepen van de ongewenschte buitenboordpassagiers te bevrijden
Dangast Een eigenaardige plaat verkreeg een fotograaf vanuit een vliegtuig boven de kust der Noordzee bij Dangast (Duitschland), waar een gedeelte van het kustgebied wordt drooggemalen. Het reeds gedeeltelijk drooggelegde land ziet er uit als een rivier met talrijke armen en kleinere zijriviertjes
De Krim Te De Krim gad de huwelijksvoltrekking plaats tusschen mr. J.J. Versluys, burgemeester van Oud-Vossemeer, en mej. Sybrandy
De Steeg Op reis door Nederland. De entrée van De Steeg (Gld.)
Delft De Uitvaart van Prins Hendrik van Nederland. De Groote Markt te Delft, door troepen en een duizendvoudige menigte omzoomd terwijl het stoffelijk overschot van Z.H.K. Prins Hendrik langs het raadhuis wordt gereden
Delft Voor het Mausoleum der Oranjes. Overzicht van de Markt te Delft bij de aankomst van de troepen, die voor de afzetting van het marktplein zorg droegen
Delft H.M. Koningin Wilhelmina en H.K.H. Prinses Juliana met Z.D.H. den Vorst van Waldeck en Pyrmont en H.D.H. de Vorstin van Erbach-Schönberg bij aankomst voor de Nieuwe Kerk te Delft ter opwachting van den plechtigen rouwstoet van wijlen onze Koningin-Moeder
Delft Voor het Mausoleum der Oranjes. De eenvoudige lijkkist met het stoffelijk overschot van Hare Majesteit Koningin Emma wordt het mausoleum der Oranjes binnengedragen
Delft De Uitvaart van Prins Hendrik van Nederland. De prachtige witte wagen, met het stoffelijk overschot op de Groote Markt te Delft
Delft Voor het Mausoleum der Oranjes. De autoriteiten en genoodigden, die de plechtigheid der bijzetting bijwoonden, gaan de Nieuwe Kerk te Delft binnen
Delft In 1584 te Delft. Prins Maurits (rechts) bij 't lijk van zijn vader
Delft In 1584 te Delft. De dood van Willem I van Oranje
Delft Voor het Mausoleum der Oranjes. De rouwkoets op den Nieuwen Rijksweg tusschen Delft en Rijswijk
Delft De Uitvaart van Prins Hendrik van Nederland. Het Nederlandsche volk heeft zijn Prins-gemaal, naar de persoonlijke verlangens van den overledene, in witten rouw naar het mausoleum der Oranjes, te Delft, gedragen. Deze plechtige begrafenisplechtigheden werden door tienduizenden op de stoep, of vanuit een vensterraam van dichtbij gevolgd. Terwijl het vaandel buigt en de mariniers de eer betuigen, betreden H.M. Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana, en Groothertog Adolf van Mecklenburg het portaal van de Nieuwe Kerk te Delft
Delft Voor het Mausoleum der Oranjes. Het stoffelijk overschot van Koningin Emma wordt onder de huldigende stilte van de duizenden, die uit heel het land naar hier gestroomd waren, langs het Oude Delft van de Prinsenstad gereden
Delft In 1584 te Delft. De moordaanslag
Delft In 1584 te Delft. Terwijl de ontstelde familieleden van den Prins en de wachters toesnellen, vlucht Bathasar Gerards uit 't Prinsenhof
Delft Voor het Mausoleum der Oranjes. Z.K.H. Prins Karel van België en Prins Eugen van Zweden, hertog van Nårke, betreden de Nieuwe Kerk te Delft
Delft Voor het Mausoleum der Oranjes. De aankomst van den lijkwagen bij de Nieuwe Kerk te Delft
Den Bosch Overal in het land werd Carnaval met veel uitbundigheid en bals gevierd. In sommige plaatsen nam prins Carnaval plechtig zijn driedaagsche heerschappij over zijn rijk in bezit en hield een feestelijke intocht. - De aankomst van prins Carnaval, heer van Oeteldonk, te 's Hertogenbosch
Den Haag Rouwbeklag. Z. Exc. Dr. H. Colijn, voorzitter van den Ministerraad, en Z. Exc. Mr. J. van Schaik, minister van Justitie, gaan het Haagsche stadhuis binnen om de acte van overlijden van H.M. Koningin Emma te laten passeeren
Den Haag Bij den dood van Prins Hendrik der Nederlanden. Bij den ingang van de vergaderzaal van den Raad van State, waarin Z.K.H. zitting had
Den Haag Z.K.H. Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, overleed Dinsdagmiddag in 't Paleis aan 't Noordeinde te 's-Gravenhage
Den Haag Bij den dood van Prins Hendrik der Nederlanden. Z.K.H. Prins Hendrik met H.K.H. Prinses Juliana en gevolg bij een Schouwburgbezoek in de Residentie
Den Haag Rouwbeklag. Een laatste bloemenhulde aan wijlen H.M. Koningin Emma
Den Haag Belangstelling op het Plein te 'd Hage gedurende de Pelikaan-Collectedag
Den Haag Uit het leven van Prins Hendrik. Op 7 Februari van het jaar 1901 werd in de Groote Kerk te 's-Gravenhage het huwelijk ingezegend tusschen Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, Prins der Nederlanden
Den Haag Hulde voor de Uiver. Aan de huldiging van de Uiver-bemanning in Den Haag werd ook deelgenomen door jonge afgevaardigden der schooljeugd uit de elf provincies
Den Haag Op de zestiende jaar-herdenking van den Wapenstilstand werd door den Engelschen gezant in Nederland, sir Hubert Montgomery, een krans gelegd op het gemeenschappelijke graf der Engelsche oorlogsslachtoffers op de Algemeene Begraafplaats te Den Haag
Den Haag De Uitvaart van Prins Hendrik van Nederland. De doodenstoet op de Kneuterdijk te den Haag
Den Haag Het schijnt mode te worden voor zangers en musici om gemaskerd op te treden. In 'n Engelsch radio-orkest treedt o.a. een gemaskerde zanger op, en in Den Haag zong ook iemand, die onbekend wilde blijven, een masker droeg en over wien werd gesproken als "Albert"
Den Haag De laatste gang. De laatste tocht van de beminde vorstin door de Residentie vangt aan
Den Haag De laatste gang. De treurmuziek speelt, de wacht bij het paleis brengt het laatste eerbewijs, de menigte ontbloot in stillen eerbied het hoofd - het stoffelijk overschot van wijlen H.M. de Koningin-Moeder van Nederland wordt uit haar paleis gedragen
Den Haag De Generale Staf heeft het 120-jarig bestaan o.a. gevierd met een receptie in de Ridderzaal te den Haag. - Op de receptie kwam ook Z.K.H. Prins Hendrik, dien men op deze foto het felicitatie-register ziet teekenen
Den Haag In de Bataaf te 's-Gravenhage was voor kinderen een wedstrijd met versierde voertuigjes Verschillende mooi uitgedoste autopeds, trap-auto's en poppenwagentjes waren er te bewonderen
Den Haag Dr. Eckener, de bekende Zeppelinvaarder, bracht een kort bezoek aan Den Haag: hij vond er gelegenheid te offeren aan de collecte voor Zuigelingenzorg, welke in de Residentie gehouden werd
Den Haag De commissie uit de Tweede Kamer werd gevormd door de leden De Geer, Aalberse, Schouten en Bierema
Den Haag De Eerste en Tweede Kamer boden H.M. de Koningin 'n adres van rouwbeklag aan. De commissie van de eerste Kamer bestond uit de heeren (v.l.n.r.) Hermans, Citters, Fock en De Jong
Den Haag Jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch, ridder van Rosenthal, burgemeester van Den Haag, wiens benoeming te verwachten is tot Commissaris der Koningin in Utrecht, als opvolger van dr. 's Jacobs
Den Haag De rouwstoet van de overleden Koningin-Regentes bij het passeeren van het historische centrum der Residentie: Voorhout, Kneuterdijk, Vijverberg, Plaats, Gevangenpoort en Buitenhof
Den Haag Rouwbeklag. Geduldig wachtte men voor het paleis om de rouwbeklag-registers te teekenen
Den Haag 19 Maart 1934. H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana begeven zich naar het Paleis om de zieke Vorstin te bezoeken
Den Haag Rouwbeklag. Een krans van Duitslands Rijkspresident v. Hindenburg wordt aan het paleis gebracht, gedragen door den Duitschen gezant graaf Julius von Zech von Burkersroda, en een van de Duitsche Rijksregeering, gedragen door den gezantschapsraad Erich Boltze
Den Haag Rouwbeklag. In lange rijen stonden de Nederlanders om als blijk van deelneming hun naam te schrijven in de rouwbeklag-registers te paleize te 's-Gravenhage; ministers, diplomaten en andere autoriteiten kwamen een condoleance-bezoek afleggen, uit alle kringen en rangen werd een bloemenhulde gebracht om te worden neergelegd aan de baar van de overleden Vorstin: een algemeene hulde aan wijlen de Koningin-Moeder, die in Nederland algemeen werd hooggeschat en bemind om Haar waardigheid, eenvoud en beminnelijkheid. - De lakeien op het paleis aan het Lange Voorhout nemen een krans aan van den burgemeester van Den Haag, jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal
Den Haag Door een deputatie uit de Tweede Kamer werd een adres van rouwbeklag aan H.M. de Koningin aangeboden op het Huis ten Bosch te Den Haag. De deputatie bestond uit de heeren Schaper en mr. Aalberse (achter)
Den Haag 19 Maart 1934. H.K.H. Prinses Juliana en Z.H.H. Prins Hendrik verwelkomen aan het station Staatsspoor te Den Haag den broeder van de Koningin-Moeder, Vorst v. Waldeck-Pyrmont, die de Vorstin Maandagavond kwam bezoeken
Den Haag 19 Maart 1934. "Is er nog iets bekend geworden over de Koningin-Moeder, meneer?!
Den Haag 19 Maart 1934. De Koningin-Moeder is ziek - bij het paleis der Vorstin op het Lange Voorhout te Den Haag wacht men den geheelen dag op nadere berichten over het verloop der ziekte. Vooral op Maandag 19 Maart, toen de beminde Koningin-Moeder steeds zwakker werd, bleven tot diep in de nacht velen op het Lange Voorhout, in vrees en spanning wachtend, totdat het op Dinsdagmorgen bekend werd, dat Koningin Emma om kwart voor acht was overleden
Den Haag In Den Haag werd in 't gebouw der Staten-Generaal 'n herdenking gehouden van het feit, dat Curaçao drie eeuwen geleden met Nederland vereenigd werd. H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana woonden de bijeenkomst bij
Den Haag Uit het leven van Koningin Emma. Op het gulden balkon van het paleis in het Lange Voorhout te 's Gravenhage
Den Haag Gasaanval in de duinen bij Den Haag, waar door E.H.B.O. en Roode Kruis oefeningen met gasmaskers werden gehouden. - De deelnemers zetten het weinig flatteerende gezichtsversiersel op
Den Helder Bij den dood van Prins Hendrik der Nederlanden. Een der Heldersche redders door den Prins ontvangen en gecomplimenteerd
Detroit Op een congres van illusionisten en goochelaars in Detroit (Ver. Staten) werd o.a. de vertooning gegeven van 't electrisch doorgezaagde meisje. Het was inderdaad een sensatie, maar niet bepaald een schouwspel, dat door fijnheid en goede smaak uitmuntte
Deventer De Ijssel bij Deventer
Deventer Straffen in Vroeger Eeuwen. De koperen ketel aan het stadhuis van Deventer, waarin de muntmeester van Batenburg is gekookt
Deventer Op reis door Nederland. Een foto van de Bergkerk te Deventer, waarvan Deventenaren wel zullen raden, van welk punt ze genomen werd
Deventer Door Nederland. De markt van Deventer
Deventer Op reis door Nederland. Een plekje in Deventer dat niet meer bestaat - een gedeelte van de Oude Haven met gezicht op de Bergkerk, een hoekje van de koekstad dat met de hooggelegen kerk en de er omheen gegroepte huizen een buitenlandsch aanzien heeft. Sinds kort is de Oude Haven gedempt en tot parkeerterrein bestemd
Deventer Door Nederland. De oude haven van Deventer
Doesburg Door Nederland. De Ijssel voor Doesburg
Domburg Domburg 100 jaar badplaats. Een aantrekkelijk gedeelte van den stoet
Domburg Bij het bezoek aan Domburg trokken de Walchersche drachten de aandacht. Mevrouw Monier, echtgenoote van den voorzitter, werden bloemen aangeboden door den burgemeester van Domburg
Domburg Domburg 100 jaar badplaats. Een keurig versierde fiets in den optocht
Domburg Domburg 100 jaar badplaats. De Jantjes
Domburg Langs 't Zeeuwsche strand en duin. Een mooi gezicht op Domburgs duin
Domburg Juni in Zeeland. In Mei en Juni, als de meidoorn bloeit, is Zeeland op z'n mooist. Langs de wegen treft men heele groepen op de fiets om van bosch, duin en 't Zeeuwsche landschap te genieten. (Domburg)
Domburg Domburg 100 jaar badplaats. De aankleding van een der mooie bootjes, die in den stoet meegingen
Domburg Juni in Zeeland. Ook bloeien de margrieten. In een bloeiend margrietenveld van 't Sanatorium Zonneveld
Domburg Domburg 100 jaar badplaats. Onder de groote stukken viel een wagen op met tot vlinders omgekleede kinderen, die veel bijval oogstte
Domburg De oudjes genieten … Het is in Zeeland de laatste jaren gewoonte geworden, en het is een goede gewoonte, om den ouden van dagen eens per jaar een autorit te bezorgen. De oudjes uit Biervliet arriveeren in Domburg, waar velen nog nooit zijn geweest
Domburg Domburg 100 jaar badplaats. Feestelijk heeft Domburg op 24 Aug. zijn eeuwfeest gevierd als badplaats. Onder de vele attracties van het feest was het aardige bloemencorso wel het hoogtepunt. Keurig versierde wagentjes en origineel ontworpen versiering maakten het voor de jury niet gemakkelijk, de prijzen te bepalen. Zonder een oordeel te vellen over de keuze hebben wij ten slotte gefotografeerd wat ons op een gegeven moment aardig leek. Overzicht van den feeststoet voor het badpaviljoen
Domburg Walchersche Herfstschoonheid. Andante uit de symphonie van zon en blad (Domburg)
Domburg De feestelijk verlichte toren van Domburg tijdens de feesten van de vorige week
Domburg Domburgs oudste badpaviljoen, dat in 1837 werd opgericht, maar in 1889 geheel werd verbouwd, meer landwaarts, en dat nu nog bestaat. Foto van het tegenwoordige badhotel in Domburg
Domburg Bij Domburgs eeuwfeest als badplaats. Overzicht na de kranslegging bij het beeld van Mezger, den verdienstelijken werker voor den bloei van Domburg-Bad tijdens de feesten op 24 Augustus
Domburg Domburg honderd jaar badplaats. Dit jaar herdenkt Domburg het feit, dat het voor 100 jaar als eerste Zeeuwsche badplaats werd opgericht. Tot heden bleef Domburg de rustige badplaats, waarvan een overzicht langs het strand getuigt
Domburg Domburg 100 jaar badplaats. Een aardig bokkenwagentje
Domburg Domburgs duin in voorjaarszon
Domburg Dat in den loop van haar bestaan als badplaats Domburg vooral vorstelijke personen wist aan te trekken, daarvan getuigt nog de villa Carmen Sylva, waar de koningin van Roemenië tijdelijk verbleef
Domburg Domburg 100 jaar badplaats. En ook de Zeeuwsche wagen ontbrak niet
Domburg Buste van dr. Mezger, die zeer veel tot den bloei van Domburg heeft bijgedragen
Domburg Ds. H.K. Queré te Domburg vierde deze week zijn zilveren jubilé: op onze foto ziet men den eerwaarden jubilaris temidden van den kerkeraad zijner gemeente
Domburg Domburg 100 jaar badplaats. In 't nest
Domburg Ringrijden te Domburg. De jaarlijksche ringrijderij voor badgasten had op Zaterdag 4 Juli te Domburg plaats. Overzicht van de belangstelling in de morgenuren
Domburg Mooi Walcheren, langs de Walchersche buitenplaatsen. Domburg kan zich beroemen op het schilderachtige Duinvliet met zijn prachtige brug en vijvers temidden van het heerlijkst geboomte
Domburg Mooi Walcheren, langs de Walchersche buitenplaatsen. Schoonoord ligt, tusschen zijn rijzig geboomte, als een warande midden langs den weg naar Domburg
Doorn Of men moet zich vergenoegen met de prentbriefkaarten van keizer en kasteel in de winkels van Doorn
Doorn De jeugd van Doorn complimenteert te ex-keizer
Doorn De 75e verjaardag van ex-keizer Wilhelm bracht vele gasten uit Duitschland naar het kasteel te Doorn. Op fotografen is men in het kasteel van den vroegeren keizer niet erg gesteld; dijkwijls moeten zij vanaf den buitenkant probeeren een plaatje te maken
Doorn De Duitsche ex-keizer Wilhelm II, die sinds 1918 te Doorn vertoeft, viert 27 Januari zijn 75en verjaardag
Dordrecht Dordrecht vierde een brandweerfeest, waarbij groote demonstraties werden gehouden. Een van de aardigste programma-punten was als steeds een blussching met de primitieve middelen, die vroeger werden gebruikt
Dover Schoorsteenen van ondergrondsche huizen. Het zijn de ventilatiepijpen van den spoorwegtunnel in een gedeelte der kustlijn Dover - Folkstone
Dover De spoorlijn langs de rotsachtige kust van Engeland bij Dover
Draaibrug Zeeuwsche Film. Al is de crisis nog zoo boud, de Zeeuwsche hofstee staat in 't hout (Draaibrug)
Dreischor Uit 't Noorden van onze provincie. Juni hooimaand. De maaiers scherpen hun zeisen onder Dreischor
Dreischor Avondrust van het weer begroeide Duiveland onder Dreischor
Dreischor Het echtpaar J.P. Amelunxen - Van den Berge te Dreischor mocht op 31 Januari j.l. zijn diamanten huwelijksfeest vieren 1
Dreischor Het echtpaar J.P. Amelunxen - Van den Berge te Dreischor mocht op 31 Januari j.l. zijn diamanten huwelijksfeest vieren 2
Driewegen Onder Driewegen, als 's Zaterdagsmiddags de bakker met zijn wagentje rondrijdt om voor den Zondag zijn klanten het kostelijke voedsel, de stevige Zeeuwsche brooden, te bezorgen
Driewegen Van het Zuid-Bevelandsche. Middaguur - breiuur in Driewegen
Driewegen Zeeuwsch leven. Ook Driewegen kent maar weinig van het jachtende moderne leven
Driewegen Uit 't Zuid-Bevelandsche. Het kerkportaal van de Nederl. Herv. Kerk te Driewegen, die reeds uit de 16e eeuw dateert
Driewegen Tusschen Driewegen en Ovezande staan deze twee stoere wachters langs den weg; zij duiden de grens aan van het jachtrechtgebied
Driewegen Onder grauwe Zeeuwsche luchten. Het oude molentje onder Driewegen
Driewegen Jaap Hannewijk vierde onlangs als koetsier-chauffeur zijn 40-jarig jubileum in dienst van de doktersfamilie Folmer te Dreiwegen; eerst bij dr. Folmer Sr., thans bij dokter A. Folmer Jr. Hij is drager van de eere-medaille der Oranje-Nassau-Orde in brons
Durban De traan-leverancier. - Van Durban (Zuid-Afrika), waar het dier door een walvischvaarder werd aangevoerd, werd een reusachtige walvisch landwaarts vervoerd om verwerkt te worden. De kolos moest worden vastgebonden met kettingen op een groote, speciaal gebouwde lorrie
Durban Een rickshaw-verhuurder in Durban (Zuid-Afrika) in gala
Dymchurch Aan de Engelsche kust loopt dit dwergtreintje langs de plaatsen Romney-Hythe en Dymchurch. Het zitten in de wagons is prettiger dan het instappen
Düsseldorf De nieuwste methode om huizen te bouwen. In Düsseldorf heeft men proeven genomen met deze bouw, waarbij groote ijzeren ringen als 't ware het fundament zijn; de vloeren worden er in opgehangen. Het resultaat van dezen ringbouw ziet men hieronder 1
Düsseldorf De nieuwste methode om huizen te bouwen. In Düsseldorf heeft men proeven genomen met deze bouw, waarbij groote ijzeren ringen als 't ware het fundament zijn; de vloeren worden er in opgehangen. Het resultaat van dezen ringbouw ziet men hieronder 2

index pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>]