Index plaatsnamen pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]   Naar de index gebieden   Zoeken

's-Graveland Vijver in Spanderwoud
's-Graveland Trompenburg
's-Graveland De Vaart
's-Graveland In het bosch
's-Graveland Mooi Nederland. 's-Graveland. Kasteel Trompenburg. De voormalige buitenplaats van onze zeeheld admiraal Tromp. Het achterste gedeelte van het kasteel heeft hij in den vorm van een commandobrug laten bouwen. Het kasteel is nu nog een van de fraaiste buitenplaatsen van het Gooi
's-Graveland De Scheiwal
's-Graveland Hilverbeek
's-Gravenpolder Van 't Zeeuwsche Land. De Vrijdagsche beurt in 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder Het kerkje van 's Gravenpolder
's-Gravenpolder Melktijd in de weide onder 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder Het torentje van 's Gravenpolder.
's-Gravenpolder Kerk
's-Gravenpolder De Zeeuwsche molen. De molen van 's-Gravenpolder staat midden in het land als een baken voor den wijden omtrek
's-Gravenpolder Geref. Kerk
's-Gravenpolder Zoo is de lente langs de Zeeuwsche dreven onder 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder Burgemeester-Installatie te 's-Gravenpolder en te Veere op Woensdag 16 Mei. Een voorstelling van het leven op de Zeeuwsche boerderij
's-Gravenpolder De eerste bloesem op Zuid-Beveland. Zůů is de bloei van de pruimenboomgaarden in het mooie land van 's Gravenpolder
's-Gravenpolder 't Is druk bij den weg in landelijk 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder Zuid-Beveland bloeit. Hier in 's-Gravenpolder geeft de hooge dijkkruin het indrukwekkendst overzicht op de boomgaarden die er bloeien langs den voet
's-Gravenpolder Met korpseer vond te 's Gravenpolder de begrafenis plaats van den door eene auto-aanrijdig noodlottig om het leven gekomen brigadier rijksveldwachter Drevers. In tegenwoordigheid van zeer vele autoriteiten en colleg's werd de kist in de groeve neergelaten
's-Gravenpolder Schoolstraat
's-Gravenpolder Achterweg
's-Gravenpolder Dorpstraat
's-Gravenpolder Villa Faveriete
's-Gravenpolder Groeten uit 's Gravenpolder
's-Gravenpolder Het nieuwe gemeentehuis van 's Gravenpolder, een sierlijk en modern gebouw, dat voor de gemeente een aanwinst beteekent
's-Gravenpolder Het echtpaar Driesprong-Dalebout te 's-Gravenpolder mocht de vorige week onder hartelijk medeleven zijn gouden huwelijksfeest vieren
's-Gravenpolder De echte boerendans in Zuid-Beveland, Alle Zevene
's-Gravenpolder De heer S. de Visser van 's Gravenpolder geraakte door den slechten toestand der binnenwegen met z'n auto in de sloot. De heer Louisse uit Goes wist met z'n kraanwagen het gekantelde vehikel spoedig uit z'n netelige positie te verlossen
's-Gravenpolder De kerken in Zeeland zij vele en daarom brengen we er hier nogal eens in beeld. Ze zijn in het Zeeuwsche landschap ook van zulk een groote beteekenis. Ditmaal een bedehuis van den lateren tijd, het kerkje te 's Gravenpolder
's-Gravenpolder Raadhuisstraat
's-Gravenpolder Herv. Kerk
's-Gravenpolder Mei in 't Zuid-Bevelandsche. In de weide langs het prachtige weel van 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder Winterlandschap bij 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder Zeeuwsche Film. Of poppetjes in 't groene kruid, als voerden zij een dansje uit ('s-Gravenpolder)
's-Gravenpolder Achterweg
's-Gravenpolder Op den grooten Boerenkoopdag, vorige week te 's Gravenpolder gehouden, en waarop wij in ons volgend nummer uitvoeriger zullen terugkomen, maakte een onzen fotografen dit voor zichzelf sprekende kiekje: de koop, door den afslager op het moment aangeboden, staat den koopers blijkbaar niet al te zeer aan
's-Gravenpolder Burgemeester-Installatie te 's-Gravenpolder en te Veere op Woensdag 16 Mei. De aankomst voor het raadhuis. Den nieuwen burgemeester (met hoogen hoed op) worden bloemen aangeboden en liederen toegezongen door de schoolkinderen
's-Gravenpolder Dorpstraat
's-Gravenpolder Schoolstraat
's-Gravenpolder Boschje wei
's-Gravenpolder Dorpsgezicht
's-Gravenpolder 's Gravenpolder
's-Gravenpolder De burgemeester van 's Gravenpolder heeft officieel afscheid genomen in een laatste raadszitting. De burgemeester poseert temidden der raadsleden
's-Gravenpolder Zeeuwsch dorpsleven. Druk is 't niet in de straten van 's-Gravenpolder en dan wordt de komst van den bakker al licht benut voor een buurpraatje en een oogenblikje van afwisseling
's-Gravenpolder In het hartje van Zuid-Beveland. Landelijk 's Gravenpolder, het centrum van het weelderige Zuid-Bevelandsche weelengebied
's-Gravenpolder Bossche-Weide
's-Gravenpolder Mei in 't Zuid-Bevelandsche. Aan den voet van den 's-Gravenpolderschen molen
's-Gravenpolder Het nieuwe gemeentehuis te 's Gravenpolder
's-Gravenpolder De edelachtbare heer P. PrŁmers zal op 28 April a.s. aftreden als burgemeester van 's Gravenpolder. Naar wij vernemen, zou de heer PrŁmers, 75 jaar oud, de oudste burgemeester des lands zijn
's-Gravenpolder Hofstede Zwake
's-Gravenpolder Burgemeester-Installatie te 's-Gravenpolder en te Veere op Woensdag 16 Mei. En de Zuid-Bevelandsche kleederdracht wordt bij deze gelegenheid in haar volle glorie vertoond in de feestelijk versierde sjees
's-Gravenpolder Straatweg
's-Gravenpolder Van Zuid-Bevelands oosthoek. Hier ziet u een van de vier linden, in oude schriften nog te vinden, alom geschat op duizend jaar, Een toevluchtsoord voor de beminden, die hier hun hart en handen binden, en trouw beloven aan elkaar! 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder Burgemeester-Installatie te 's-Gravenpolder en te Veere op Woensdag 16 Mei. Te 's Gravenpolder had de installatie van de nieuwen burgemeester, den heer J. van Meerendonk, onder het gebruikelijk feestvertoon plaats. GeŽscorteerd door de burgerwacht, komt de auto, waarin de burgemeester is gezeten, de gemeente binnen
's-Gravenpolder Zeeuwsch zomerlandschap onder 's Gravenpolder
's-Gravenpolder Schoolplein
's-Heer Abtskerke Gezicht in 's Heerabskerke
's-Heer Abtskerke Radio langs den weg. Onder 's Heer Abtskerke (Sinoutskerke) werden we verrast door een radio uitzending midden tusschen de weilanden. Een enkele luisteraar stapt even van de fiets
's-Heer Abtskerke Van Zeelands Middengroep. Als het vee huiswaarts keert te 's Heer Abtskerke
's-Heer Abtskerke Toren met ingang der kerk
's-Heer Abtskerke De oude mooie kerktoren te 's Heer-Abtskerke in witte omlijsting.
's-Heer Abtskerke Dorpsgezicht
's-Heer Abtskerke 's Heer Abtskerke Z.=Beveland
's-Heer Abtskerke Te 's Heer-Abtskerke brandde de schuur en woning van den landbouwer Thorenaar af. Drie hengsten kwamen in de vlammen om, hetgeen op onze foto is waar te nemen.
's-Heer Abtskerke Waterput en kerk liggen veelal bij elkaar in de Zuid-Bevelandsche dorpen. Vroeger was het de drinkplaats voor paarden en koeien. Onze foto werd genomen te 's Heer Abtskerke
's-Heer Abtskerke Gezicht in 's Heer Abtskerke
's-Heer Abtskerke Heer Abtskerke
's-Heer Abtskerke Een stil hoekje van 't rustige dorpje 's Heer Abtskerke achter het aardige kerkje
's-Heer Abtskerke De voorzitter der schietvereeniging "Nimrod" te 's Heer Abtskerke lost het openingsschot voor den onderlingen schietwedstrijd, ter gelegenheid van het 26e jaar van bestaan dezer dagen gehouden
's-Heer Abtskerke Toren
's-Heer Abtskerke Gezicht in 's Heer Abtskerke
's-Heer Abtskerke Uit 't Zeeuwsche land. Als de zon ondergaat. Het dorpje 's Heer Abtskerke in herfsttooi
's-Heer Arendskerke De heer G. v. d. Driest, brigade-commandant der Rijksveldwacht te 's Heer Arendskerke, die op 7 Mei den dienst met pensioen verlaten zou, na 40 jaar in Rijksdienst te zijn geweest. Medailles van Lombok en Atjeh sieren hem
's-Heer Arendskerke Torengezicht te 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke School met Schoolplein
's-Heer Arendskerke De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Een der zijbeuken van de kerk (exter.)
's-Heer Arendskerke Johannes Wisse en Maria v.d. Plassche te 's-Heer Arendskerke zullen dezer dagen een halve eeuw lief en leed in echtelijk verband gedeeld hebben
's-Heer Arendskerke Het Hoekje
's-Heer Arendskerke 7 Mei verliet de brigade-commandant der rijksveldwacht G. van de Driest te 's Heer-Arendskerke den dienst met pensioen.
's-Heer Arendskerke Te 's Heer Arendskerke is op Donderdag 5 November een Christelijke Kleuterschool met eenige feestelijkheid geopend. Op onze foto is te zien, dat men de zaak flink aangepakt heeft, en dat het royale gebouw onbekrompen is opgezet
's-Heer Arendskerke De Zuivelfabriek te 's Heer-Arendskerke, die ontruimd wordt. Het bedrijf wordt naar Goes, in de voormalige appel-siroop-fabriek overgebracht.
's-Heer Arendskerke Zeeuwsch Leven. De schaapherder met zijn kudde langs den dijk te 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke Aan den weg over het viaduct te 's Heer Arendskerke wordt de laatste hand gelegd
's-Heer Arendskerke Dorpsstraat
's-Heer Arendskerke Dorpsgezicht
's-Heer Arendskerke Groet uit 's. Heerarendskerke
's-Heer Arendskerke Het stationnetje te 's Heer Arendskerke.
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp, Dorpsplein met Kerk
's-Heer Arendskerke Op het Bleekveld
's-Heer Arendskerke Stationspad
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp, Kade Weg
's-Heer Arendskerke In de gevaarlijke S-bocht van den weg onder 's Heer Arendskerke waren nachtmerries voor den automobilist: de nieuwe weg loopt er echter langs heen en de dijk wordt afgegraven; slechts twee heuveltjes steunen nu de wortels der eenzame reuzen
's-Heer Arendskerke Panorama
's-Heer Arendskerke Grondverzakking. Woensdag 20 Juni heeft opnieuw een groote grondverzakking plaats gehad bij den aanleg van den nieuwen weg te ' s Heer Arendskerke. Van den aangelegden dijk is de helft over een lengte van 40 meter de diepte in gegaan. Het opruimen van den verschoven grond is alweer aan den gang
's-Heer Arendskerke Dorpstraat
's-Heer Arendskerke Lewedorp, Bondshotel Noord-Kraaijert
's-Heer Arendskerke Nabij 's Heer Arendskerke doet het gehucht Wissenkerke het goed in de herfsttint
's-Heer Arendskerke Per kipkar wordt de klei van den weg afgevoerd rondom de twee oude boomen in de S-bocht bij 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke Zeeuwsch Dorpsleven. De oude en de nieuwe tijd - in de dorpsstraat van 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Het fraaie orgel van de kerk te 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke Spoorpad
's-Heer Arendskerke De 82-jarige Jacobus Bommeljť Jz. en de 85-jarige Leintje Brandsteder te 's Heer Arendskerke zullen Maandag a.s. een halve eeuw lief en leed in het huwelijk gedeeld hebben
's-Heer Arendskerke De heer L. van Vessem, gedurende 40 jaar gemeente-secretaris van 's Heer-Arendskerke, nam officieel afscheid als zoodanig. Hij werd ten Raadhuize gehuldigd. De heer van Vessem rechts van Burgemeester Elenbaas te midden van den Raad en de ambtenaren
's-Heer Arendskerke Heer Hendrikskinderen 's
's-Heer Arendskerke Voor bestuur en onderwijzend personeel der 's Heer Arendskerksche Kleuterschool was de openingsdag een groote voldoening na de maandenlange voorbereidingen
's-Heer Arendskerke Dijkzicht
's-Heer Arendskerke Langs zomersche wegen door Zuid-Beveland. Zoo'n bonte stoet van koeien in de dorpsstraat van 'Heer Arendskerke - 'n feestelijk tooneel
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp, Vrouwdorp, Nieuwdorp
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp, Gereformeerde kerk
's-Heer Arendskerke Dorpsrust op een zonnigen zomermiddag. Het is te 's Heer-Arendskerke dat wel te dommelen schijnt
's-Heer Arendskerke De Chr. FrŲbelschool van 's Heer Arendskerke voerde op den oudermiddag de vorige week een aardig spel Bruid en Bruidegom op
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp, Nieuwe Haven
's-Heer Arendskerke De uitgangsweg van 's Heer Arendskerke, die op den Middelburgschen straatweg uitmondt.
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp, Nieuwendijk met Chr. School
's-Heer Arendskerke Heer Hendrikskinderen 's
's-Heer Arendskerke In de kerk te 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp, Nieuw-Herv. Kerk
's-Heer Arendskerke Stationsweg
's-Heer Arendskerke Postweg
's-Heer Arendskerke Dorpstraat
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp
's-Heer Arendskerke Van 't Zeeuwsche land. Een typisch oud hoekje van 's Heer Arendskerke is de Dorpsring met zijn wirwar van dek- en gevelvlakken: de ruimte wordt er maar al te graag als parkeergelegenheid gebruikt
's-Heer Arendskerke Uit Zuid-Bevelands Westhoek. 'n Donkere middag in de Dorpsstraat te 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke Spoorzicht te 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp, Ger. Pastorie
's-Heer Arendskerke (titel niet leesbaar)
's-Heer Arendskerke Langs zomersche wegen door Zuid-Beveland. 'Heer Arendskerke ligt in een der weligste streken van 't Zuid-Bevelandsche, en in Pinkstertijd groeit er van dag tot dag de drukte van fietsers, die er het landschap in zijn nog frisschen zomertooi bewonderen en genieten komen
's-Heer Arendskerke De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Het kerkgebouw met den fraaien toren, reeds dateerend uit de 13e of 14e eeuw, die nog ieders aandacht trekt
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp, Postkantoor
's-Heer Arendskerke De molen te 's-Heer-Arendskerke.
's-Heer Arendskerke Langs nieuwe wegen in 't Zeeuwsche land. Het aanzienlijk verbeterde weggedeelte nabij het viaduct te 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke Hervormde Kerk
's-Heer Arendskerke Pieter Molhoek en E. v.d. Perel te 's Heer-Arendskerke zullen 7 Februari a.s. 45 jaren in den echt vereenigd zijn.
's-Heer Arendskerke Dr. G. Minderhoud, secretaris der Gron. Maatschappij van Landbouw, is benoemd tot hoogleeraar in de landhuishoudkunde te Wageningen. De nieuw benoemde hoogleeraar werd te 's Heer Arendskerke geboren
's-Heer Arendskerke In de Zuid-Bevelandsche druivenkassen. Het is dit jaar een goed jaar voor de druiventelers, d.w.z. er komen heel wat kilogrammetjes uit de kassen. Alleen de internationalen toestand houdt alle uitvoer tegen en daarmee zijn de prijzen evenredig. Maar de meeste kashouders weten er toch wel raad op en verkoopen nu de druiven aan de kas. Een overzicht in een der kassen onder 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke Zomer in 't Zeeuwsche Land. De paarden en koeien zoeken voor de hitte verkoeling in het water der prachtige Zeeuwsche wellen ('s Heer Arendskerke)
's-Heer Arendskerke Dorpstraat
's-Heer Arendskerke Een kijkje op dezen weg, die Maandag 12 November voor het verkeer werd geopend
's-Heer Arendskerke De groote wegverbetering bij het viaduct te 's Heer Arendskerke gaat ook steeds verder, al blijven er tijdens de werkzaamheden nog verschillende moeilijkheden om het verkeer langs omwegen doorgang te kunnen doen vinden
's-Heer Arendskerke Een auto-ongeval. Onder 's Heer Arendskerke reed een vrachtauto tegen een boom. Het ongeluk liep goed af
's-Heer Arendskerke Stationspad
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp, Keiweg
's-Heer Arendskerke Het werk hervat. Nadat het werk bij 's Heer Arendskerke aan de wegverbetering wegens de vorstperiode langen tijd had stil gelegen, is thans de arbeid wederom hervat. Een kijkje bij de werkzaamheden
's-Heer Arendskerke Nieuwdorp, Dorpsstraat
's-Heer Arendskerke De laatste lading werd nog een zware last. 'n Ongeluk bij het vervoer van den oogst onder 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke 's Heer Arendskerke: de dokter gaat "visites rijden"
's-Heer Arendskerke De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Interieur van de Ned. Hervormde Kerk te 's Heer Arendskerke met links de Heerenbank, dateerend van 1650, en rechts de bank uit de vroegere kerk van Baarsdorp. De preekstoel met doophek dateert uit het jaar 1649
's-Heer Arendskerke Bij de verkeersverbetering te 's Heer Arendskerke werd reeds een deel van den weg in gebruik genomen
's-Heer Hendrikskinderen De hooi-oogst is binnen ('s Heer Hendrikskinderen)
's-Heer Hendrikskinderen Aan den Rijksstraatweg bij 's Heer Hendrikskinderen
's-Heer Hendrikskinderen De dorpsschool te 's Heer Hendrikskinderen.
's-Heer Hendrikskinderen Aan den voet van den toren splitsen zich de wegen van 's Heer Hendrikskinderen
's-Heer Hendrikskinderen Het kerkplein te 's Heer Hendrikskinderen.
's-Heer Hendrikskinderen Zomer in Zeeland. De oogst is overvloedig geweest in 't land van 's Heer Hendrikskinderen en hoog worden de bussels opgetast
's-Heer Hendrikskinderen De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Het kerkje van 's Heer Hendrikskinderen, dat bij de gemeente 's Heer Arendskerke behoort
's-Heer Hendrikskinderen Verenigingsgebouw
's-Heer Hendrikskinderen De heerlijkheid 's Heer Arendskerke. Het Huis te Werf of 's Heer Hendrikskinderenburg in 't jaar 1473
's-Heer Hendrikskinderen De mooie oude kerk te 's Heer Hendrikskinderen.
's-Heer-Jansland Dorpskiekje te 's Heer-Jansland,
's-Heer-Jansland Een Duivelandsch molen-landschapje onder 's Heer-Jansland.
's-Heerenhoek Een foto van den koopdag te 's-Heerenhoek: de paardenknechts schijnen niet erg best gemutst te zijn nu hun trouwe kameraden verkocht worden
's-Heerenhoek Molenzicht (Zeeland)
's-Heerenhoek Kuipersdijk
's-Heerenhoek Zeeuwsch dorpsleven. Al dat gepraat over Hollandsche zindelijkheid, als wij met z'n drieŽn straks klaar zijn, moet je in 's-Heerenhoek 'ns komen kijken!
's-Heerenhoek Vorige week brandde te 's Heerenhoek een landbouwschuur af; de plaatselijke brandweer aan het werk (1)
's-Heerenhoek Ter opluistering van de feesten had een wielerwedstrijd plaats, die hier ook populair bleek. Foto van den start der deelnemers
's-Heerenhoek Dorpsgezicht
's-Heerenhoek De heer M. Knopjes te 's Heerenhoek mocht op 15 April j.l. zijn zilveren jubileum als gemeenteveldwachter vieren
's-Heerenhoek De storm woedt over Zeeland. Onder 's-Heerenhoek overstroomden verschillende weilanden door de hevige regens en den storm
's-Heerenhoek Het Breede Pad te Heerenveen
's-Heerenhoek In den zak van Zuid-Beveland. Druk wordt er ook in dit gedeelte van Zuid-Beveland gewerkt aan wegverbeteringen. Te 's Heerenhoek ondervindt men thans het onprettige van deze werkzaamheden. De totaal opgebroken weg over den dijk
's-Heerenhoek De fiets is in eere in 's-Heerenhoek: en als de school uitgaat is 't er ťťn en al geklingel en gelui
's-Heerenhoek Op reis door Nederland. Een gezellig oud plekje te Heerenveen met het smalle Heerenwalsterbrugje over de Engelenvaart. Het typische bruggetje is zeer in verval, en daar er steeds dicussie over het onderhoud is tusschen de Provinciale Staten en de gemeenten in de omgeving, wordt er niets aan gedaan. Het verkeer kan niet over de brug en moet daardoor steeds een grooten omweg maken
's-Heerenhoek Kerk met pastorie te 's Heerenhoek
's-Heerenhoek Een groepje uit 't publiek op de 's Heerenhoeksche feesten
's-Heerenhoek Interieur R.K. Kerk
's-Heerenhoek 'sHeerenhoek
's-Heerenhoek Zuid-Bevelandsche tafereelen. Voor schooltijd op het kerkplein van 's Heerenhoek
's-Heerenhoek Te 's Heerenhoek hadden Zaterdag volksfeesten plaats, die goed geslaagd mogen heeten. Een vroolijk nummer: de stoelendans voor meisjes
's-Heerenhoek Te 's-Heerenhoek wordt druk gebouwd en verbouwd. Men weet ook daar met z'n tijd mee te gaan en van een ouderwetschen winkel een moderne zaak te maken
's-Heerenhoek Uit Zuid-Bevelands Westhoek. Vooral in Zuid-Beveland treft men langs binnenwegen fraaie boerderijen. Een mooi gelegen hofstee onder 's Heerenhoek
's-Heerenhoek Korte Singel
's-Heerenhoek Te 's Heerenhoek, waar de voetbalsport zeer populair is, werd Zondag een voorname wedstrijd gespeeld tusschen spelers van het bisdom Haarlem en een elftal uit het bisdom Breda
's-Heerenhoek De nieuwe weg onder 's Heerenhoek werd aldaar op Zaterdag 3 October feestelijk geopend. Een kijkje bij het daaraan verbonden volksfeest. De meisjes moeten chocolade happen, wat nog zoo'n kwaad werk niet is
's-Heerenhoek 's Heerenhoek
's-Heerenhoek De markt neemt in het leven der Zeeuwen een belangrijke plaats in. Daarom thans hier eenige marktkieken. Een indruk van de Veemarkt te 's Heerenhoek gehouden.
's-Heerenhoek Een moment uit den strijd voor het doel der Haarlemmers
's-Heerenhoek Zuid-Bevelandsche tafereelen. Herfststemming over een Zeeuwsche hofstede onder 's Heerenhoek
's-Heerenhoek Ned. Herv. Kerk
's-Heerenhoek Na de eerste werkzaamheden op 't land kan ook het eerste vuil, dat van den winter overgebleven is, worden opgestookt. Deze foto werd genomen te 's Heerenhoek
's-Heerenhoek De R.K. Kerk
's-Heerenhoek Zuid-Bevelandsche dorpen. Als de zon maar doorkomen wil, kan 't nog warm zijn in de polders en dan nemen de koeien van 's Heerenhoek hun laatste bad van den zomer
's-Heerenhoek Molendijk
's-Heerenhoek Vorige week brandde te 's Heerenhoek een landbouwschuur af; de plaatselijke brandweer aan het werk (2)
Aagtekerke Molen
Aagtekerke Aagtekerke
Aagtekerke Aagtekerke, Molen
Aagtekerke Rijsoordselaan
Aagtekerke Aagtekerke
Aagtekerke Dorpzicht Aagtekerke
Aagtekerke Walchersche Herfstschoonheid. Dreigende buien maken zich los (Aagtekerke)
Aagtekerke Langs den Walcherschen duinrand. Eventjes rusten hoor; met zo'n vracht door de brandende zon is wel een karwei - maar geen fiksche Aagtekerksche verliest daar haar goede humeur bij
Aagtekerke De Zeeuwsche dorpen door. Bij 't bruggetje van Aagtekerke
Aagtekerke Aagtekerke
Aagtekerke Zonder titel
Aagtekerke Entree Dorp Aagtekerke
Aagtekerke Zeeuwsch Leven. Praatje tusschen de herfstbloemen te Aagtekerke
Aagtekerke Aagtekerke, Rijsoordselaan
Aagtekerke Entree dorp
Aagtekerke Aagtekerke, Dorpsgezicht
Aagtekerke Aagtekerke (Dorpsplein)
Aagtekerke (zonder titel)
Aagtekerke Kerk te Aagtekerke
Aagtekerke Aagtekerke (Dorpsplein)
Aagtekerke Schaatsrijden (Zeeland)
Aagtekerke Aagtekerke, Dorpsgezicht
Aagtekerke Inhuldiging burgemeester Bosselaar
Aagtekerke Aagtekerke
Aagtekerke Kerk met toren, Aagtekerke
Aagtekerke Aagtekerke (Dorpsplein)
Aagtekerke Aagtekerke (Dorpsplein)
Aagtekerke Mooi Walcheren. Het dorpje Aagtekerke voelt zich veilig en rustig onder het toezicht der plaatselijke politie
Aagtekerke Kerk
Aagtekerke Schoolstraat
Aagtekerke Aagtekerke (Dorpsplein)
Aagtekerke Ger. Kerk, Aagtekerke
Aagtekerke (Roosjesweg)
Aagtekerke Dorpsgezicht
Aagtekerke Aagtekerke (Dorpsplein)
Aagtekerke (Molen)
Aagtekerke Herfst over 't Walchersch duin. En zou een Aagtekerksche boerin den winter ingaan, zonder eerst nog 'ns grondig schoonmaak te hebben gehouden?
Aagtekerke Gedenkteeken der familie Thibaut-Porrenaer in de Kerk te Aagtekerke
Aagtekerke Inhuldiging burgemeester Bosselaar
Aagtekerke Interieur Kerk
Aagtekerke Aagtekerke
Aagtekerke Aagtekerke
Aagtekerke Aagtekerke (Dorpsplein)
Aagtekerke Aagtekerke, Dorpsplein
Aagtekerke Prelaatweg met Kerk Ger. Gemeente
Aagtekerke Westhoek
Aagtekerke Aagtekerke (Dorpsplein)
Aagtekerke Dorp Aagtekerke
Aagtekerke Dorpzicht Aagtekerke
Aagtekerke Aagtekerke (Dorpsplein)
Aalsmeer Graan uit water. De Ringvaart bij Aalsmeer
Aardenburg Detail van de Oude Kerk te Aardenburg
Aardenburg Panorama
Aardenburg De jongste deelnemer aan het corso.
Aardenburg Heerendreef
Aardenburg De hoorn van overvloed, inzending van een Breskensche Kweekerij
Aardenburg Tramstation en Markt
Aardenburg Een kerk-interieur te Aardenburg.
Aardenburg Het Oude Weeshuis te Aardenburg, welke instelling met opheffing wordt bedreigd, evenals het Oude-Mannenhuis
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (5). Deze Vlaamsche reus van den heer Drenthals te Axel werd met 1en prijs bekroond
Aardenburg De "Kaai zonder water" de oude stadspoort te Aardenburg waardoor de weg voert naar de Zeeuwsche bloembollenvelden
Aardenburg Stadhuis (voorheen)
Aardenburg Brouwerijstraat
Aardenburg Landelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. De rust van Aardenburg
Aardenburg Markt-Muziektent
Aardenburg Aardenburg (poort)
Aardenburg De 82-jarige J. v.d. Plassche vierde zijn 60-jarig jubilť als lid van de Aardenburgsche Fanfare. Hij is de eenige nog levende oprichter van het korps
Aardenburg Zeeuwsch-Vlaanderen West. En als we door de oude poorten van Aardenburg een blik slaan in het stadje binnen de wallen, is het, of we plotseling een kijkje krijgen in een ver voorbijen tijd
Aardenburg Gezicht uit de Busschiersstraat
Aardenburg Wandeldreef
Aardenburg Kazerne Kon. Marerechaussee
Aardenburg Bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan der Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg werd aldaar op het graf van Ds. Beerta een grafsteen onthuld. De verzamelde belangstellenden om het graf
Aardenburg Het stadhuis te Aardenburg met op den voorgrond het monument Vorsterman van Oyen
Aardenburg Landstraat
Aardenburg Molenzicht
Aardenburg De 82-jarige Jac. v.d. Plassche, mede-oprichter van de vereeniging.
Aardenburg R.K. Kerk
Aardenburg "Kleine Eva" neemt een appel bij de inzending appels en fruit van den heer v.d. Broecke te Aardenburg
Aardenburg Bloemvelden (2). Het onlangs gerestaureerde stadhuis te Aardenburg. Er voor enkele tulpenbedden
Aardenburg De Boomgaardstraat
Aardenburg Burchtstraat
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (2). Aan de feestelijkheden was ook een konijnententoonstelling verbonden, de eerste daar ter plaatse. Wij toonen hier een zeer zeldzaam exemplaar, Castor rex, met zijn eigenaar, den heer M. v.d. Beek uit Maldeghem. Het diertje, merkwaardig door een zeer bijzondere haarsoort, is f 110 waard
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (6). Een fraaie groep uit het bloemencorso: "Hulde aan de muziek"
Aardenburg Overzicht
Aardenburg Weststraat
Aardenburg Brouwerijstraat
Aardenburg Markt met Stadhuis
Aardenburg Tuimelstreenstraat
Aardenburg De leden van de Kon. Muzieksocieteit "Aardenburgsche fanfaren", die de vorige week, omringd door de jury en het bestuur het 60-jarige bestaan van hun corps vierden
Aardenburg Te Aardenburg maakten wij de uitstekend geslaagde opname hieronder van het fraaie geheel dat gevormd wordt door de Ned. Herv. Kerk aldaar en de monumentale boomengroep op den voorgrond, in tegenstelling met de lage woonhuizen aan Kerkplein en Burchtstraat
Aardenburg De heer Adolf Dobbelaere uit Gent, de kranige directeur der "Aardenburgsche fanfaren""
Aardenburg Door Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Jong leven in de wei onder Aardenburg, met op den achtergrond de oude St. Baafskerk
Aardenburg Katholieke Kerk
Aardenburg Elderschans
Aardenburg Burger-Gasthuis
Aardenburg Aardenburg en omstreken. Herfststemming op het zgn. kasteel in de nabijheid van Aardenburg
Aardenburg Markt- Kazerne Marechaussee
Aardenburg De schaduwrijke "Wandeling" in de omgeving van Aardenburg. Een vreedzaam plekje bij een luidruchtig en herrieachtig stadje
Aardenburg R.K. Kerk
Aardenburg Aardenburg in het vroege voorjaar
Aardenburg Mr. P. Dieleman, lid van Gedeputeerde Staten, opende de tentoonstelling
Aardenburg (zonder titel)
Aardenburg Onder Aardenburg verwdwijnen heele rijen iepen, die aan de iepenziekte lijden. Een somber beeld van de "slachting"
Aardenburg Marktstraat
Aardenburg Groet uit Aardenburg
Aardenburg De Hervormde Kerk
Aardenburg Uit West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Een hoekje van Aardenburg met den mooien toren van de St. Baafskerk op den achtergrond
Aardenburg Tramstation Brugge-Aardenburg te Aardenburg
Aardenburg Buiten de poort
Aardenburg In den Westhoek van Zeeuwsch-Vlaanderen. Boven Aardenburg rijst, uit verren omtrek al zichtbaar, de fijne spits van den ouden Sint-Bavotoren
Aardenburg "Klaar voor het bad", een herinnering aan de zomer werd ons toegezonden door mej. Mies Trapman, Weststraat 317, Aardenburg
Aardenburg Aardenburg
Aardenburg De mooie Kerk te Aardenburg uitwendig.
Aardenburg De oude stadspoort van Aardenburg, die dateert van de 16e eeuw
Aardenburg Van oude gebouwen gaat voor hem, die tot romantiek geneigd is (en wie onzer ontkomt geheel aan het romantiek) steeds een zeldzame bekoring uit. Vooral is dit het geval als de juiste toelichting aanwezig is. Een oud vervallen brokje straat kan in het schijnsel van een gaslantaarn op wintersche avonden tot ontroerende schoonheid worden, een onderdeel van een historisch bedehuis komt in het licht der schuchtere voorjaarszon in een sfeer van poŽzie en romantiek te staan. Het poortje in de oude kerk te Aardenburg zagen we dezer dagen in zulk een mijmerende stemming
Aardenburg Marktstraat
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (3). Een der fraaist versierde fietsen
Aardenburg Bij de Kloosterweide
Aardenburg Burger Weeshuis en Pastorie
Aardenburg Markt
Aardenburg De zoon van wijlen Vorsteman van ooyen bedankt voor de hulde zijn vader gebracht
Aardenburg Openbare School
Aardenburg Standbeelden van Zeeuwsche mannen. Gedenkzuil van Vorsterman van Oijen, in leven bekend landbouwdeskundige te Aardenburg
Aardenburg Gasfabriek
Aardenburg Een kijkje op de tentoonstelling, die in de oude St. Bavokerk werd ondergebracht. Een particuliere inzending van Huize "Cadsandria" te Groede, die den 1sten prijs in haar categorie behaalde
Aardenburg Verloren Kostje
Aardenburg Villa Elderschans
Aardenburg Achter de Kerk in Aardenburg
Aardenburg Kerkstraat met toren
Aardenburg Een onderdeel van het bloemencorso. Alles bijeen genomen zijn de Aardenburgsche feesten een succes geworden.
Aardenburg Weststraat
Aardenburg De eerste Tram Proefrit te Aardenburg
Aardenburg In Aardenburg voerden, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van "Aardenburg's fanfaren" kinderen onder leiding van mevr. v.d. Broecke nationale dansen uit. De foto geeft een kijkje op de toeschouwers tijdens het dansen
Aardenburg R.K. Kerk
Aardenburg Ontvang mijne groet uit Aardenburg
Aardenburg Herfst in het Zeeuwsche Land. Het landschap rondom Aardenburg heeft al heel wat van zijn bladertooi aan storm en regen moeten offeren
Aardenburg Interieur van het kerkje der Doopsgezinde gemeente, zgn. "De kerck het Lam tot Aardenburgh"
Aardenburg Brugsche tram
Aardenburg Heerendreef
Aardenburg Aardenburg en omstreken. Een hoekje van de oude St. Bavokerk te Aardenburg
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (4). Hollandsch konijn, 1e en eereprijs, eig. J. v. Hal
Aardenburg Weststraat
Aardenburg Tramstation en Markt
Aardenburg Bloemendaal
Aardenburg Aardenburg
Aardenburg Het Oude-Mannenhuis te Aardenburg
Aardenburg Burchtstraat
Aardenburg Postkantoor
Aardenburg Aardenburg en omstreken. Het rijzige raadhuis op de Markt te Aardenburg
Aardenburg De schilderachtige "Wandeling" te Aardenburg
Aardenburg Stadhuis
Aardenburg De mooie Kerk te Aardenburg inwendig.
Aardenburg Markt Kazerne Kon. Marechaussee
Aardenburg Wandeldreef
Aardenburg Viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging (1). Aardenburg viert het 60-jarig bestaan der muziekvereeniging "Aardenburgsche fanfare". Een foto van de jubileerende vereeniging
Aardenburg In de Voorkerk te Aardenburg werd de vorige week een bloemen- en fruit-tentoonstelling gehouden: een der inzenders had er op deze origineele wijze de oude Kaaipoort in appelen uitgebeeld
Aardenburg Ned. Herv. Kerk
Aardenburg Landelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. De Aardenburgsche Poort blijft een beroemdheid ter plaatse
Aardenburg Brouwerijstraat
Aardenburg Stadhuis en muziektempel
Aardenburg V.V.O. Voedsel-Voorziening in Oorlogstijd. Op de leveringsdagen heerscht er gezellige drukte aan de pakhuizen der handelaars. (Foto te Aardenburg)
Aardenburg De dames die op het muziekfeest nationale dansen uitvoerden.
Aardenburg Kazernestraat
Aardenburg Weststraat
Aardenburg In 't Land van Aardenburg. Zomerspel in een der zwaarbegroeide tuinen van Aardenburgs historische groote behuizingen
Aardenburg Ooft- en tuinbouw-tentoonstelling te Aardenburg. Onder groote belangstelling hield de Maatschappij tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw in Zeeuwsch-Vlaanderen haar driejaarlijksche tentoonstelling te Aardenburg op 19 en 21 September. Alvorens de tentoonstelling werd geopend, werd in tegenwoordigheid van autoriteiten door burgemeester van Zuyen uit Breskens een krans gelegd bij het monument van Vorsteman van Ooyen, den stichter van de maatschappij tot bevordering v. Ooft- en Tuinbouw.
Aardenburg Beekmanstraat
Aardenburg Protestantsche Kerk
Aardenburg De Brugsche tram te Aardenburg
Aardenburg Marktstraat
Aardenburg Brengt de wandelende fruitmand van het bloemencorso.
Aardenburg Zelfs de houthakker overziet een oogenblik misnoegd deze ramp voor de omgeving, waar reeds heele rijen boomen verdwenen
Aardenburg Heerendreef
Aardenburg Een kijkje op den onthulden grafsteen na de plechtigheid, die verricht werd door Ds. Mulder
Aarlanderveen Dorpskiekje uit Aaarlanderveen. De huisvrouwen zijn op zindelijkheid gesteld
Aarlanderveen Op de kiek!
Aarlanderveen Mooi is het er en rustig in het aardige dorp Aarlanderveen
Aarlanderveen De ophaalbrug te Aarlanderveen
Aarle-Rixtel Kasteel Croy
Aarle-Rixtel Fotonieuws uit het Zuiden. In het geheel gerestaureerde gemeentehuis van Aarle-Rixtel werd de eerste raadszitting gehouden, waarvan "Ons Zuiden" de foto geeft. De vroede vaderen bijeen in de nieuwe omgeving
Abcoude Bij het Abcouder meer
Abcoude De opgravingen te Abcoude tot blootleggingvan het oude kasteel aldaar worden gedurende den winter stopgezet. De fundamenten zijn op de foto duidelijk zichtbaar
Abcoude In de kerk te Abcoude
Abcoude Watermolen bij Abcoude
Abcoude Een der mooiste puntjes in Abcoude
Abeele De deelnemers aan de "ringrijderij op de fiets" wilden wat graag in "Ons Zeeland" komen
Abeele Herfstweelde: de volgeladen takken van den perenboom (nabij Abeele)
Abeele In Abeele werden dezer dagen feesten voor de jeugd georganiseerd. "Zakloopen" en "tonnetje rijden" behoorden tot de attracties van het programma
Abeele Bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereeniging "Rijwielpad Walcheren" werd te Vlissingen de jaarvergadering gehouden van de federatie van Nederlandsche Rijwielpadvereenigingen en werd tevens het rijwielpad te Abeele officieel in gebruik genomen. Mr. Dieleman knipt het lint door Ö.
Abeele Ö. Waarna de deelnemers zich vermaken met de Zeeuwsche bevolking in den Abeelschen speeltuin
Abeele Dicht bij Abeele derailleerde de locomotief van den stoomtram, gelukkig zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken. De locomotief in de sloot
Abeele Genietend van 's najaars overvloed (Abeele)
Aberdeen De kust nabij Aberdeen (Schotland) werd vorige week door een hevigen storm geteisterd. Een visschersboot werd bij het binnenvaren van de haven door een zware golf tegen een der pieren lek geslagen. Drie opvarenden verloren bij dit ongeluk het leven
AbessiniŽ De troepen van generaal Graziani aan het zuidelijke fornt in AbessiniŽ hebben volgens de laatste berichten hun opmarsch weer hervat. Hieronder ziet men hen geschutoefeningen houden
AbessiniŽ De Italiaansch - Abessijnsche oorlog - een foto van de ruÔnes der Koptische kerk te Harrar, nadat deze stad door Italiaansche vliegtuigen voor den derden keer gebombardeerd was
AbessiniŽ De oorlog tusschen ItaliŽ en AbessiniŽ. Nabij Aguila aan het noordelijke front moeten de Italiaansche soldaten een auto, welke bij een klein riviertje tusschen het gesteente is blijven steken, weer voorthelpen
Abington Mevrouw Beryl Markham - de vliegende moeder noemen de Amerikanen haar - heeft na ruim 24 uur vliegen geheel alleen Noord-Amerika bereikt, waar zij een noodlanding moest maken op het Cape Breton-eiland (Nieuw Schotland). Met een geleend toestel vloog zij door naar New York. Zij was Vrijdagavond gestart in Abington (Berkshire, Engeland) en hier ziet u haar vůůr den aanvang van den tocht: Jim Mollison bracht haar in zijn Puss Moth van Londen naar Abington
Achlum Achlum
Achterhoek Een karretje op den zandweg reed in den Gelderschen Achterhoek
Addis Abeba Britsch-Indische soldaten van het Engelsche gezantschap te Addis-Abeba moesten tijdens de onlusten in de Abessijnsche hoofdstad meermalen uitrukken om bedreigde vreemdelingen te ontzetten. Hierboven ziet men eenige soldaten de tuinen van het gezantschap beschermen
Addis Abeba De gouverneur van Rome, Bottai, die in den Abessijnschen oorlog als vrijwiliger meevocht, is door maarschalk Badoglio tot gouverneur in Addis Abeba benoemd
Addis Abeba Keizer Haille Selassie en keizerin Manen hebben met hun kinderen AbessiniŽ verlaten, toen het Italiaansche leger Addis Abeba genaderd was 1
Addis Abeba Een Duitscher heeft zich als fotograaf gevestigd in de Abessynische hoofdstad Addis Abeba. Hij schijnt er zich zoo populair gemaakt te hebben, dat er op zijn verjaardag stapels cadeaux aan zijn atelier werden gebracht
Addis Abeba Keizer Haille Selassie en keizerin Manen hebben met hun kinderen AbessiniŽ verlaten, toen het Italiaansche leger Addis Abeba genaderd was 2
Addis Abeba Verkeersregeling in Addis Abeba, de hoofdstad van AbessiniŽ. De zwarte verkeersagent staat op een oude teerton, waarmede de geheele straat in 't midden is afgezet, zoodat niemand bij uitwijken naar links kan gaan
Afghanistan Afgaansche meisjes, die marktwaarts gaan
Afrika Het dochtertje van den Amerikaanschen ontdekker Williamson, dat met haar vader op expeditie in Afrika is, werd door hem gefotografeerd, terwijl ze bezig is een dwergenhoofdman na te meten
Afsluitdijk Een millioenenleger bezet den Afsluitdijk. Het beeldhouwwerk van het monument op den Afsluitdijk onder de muggen
Afsluitdijk Een millioenenleger bezet den Afsluitdijk. Het uitzicht vanaf het monument wordt belemmerd door de muggen op de ruiten
Ahrdal Het romantische dorpje (Ahrdal)
Akron Het bespannen van een geraamte der kolossale luchtschepen in de fabriek te Akron (Vereenigde Staten)
Alaska Houdt uw tanden schoon. Zelfs in Alaska bestaat geen "familietandenborstel"
Alberta Aaan de oevers van het Watertonmeer van het beroemde "National Park" in de stad Alberta in Noord-Amerika is een geweldige mormonentempel gebouwd, welke aan 5000 geloovigen plaats biedt
Aldershot Veertienduizend Engelsche cadetten vertoefden gedurende een week in een tentenkamp nabij Aldershot (Tweseldown). Een foto van deze legerplaats vanuit een vliegmachine genomen
Aldershot Koning Edward bracht een bezoek aan het kamp te Aldershot (kampshire) waar de Coldstream Guards gelegerd zijn. Een foto van de aankomst des konings
Aldershot Met medewerking van de Engelsche cavalerie wordt te Aldershot momenteel een groote oorlogsfilm vervaardigd
AlexandriŽ Oorlogsschepen verlaten de Middellandsche Zee. Vliegbooten boven de Engelsche vloot, bij AlexandriŽ, vůůrdat zij de wateren verlaat
Algiers Arabische straatjongen, zooals er duizenden rondzwerven in de nauwe straten van Algiers.
Algiers Water. Een verfrisschingstentje in Biskra (Algiers), er wordt geen limonade of karnemelk verkocht, maar water
Algiers Algiers was de eerste stad, die Seppl Popfinger in Afrika bezocht
Algiers De straatjongen. In Algiers
Algiers Openlucht-kapper in Algiers aan den arbeid
Algiers Het oudste beroep. Een jonge Arabier met zijn kudde kameelen in Algiers aan den voet van 't Atlasgebergte
Algiers Dezelfde straat, nadat de woede van de Mohammedaansche bevolking er huis had gehouden. Senegaleesche infanteristen houden de wacht, om herhaling van de onlusten te voorkomen
Algiers Een straatje in de Jodenwijk in Constantine (Algiers) waar, ten gevolge van 'n incident in een moskee onlusten uitbraken, gericht tegen de Joodsche bewoners; verschillende slachtofffers vielen er
Alkmaar Ophaalbrug
Alkmaar Huizen uit de 17e eeuw
Alkmaar De Groote Kerk
Alkmaar Alkmaar
Alkmaar Tijdens de motorsnelheidswedstrijden te Alkmaar werden de Nederlandsche deelnemers, die met succes in de internationale motorzesdaagsche waren uitgekomen, gehuldigd. V.l.n.r. W. Hamersveld, J. Moesjes en G.J. de Ridder
Alkmaar Kaaswegen (2)
Alkmaar Het Stadhuis
Alkmaar De motorsnelheidswedstrijden te Alkmaar om het baankampioenschap van de K.N.M.V. Een nek-aan-nek-race. V.l.n.r. J. Versluis, A. Hartman, en J. de Jonge in de race om het kampioenschap seniores 500 cc. Klasse
Alkmaar In het gemeentelijke Sportpark te Alkmaar werden Zondag motorsnelheidswedstrijden gehouden. V.l.n.r. G. Thijsse, O. Molke, N. Kuiper, H.J. Thuijs en J.H. Rijk in de bocht
Alkmaar De Alkmaarsche kaasdragers togen naar het Binnehof te 's-Gravenhage om de aandacht der Regeering te vestigen op de hooge invoerrechten die andere landen heffen op de Hollandsche kaas
Alkmaar Het Accijnshuisje
Alkmaar Kaaswegen (1)
Alkmaar De Waag
Allahabad De vliegers komen terug. Het vurige einde van den Panderjager op het vliegveld van Allahabad, waar de snelle machine na een botsing met een fakkel-auto in brand vloog
Almelo Kollenveld te Almelo
Almelo Het Huis te Almelo
Almelo De Nyrusberg te Almelo
Alphen Vaart bij Alphen
Alphen a.d. Rijn Alphen a.d. Rijn - Als de bal in 't water is gevallen
Alphen aan de Rijn In de Brugstraat te Alpen a.d. Rijn
Alphen aan den Rijn Een mooi en zonnig kiekje van de levendige Prins Hendrikstraat. In Alphen weet met niet "hoe laat het is", want de klok mist hare wijzers
Alphen aan den Rijn Ook in Alphen a. d. Rijn is de schoonmaak voorgoed begonnen. De buurvrouwtjes overleggen wat haar te doen staat
Alphen aan den Rijn Nieuw Alphen. Een kijkje in de Zaalbergstraat, met hare aardige woningen
Alphen aan den Rijn Een schilderachtig plekje van de Paradijslaan. De boomen spiegelen in het zilveren water
Alphen aan den Rijn Ter gelegenheid van den Landstormdag te Alphen aan den Rijn, georganiseerd door de gewestelijke landstormcommissie "Zuid-Holland", maakte de heer Jan de Vogelaar een tocht met z'n ballon "Monchi II"
Alphen aan den Rijn Parmantig stapt de dame over de ophaalbrug, die een sierlijke entrťe vormt tot de straat
Alphen aan den Rijn ReliŽf-foto's. Molen te Alphen aan den Rijn
Altenberg Te Altenberg in het Ertsgebergte is het eerste standbeeld ter eere van de wintersport opgericht
Altenburg Een kaartcongres. Ieder jaar wordt in de Duitsche stad Altenburg een congres gehouden, waar 't hoogste skat-gerecht beslist over alle vraagstukken en moeilijkheden die door de beoefenaars van dit ingewikkelde, specifiek Duitsche kaartspel ingediend zijn
Altenburg Een machine om kaarten te schudden is uitgevonden door een werklooze in de Duitsche kaartenstad Altenburg. Het is gemakkelijk, en het maakt bij het schudden ook handigheidjes onmogelijk voor valsche spelers
Alton In Alton (Ver. Staten) leeft deze jongeman, die waarlijk schikbarend is. Hij is 2.40M hoog en is pas vijftien jaar, zoodat men er rekening mee moet houden, dat hij nog groeien kan. Hij doet dienst als reclame-man voor een schoenenfirma, omdat hij natuurlijk ook een abnormaal groote maat van schoenen heeft
Ameland De eenzame toren op het eiland Ameland
Amerongen Toren van Amerongen
Amerongen Op de velden waar vroeger het tabaksblad groeide, kweekt men thans bloembollen, vooral narcissen. Een narcissenveld nabij Amerongen in vollen bloei
Amerongen Kasteel te Amerongen
Amerongen Mooi Nederland. Boerderij te Amerongen
Amersfoort Achter het openluchttheater Birkhoven te Amersfoort is een vijver gegraven ter werkverschaffing. - De dam wordt doorgestoken, de vijver loopt vol
Amersfoort Door Nederland. Amersfoort in vroeger eeuwen
Amersfoort Door Nederland. Achter den Arnhemschen Wal te Amersfoort
Amersfoort Sport van de week. Op "Birkhoven" bij Amersfoort werd Zondag een voetbalwedstrijd gespeeld tusschen H.V.C. en een sterk militair elftal. De militairen wonnen met 4-2. Hier ziet men den D.W.S.-er Slot het vierde doelpunt voor de soldaten scoren
Amersfoort Koppelpoort, binnenzijde
Amersfoort Oud-geÔnterneerden van het Belgische Leger hebben Zondag een krans gelegd voor het oorlogsgedenkteeken te Amersfoort
Amersfoort Op reis door Nederland. Interieur van de St. Joriskerk te Amersfoort met (links) de grafplaat van Jacob van Campen, den bouwmeester van het paleis op den Dam te Amsterdam, die de laatste jaren van zijn leven op de buitenplaats Randenbroek te Amersfoort doorbracht
Amersfoort Door Nederland. De Monnikendam te Amersfoort in den herfst
Amersfoort Mooi Nederland. De Muurhuizen te Amersfoort
Amersfoort Koppelpoort
Amersfoort Het uitgegraven zand van den nieuwen vijver is gebruikt om een heuvel aan te leggen
Amersfoort Op reis door Nederland. De Lange Jan beheerscht Amersfoort overal
Amersfoort Oud-Amersfoort
Amersfoort Kamper Binnenpoort
Amersfoort Onze Lieve Vrouwe-toren
Amersfoort De Koppelpoort te Amersfoort, aan de binnenzijde gezien, naar een schilderij van Cornelis Springer
Amersfoort Op reis door Nederland. Een mooi bekend plekje van Amersfoort, in het water gezien
Amersfoort Wolken boven Amersfoort
Amersfoort Verdwijnend oud Amersfoort
Amersfoort Op reis door Nederland. De boog in de Wattstraat te Amersfoort
Amersfoort Waterpoort, Monnikendam
Amersfoort Op reis door Nederland. Het Belgenmonument, een herinnering aan de Belgische geÔnterneerde soldaten gedurende den wereldoorlog, bij Amersfoort
Amersfoort Door de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging werd in de omgeving van Amersfoort een z.g. St. Hubertus of slipjacht gehouden. De jagermeester met de meute
Amersfoort Aan den Zuidsingel
Ammerstol In het kleine Ammerstol is het Secretariaat gevestigd van "Kerk en Vrede", onder leiding van den Eerw. Ds. J. Hugenholz. We kiekten den Vredesijveraar (staande rechts) met zijn employť's
Ammerstol Waar de fotograaf is, komt ook de jeugd. Hier zien we een aardig stelletje bijeen op een muurtje in Ammerstol
Amsterdam Holland-BelgiŽ 4-2. Na den fraaien wedstrijd, die de vorige week in het Amsterdamsche Stadion tegen Duitsland werd gespeeld, hebben de Oranjehemden ons te Antwerpen teleurgesteld. De 3-2 nederlaag van onlangs is door de Roode Duivels geducht gewroken met een 4-2 overwinning op het Hollandsche elftal. Foto hierboven: Holland maakt het eerste doelpunt met een strafschop van v. Kol
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Lord Willoughby de Broke en zijn gezin, naar een schilderij van J. Zoffany (1733-1810)
Amsterdam H.M. de Koningin woonde Zaterdag j.l. het internationale Concours Hippique bij in het Olympisch Stadion te Amsterdam. H.M. liet zich de leiders der verschillende landen voorstellen. Op onze foto ziet men Majoor de LaissardiŤre (Frankrijk) de Koningin eerbiedig begroeten
Amsterdam Mooi Nederland - Havengezicht te Amsterdam
Amsterdam Staal boven water. Een IndiŽvaarder passeert de brug op weg naar Amsterdam
Amsterdam De Amstel
Amsterdam De spoorwegtentoonstelling te Amsterdam. Gereed voor het vertrek met het historische treintje: wethouder F. van Meurs, minister ir. J. W. Alberda en burgemeester dr. W. de Vlugt maken de reis mee
Amsterdam Het Koninklijk Paleis, Toren
Amsterdam Het Gein
Amsterdam Van Raadhuis tot Paleis. Het oude stadhuis, met omgeving, nadat de torenspits in 1615 was bezweken
Amsterdam Zaterdagavond heeft er een brand gewoed aan boord van het Engelsche s.s. "Baron Wemyss", gemeerd aan de Borneokade te Amsterdam. De drijvende spuit "Jason" verleende assistentie
Amsterdam De eerste sneeuw is in Amsterdam reeds zoo dik gevallen, dat overal ploegen sneeuwruimers aan het werk moesten worden gezet om de straten begaanbaar te houden
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. De nieuwe Peugeot, type 402, met stroomlijncarrosserie, heeft een bijzondere voorgevel
Amsterdam Te Amsterdam werd Zondag de kampioenwedstrijd Ajax-Be Quick gespeeld, welken de gastheeren met 3-1 wonnen. De Groningsche verdediging in actie
Amsterdam De roeiwedstrijden achten om het kampioenschap van de Amstel. Nereus, de winnaar van de eerste divisie
Amsterdam De schrijver van "Max Havelaar". Herinneringen aan zijn leven en zijn werk in het Multatulimuseum te Amsterdam. Eduard Douwes Dekker
Amsterdam Met goed gevolg werd op de werven den Ned. Scheepsbouw Mij. Te Amsterdam het tankschip "Merula", voor rekening van Kon. Shell-Groep gebouwd, te water gelaten
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. De grootste steenen worden behoedzaam met pincetten gehanteerd
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. Hippische sport op den Olympischen Dag. Luitenant Greter op "Ernika" won het springconcours
Amsterdam Tot besluit van het bezoek aan de hoofdstad heeft H.M. de Koningin in het Stadion den Amsterdamschen Luchtbeschermingsdienst geÔnspecteerd. Met groote belangstelling volgde de Koningin de oefeningen. - Naast H.M. de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal Reynders
Amsterdam Zes dagen fietsen. Pijnenburg en Wals, het Nederlandsche koppel dat ook ditmaal sterk favoriet was
Amsterdam Te Amsterdam speelde Zondag de nationale ijshockey-ploeg van Japan tegen de Blauwe Zes en won met 4-3. De beide ploegen: rechts de Japanners
Amsterdam Op het IJ en in de dokken (4)
Amsterdam Geweldig was de deelneming toen mevrouw Mann-Bouwmeester, eens Nederlands meest gevierde actrice, ten grave werd gedragen. Rechts de rouwauto, geŽscorteerd door v.l.n.r. Annie van der Lugt Melsert - van Ees, Lily Bouwmeester en Wiesje Bouwmeester. Daarachter de senaat van het Amsterdamsch studentencorps en vele andere belangstellenden
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. Les in 't vliegtuig
Amsterdam Van Raadhuis tot Paleis. De Dam tegen het einde der negentiende eeuw
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Een demonstratie met de vleeschmachine
Amsterdam Een oase in het grootestadsleven: het Begijnhof te Amsterdam
Amsterdam De finale 100 m. hardloopen tijdens de wedstrijden om den P.H.-beker te Amsterdam, gewonnen door Osendarp. V.l.n.r. Baumgarten, Osendarp en Berger
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. Op de eeretribune van links naar rechts: drs. E. Boekman (wethouder van Amsterdam); de Belgische gezant J. baron Herry; diens echtgenoote; J.K.H. de Roo van Alderwerelt, adjudant van den prins, Z.K.H. prins Bernhard; dr. D.J. van Prooye, voorzitter K.N.V.B. en achter hem rechts Z. Exe. de minister van KoloniŽn Ch.J.I.M. Welter
Amsterdam Herfst in Amsterdam, naar een pastelteekening van W. v. Duyl
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. Z.K.H. prins Bernhard hijscht de vlag van de Mij. Nederland
Amsterdam De Dam te Amsterdam op het einde der achttiende eeuw. Behalve het Stadhuis, later Koninklijk Paleis, ziet men hier afgebeeld de Nieuwe kerk en de Waag. Naar een aquarel van J.H. Prins 1757-1806
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. 'n Klas voor het gebouw gekiekt
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". Wij moeten hem helpen sturen. Daarom liggen we dwars
Amsterdam Nederlandsche kolonisatie in BraziliŽ. 1636-1936. Graaf Johan Maurits van Nassau. Het vroegere kantoor der West-Indische Compagnie, aan de Haarlemmerstraat te Amsterdam, thans het Luthersche weeshuis
Amsterdam De kunstijsbaan in de hoofdstad is wederom geopend. Zoo konden de Amsterdammers zich ondanks het weinig vriezende weer reeds op de gladde ijzers wagen. Een aardig groepje, dat er snel bij was
Amsterdam Robert Glendenning, trainer en voetbaldocent. Bob Glendenning in Holland. Zijn eerste kennismaking met een vertegenwoordigende Nederlandsche ploeg, n.l. in 1923 te Amsterdam, waar met 4-1 van Zwitserland gewonnen werd. V.l.n.r. Bob Glendenning, Hans Tetzner, Sigmond, Denis, Groosjohan, Hulsman, Verlegh, de Boer, v. Son, Bul Sr., de Haas en Krom
Amsterdam Een winderige dag aan het Gein
Amsterdam "Honderd jaar", de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Het Weesperpoortstation te Amsterdam, een der oudere stationsgebouwen, dat binnen enkele weken buiten dienst zal worden gesteld
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. De heer Tax, propaganda-chef van Schiphol, leidt de dames rond
Amsterdam De Oude Kerk te Amsterdam
Amsterdam In het Rijksmuseum te Amsterdam, Porceleinzaal
Amsterdam De hoofdstad huldigt het verloofde Prinselijke Paar. Bij het vertrek reed de koninklijke stoet nog eens langs de duizenden enthousiasten, die de Stadionrangen bezetten
Amsterdam Een nieuwe voetbalzege. Overwinnaars en overwonnenen. Links de Nederlandsche ploeg, v.l.n.r. Backhuys, Mul, Anderiessen, Caldenhove, Weber, Drok, Smit, v. Nellen, Pauwe, Wels en captain v. Heel
Amsterdam Euwe en Aljechin wederom in de hoofdstad. Dit maal niet voor een partij schaak, doch om over een revanche-match te spreken. Onze kampioen haalde den Rus van den trein
Amsterdam De dames floretkampioenschappen van Nederland te Amsterdam. De kampioene, mej. v.d. Klaauw (en face) in haar partij tegen mej. V.d. Sloot
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. De veteranen der diamantbeurs probeeren 't met elkaar eens te worden
Amsterdam Bij den dood van Prins Hendrik der Nederlanden. Bij een bezoek der Koninklijke Familie aan de hoofdstad: Kerkgang
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Detailopname van het zendgedeelte (om den cylinder zit een korte brief, die als beeld zal worden overgeseind)
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. Ter gelegenheid van de Olympischen Dag te Amsterdam werd o.a. de voetbalwedstrijd Bonds-elftal - Sparta (Praag) gespeeld. Keeper van Male onderbreekt een aanval der gasten
Amsterdam De Wereldoorlog 1914-1918, IX. Nederland tijdens den oorlog. Het verzamelen van boeken voor de grens- en kustwachten te Amsterdam
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. De directrice, mevr. Christine van Meeteren, tijdens de les
Amsterdam Vrijdagnacht woedde een geweldige brand in een perceel op de Oude Zijds Achterburgwal te Amsterdam; een achttal menschen kon zich niet tijdig meer redden en kwam jammerlijk in de vlammen om. Den geheelen Zondag dromden duizenden nieuwsgierigen bijeen om een blik te kunnen werpen op de plaats des onheils
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Stadhuis of Ö ja, of wat Ö?
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. James Mc Neill Whistler (1834-1903) schilderde het protret zijner moeder omstreeks 1871 in een voorname, grijs-zwarte kleurharmonie
Amsterdam Van Raadhuis tot Paleis. 't Stadhuis van Amsterdam, gezien van den kant der Nieuwe Kerk (naar een zeventiende eeuwse gravure)
Amsterdam H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana brachten Zondag een bezoek aan het Koloniaal Instituut te Amsterdam. De vorstinnen bij het verlaten van het gebouw. Rechts burgemeester de Vlugt
Amsterdam Om het Nederlandsch kampioenschap waterpolo. In het Sportfondsenbad te Amsterdam werd Zondag de wedstrijd "Het IJ" - H.Z. en P.C. gespeeld, welke de Hagenaars met 3-2 wonnen. De keeper van H.Z. en P.C. stopt een hoog schot
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Een Duitsche attractie voor gefortuneerde sport-liefhebbers: de buitengemeen snelle Mercedes-Benz Roadster, type 500, met compressor
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Een goed kellner moet tevens een evenwichtskunstenaar zijn
Amsterdam Engelsch-Indische studenten spelen hockey te Amsterdam. De Engelsche consul-generaal, de heer Robinson, begroet de gasten
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. De heer D. Goedkoop Dzn., de oudste directeur van de Nederlandsche Scheepsbouw Mij., hield 'n toespraak aan boord. Op den voorgrond Z.K.H. prins Bernhard, de ministers Steenberghe, Welter, v. Buuren, baron RŲell, commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, de heer de Vlugt, burgemeester van Amsterdam, en andere autoriteiten en genoodigden
Amsterdam Het "Gebruikt Nederlandsch Fabrikaat" kan nu ook worden toegepast op grammofoonplaten, nu de door Mij. "Cinetone" te Amsterdam ook grammofoonplaten worden gefabriceerd. Op onze foto ziet men een der eerste producten, een wassen opname-plaat (van Cl. Doorenbos), die zojuist opgenomen is
Amsterdam De schrijver van "Max Havelaar". Herinneringen aan zijn leven en zijn werk in het Multatulimuseum te Amsterdam. De pijpen van Multatuli
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. De dames worden op Schiphol rondgeleid
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Twee ontwerpen, die niet bepaald een specifiek Amsterdamschen of Nederlandschen indruk maken 2
Amsterdam Wat een kind van 14 jaar kan teekenen. Dit knap stuk werk was te bewonderen op de tentoonstelling te Amsterdam van teekenwerk der leerlingen van prof. Eizek te Weenen. Een kind van 14 jaar heeft het gemaakt
Amsterdam Zes dagen fietsen. Van Nek en Van Hout in hun cabine even voor den start
Amsterdam Huldiging van onze Olympische zwemkampioenen in het A.M.J.V.-gebouw te Amsterdam. V.l.n.r. de dames Willy den Ouden, Nida Senff en Rie Mastenbroek
Amsterdam In "Arti et Amicitiae" te Amsterdam werd een tentoonstelling geopend ter eere van den 50sten verjaardag van Jan Sluyters. De jubileerende kunstenaar (derde van links) met zijn familie en autoriteiten
Amsterdam De Hongaarsche kampioenen tafeltennis Barna en Syabados hebben Zaterdagavond in het A.M.V.J.-gebouw te Amsterdam een demonstratie gegeven, waarvoor grote belangstelling bestond
Amsterdam Staal boven water. 't Machtig drijfwerk van de draaibrug wordt gesmeerd
Amsterdam Wijze uilen. Mijn vrouw is een tircomaansche, spreekt geen woord Hollandsch
Amsterdam Te Amsterdam werd in het Koloniaal Museum een orchideeŽntentoonstelling gehouden, waarop kostbare exemplaren waren te bewonderen
Amsterdam Melchior d' Hondecoeter. De z.g. Menagerie, uit het Rijksmuseum te Amsterdam
Amsterdam Watersport op den Amstel (2)
Amsterdam Staal boven water. De Hembrug is een spoorbrug
Amsterdam Parijsche mode in Amsterdam 4
Amsterdam Amsterdam wordt een bosch rijk. Hoe het bosch zal worden: doorkijk in het gedeelte, waar de rodelbaan zal worden aangelegd
Amsterdam Sport van de week. De kampioenswedstrijd D.W.S. - Ajax (1-1) in het stadion te Amsterdam. Het eerste doelpunt van D.W.S., dat wegens buitenspel werd afgekeurd. Schot juicht, Schubert appelleert Ö
Amsterdam Attentie voor den automobiel. Het nieuwe Ford-product, de 12-cylinder "Zephyr", mag zich op de R.A.I. in een groote belangstelling verheugen
Amsterdam Zes dagen trappen. Favorieten op de "Zesdagen" van Amsterdam. De nieuwe combinatie Pijnenburg (links) en Piet v. Kempen
Amsterdam Ajax met 1-4 door Feijenoord geklopt. Nog een kiekje uit deze ontmoeting. Aanval op het doel van Ajax
Amsterdam Op het IJ en in de dokken (1)
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. Vente en De Harder in strijd met de Belgische verdediging
Amsterdam Oranjefeest op het tooneel. Het volk viert feest ter eere van de prinses in "In Holland staat een huis"; in 't midden Oscar Tourniaire als Bijltje Bitter, de orgeldraaier
Amsterdam Olympische kampioenen in de hoofdstad. Kiefer, de beroemde Amerikaan, wenscht Nida Senff geluk, die op de 100 m. rugslag won en daarbij haar eigen wereldrecord egaliseerde
Amsterdam Een internationale honden-show. Een Redlington-terrier, die wel eenige gelijkenis vertoont met een Paaschlammetje
Amsterdam Ter gelegenheid van z'n zestigsten verjaardag werd Louis de Vries in den Holl. Schouwburg te Amsterdam gehuldigd. Mevrouw Esther de Boer- van Rijk deed het aldus
Amsterdam Wijze uilen. Stichtte de raads- en studiezalen Ö
Amsterdam ReliŽf-foto's. De prins Hendrikkade te Amsterdam - Op den achtergrond de St. Nicolaaskerk
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. De leeraar serveert een gast. Z'n verrichtingen worden door de leerlingen nauwkeurig gadegeslagen en zoo goed mogelijk geÔmiteerd
Amsterdam Parijsche mode in Amsterdam 1
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Dit ontwerp werd ingeleverd onder het bescheiden motto "een krabbeltje"
Amsterdam Op den dag, waarop zij 89 jaar zou worden, overleed te Amsterdam de vermaarde actrice mevrouw Mann-Bouwmeester. Een herinnering aan 'n vorige verjaardag: mevrouw Mann poseert voor de filmcamera op haar 88sten verjaardag
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". Twaalfhonderd paarden trekken aan het "trosje"
Amsterdam Melchior d' Hondecoeter. Het hieronder afgebeelde werk bevindt zich ook in het Rijksmuseum te Amsterdam
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. Belangstellingen voor een partijtje industrie-diamanten
Amsterdam De zoo verdienstelijke toneelspeler Mari van Warmelo werd bij gelegenheid van zijn 40-jarig tooneeljubileum te Groningen en te Amsterdam gehuldigd. De jubilaris te midden der bloemen in den Hollandschen Schouwburg
Amsterdam De tenniswedstrijd Nederland - Frankrijk om den Koning Gustaafbeker in de hoofdstad. Van Swol (voor) tegen Destreman (achter het net) in actie
Amsterdam Zes dagen fietsen. De "Zesdaagsche" in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam is wederom onder groote belangstelling verreden. De renners aan den start; de dolle rit kan beginnen
Amsterdam Holland klopt Ierland. Vente scoort Hollands vierde doelpunt en maakt aan allen twijfel een einde. Hard vliegt de bal, buiten het bereik van keeper Foley, in het Iersche doel
Amsterdam Staal boven water. Staal zweeft boven het water
Amsterdam De Nieuwe Kerk, Preekstoel
Amsterdam Moment uit den hockeywedstrijd Nederland - BelgiŽ te Amsterdam. Een onderbroken aanval der Oranjemannen
Amsterdam Pingpong ofwel tafeltennis schijnt een echte sport te zijn. In het A.M.V.J.-gebouw te Amsterdam werd er een wedstrijd in gehouden en te Parijs werden internationale kampioenschappen georganiseerd, doch daar sloegen de Nederlandsche pingpongers geen al te mooi figuur.
Amsterdam Een Oranje op den troon van Engeland. Tweehonderdvijftig jaar geleden werd prins Willem III koning van Engeland. Ook in Holland werd de kroning van stadhouder Willem III tot koning van Engeland feestelijk gevierd. Te Amsterdam werd een groot vuurwerk ontstoken op de Kloveniersburgwal
Amsterdam Ajax kampioen va afdeeling I. Het Amsterdamse team, dat zich na het gelijke spel van V.U.C. Tegen Z.F.C. kampioen mag noemen
Amsterdam De hoofdstad huldigt het verloofde Prinselijke Paar. De Volendammer-deputatie opende den stoet, die voor de koninklijke familie defileerde
Amsterdam Fokker, de wereldbekende vliegtuigbouwer (in 't midden), kwam weer eens in zijn vaderland. Natuurlijk arriveerde hij door de lucht op Schiphol, waarheen hij per K.L.M.-machine de reis van Cherbourg gemaakt had
Amsterdam Het Koninklijk Paleis, Mozeszaal
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Een moderne Italiaan, waarbij de afwezigheid van een koetswerk-stijl tusschen de portieren het in- en uitstappen zeer gemakkelijk maakt: de Fiat "1500"
Amsterdam Op de beurs van de Dameskroniek te Amsterdam werd Zaterdagmiddag j.l. een Shirley Temple-middag gehouden. De kinderen zelf schijnen er niet veel plezier in te hebben
Amsterdam Straffen in Vroeger Eeuwen. Een geseling in het Rasphuis te Amsterdam, waarbij de delinquent aan den geselpaal is gebonden.
Amsterdam De dameshockey-wedstrijd Amsterdam-Rood Wit (Haarlem). Aanval der Haarlemsche dames op het doel van hun gastvrouwen
Amsterdam Het nieuwe vlaggeschip van de Maatschappij Nederland, het m.s. "Oranje", is van de kade der Nederl. Scheepsbouw Mij. naar het dok van de Amsterdamsche Droogdok Mij. gesleept. Onze foto-reporter kiekte het majestueuze schip in het IJ
Amsterdam Sport van de week. Dit doelpunt van D.W.S. tegen Ajax bracht den stand op 1-1
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Kunt u ook zooveel wijnglazen tegelijk hanteeren?
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. De ontvangst- en zendinstallatie zooals deze te Amsterdam in werking is gesteld
Amsterdam November: doodenmaand. Het grafmonument van admiraal de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Amsterdam Attentie voor den automobiel. De Rolls Royce-fabrieken volgen (ook hierin blijft de Engelschman conservatief) slechts heel langzaam de evolutie, welke de modellen hebben ondergaan. Kiekje van een "Rolls" temidden van de veel sterker gestroomlijnde broeders
Amsterdam De spoorwegtentoonstelling te Amsterdam. Hier ziet u de omvangrijke apparatuur in de cabine van een moderne stoomlocomotief, zooals er een in de tentoonstellingshal aanwezig is
Amsterdam Een Ijmuider stoomtrawler deed in de Noordzee een merkwaardige vangst. In het net vond men de onderkaak van een vinvisch, die 4,25 M. lang is en niet minder dan 160 K.G. weegt! Het kaakje is naar het Aquarium te Amsterdam overgebracht
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. Een gedeelte van de prachtige 1e-klas-eetzaal
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. De tamboers van het hoofdstedelijk politiecorps zagen er kranig uit en trommelden voortreffelijk
Amsterdam Watersport op den Amstel (1)
Amsterdam Een internationale honden-show. Zorgvuldig gekamd en opgedoft wacht deze poedel zijn keurig af
Amsterdam De groote middengalerij in het Rijksmuseum
Amsterdam Fotografische rariteiten. Te Amsterdam heeft de gemeenteraad besloten tot het aanschaffen van nieuwe ladders, waardoor het schoonhouden der torens zeer vergemakkelijkt wordt
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Portret van Henry, hertog van Buccleugh en Queensberry; Door Thomas Gainsborough (1727-1788) vervaardigd omstreeks 1770. Oorspronkelijk was dit doek bestemd voor de Royal Society te Edinburg, maar het werd geweigerd omdat men den hond misplaatst vond
Amsterdam Ook in de hoofdstad heeft men Zondag, hoewel het fraaie zomerweer naar bosch en strand lokte, king soccer de noodige eer bewezen. Daar nam het A.R.O.L.-Bekertornooi een aanvang. Kiekje uit den wedstrijd D.W.S.-H.F.C. (1-0), waarin de 60 jaar bestaande Haarlemsche 2e-klasser den afdeelingskampioenen kranig partij gaf
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Zůů moet een flesch ontkurkt worden
Amsterdam Aan den Binnen-Amstel te Amsterdam
Amsterdam Zes dagen trappen. De bekende oud-kampioen Jan Tulleken fungeerde als bochtcommissaris tijdens de vierde Amsterdamsche "Zesdaagsche"
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Bij de Amerikaansche Cord zijn de motorkap en de radiatormantel samengesmolten, en kunnen de koplampen in de voorspatborden worden weggedraaid
Amsterdam Hollywood in het Carltonhotel, filmbal ten bate van het Bio-Vacantieoord. Twee eerste-prijswinnaars. Charley Chaplin en Jeannette McDonald
Amsterdam Door het verbrande dak kan men op den zolder van de derde verdieping zien, waar enkele inwoners op vreselijke wijze den dood vonden
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Het plan dat iedere bezoeker onmiddellijk vergelijkt met het paleis op den Dam
Amsterdam In mobilisatie-tijd. Voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Twee matrozen te Amsterdam hadden een kinderwagen gerequireerd voor het vervoer van hun bagage!
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. De Olympische Dag in de hoofdstad. Een prachtige strijd op de 100 m. hardloopen. Osendarp gaat in 10,4 sec. Als eerste voor v. Beveren en den Zwitser Hšnni door de finish
Amsterdam De Duitsche vijfmaster "Carl Vinnen" is te Amsterdam aangekomen. Het schip ligt gemeerd aan de terreinen van het N.V. Havenbedrijf "De Rietlanden", waar het beladen wordt met 2400 ton oud ijzer voor Polen
Amsterdam Uit den goeden ouden tijd II. Tot de groote gebeurtenissen op kunstgebied behoorden zeker de Rembrandtfeesten van 1906. In de Nieuwe Kerk te Amsterdam werd op het graf van den grooten meester een gedenksteen onthuld, terwijl bij die gelegenheid H.M. Koningin Emma een krans deed leggen
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. Na een vermoeienden dag gezamenlijk diner in 't hotel op Schiphol
Amsterdam Een auto, waarin zeven personen gezeten waren, is Zaterdagmiddag in de Keulsche Vaart nabij Amsterdam gereden. De heer J. de Jong - op onze foto naar het water wijzend - wist drie der inzittenden met gevaar voor eigen leven te redden. De anderen slaagden er in zelf op 't droge te komen
Amsterdam Een mooie wedstrijd was het, waarbij het Nederlandsch elftal Zondag tegen Duitschland 1-1 speelde in het Amsterdamsche stadion. Technisch misschien minder knap dan de Duitschers, hebben de onzen echter enthousiast spel geleverd, en de uitslag is zeker verdiend. Hierboven ziet men KnŁpfel in actie om het gevaar voor het Duitsche doel af te weren. Lagendaal komt nog toeloopen, maar zijn hulp is niet meer noodig: het Hollandsche doelpunt is een feit
Amsterdam De Nederlandsche hockeyploeg, welke Zaterdag te Amsterdam een 3-2 overwinning op de Belgen behaalde
Amsterdam Vier Nederlandsche steden, blinkend in de zon. Het Olympisch stadion te Amsterdam was tot de laatste plaats bezet en buiten wachten geduldig duizenden auto's
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. Hoe de keukens van een groot zeeschip er uitzien
Amsterdam De hoofdstad huldigt het verloofde Prinselijke Paar. Onder het spelen van het volkslied op de eere-tribune van het Amsterdamsche Stadion
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. De toekomstige air-hostesses krijgen onderricht van den heer de Wit, chef van de afdeeling passage
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Werkteekening, als beeldtelegram overgebracht naar IndiŽ
Amsterdam Reuzen onzer dagen. De reuzen-kangoeroe uit Artis
Amsterdam De Montelbaanstoren
Amsterdam In het Rijksmuseum te Amsterdam, Regentenkamer
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Het huwelijk te Kana, door Winifred Knights (1899) omstreeks 1922 geschilderd tijdens haar verblijf in de Britisch School te Rome. Verschillende van haar studiegenooten hebben voor figuren in dit schilderij geposeerd
Amsterdam De Amsterdamsche korfbalclub blauw-wit werd Zondag door een 9-3 overwinning op Olympia afdeelingskampioen
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. De ruime 2de-klas-eetzaal
Amsterdam De jaarlijksche drukte en opwinding in Frascati te Amsterdam bij de veiling der Sumatratabak. Bij de inschrijving op de tabak komt het altijd tot heftig duwen en dringen en tot verwarde klimpartijen
Amsterdam "Of waar het ooh bij honderdtallen de masten en de zeilen telt." Dat dichtte de Amsterdammer Pieter van Afferden in 1563 op de hoofdstad; met een kleine wijziging is het toepasselijk op het radio-mastbosch van heden: Of waar het oog bij honderdtallen de palen en de draden ziet
Amsterdam Enkele der honderden muizen, een nest z.g. kale muizen met groote koppen en eigenaardig gerimpeld lichaam
Amsterdam In het Oosterpark te Amsterdam werd een groote Volksdansdag gehouden. De Geldersche boerendansers ontbraken niet en gaven enkele aardige nummers, waarvan men er een op deze foto ziet: de Riepe, riepe, garste
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Een vertegenwoordiger van den modernen Britschen automobielvorm: de Wolseley Super Six
Amsterdam Amsterdam wordt een bosch rijk. Het boschplan van Amsterdam. De zwarte gedeelten worden aaneengesloten bosch; boven, ten zuiden van het Nieuwe Meer de roeibaan met (rechts) den hoofdingang
Amsterdam Een nieuwe voetbalzege. Een fraai spelmoment uit den wedstrijd Nederland - BelgiŽ. Backhuys hoog opspringend in duel met keeper Christiaens
Amsterdam Een foto van de premiere van "SŁss, de Jood", het tooneelstuk naar het bekende boek van Feuchtwanger, dat door de Kon. Ver. Het Ned. Tooneel te Amsterdam wordt opgevoerd. Louis Saalborn (links) in de titelrol als Oscar Tourniaire
Amsterdam Melchior d' Hondecoeter. De vogelschilderij bijgenaamd "Het veertje" naar op het water drijvende donsje. Eveneens uit het Rijksmuseum
Amsterdam De schrijver van "Max Havelaar". Herinneringen aan zijn leven en zijn werk in het Multatulimuseum te Amsterdam. De sofa, waarop Multatuli gestorven is
Amsterdam Hollywood in het Carltonhotel, filmbal ten bate van het Bio-Vacantieoord. Nog een Boris Karloff op het filmbal te Amsterdam. Er waren er twee verschenen
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. 'n Kijkje in de keuken van een groot restaurant
Amsterdam Attentie voor den automobiel. "Morgan" exposeert op de R.A.I. kleine sportwagens op drie wielen, n.l. twee voor en ťťn achter. De luchtgekoelde "buitenboord"-motor doet eenigszins vreemd aan
Amsterdam Een rede zonder woorden. Te Amsterdam werd een congres gehouden van Nederlandsche Doofstommenvereenigingen; de voorzitter, de heer Zegerius, hield de openingsrede in gebarentaal
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". De Zeelandia en de "straatjongens"
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Foto electrische cel (links), kerrcel (rechts)
Amsterdam Van Raadhuis tot Paleis. Gezicht op het stadhuis en den Dam. Op den achtergrond de Nieuwe Kerk, de Waag, de Papenbrug en de Oude Kerksstoren. (Naar een oude gravure)
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. De Nederlandsch voetbalploeg welke Zondag j.l. een 3-2-overwinning op BelgiŽ behaalde. V.l.n.r. Anderiessen, Dijkstra, Wilders, Caldenhove, V.d. Veen, Smit, Bonsema, Vente, Dršger, Paauwe, De Harder. Verder grensrechter Twisterling en scheidrechter Thompson
Amsterdam H.K.H. Prinses Juliana woonde den kerkdienst bij, welke ieder jaar voor het vertrek van het hospitaal-kerkschip "De Hoop" uit Amsterdam aan boord gehouden wordt. Na afloop werd H.K.H. door den heer H. de Booij, vice-voorzitter rondgeleid
Amsterdam Nederlandsche kappers aan het woord. Dezelfde kapsels van de achterzijde gezien
Amsterdam Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Ned. Biljartbond werd Zaterdag bij "Kras" te Amsterdam een drukbezochte receptie gehouden. Moment waarop de bekende biljartspeler Wiemers den voorzitter, jhr. Dr. J.C. Mollerus, komt gelukwenschen
Amsterdam "Honderd jaar", de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Door de geweldige toename van het treinverkeer bleek reeds in de eerste jaren het station te Amsterdam te klein. Men verplaatste het beginpunt meer naar de stad, in de buurt van de Willemspoort, waar het in 1843 in gebruik genomen werd. Het halfronde gebouw had een fronton als een Grieksche tempel
Amsterdam In mobilisatie-tijd. Voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Op het dak van het gebouw der Hollandsche Bank Unie aan de Heerengracht te Amsterdam naam men de noodige maatregelen tegen luchtaanvallen. - Een stevige zakkenbedekking wordt aangebracht
Amsterdam Bij de slooping van het oude Pesthuys te Amsterdam kwam een breede oude gang bloot te liggen, welke misschien eertijds gebruikt werd om de lijken der pestlijders ongemerkt buiten de stad te brengen
Amsterdam Staal boven water. De Hembrug, een stalen weg van ongeveer 260 M. boven het Noordzeekanaal (De huizen links verdwijnen ten behoeve van de verbreeding van het kanaal en de tweede doorvaart van 55 M.; zie tekst)
Amsterdam De hockey-dag te Amsterdam moest reeds in de ochtenduren wegens den hevigen regenval worden afgelast. De nationale doelman De Looper was op het ergste voorbereid
Amsterdam Een internationale honden-show. Een Maltezer die slechts het puntje van zijn neus laat zien
Amsterdam Hollywood in het Carltonhotel, filmbal ten bate van het Bio-Vacantieoord. Overzicht tijdens het bal
Amsterdam In "Bellevue" te Amsterdam werden de bokswedstrijden om het kampioenschap van Nederland gehouden. Kiekje uit de finale lichtgewicht. Rechts: Kneppers (A'dam), links Candel (Den Haag)
Amsterdam Een internationale honden-show. Een pracht exemplaar van een Skye-terrier
Amsterdam "Honderd jaar" de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Het eerste stationsgebouw te Amsterdam, waar de passagiers konden wachten op het vertrek van den trein, die vandaar vertrok om 9, 11, 1 uur en half vijf
Amsterdam Parijsche mode in Amsterdam 2
Amsterdam Men heeft den strijd om het goud van de Lutine nog niet opgegeven. Nu de eerste toren verleden jaar is bezweken, wordt een tweede bergingstoren gebouwd bij de firma Jonker te Amsterdam. De nieuwe toren is sterker dan de eerste, wordt geheel electrisch gelascht en aan de binnenzijde versterkt met zware ringen. Het gevaarte, dat 9 M. hoog wordt, zal in twee gedeelten naar Terschelling vervoerd worden
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Twee ontwerpen, die niet bepaald een specifiek Amsterdamschen of Nederlandschen indruk maken 1
Amsterdam Zes dagen trappen. Jan van Kempen en Pelenaars (rechts) zijn iets minder favoriet, doch behooren in elk geval tot de gevaarlijke outsiders
Amsterdam Een vreemd menschenras in Nederland op de Beurs van de Dameskroniek in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam. Het zijn Albino's, menschen met witte haren en roode oogen
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. Een gevaarlijk moment voor het Nederlandsche doel. De Belgische linksbuiten Fievez komt alleen op keeper Dijkstra af
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. Het Belgische elftal. Van l.n.r. Stijnen, Paverick, Braine, Capelle, Voorhoof, Van Calenberg, Fievez, Van Alphen, Buyle, Henry, Badjou
Amsterdam 'n Monster-concert werd in het Stadion gegeven door het Concertgebouw-orkest en Residentie-orkest, onder leiding van dr. W. Mengelberg en dr. P. v. Anrooy. Ongeveer 25.000 menschen hoorden dit openlucht-concert aan
Amsterdam Een internationale honden-show. Meneer Bulldog wordt ongeduldig achter zijn tralies
Amsterdam Gaat de Vijzelgracht te Amsterdam verdwijnen?
Amsterdam Een gezicht op de haven van Amsterdam
Amsterdam Op het IJ en in de dokken (3)
Amsterdam Wijze uilen. De president, met bef en uilebril
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". Kapitein Weltevreden ziet dat alles O.K. is
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. Een spannende strijd tusschen Enschede en N.A.C. (3-2). Aanval op het doel der Oostelijke Kampioenen
Amsterdam De O.Z. Voorburgwal
Amsterdam "Honderd jaar" de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. De Amsterdamsche koopman Louis Jan Jacob Serrurier (1791-1853), die van de oprichting der vennootschap af tot aan 't jaar 1852 pres.-commissaris was der maatschappij
Amsterdam De spoorwegtentoonstelling te Amsterdam. Een maquette van het stationsemplacement met rijdende treinen, wissels en signalen
Amsterdam Een zeer zeldzaam huwelijksfeest te Amsterdam! De Jordaanbewoners hebben het echtpaar C. Marinus-W.T. Marinus-Weyer, dat binnenkort zijn 70-jarige echtvereeniging hoopt te vieren, een treffende huldiging bereid. "Ome Kees" en "tante Mina" in de bloemen
Amsterdam Holland klopt Ierland. Holland klopt Ierland met 5-2. Spelmoment uit deze ontmoeting uit deze wedstrijd voor 't Hollandsche doel. Keeper v. Male werkt de bal over de lat
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Ellen Terry en haar zuster, door George Frederick Watts, (1817-1904). Ellen Terry (1848-1928) was een beroemde tooneelspeelster en vertolkster van Shakespeare
Amsterdam De hoofdstad huldigt het verloofde Prinselijke Paar. Onmiddelijk na aankomst in het paleis op den Dam vertoonde het jonge prinsen-paar zich op het balkon met H.M. de Koningin, H.H. prinses Armgard en Z.H. prins Aschwin
Amsterdam In het Rijksmuseum te Amsterdam, de oude Rembrandtzaal
Amsterdam Bij de firma Jonker en Zn. te Amsterdam is men druk bezig met den bouw van een nieuwe Lutine-toren
Amsterdam Een nieuwe voetbalzege. Rechts de Belgen, v.l.n.r. Smellinckx, Paverick, Christiaens, De Vries, Voorhoof, Dedeken, Isenborghs, Meuldermans, Dalem, Capelle, Henry.
Amsterdam Te Amsterdam heeft Zondagavond Tine Wagner het wereldrecord 500 M. vrije slag voor dames verbeterd met niet minder dan 4 seconden. Foto van de jeugdige nieuwe wereldkampioene
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Aanschouwelijk onderwijs: hoe men eet en hoe men schenkt
Amsterdam De Munttoren
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. De directrice, Christine van Meeteren, controleert de stem van een der leerlingen
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. In de safe der Incasso-bank in de Amsterdamsche diamantbeurs
Amsterdam Te Amsterdam overleed de heer G.V. v.d. Schooren, een bekend philatelist, die in tal van vereenigingen een functie bekleedde
Amsterdam Tweede-klasse-voetbal in de hoofdstad. Spartaan klopte Zondag Z.V.V. met 5-1. De Zaansche doelman onderbreekt een aanval
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Bij de Lincoln "Zephyr" behooren de zijwanden van het motorcompartiment tot de dragende deelen van den wagenromp, zoodat de motor op de hiernaast afgebeelde wijze toegankelijk is gemaakt
Amsterdam De meeste dieren in Artis maakten, evenals die er buiten, in dezen kouden winter moeilijke tijden door. De Zeeleeuwen daarentegen voelden zich in hun element en lieten zich kennelijk in goed humeur op de ijsschotsen ronddrijven
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Wie zou dit herkennen als Amsterdamsch stadhuis?
Amsterdam Het nieuwe gebouw der Electrische Centrale van de Gemeente Amsterdam nadert zijn voltooiÔng
Amsterdam De hockeywedstrijd Holland A - Anglo-Indians te Amsterdam. Kiekje uit dezen, met 3-1 door de Indische studenten gewonnen wedstrijd
Amsterdam De motorboot Kromhout
Amsterdam In tegenstelling met andere jaren heeft H.M. de Koningin in verband met de tijdsomstandigheden Zaterdag j.l. een niet-officieel bezoek aan Amsterdam gebracht. Na aankomst begaf de Landsvrouwe zich naar de Spoorwegtentoonstelling, welke zij onder leiding van prof. dr. ir. J. Goudriaan bezichtigde
Amsterdam Nederland uit de lucht (Luchtfoto's K.L.M.). De Amstel te Amsterdam
Amsterdam Muizen in flesschen in het Kanker-instituut te Amsterdam, waar men 'n muizenfokkerij heeft voor proefnemingen bij het kankeronderzoek.
Amsterdam Zes dagen fietsen. Maaltijd en rust in de cantine
Amsterdam Dik Trom kwam in Amsterdam op het tooneel; de kinderen vonden het nog veel leuker den dikken Dik, den veldwachter, enz. in levende lijve te zien, dan er over te lezen in het bekende boek
Amsterdam De athletiekwedstrijden om den P.H.-beker op de Sintelbaan te Amsterdam. Moment uit de 110 m. horden, genomen door R.J. Brasser van A.C.C., derde van links
Amsterdam Een bijzondere gebeurtenis had te Amsterdam plaats, waar 't nieuwe motorschip Bloemfontein radio-telefonisch te water werd gelaten. Generaal Hertzog, minister-president van Zuid-Afrika, drukte te Pretoria op een knop, en op dat oogenblik viel een hamer op een mes, dat een touw doorsneed, 'n flesch champagne tegen den boeg liet vallen ter dooping van 't schip, terwijl de laatste beletselen werden verwijderd en het schip te water gleed. - De hamer, in Z. Afrika bediend, valt neer en snijdt 't touw door
Amsterdam In de schermzalen van de Incasso-Bank te Amsterdam is Zondag den wedstrijd om den "Hag-beker" gehouden. Moment tijdens het treffen tusschen den heer Jansen (voor) en mej. Nagel
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Beeldtelegram in Chineesche letters, ontvangen uit IndiŽ
Amsterdam Sport van de week. Iet v. Feggelen slaagde er Zondag in den nieuw ingestelden titel 100 yards rugslag voor dames te bemachtigen en wel in het Sportfondsenbad te Amsterdam in 1 min. 7 sec. De heer Blitz wenscht de nieuwe titelhoudster geluk
Amsterdam Een verwoede strijd voor het Belgische doel, die echter geen resultaat opleverde
Amsterdam Een nieuwe voetbalzege. Voor Leo Halle bracht Zondag de radio uitkomst. Pas herstellend van zijn ernstige ziekte volgde Halle Zondag door de radio de verrichtigen van zijn makkers in het Stadion te Amsterdam
Amsterdam Een belangrijke match in de hoofdstad. Blauw-Wit klopte Zondag D.F.C. met 2-1. Een hoekschop op het Dordtsche doel
Amsterdam Oranjefeest op het tooneel. Op het tooneel heeft de groote gebeurtenis van Nederland haar weerslag gevonden. In Amsterdam werd door de Amsterdamsche Tooneelvereeniging onder regie van Aug. Defresne "In Holland staat een huis" van Ant. V. Duinkerken en M. Nijhoff vertoond. - Een foto uit het eerste deel van het spel, waarin de prinses, vůůr haar huwelijk, in een droom haar jeugd hŤrbeleeft; rechts Nell Knoop, links Charl. KŲhler als de prinses
Amsterdam Amsterdam wordt een bosch rijk. De finish van de roeibaan met tribune, bootenhuis en toeschouwers-plateau (rechts boven, waar later waarschijnlijk een restaurant zal worden gebouwd)
Amsterdam Jules Bledsoe, de beroemde neger-tenor, speelde de hoofdrol in de opera "Keizer Jones" naar het drama van O'Neill, welke in Amsterdam werd opgevoerd. De neger-zanger kwam hiertoe uit Amerika over
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. Op den verkeerstoren van Schiphol
Amsterdam Nederlandsche kappers aan het woord. Drie modellen van het Elveka-kappersconcours te Amsterdam
Amsterdam Op het Gein
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Schakelkast voor bediening en controle
Amsterdam Het Koninklijk Paleis, Achtergevel
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. In de slagerij werd ijverig gewerkt
Amsterdam Koning Leopold van BelgiŽ (links, met hoed in de hand) landde onverwacht op Schiphol, vanwaar hij, op zijn terugkeer van vacantie in Zweden, met een militair vliegtuig verder vloog naar BelgiŽ
Amsterdam Spelmoment uit den ijhockeywedstrijd Blauwe Zes-Japan. De Hollandsche keeper werkt de schijf weg
Amsterdam Timmer, onze Hollandsche tenniskampioen, slaagde er Zaterdag te Amsterdam in van den Engelschman Perry te winnen. Te Scheveningen heeft deze laatste revanche genomen
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. De Vogelverschrikker, door Stanley Spencer (1891). Voor het eerst tentoongesteld in de Royal Academy in 1935
Amsterdam Holland klopt Ierland. De Iersche voetbalploeg, welke, na met 2-1 te hebben voorgestaan, tenslotte met 5-2 door de Oranjemannen werd geklopt
Amsterdam Uit den goeden ouden tijd II. In 1908 werd in het Grand-Thť‚tre te Amsterdam de operette "Walzertraum" opgevoerd. V.l.n.r. Theo van Vliet, Maurits Vigeveno, Greta Jonkers, Antoinette Sohns, en geheel rechts de dirigent Evert Cornelis, die later de groote bevorderaar van de Bachmuziek in Nederland zou worden
Amsterdam Uit het leven van Koningin Emma. In Amsterdam, wuivende naar het volk, dat Zij liefhad
Amsterdam Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan hield de "Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland" een feestelijke bijeenkomst in 't Koloniaal Instituut te Amsterdam. Dr. Jac. P. Thijsse, staande rechts naast Prins Hendrik, werd tot eerelid benoemd
Amsterdam Lagendaal in strijd met den Duitschen keeper
Amsterdam De 2e-klasse-wedstrijd De Spartaan-O.S.V. te Amsterdam eindigde in een gelijk spel (2-2). Moment voor het doel der Spartanen
Amsterdam De Ajaxploeg, welke Zondag door het winnen van den beslissenden kamp tegen H.B.S. den kampioenstitel van afd. I behaalde
Amsterdam ReliŽf-foto's. De O.Z. Voorburgwal te Amsterdam, met op den achtergrond den Oude-Kerkstoren
Amsterdam De schrijver van "Max Havelaar". Herinneringen aan zijn leven en zijn werk in het Multatulimuseum te Amsterdam. De officieele acte, waardoor het kopijrecht van de "Max Havelaar" aan mr. V. Lennep werd overgedragen
Amsterdam De Amsterdamsche Sportpers organiseerde Zaterdag een "tea" in "Kras", waarvoor groote belangstelling bestond. De heer Lotsy houdt een rede over de deelname aan de Olympische Spelen te Tokio in 1940
Amsterdam De groote zaal in het Koninklijk Paleis
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". Pas op! De draad wordt vastgezet
Amsterdam Amsterdam wordt een bosch rijk. Op deze kaart van het uitbreidingsplan van Amsterdam kan men zich een denkbeeld vormen van de uitgestrektheid van het bosch (het zwarte gedeelte link beneden) ten opzichte van de grootte der hoofdstad. Het omlijnde gedeelte is het Vondelpark
Amsterdam De St. Antoniebreestraat met den Zuiderkerktoren te Amsterdam
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. Het nieuwe motorschip "Oranje" op het IJ te Amsterdam
Amsterdam Zoo zien jonge poema's er uit, als ze pas op deze wereld zijn. - In Artis te Amsterdam werden er drie geboren
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. Een der leerlingen spreekt voor de microfoon. De weergave van haar stem wordt in een ander vertrek gecontroleerd
Amsterdam Op het IJ en in de dokken (2)
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Bagageberging achter in de zespersoons-carrosserie van de nieuwe Nash-Lafayette
Amsterdam Op de kunstijsbaan te Amsterdam worden wederom geregeld wedstrijden georganiseerd. Kiekje tijdens de match "Blauwe Zes"-Berlijn, welke door prins Bernhard werd bijgewoond
Amsterdam In het Americain Hotel te Amsterdam werden de prijzen uitgereikt aan de deelnemers van den door den A.N.W.B. uitgeschreven tocht "Te paard door Nederland". Overste Baron Creutz ontvangt den beker
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. A. v.d. Vliet wint voor Kropman en B. Leene de 1 K.M.-sprint op den Olympischen Dag
Amsterdam Staal boven water. Gezicht op de brug in de richting van Zaandam vanaf het middenstuk van het draaibaar gedeelte
Amsterdam "Honderd jaar" de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Op Vrijdag 20 September 1839 had, zooals men dat toen noemde, de "plegtige inwijding van den Ijzeren Spporweg" plaats tusschen Amsterdam en Haarlem. De hier gereproduceerde oude steendruk stelt voor het station aan de Haarlemmer-Trekvaart bij Amsterdam
Amsterdam Zaterdag werd in het Victoriahotel te Amsterdam de laatste partij dammen tusschen Vos en Rajchenbach gespeeld. Na afloop werd de wereldkampioen door den heer v. Broek van den Nederlandschen Dambond met een krans getooid
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Portret van Mrs. Williams - ook genoemd: de groote muts - door John Hoppner (1758-1810) Mrs. Williams, eens een garderobejuffrouw in het Convent Garden Theatre, werd opgevoed op kosten van Captain Williams, die later met haar trouwde
Amsterdam Na de Spoorwegtentoonstelling werd een bezoek gebracht aan een der vele in Amsterdam gebouwde openbare schuilplaatsen. Een opname van de Vorstin tijdens 'n wandeling door de schuilplaats aan het Weteringsplantsoen
Amsterdam De spoorwegtentoonstelling te Amsterdam. Een getrouwe copie van het treintje uit het jaar 1839
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". En hier zijn de ferme jongens: De runner-crew
Amsterdam Zes dagen fietsen. Na het felle jachten laat een lekker "boutje" zich goed smaken. De koks hebben dan handen te kort
Amsterdam Westelijke voetbalkampioen in de hoofdstad in actie. Zondag werd Ajax op eigen terrein met 1-4 door Feijenoord geklopt. Moment voor het Feijenoord-doel
Amsterdam Een interieur-opname van het nieuwe gebouw der firma William Koch en Co te Amsterdam, architect A.A. Kok, dat zich, hoewel met moderne middelen geconstrueerd en ingericht, voortreffelijk aanpast aan de sfeer der oude Keizersgracht
Amsterdam Bach's Matthaeuspassion. Willem Mengelberg en het beroemde vroeger solisten-ensemble der Amsterdamsche uitvoeringen van de Matthaeus Passion. Van links naar rechts: Thomas Denijs (overleden), Pauline de Haan-Manifarges, Willem Mengelberg, Aaltje Noordewier-Reddingius, Joh. M. Messchaert (overleden), Jac. Urlus (overleden). Foto W.A. van Leer
Amsterdam De Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak bezorgde in "Bellevue" te Amsterdam de weesjes een prettigen middag
Amsterdam Zes dagen trappen. Wals was te Amsterdam aan den Duitscher Rausch (rechts) gekoppeld
Amsterdam Nederland paraat. En natuurlijk brengt het afscheid onder zulke omstandigheden zooal geen tragische, dan toch roerende tafereeltjes mee, zooals wij er op 't Amsterdamsche Cetraal Station meemaakten
Amsterdam De Wereldoorlog 1914-1918, IX. Nederland tijdens den oorlog. Belgische vluchtelingen op het terrein van de Amsterdamsche Ijsclub
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. Schakelkast voor de stroomvoorziening
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. Ter afwisseling ook eens een plaatje van een deel van den nijveren fotografenstaf
Amsterdam Parijsche mode in Amsterdam 3
Amsterdam "Honderd jaar", de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Het derde station te Amsterdam, het Westerdokstation, aan het Droogdok, werd 15 October 1878 in gebruik genomen
Amsterdam De Nieuwe Kerk, Praalgraf van De Ruyter
Amsterdam De Amsterdamsche Jeugdluchtvaart-Club hield aan de Stationkade een demonstratie met vliegtuigmodellen. Eenige jongens laten hun modellen op
Amsterdam Een tenniswedstrijd Amsterdam-Den Haag in de Apollohal te Amsterdam. V.l.n.r Hughen en Leembrugge (A'dam) tegen Knottenbelt en Heynen (Haag) in actie
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Te klein zal het in ieder geval niet gauw zijn Ö
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. Hans van Meerten repeteert een scŤne
Amsterdam De Nederlandsche onderzeeŽrs O 9, 10 en 11 zijn Zaterdag in Amsterdam aangekomen. Een foto van het drietal gemeerd aan den steiger bij Van Es en van Ommeren
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Dan maar liever geen nieuw stadhuis Ö
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". De "Witte Zee" ligt gereed
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. Het weegtoestel, waarmede de diamanten gewogen worden, is geheel door glas beschut
Amsterdam Op het IJ en in de dokken (5)
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. Hoeveel zou hij wel waard zijn?
Amsterdam Lente in de hoofdstad
Amsterdam Sport van de week. Op de algemeene vergadering van de K.N.A.U., welke Zondag te Amsterdam werd gehouden, ontving M. Osendorp van voorzitter Strengholt het Unie-Eerekruis voor de beste prestaties
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. Onder de motoren van een Douglas
Amsterdam Holland klopt Ierland. Het hoofdstedelijke Stadion, tijdens het treffen tusschen Iersche en Hollandsche voetballers. Een fraai overzicht met de eivolle tribunes
Amsterdam Een nieuwe voetbalzege. Keeper Mul maakte in den wedstrijd van Zondag j.l. een vrij rustig debuut. Hier ziet men den Nederlandschen doelman in actie voor den toestormenden Dedeken
Amsterdam Nederland paraat. De leden van het Amsterdamsche Corps van Vrouwelijke Vrijwilligers zorgen voor het vullen van de zandzakken, waarmee musea en andere kostbare publieke eigendommen beschermd worden
Amsterdam Van der Meulen ziet voor de derde maal den bal in het Hollandsche net belanden 1
Amsterdam In het Rijksmuseum te Amsterdam, 17e eeuwsche kamer
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Een kippetje wordt voorgesneden
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. Hans van Meerten vindt een aandachtig gehoor
Amsterdam Van Raadhuis tot Paleis. Afbeelding van de achterzijde van het stadhuis, van de Weessluis en de Bloemmarkt, thans N.Z. Voorburgwal. (Naar een oude gravure)
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. BelgiŽ in den aanval. Keeper Dijkstra heeft zich met succes in den strijd gemengd. Men ziet verder Bonsema, Caldenhoven, Wilders en Anderiessen
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. De S.S. "Jaguar", een der meest opmerkelijke scheppingen van de Engelsche industrie - met sport-motor en clubfauteuil-comfort
Amsterdam Amsterdam wordt een bosch rijk. Een overzichts-maquette van het bosch; links onderaan is de hoofdingang ontworpen, aansluitend op de roeibaan
Amsterdam Zes dagen trappen. De start van de vierde Amsterdamsche "Zesdaagsche"
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. Z.K.H. prins Bernhard op de brug van de "Oranje" met de directie der Mij. Nederland en kapitein Potjer
Amsterdam De Helmondsche python-collectie begint beroemd te worden. Het comitť Practisch Werken te Amsterdam heeft twee der slangen gehuurd voor de tentoonstelling "Kleurenpracht" in het Vondelpark
Amsterdam Hetgeen een Amsterdammer steeds interesseert
Amsterdam Reuzen helpen de gevolgen van de crisis bestrijden. Ter gelegenheid van de Crisis-collecte in Amsterdam werden de bekende Venlosche reuzen, Valuas en zijn vrouw naar de hoofdstad gebracht. Den geheelen dag vergezelden zij de collectrices op hun tocht
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Lady Saye en Sele met haar broeder, de lateren kolonel the Hon. William Eardly, in 1787 geschilderd door Sir John Joshua Reynolds. P.R.A. (1723-1792)
Amsterdam Prinsengracht hoek Brouwersgracht
Amsterdam Edsel Ford, de zoon van den autofabrikant Henri Ford, bracht een bezoek aan de Fordfabrieken te Amsterdam. Voor het Amstel Hotel, v.l.n.r. G.J.J. Both (dir. Hollandsche Fordfabrieken) Edsel Ford, Sir Percival Perry en Mr. Orleans
Amsterdam Van der Meulen ziet voor de derde maal den bal in het Hollandsche net belanden 2
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Het stadhuis is de spil waar alles om draait
Amsterdam Een Zweedsche vliegboot moest vorige week een noodlanding maken op de Nieuwemeer achter de roeibaan bij Amsterdam
Amsterdam Een sport met toekomst. Te Amsterdam werd vorige week de ijshockeywedstrijd Amsterdam-Boedapest gespeeld. De Hongaren hadden zich stevig ingepakt
Amsterdam In de R.K. openbare leeszaal te Amsterdam wordt een tentoonstelling gehouden van Thymiana ter herdenking van den 60sten sterfdag van Alberdingk Thijm. Tijdens de openingsrede van dr. J. Sterck; tegenover hem zittend de zoon van Alberdingk Thijm, Lodewijk van Deyssel
Amsterdam Wijze uilen. Zoo zitten wij in de rechtszaal, in plechtige bijeenkomst
Amsterdam Op 'n mooien Octobermorgen in 't Vondelpark
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. De Schotsche schilder Sir Henry Raeburn (1756-1823) schilderde dit groote doek, waarop Sir John Clerck en diens echtgenoote Rosemary Dacre voorkomen, geheel in goudbruinen toon
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. De tentoonstellingshal
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. In het kleine bioscoopzaaltje ontvangen de leerlingen aanschouwelijk onderricht
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. Ook de dames-athleten gaven acte de prťsence op den Olympischen Dag. Foto: Aan een der wisselpunten tijdens de 4 x 100 m. estafette, gewonnen door de Olympische ploeg
Amsterdam Staal boven water. De wielen der draaibrug op den middenpijler
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. Bijna iedere diamanthandelaar heeft een box, waarin hij z'n edelsteenen bewaart
Amsterdam Regen in de hoofdstad
Amsterdam De Leidsche Gracht
Amsterdam De traditioneele opvoering van "Gijsbreght van Aemstel" vond wederom in den Stadschouwburg te Amsterdam plaats. Albert van Dalsum in de titelrol
Amsterdam Een internationale honden-show. Twee armen vol dwergpinchers
Amsterdam Reuzen onzer dagen. De vogeletende spin uit Artis te Amsterdam
Amsterdam Wijze uilen. Want onze oogen verdragen geen daglicht
Amsterdam Hollywood in het Carltonhotel, filmbal ten bate van het Bio-Vacantieoord. Boris Karloff in het monster Frankenstein
Amsterdam Over Beeldtelegrafie. De fotocelversterker
Amsterdam De Bloemfontein betreedt haar element
Amsterdam De hoofdstad huldigt het verloofde Prinselijke Paar. De aankomst van het jeugdige verloofde paar bij het paleis op den Dam
Amsterdam Staal boven water. Gezicht vanaf de brug op het Noordzeekanaal in de richting Amsterdam; links op den achtergrond de uitmonding van de Zaan
Amsterdam Holland klopt Ierland. De Hollandsche voetbalploeg, welke Zondag met 5-2 van Ierland won. - Van links naar rechts trainer Glendenning, Van Run, Vente, Mijnders, Wels, Smit, Weber, Van Male, Pellikaan, Bakhuijs, Anderiesen en aanvoerder Van Heel
Andermatt Als de winter komt. Waar zullen we skiloopen? Een wintersch kiekje uit Andermatt tijdens een belangrijken skidag
Andir Het Nederlandsch-Indische Leger paraat. Aantreden van een legerafdeeling op Andir (Bandoeng), IndiŽ's grootste garnizoenstad
Andir Het Nederlandsch-Indische Leger paraat. Het appŤl der stalen vogels. Sedert kort is de luchtvaartafdeeling een zelfstandig wapen geworden. Hier ziet men escadrilles Koolhovenjagers op het centrale militaire vliegveld te Andir
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. Revolutie met den huissleutel! - De Andorreesche jeugd sloot de regeering met dezen sleutel eenvoudig op tijdens een vergadering, nu ruim twee jaar geleden, tot het algemeene stemrecht was toegezegd
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. De geheele gewapende macht van Andorra bestaat uit zeven politie-agenten, den commandant inbegrepen. Tijdens de stemrecht-onlusten moesten de Fransche soldaten te hulp geroepen worden. - Overigens hebben alle mannen van 16 tot 60 jaar den plicht, voor wapenen en oefening zelf te zorgen
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. Het regeeringsgebouw van Andorra, tevens paleis van justitie en school, dat sedert het stichtingsjaar 1588 in zijn oorspronkelijken toestand is gebleven
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. Op het marktplein van Andorra staan de beide postkantoren: links het Fransche, rechts 't Spaansche. Sedert kort wordt echter de Andorreesche post uitsluitend door 't Spaansche kantoor behandeld
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. Het parlement van Andorra vergadert: de vierentwintig leden van den Algemeenen Raad komen elke paar maanden bijeen onder voorzitterschap van president Pere Torres (aan den linkschen tafelhoek), een eenvoudigen boer uit het dorp Encamp. Secretaris of gedelegeerde is de heer Riberayqua, naast den president aan den tafel gezeten. Dit is de zitting, waarin beslist werd omtrent de overname der posterijen door Spanje
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. De hoofdstad van Andorra, het PyreneeŽndorp Andorra-la-Vieja, waar sedert eeuwen het leven en de gewoonten evenmin als de huizen veranderd zijn
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. Het geheime archief van Andorra kan slechts geopend worden met zes verschillende sleutels, die bewaard worden door zes raadsleden uit verschillende dorpen van Andorra
Andorra Het kleine staatje Andorra tusschen Frankrijk en Spanje heeft reeds meer dan 1100 jaar z'n onafhankelijkheid behouden. Dat 't er in Andorra gemoedelijk toe gaat, bewijst wel nevenstaand prentje. Omdat het in de bergen zoo dikwijls regent, mogen de schildwachten zich verschuilen onder parapluies
Andover Het stadje Andover (Engeland) heeft een nieuw museum gekregen. Een der meest interessante stukken uit deze verzameling is de mantel van Nelson, waarin hij gewikkeld werd, na bij den zeeslag te Trafalgar zwaar te zijn gewond
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Mej. Rebia, vijfentwintig jaren oud, presidente van 't gerechtshof te Ankara, een der briljantste rechters van gans Turkije. De vrouwelijke Turksche rechters hebben dezelfde macht en bevoegdheid als de Europeesche rechters: zij zijn volkomen onafhankelijk en kunnen niet uit hun ambt worden ontzet
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Bey Sokmener, een der beroemdste advocaten van 't moderne Turkije, in gesprek met zijn cliŽnten in de wandelgangen van het gerechtsgebouw
Ankara Ismet InŲnŁ president van Turkije. Opvolger en bevestiger van Kemal Ataturk. Het imposante tentoonstellingsgebouw in Ankara. - Ankara door de Turken genoemd "de bloem der woestijn", ontstond in weinige jaren, ontworpen door Kamal Ataturk zelf, op den dorren bodem der Klein-Aziatische woestijn. Het is heden een uiterst moderne stad, met witte gebouwen en prachtige parken en bloemenperken, wijde boulevards en een gladde bestrating
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Twee vrouwelijke Turksche rechters, modieus gekleed, bij 't verlaten van het gerechtshof te Ankara
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Een andere beroemdheid is de jeugdige vrouwelijke rechter mej. Hayrunisa. Zij is op de foto bezig recht te spreken over een beklaagde (op den voorgrond rechts). In Turkije is 't woord van den rechter wet en zijn er geen jury's. Een dergelijke opname werd tot nu toe nooit in 'n Turksche rechtzaal gemaakt
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Een collegiaal gesprek over 'n moeilijk geval
Ankara De Dardanellen. Sleutel tot de Zwarte Zee. Turkije is goed bewapend. Turksche lichte artillerie tijden een parade in de straten van Ankara
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Op de getuigenbank - vol aandacht voor de manier, waarop de vrouwelijke rechters het verhoor afnemen en 't onderzoek leiden
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Bey Vehbi, de president van 't gerechtshof te Ankara, in discussie met de vrouwelijke presidente, mej. Rebia
Ankara Ismet InŲnŁ president van Turkije. Opvolger en bevestiger van Kemal Ataturk. Winkelstraat in Ankara - Ankara is een werkelijk moderne stad met elegante winkels en restaurants. Dit is een der groote, wijde winkelstaten in Ankara. Rechts op de foto - de lage gebouwen - zijn de enorme vischhallen
Ankeveen Ankeveen
Anlo Molen te Anlo
Anna Jacobapolder Het driespan keert terug van den najaarsarbeid in 't Thoolsche land (Anna Jacoba)
Anna Jacobapolder Het dorpje Anna Jacoba op Sint Philipsland in de late najaarsrust
Anna Jacobapolder Te Anna Jacoba viert het echtpaar Verstrate-Westdorpe zijn gouden huwelijksjubilť 1
Anna Jacobapolder Uit 't Noorden van onze provincie. Middaguur op een boerderij van Anna Jacoba
Anna Jacobapolder WegenmisŤre op St. Philipsland. Een stilleven van modder langs de Sint Philiplandsche wegen. (Anna Jacoba)
Anna Jacobapolder Te Anna Jacoba viert het echtpaar Verstrate-Westdorpe zijn gouden huwelijksjubilť 2
Antwerpen In veilige haven! De aankomst der Duitsch-Joodsche emigranten te Antwerpen. De Duitsch-Joodsche emigranten, aan wie voorlopig īt verblijf in BelgiŽ was toegestaan, begeven zich in den gereedstaanden trein
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. Achter den lijkwagen stapte de familie van pater Damiaan, menschen uit Tremeloo, het geboorteplaatsje van den grooten missionaris
Antwerpen De overwinnaars van de Zesdaagsche van Antwerpen. Pijnenburg en Wals aan den start voor hun eereronde
Antwerpen De Belgische favorieten uit den Zesdaagschen wielerwedstrijd te Antwerpen. Deneel (links) en Buysse, die tweede eindigden
Antwerpen Een kijkje op de werkzaamheden aan het veelbesproken Albert-kanaal dat tusschen Antwerpen en Luik wordt gegraven
Antwerpen Sport van de week. De overwinning in Antwerpen. Het Nederlandsch elftal dat Zondag te Antwerpen met 4-2 van de Belgen won. Van l.n.r. v. Heel, v. Run, Wels, Vente, Mijnders, Smit, Anderiesen, Keizer, Pellikaan, Backhuis en Weber
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. De zilveren lijkwagen, door zes nobele paarden getrokken op weg naar de kathedraal, omringd door de Paters Picpussen tot wier orde de held van MolokaÔ hoorde
Antwerpen De sleepers, de zwoegers der Vlaamsche rivieren. Een aan den voorkant, een aan den achterkant - op deze manier komt er wel schot in
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. De Absoute wordt gezongen in de O.L. Vrouw-kathedraal. Men bemerkt den aartsbisschop van Mechelen, gezeten vůůr de imponeerenden katafalk
Antwerpen Sport van de week. De overwinning in Antwerpen. De wedstrijd BelgiŽ - Nederland te Antwerpen. Spelmoment boven het Belgische doel. Van de Weyer, de uitstekende Belgische keeper, weert zich
Antwerpen Sport van de week. De overwinning in Antwerpen. De overwinning wordt gevierd. De Keyserlei te Antwerpen na den wedstrijd BelgiŽ - Holland
Antwerpen Z.M. koning Leopold begroet het stoffelijk overschot van pater Damiaan
Antwerpen De sleepers, de zwoegers der Vlaamsche rivieren. Zie, hoe zij met vereende krachten dit logge lichaam in de vaart trachten te brengen
Antwerpen Sport van de week. De overwinning in Antwerpen. Holland scoort. Van de Weyer valt tevergeefs naar de bal. De Hollandsche reserves rechts achter het doel juichen bij dit succes voor Oranje
Antwerpen De "Zesdagen van Antwerpen". De renners aan de startlijn, even voor het vertreksignaal zal worden gegeven
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. Koning Leopold, burgemeester Huysmans en de bisschoppen van BelgiŽ met den aartsbischop van Mechelen aan het hoofd, bij de aankomst van het stoffelijk overschot onder de afdaken der haven
Antwerpen De sleepers, de zwoegers der Vlaamsche rivieren. De sleperkens in groot getal, aan de kade te Antwerpen
Antwerpen De sappige appelsien Ö. Zij komt uit verre streken. Aankomst van een appelsienschip in de haven van Antwerpen: de dokkers dragen de zware kisten tot onder de hangars. Een typisch Antwerpsch havenbeeld
Antwerpen Sport van de week. De overwinning in Antwerpen. Ook de Belgische hockeyspelers geslagen. In het Stadion te Amsterdam won het Nederlandsch hockey-elftal Zondag met 3-1 van de Belgen. Moment uit den strijd voor het Belgische doel
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. De kostbare kist met het stoffelijk overschot door acht kadetten op de schouders getorscht, wordt van boord van de "Mercator" gedragen, tot op de kaai, waar de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders, met den Kardinaal aan het hoofd ter verwelkoming gereed staan
Antwerpen In veilige haven! De aankomst der Duitsch-Joodsche emigranten te Antwerpen. Het ontschepen van een zieke
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. Koning Leopold groet het stoffelijk overschot van Pater Damiaan - de hulde van een vorst aan zijn onderdaan
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. Men gaat de kist onder afdak 21, vůůr de tribune opstellen
Antwerpen In de Antwerpsche zesdaagsche startte Pijnenburg met zijn nieuwen koppelgenoot Slaats. Foto van de nieuwe combinatie
Antwerpen Zondag arriveerde te Antwerpen het Belgische stoomschip "Mercator" met het stoffelijk overschot aan boord van pater Damiaan, die zijn leven gewijd heeft aan de verpleging van de melaatschen op het eiland Molokai (HawaÔ). Hij vertoefde zestien jaar onder de melaatschen en werd ten slotte zelf door de verschrikkelijke ziekte aangetast. Op grootsche wijze werd het stoffelijk overschot op vaderlandschen bodem ingehaald
Antwerpen In veilige haven! De aankomst der Duitsch-Joodsche emigranten te Antwerpen. De aankomst van īt motorschip St. Louis in de haven te Antwerpen. Op den voorgrond Belgische gendarmen, die de nieuwsgierigen op veiligen afstand hielden
Antwerpen In veilige haven! De aankomst der Duitsch-Joodsche emigranten te Antwerpen. Waar zullen wij eindelijk veilig en voorgoed kunnen landen? Een vraag, die alle emigranten aan boord van de St. Louis zich hebben gesteld - ook nadat hun de voorlopige beschikkingen waren medegedeeld
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. De "Mercator" heeft vůůr Vlissingen het anker gelicht en zet nu, met zijn schoone vracht, koers naar het wachtende Antwerpen
Apeldoorn De hertog van Kent, een broer van den Engelschen koning, die naar ons land was gekomen om de tentoonstelling van Engelsche kunst te openen in het Stedelijk Museum te Amsterdam, bracht Zaterdag een bezoek aan H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana op het Loo. Een foto van de koninklijke familie en haar gast
Apeldoorn In de bosschen van Het Loo
Apeldoorn Op reis door Nederland. De vijvers van het nieuwe boschbad in de bosschen bij Apeldoorn
Apeldoorn Huldebetuiging aan prinses Juliana en prins Bernhard op het Loo. Tijdens het defilť der boerenwagens
Apeldoorn Op reis door Nederland. Het park is nog kaal (Apeldoorn)
Apeldoorn Vijver in het park
Apeldoorn In de omgeving van Apeldoorn
Apeldoorn Paleis Het Loo
Appenzell Het groote Zwitsersche Volksfeest. Vrouwen uit Appenzell in hun schilderachtige kleeding
Appingedam Huize Ekenstein bij Appingedam
Arcen RuÔne bij het kasteel Arcen
Arcen Kasteel Arcen
Ardennen Als men, op den rechter Maas-oever staande, het onder zich liggende landschap beschouwt is het alsof men vanuit een vliegtuig de wereld ver onder zich ziet liggen.
Ardennen Stijl verheffen zich de rotsen aan de overzijde van den Maas. Vroolijke daken en aardige gevels steken boven een groene omgeving uit. Als men uit het vlakke land komt ontroert deze groepering van het landschap wel zeer sterk!
Arkel Kinderen uit het land van Arkel
Arlesford Mary Hoar, de dochter van een hotelier te Arlesford (Engeland) met haar lievelingsdiertje, 'n schaap, dat ze van jongsaf heeft grootgebracht. Het dier kan opzitten en pootjes geven en vergezelt haar bij het winkelen
Arnemuiden Arnemuiden Lionstraat
Arnemuiden 'n Nacht op de Wielingen. Met de Arn. 13 ter garnalenvangst. In de Wielingen. De eerste haal bracht 'n net vol garnalen, flink doorspekt met zeesterren, botjes en scholletjes naar boven
Arnemuiden Walchersch dorpsleven. De Kanaaldijk, dat is om zoo te zeggen het zonnebad voor den Arnemuidenaar, en de eerste Maartsche koestering lokt jong en oud naar de luwte achter de helling
Arnemuiden De verongelukte hoogaars ARM 25
Arnemuiden Arnemuiden. Markt met Noordstraat
Arnemuiden Zeeland
Arnemuiden Koestraat
Arnemuiden De Zeeuwsche visscherij. In Arnemuiden komen de kinderen garnalen halen voor de pellerij thuis, waarmee nog iets kan worden verdiend
Arnemuiden Zeeland Walcheren
Arnemuiden Zaterdag j.l. vierde de heer J.J. van Doeselaar te Arnemuiden zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoofd der openbare school aldaar. Er had zich een huldigings-comitť gevormd om den jubilaris van zijn beteekenis in de onderwijswereld te overtuigen
Arnemuiden Arnemuiden, Dokterswoning en station
Arnemuiden Arnemuiden (1).
Arnemuiden De Arnemuidensche vrouwtjes trekken er op uit, om haar visch aan den man te brengen. De overtocht met het pontje
Arnemuiden Geborgen voor de westerstormen. Het is de tijd van de westerstormen, die op onze kust en in de Zeeuwsche zeegaten zoo geducht kunnen huishouden. En al is geen Zeeuwsche visscher voor een klein gerucht vervaard - wie de kans ziet, nog tijdig binnen te loopen, laat die niet graag onbenut. Dan vullen zich de Zeeuwsche visschershavens met de voor 't ruwe weer beschutting zoekende schuiten. En de Arnemuidensche haven biedt dan een levendig beeld met de vele rijen masten, zeilen en wanten
Arnemuiden Het elftal van Arnemuiden, dat in de Zaterdagmiddagcompetitie van den Z.V.B. het kampioenschap behaalde
Arnemuiden Westdijkstraat
Arnemuiden Op de Zeeuwsche schorren
Arnemuiden Noordstraat
Arnemuiden Walcheren. Burgervrouw uit Arnemuiden
Arnemuiden In het koesterende herfstzonnetje (Arnemuiden)
Arnemuiden Arnemuiden
Arnemuiden Arnemuiden, Scheepsmaker Meerman
Arnemuiden 'n Nacht op de Wielingen. Met de Arn. 13 ter garnalenvangst. Het wannen. De schipper zeeft de garnalen, waarbij de kleine door de mazen weer in zee vallen en de groote overblijven
Arnemuiden Eerste practische les
Arnemuiden Markt en Kerk
Arnemuiden En de Arnemuidensche jeugd had zich kwistig met oranje getooid: heele bovenlijfjes van de costuumpjes waren in oranje uitgevoerd
Arnemuiden Arnemuiderpad
Arnemuiden Fisher Women going to Market. Zeeland (Holland)
Arnemuiden Overzetveer
Arnemuiden Arnemuidsche visscher en vrouw
Arnemuiden Natuurlijk zijn de Zeeuwen nog bij lange niet uitgefeest naar aanleiding van prinses Irene's geboorte. Arnemuiden en St. Laurens hebben het feest resp. op Zaterdag 12 en Woensdag 16 Aug. gevierd. De Arnemuidenaren hadden o.a. een zeilwedstrijd georganiseerd voor zelfvervaardigde bootjes. Dat gaf een gezellige drukte langs het Kanaal, waar de wedstrijden gehouden werden
Arnemuiden Arnemuiden
Arnemuiden Van stad en land. Het sierlijke molentje van Arnemuiden
Arnemuiden Vlissingen. Arnemuiden
Arnemuiden De Arnemuidsche visschers bespreken de slechte uitkomsten bij de garnalenvisscherij: verschillende collega's gaan hun geluk thans beproeven in 't Noorden en de vangst verzenden van den Hoek van Holland
Arnemuiden Langstraat
Arnemuiden Zeeland. Walcheren (Arnemuidse voetpad)
Arnemuiden De Paasch-glorie van een slager in Arnemuiden en tevens die der buren
Arnemuiden Trouwplechtigheid
Arnemuiden Overzetveer Walcheren
Arnemuiden Op de schorren (Cutting Sea-Cabbage)
Arnemuiden Zeeland (Walcheren)
Arnemuiden Kom der gemeente
Arnemuiden Kleverskerke, Paulus de Klerk
Arnemuiden Zoo'n zomerschen dag in Maart Ö. En dan hou je de veteranen van Arnemuiden niet binnenshuis - de wereld-, land- en dorpspolitiek worden er dan bedreven op een tochtvrij hoekje op 't zuiden
Arnemuiden Als het koud is, organiseert de Arnemuidsche jeugd hardloopwedstrijden op het schoolplein. De deelname is groot genoeg zooals u ziet
Arnemuiden Arnemuiden
Arnemuiden Groeten uit Zeeland
Arnemuiden Zeeland Walcheren
Arnemuiden Arnemuidsche jeugd.
Arnemuiden Arnemuidsche vischvrouwen
Arnemuiden Arnemuiden, Zilveren Schor
Arnemuiden Vischvrouwen uit Arnemuiden
Arnemuiden 'n Nacht op de Wielingen. Met de Arn. 13 ter garnalenvangst. De garnalen worden door de exportvisschers reeds aan boord gekookt
Arnemuiden Molenstraat
Arnemuiden Going to Market
Arnemuiden Arnemuiden, Langstraat
Arnemuiden Door het springen en in brand vliegen van een carbidlamp, werd verleden week de hofstede "'t Veertje" te Arnemuiden een prooi der vlammen
Arnemuiden Arnemuiden, Roomsestraat
Arnemuiden Vlissingen, Arnemuiden
Arnemuiden Binnenkomende visschersschuit
Arnemuiden De bootjes, die Arnemuidensche visschers voor hun kroost maken en tuigen - of die zeewaardig zijn!
Arnemuiden Stations
Arnemuiden 'n Nacht op de Wielingen. Met de Arn. 13 ter garnalenvangst. De garnalenvloot in de Vlissingsche haven
Arnemuiden Als de versche aanvoer binnenkomt, gaat 't levendig toe aan de vischafslag van Arnemuiden
Arnemuiden De Arnemuidsche visscher benut het laatste vleugje wind
Arnemuiden Leonstraat
Arnemuiden Water scheppen voor de wasch uit den Poel te Arnemuiden
Arnemuiden Zeeuwsche dorpsjeugd. Maart heeft al mooie dagen bij de vleet gebracht; maar niet zoo krachtig is de Maartsche zon, dat de Arnemuidensche meisjes voor het touwtjespringen al te warm zouden vinden
Arnemuiden Arnemuiden
Arnemuiden Station
Arnemuiden De vischhal te Arnemuiden.
Arnemuiden Door Zeeuwsche polders en dorpen. Onder den Arnemuidschen molen
Arnemuiden Arnemuidsche vischvrouwen
Arnemuiden Zaterdag 19 Dec. Heeft dr. Van der Bijl, algemeen geacht geneesheer te Arnemuiden, officieel afscheid genomen van deze gemeente wegens zijn benoeming tot geneesheer bij de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen. Foto van het afscheid op de bovenzaal van het Raadhuis te Arnemuiden, waarbij een schilderij door den heer A. van Dijck uit Veere vervaardigd, als aandenken werd aangeboden
Arnemuiden Twee aardige Arnemuidsche boerinnetjes.
Arnemuiden Groet uit Zeeland
Arnemuiden Het departement Sluis-Aardenburg van het Nut reikte bovenstaand diploma uit aan Mej. W.M. van Luijk te Oostburg, die een halve eeuw dezelfde dienstbetrekking vervulde
Arnemuiden De molen te Arnemuiden
Arnemuiden Een uitstapje van Arnemuidensche jeugd naar Nieuwland
Arnemuiden Arnemuiden (2).
Arnemuiden Oogsttijd in Zeeland. Oogsttijd is een tijd van zwoegen, onverdroten wenkt de plicht (Arnemuiden)
Arnemuiden Burgemeestersfeest (Lantsheer)
Arnemuiden Arnemuidsche vischvrouwen
Arnemuiden Arnemuiden.
Arnemuiden Jongerenontmoetingscentrum "Het Zilveren Schor"
Arnemuiden 'n Nacht op de Wielingen. Met de Arn. 13 ter garnalenvangst. Het eerste zeven, waarbij de zeesterren, krabben en dergelijke achterblijven, terwijls de garnalen zich onder de manden ophoogen
Arnemuiden Door Zeeuwsche polders en dorpen. Wie wil zich niet laten overzetten door dezen vriendelijken veerbaas van Arnemuiden
Arnemuiden Kleverskerke, Ned. Herv. Pastorie
Arnemuiden Zeeuwsche visschershaven
Arnemuiden Door Zeeuwsche polders en dorpen. De oude garde van Arnemuiden Ö

Index plaatsnamen pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]