Index pagina: 1 2 3 [>>]

's Gravenpolder De kerken in Zeeland zij vele en daarom brengen we er hier nogal eens in beeld. Ze zijn in het Zeeuwsche landschap ook van zulk een groote beteekenis. Ditmaal een bedehuis van den lateren tijd, het kerkje te 's Gravenpolder
's Heer Arendskerke Dorpsrust
's Heer Arendskerke Halve eeuw lief en leed Wisse-v.d. Plassche
's Heer Arendskerke De 82-jarige Jacobus Bommeljé Jz. en de 85-jarige Leintje Brandsteder te 's Heer Arendskerke zullen Maandag a.s. een halve eeuw lief en leed in het huwelijk gedeeld hebben
's Heer-Abtskerke Brand bij landbouwer Thorenaar
Aardenburg Achter de Kerk in Aardenburg
Aardenburg Van oude gebouwen gaat voor hem, die tot romantiek geneigd is (en wie onzer ontkomt geheel aan het romantiek) steeds een zeldzame bekoring uit. Vooral is dit het geval als de juiste toelichting aanwezig is. Een oud vervallen brokje straat kan in het schijnsel van een gaslantaarn op wintersche avonden tot ontroerende schoonheid worden, een onderdeel van een historisch bedehuis komt in het licht der schuchtere voorjaarszon in een sfeer van poëzie en romantiek te staan. Het poortje in de oude kerk te Aardenburg zagen we dezer dagen in zulk een mijmerende stemming
Aardenburg Klaar voor het bad
Arnemuiden Het departement Sluis-Aardenburg van het Nut reikte bovenstaand diploma uit aan Mej. W.M. van Luijk te Oostburg, die een halve eeuw dezelfde dienstbetrekking vervulde
Arnemuiden De Paasch-glorie van een slager in Arnemuiden en tevens die der buren
Axel In Axel is op den derden Pinksterdag door het "Nieuw Gentsch tooneel" een openlucht voorstelling gegeven van Shakespeare's "Hamlet". De voorstelling, waarvan we hier een scène in beeld brengen, werd door circa 5000 personen bijgewoond
Axel Een aardige onderbreking van het concours-hippique dat tweeden Pinksterdag in Axel werd gehouden, was het z.g. "stoeltje rijden". Dit nummer verwekte niet weinig hilariteit
Bergen op Zoom Deelnemers rusten uit (Kampioensrit K.N.M.V.)
Biervliet Jasper Anthonisse te Biervliet, oud 11 jaar, is een zeer muzikale knaap. Op het solisten-concours te Oostburg behaalde hij een 1e prijs en de 4e extra prijs. De veelbelovende jeugdige musicus met zijn instrument
Biervliet Als laatste foto van Zeeuwsch-Vlaanderen een kijkje in Biervliet. Op den voorgrond het stadhuis, daarachter de kerk
Biervliet Paardenkeuring
Biezelinge De Smokkelhoek bij Biezelinge
Biezelinge Grafzerk Job. Janssen Hoemaker
Biggekerke Schietvereniging
Borssele Zangconcours (1)
Borssele De heer J.L. Richel, Burgemeester en Secretaris van Borsselen, vierde onlangs zijn 50sten geboortedag. Wij kiekten den jubilaris op het gemeentehuis
Borssele Zangconcours (2)
Borssele Zangconcours (3)
Breskens De nieuwe veerboot is weer eenigen tijd in de vaart en dank zij talrijke aangebrachte verbeteringen zou de ellende met de schuit tot het verleden behoren. De aanlegsteiger in Breskens, gezien vanaf de veerboot, men kijkt hier door den kop van de boot, door sommigen wel "De Kop van Vos" genoemd
Breskens Morgenbezoek
Breskens Vanaf het Spuiplein
Breskens De motorveerboot - U weet wel, de bekende - (die maar goed schijnt te voldoen) even voor de aankomst te Breskens
Bruinisse Minister Kan bij de mosselvissers (2). Op de theorie volgde, naar het hoort, de praktijk. Aan boord van een logger sloeg de minister het visschen op de mosselperceelen gade
Bruinisse Minister Kan bij de mosselvissers (1). Minister Kan bij de mosselvisschers. Minister Kan, onze reis-minister, heeft zich onlangs naar Bruinisse begeven ten einde zich op de hoogte te stellen van de toestanden bij de mosselvisscherij. Tijdens een vergadering hoorde de minister de theorie van het bedrijf en ..... tal van grieven
Bruinisse Minister Kan bij de mosselvissers (3). Zijne Excellentie op een wandeling door Bruinisse, waar de lunch gebruikt werd ten huize van dokter Koch
Bruinisse Minister Kan bij de mosselvissers (4). Na de rondvaart werd te Zijpe geland, daar de haven "Bruinisse" wegens laag water niet te bereiken was
Cadzand Voor den vreemdeling is de wisseling van eb en vloed in de Zeeuwsche havens zeer terecht een attractie. Zelfs de Zeeuw heeft er immers nog altijd oog voor. Hierboven de haven van Cadzand bij laag tij
Cadzand De molen die terecht de trots van de inwoners van Cadzand is
Cadzand Kerk
Clinge De heer Vienings
Colijnsplaat Vaandel-uitreiking aan Wilhelmina 5
Colijnsplaat Vaandel-uitreiking aan Wilhelmina 3
Colijnsplaat Aan de haven te Colijnsplaat kan op sommige dagen een levendige bedrijvigheid heerschen. Vele producten van het land worden per drijvende gelegenheid getransporteerd
Colijnsplaat Het "Rustoord" te Colijnsplaat. In dit gebouw vonden reeds vele ouden van dagen een gezellig tehuis
Colijnsplaat Hoe de gemeente-secretarie te Colijnsplaat er inwendig uitziet
Colijnsplaat Vaandel-uitreiking aan Wilhelmina 2
Colijnsplaat Vaandel-uitreiking aan Wilhelmina 4
Colijnsplaat Het aardige torentje
Colijnsplaat Vaandel-uitreiking aan Wilhelmina 1
Dordrecht 17 April waren G.J. Evers en J.W. van Toor te Dordrecht, een halve eeuw in den echt vereenigd. Waarom we een foto van het gouden paar plaatsen? Wel ..... de heer Evers en echtgenoote waren vele jaren aan de Middelburgsche zwemschool verbonden. Velen onzer lezers zullen zich dit nog herinneren
Dreischor Een halve eeuw, of te wel 18250 dagen was Adriaan van der Linde onlangs in dienst op de boerderij van den heer J. Doeleman te Dreischor
Driewegen Ongeval Dr Folmer
Driewegen Iridarium (1). Een merkwaardig hoekje in een interessanten tuin. (Iridarium te Driewegen)
Driewegen Begrafenis Dr Folmer (2)
Driewegen Iridarium (2). De eigenaar der prachtige Irissen, Dr. Folmer, tevens schrijver van dit artikel
Driewegen Begrafenis Dr Folmer (1)
Driewegen Iridarium (3). Een fraaie verzameling van verschillende soorten Irissen
Eede De Biezen
Ellewoutsdijk M.J. van Hattum-huis (2). Het gebouw zal dienst doen als vergaderlokaal, tooneelgebouw, enz.
Ellewoutsdijk M.J. van Hattum-huis (4). Tot slot het interieur van de "meisjes-kamer", vergaderzaal van de Chr. Meisjesvereeniging "Martha"
Ellewoutsdijk Cornelia Hoek van Dijke te Ellewoutsdijk, herdacht 5 Mei den dag waarop zij voor 40 jaar als huishoudster bij Gebr. J. en A. Huijsen aldaar, in dienst trad
Ellewoutsdijk M.J. van Hattum-huis (3). Hoe de bestuurskamer in het van Hattum-huis er uit ziet
Ellewoutsdijk Jachttoren
Ellewoutsdijk M.J. van Hattum-huis (1). Zooals onlangs in de "Scheldezender" werd gemeld is te Ellewoutsdijk geopend het M.J. van Hattum-huis, een instelling van Mevr. de Wed. van Hattum te Beverwijk, ambachtsvrouwe van Ellewoutsdijk
Gapinge Hofstede Banenburg in vlammen
Goes Openlucht-acrobaten (1)
Goes Te Goes is een groote nationale tentoonstelling gehouden van pluimvee en konijnen. Een overzicht der expositie. Een eerste prijs werd toegekend aan het Plymouth Rock trio van den heer J.M. Neels te Goes
Goes Marktdag (3). De aandacht van het zwakke geslacht gaat uit naar de koopjes, die de koopman heeft ..... En ook wel naar den koekebakker, die in het verlangen naar zoetigheid voorziet
Goes De leden van de Kon. erkende tooneelvereeniging "Onderling Kunstgenot" te Goes. "Onderling Kunstgenot" herdacht dit jaar het 25-jarig bestaan met een zeer goed geslaagde tooneelwedstrijd, met de opvoering van Jo van Ammers-Küller's tooneelspel "De spaak in 't wiel". Een feestavond aan het einde dezer maand besluit de herdenking der sympathieke vereeniging, die in Goes en ook elders steeds volle zalen trekt voor haar opvoeringen
Goes Leerlingen cursus waterbouwkundig opzichter (2). De excursionisten op hun tocht door de Rotterdamsche haven
Goes Het abattoir (5). Blik in een der hallen van het abattoir
Goes Te Goes is een groote nationale tentoonstelling gehouden van pluimvee en konijnen. Een overzicht der expositie.
Goes Boomplantdag (2). Boomplantdag te Goes. Aan den Oostsingel kregen de oudste leerlingen der lagere scholen een aantal boomen in den bodem te zetten
Goes Het abattoir (1). Het abattoir te Goes. Maandagmiddag werd te Goes het gemeentelijke slachthuis (het eerste in Zeeland) officieel geopend. Na de opening poseerden de genoodigden ven voor de "Ons Zeeland" fotograaf
Goes De Goesche tooneelvereeniging "O.B.K." voerde de vorige week in de "Prins van Oranje" het gecostumeerde spel "De Volendammers" op. Een foto van de tooneelisten
Goes Voetbal, interlandwedstrijd
Goes Jeugdige harmonicaspeler
Goes Ieder die werkloos is probeert voor zichzelf het vraagstuk der werkloosheid op te lossen. In Goes kregen eenige werkloozen op hun verzoek toestemming om 's Zaterdagsmiddags te musiceeren. Al spelende wordt door deze werkloozen dus gewerkt
Goes Een kijkje in het z.g. bouwplan III, dat eerst kortgeleden bouwrijp werd gemaakt en dat nu nog slechts plaats biedt voor weinig nieuwe huizen
Goes Nauw verband met de uitbreiding van Goes houdt de aanleg van nieuwe bouwplannen. Er wordt veel gebouwd in de hoofdstad van Zuid-Beveland
Goes De vakschool voor meisjes te Goes wilden we deze week in beeld brengen. Het instituut bestond n.l. dezer dagen 10 jaar
Goes Waar in Goes thans de kleine man huisvesting vindt. En ..…
Goes Openlucht-acrobaten (2)
Goes Pinkstertwee in de Ganzenstad (1). Goes heeft de laatste weken wel in het teeken der feesten gestaan. Op de enthousiaste ontvangst der journalisten volgde tweeden Pinksterdag het groote Muziek-concours ter eere van het jubileum van "Euphonia". Duizende menschen uit alle deelen van onze provincie hebben Pinkstertwee in de Ganzenstad doorgebracht. Tot het programma van den dag behoorde een muzikale wandeling van alle deelnemende vereenigingen door de stad. Het rijtuig waarin het eere-comité had plaats genomen maakte deel uit van den optocht
Goes De heer De Wit te Goes was dezer dagen 25 jaren als ambtenaar ter secretarie werkzaam. De heer en mevr. De Wit in de bloemetjes, die den feestdag mede tot een onvergetelijken dag voor den jubilaris maakte
Goes Een beroemde hond te Goes, winnaar van vele eerste-, eere- en kampioenprijzen. Het is de Pyreneeër "Nithou du Pic le Jeur". Eigenaar van het prachtige dier is de heer F.M. Horsten
Goes Marktdag (4). Een levendig beeld van de marktdrukte
Goes De heer Semeijn te Goes die 65 jaren achtereen in één dienstbetrekking was en nog steeds zijn dagtaak naar behooren vervult
Goes De vereeniging van "Oud-leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool te Goes" heeft de vorige week de 25ste verjaardag gevierd. Leden en genoodigden herdachten dit jubileum in het Schuttershof te Goes met een vergadering en een feestmaal
Goes Boomplantdag (4). Boomplantdag te Goes. Ook de "vrouw van morgen" plantte boomen. Hoewel een ingezonden schrijven in een der bladen het nut van boomplantdagen in twijfel trok, meenen we dat de resultaten van het nieuwe paedagogische inzicht niet zullen uitblijven. De Goesche plantsoenen zullen voor de jeugd thans weer veilig zijn. Het kind voelt zich mede-verantwoordelijk
Goes Vaandel voor de Bijz. Vrijw. Landstorm 2
Goes "De Prins van Oranje", de aloude schouwburgzaal te Goes, heeft een alleszins fraaie gedaanteverwisseling ondergaan. Hierboven de nieuwe gevel van de "Prins"
Goes Het twaalftal van Zeelandia I
Goes Pinkstertwee in de Ganzenstad (3). Het Fokker-toestel van de K.L.M. dat gedurende de Pinksterdagen in Goes en omgeving rondvluchten met passagiers zou maken. Wegens ongeschiktheid van het terrein kon de vliegerij evenwel geen doorgang vinden. Na een tweetal vluchten zette de Fokker weer koers naar Rotterdam. Voor het toestel: de genoodigden die een tochtje boven Zuid-Beveland maakten en het personeel der K.L.M. wiens detacheering te Goes zoo spoedig eindigde
Goes Ongeluk
Goes Het abattoir (6). Een gedeelte der machinekamer
Goes Wegverbetering tussen Goes en Middelburg (1). Wegverbetering tusschen Middelburg en Goes. Eindelijk - en een zucht van verlichting ontsnapt ons - is men doende met de verbetering van het stuk weg tusschen Middelburg en Goes, in de benzinewereld berucht als de "kuilepartij tusschen de twee boerderijen" te Noord-Kraaiert
Goes Het echtpaar Brusket-Plompe te Goes vierde ondergroote belangstelling van de buren de vorige week Woensdag zijn 50-jarig huwelijksfeest. Het gouden paar, omringd door kinderen, klein-kinderen en andere familie-leden
Goes De Sterrit 3
Goes Wegverbetering tussen Goes en Middelburg (3). Het bewerken van den kistdam
Goes Te Goes is een groote nationale tentoonstelling gehouden van pluimvee en konijnen. Een overzicht der expositie. Den haaskleurigen Vlaamschen reus, toebehoorend aan den heer M. Tholenaar, te 's Heer Hendrikskinderen, werd door de jury een 1e prijs toegekend
Goes Nieuwe autobus lijn Rilland-Goes
Goes Iedere plaats in Zeeland met mondaine neigingen heeft haar bal-masqué. In Goes werd de vorige week een gemaskerd dansfeest georganiseerd door den bekenden dansleeraar Ant. van Dam. De "Ons Zeeland"-fotograaf zette de fantastisch gekleede pretmakers op het prentje
Goes "V.V.C." te Goes die ook op de Seriewedstrijden in de Scheldestad uit kwam, werd door "E.L.T.O" uit Kloetinge met 1- 0 geklopt
Goes Vaandel voor de Bijz. Vrijw. Landstorm 1
Goes Paarden in den geurenden bloeienden kersenboomgaard, die aan den weg Goes-Kloetinge in het voorjaar steeds de aandacht trekt
Goes Het mooie R.-K. Ziekenhuis "St. Joanna" te Goes moesten we nog eens afbeelden voordat het groen der boomen het gebouw aan de lens ging onttrekken. De voorzijde van de kloeke en moderne zieken-inrichting
Goes Het Weeshuis-bestuur (Goes) en genoodigden hielden in de regentenkamer een feestelijke bijeenkomst
Goes ...... waar vroeger. Wij prefereeren het product van den jongsten tijd. U niet?
Goes De nieuwe schoorsteen aan de Goesche gasfabriek. De oude werd door hemelvuur verwoest
Goes Werkzaamheden aan brug in de Voorstad
Goes Korfbalwedstrijd V.C.C. -D.O.S. (2). De leden van D.O.S. die de korfbaloverwinning behaalden
Goes Door een misverstand verzuimden we tot nu toe een foto te plaatsen van het nieuwe r.k. ziekenhuis "St. Joanna" te Goes, dat in December geopend werd. Aan dit verzuim zij thans voldaan. Hoe mooi "St. Joanna" inwendig is, heeft men reeds in "Ons Zeeland" kunnen lezen.
Goes Marktdag (2). De aandacht van het zwakke geslacht gaat uit naar de koopjes, die de koopman heeft ..... En ook wel naar den koekebakker, die in het verlangen naar zoetigheid voorziet
Goes Het abattoir (4). Bloedafvoerinstallatie
Goes Het nieuwe gemeentelijke slachthuis te Goes, gelegen aan de Zaagmolenstraat
Goes Te Goes is een groote nationale tentoonstelling gehouden van pluimvee en konijnen. Een overzicht der expositie. Hierboven van links naar rechts een fraaie witte Leghorn-haan, een Ancana-haan en een Plymouth Rock-haan. De dieren behoorden resp. aan de heeren Th. de Boer, Van Sabben en Neels, alle te Goes.
Goes Apotheek A.C. van der Rest, Goes
Goes Onze Foto-prijsvraag (09)
Goes Marktdag (1). We hebben deze week de aandacht gewijd aan den marktdag, die voor stads- en buitenmensch van zooveel beteekenis is. Hierboven een kijkje op de Goesche markt
Goes Na afloop van de jaarvergadering van de Z.L.M., te Goes gehouden, vereenigden het bestuur der Z.L.M., het college van B. en W. te Goes en enkele genoodigden zich aan den lunch in hotel "Centraal". "Ons Zeeland" was present om het gezelschap, waaronder vele Zeeuwen van beteekenis, op de gevoelige plaat te vereeuwigen
Goes Het abattoir (2). De Bureaux
Goes Wegverbetering tussen Goes en Middelburg (4). De voorlaatste ring wordt neergelaten. Reeds spoedig zal de herinnering aan een verschrikkelijk stuk weg tot het verleden behooren
Goes In de Ambachtsschool te Goes wordt sedert 1927 een cursus gegeven in hout- en marmer imitatie, reclame- en ornament-schilderen. Hierboven de leerlingen van den cursus met den directeur der school en den leeraar
Goes Een auto-lijkje
Goes Mr. J.H.M. Steiger te Goes, het nieuw benoemde lid van Ged. Staten
Goes Pinkstertwee in de Ganzenstad (2). Goes kàn feest vieren! Telkens blijkt dat weer opnieuw. Men zet er niet dikwijls de bloemetjes buiten doch doet men het dan doet men het goed. Zelfs lang voordat de veilige schemer over het stedeke daalde zag men op tweeden Pinksterdag in de Goesche straten de feestjolijt als vuurwerk rondspatten
Goes Houtveiling in .... ja lezer, in de Groote Kerk te Goes. In dit gedeelte van het mooie oude kerkgebouw wordt n.l. sedert vele jaren geen dienst meer gedaan
Goes Moerbeienboom
Goes Leerlingen cursus waterbouwkundig opzichter (1). De leerlingen van den cursus voor waterbouwkundig opzichter te Goes maakten een excursie naar Rotterdam, waar verschillende interessante werken werden bezichtigd
Goes Het abattoir (3). De varkensval, waarin deze dieren pijnloos worden gedood
Goes Jubilea F. Baeten en G.V. Penning
Goes Auto-pech
Goes Voetbal, Goes II
Goes Haven
Goes Wegverbetering tussen Goes en Middelburg (2). In den weg moet een nieuwe duiker worden gelegd
Goes Afbeelding Moerbeiboom
Goes Boomplantdag (1). Boomplantdag te Goes. Andere tijden, andere zeden. Om de jeugd vroeger de liefde voor boomen en plantsoenen bij de brengen, werd niet zelden bestraffing toegediend. Thans doet men het anders, o.a. met behulp van z.g. boomplantdagen. Ook in Goes is zulk een boomplantdag gehouden
Goes Korfbalwedstrijd V.C.C. -D.O.S. (1). De vorige week Zaterdag werd te Goes door V.V.C. aldaar een korfbalwedstrijd gespeeld tegen D.O.S. uit Middelburg. Goes kreeg klop met 1 - 0
Goes Silhouet Grote Kerk verknoeid
Goes Ter gelegenheid van haar 40-jarigen staat van dienst als huishoudster bij den heer S. Dekker te Goes werd aan Mej. J. Kosten de bronzen medaille der Oranje-Nassau-orde toegekend
Goes Jubileum de heer Mijnsbergen
Goes Boomplantdag (3). Boomplantdag te Goes. De planterij geschiedde op aanwijzing van het gemeente-personeel en van de onderwijzers
Goes Vaandel voor de Bijz. Vrijw. Landstorm 3
Goes Deze schoorsteen der gasfabriek te Goes wordt gesloopt, teneinde plaats te krijgen voor een grootere
Goes Een foto van het Weeshuis te Goes, dat vorige week 300 jaar bestond
Gorishoek Veerboten
Graauw Een bekend hoekje in Graauw, de z.g. "Paal"
Graauw De heer P. Staal, schipper aan de Paal te Graauw, meer bekend als oude Piet, een bekende figuur in het dorp
Graauw Een kijkje in Graauw
Groede Krabbendijk
Groede Nieuwerkerkse Kreek
Groede De Zeeuwsch-Vlaamsche dorpen zijn met hun oude geveltjes en zwaar bekruinde boomen als stille oasen in een van zon doorstoofd land. Een middaguurtje in Groede, als de stilte bijna hoorbaar is
Haamstede In het bos
Haamstede Het slot Haamstede, gefotografeerd voor het Zomersche groen de boomen siert
Hansweert Korfbalwedstrijd (2)
Hansweert Een kijkje in de nieuwe groote schutsluis te Hansweert
Hansweert Hoog water op de Schelde (3)
Hansweert Het fanfare-corps "Scheldegalm" te Hansweert
Hansweert Het Kanaal door Zuid-Beveland
Hansweert De rijksweg wordt verhard (1). De rijksweg Hansweert - Wemeldinge langs het kanaal, wordt verhard. Een kijkje op het werk
Hansweert Hoog water op de Schelde (2)
Hansweert Zwemfeesten 1
Hansweert In de middensluis te Hansweert
Hansweert Het Kanaal door Zuid-Beveland
Hansweert Korfbalwedstrijd (1)
Hansweert Het schip Neeltje aan de ketting
Hansweert Het Fransche schip "Circe" zocht in Hansweert den bodem van het vaarwater op. Men ziet hier hoe men trachtte het schip te lichten. Eenige gedeelten steken reeds boven de oppervlakte van het water uit
Hansweert In de haven van Hansweert kan veelal een drukte zijn, die doet denken aan een groote havenstad
Hansweert Hoog water op de Schelde (1)
Hansweert Aan het Kanaal van Hansweert
Hansweert Processie
Hansweert Zwemfeesten 2
Hengstdijk Oudste vrouw van Nederland overleden
Hengstdijk De begrafenis van de bijna 106-jaren geworden Betje Asselman
Hoedekenskerke Molen
Hoedekenskerke Schuur in vlammen op
Hoedekenskerke Van de kerk te Hoedekenskerke vraagt de toren bijna het laatst de aandacht. Het robuste gebouw zelve overheerscht
Hoek Hoek heeft zich een nieuw en zeer mooi gemeentehuis aangeschaft. Een foto van het mooie gebouw mocht in "Ons Zeeland" natuurlijk niet ontbreken
Hontenisse Een kijkje in Hontenisse
Hulst Voetbal, Hulst I
Hulst Hulst in vogelvlucht
Hulst Op de wallen
IJzendijke De meisjesvereeniging te IJzendijke organiseerde onlangs een bazar. De helpsters voor het "Ons Zeeland"-toestel
IJzendijke Aardige markt
IJzendijke Het echtpaar Onderdonck te IJzendijke vierde dezer dagen zijn 50-jarige echtvereeniging. Een foto van het gouden paar te midden van kinderen en kleinkinderen
Indië Koppen in Indië (1)
Indië Koppen in Indië (2)
Kamperland Spui
Kapelle Onze Foto-prijsvraag (10)
Kapelle 20-jarig bestaan Ons Genoegen 3. De derde vereeniging die de Kapellenaren op mooie muziek kwam vergasten was "Euphonia" uit Goes
Kapelle Openbare les (1). Dezer dagen werd in de bewaarschool te Kapelle een openbare les gehouden. De kleuters gekleed voor een kabouterspelletje
Kapelle 20-jarig bestaan Ons Genoegen 5. Het ruime Koor der Hervormde Kerk was als eetzaal voor de gasten van "Ons Genoegen" ingericht. Na het blazen is het .... goed eten
Kapelle Fraaie oude kerktoren
Kapelle Huize Jachtlust
Kapelle 20-jarig bestaan Ons Genoegen 4. Het feestcomité en het bestuur van "Ons Genoegen" poseerden voor "Ons Zeeland"
Kapelle Openbare les (2). Een aardig tableautje van leerlingen der bewaarschool en onderwijzeressen
Kapelle 20-jarig bestaan Ons Genoegen 6. Het goed geslaagde feest eindigde met een lichtstoet door het dorp. Een der groepen uit de stoet, gevormd door de jeugdafdeeling van de gymnastiekvereeniging "Olympia", is hier vastgelegd
Kapelle 20-jarig bestaan Ons Genoegen 1. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het fanfarecorps "Ons Genoegen" te Kapelle is daar ter plaatse Zaterdag een muziekfeest gehouden, waaraan drie vereenigingen deelnamen, o.a. de "Scheldegalm" van Hansweert die men hier den intocht in Kapelle ziet houden
Kapelle 20-jarig bestaan Ons Genoegen 2. "Eendracht maakt macht" uit Kruiningen was ook van de partij
Kats De Voorstraat te Kats met z'n overhangende boomen
Kats Gisteren was het 25 jaar geleden dat de heer L. Alewijnse in dienst trad bij den heer C. Schippers te Kortgene, die destijds den veerdienst Kortgene-Wolphaartsdijk onderhield. Circa 20 jaar geleden ging de dienst aan de provincie over
Kats Het Noord-Bevelandsche dorp Kats gezien vanaf den dijk
Kats Achterstraat
Kats De Achterstraat te Kats
Kats Het schilderachtige kerkje met pastorie te Kats op een zonnige voorjaarsdag
Kattendijke Hengstenkeuring 1
Kattendijke Hengstenkeuring 2
Kerkwerve De "klapbank" te Kerkwerve, op zomeravonden het middelpunt van het dorp
Kerkwerve Een landelijk plaatje, te Kerkwerve opgenomen
Kloetinge Aan de straatweg Goes-Kloetinge
Kloetinge Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan der korfbalvereeniging "T.O.P." te Vlissingen werden Seriewedstrijden gehouden. "E.L.T.O." te Kloetinge behaalde de eerste prijs
Kloetinge Elto uit Kloetinge
Kloetinge Bloeiende boomen in de omgeving van Kloetinge
Kloetinge Gezicht op de mooie statige Kerk te Kloetinge. Op den voorgrond de voormalige drinkplaats van het vee, die zoo langzamerhand wel kan verdwijnen
Kloetinge De Chr. Meisjesvereeniging te Kloetinge die op 2en Paaschdag een bazar hield ten einde een vereeniginggebouw te kunnen stichten
Kloosterzande Gisteren 22 Juni is de heer Judocus Burm te Kloosterzande 100 jaar geworden. Deze krasse Zeeuw mocht natuurlijk in "Ons Zeeland" niet ontbreken
Kloosterzande Markt
Kloosterzande Bezoek Franse journalisten (2), Kloosterzande
Kloosterzande Molenstraat
Koewacht Een landschapskiek ... ja lezer, in Zeeland. Bij St. Andries (Koewacht) vindt men n.l. een on-Zeeuwsch dennenbosch
Koewacht Grenspaal
Koewacht Nieuw kerkgebouw
Koewacht Het voorjaar, dat reeds schuchtertjes door de wolken kwam gluren was vooral op het land reeds goed merkbaar. De z.g. Nieuwe Molen te Koewacht in het lentezonnetje
Kortgene Werk aan de dijken (1). Zeeland geeft jaarlijks kapitalen uit aan het verzwaren der zeedijken. Ook op Noord-Beveland wordt steeds aan de dijken gewerkt. Het werk aan den zeedijk van den Willem Adriaanpolder nabij Kortgene
Kortgene Toneelstuk leerlingen U.L.O. (2). Leerlingen van de U.L.O. school te Kortgene hebben in het gymnastieklokaal aldaar opgevoerd het tooneelstukje "Keesje het Diakenhuismannetje bij de familie Stastok" (waarvan hier een scène in beeld is gebracht) en het blijspel "De Nachtegaal van Bergambacht". De jeugdige dilettanten hebben zich kranig van hun taak gekweten
Kortgene De haven van Kortgene op een bedrijvigen werkdag gefotografeerd
Kortgene Tot burgemeester van Kortgene is onlangs benoemd de heer J.C. Schuilwerve, voorheen secretaris dier gemeente
Kortgene De toegangsweg tot Kortgene. Het wordt langzamerhand weer mooi op Noord-Beveland
Kortgene Een schip omhoog
Kortgene Aan het veer
Kortgene Kerk
Kortgene Hoe de sneeuw in Kortgene, nadat de huizen waren vrijgemaakt, het verkeer bemoeilijkte
Kortgene Haven tijdens storm
Kortgene Werk aan de dijken (2). Het vervoer van grond uit het "schor" naar den dijk
Kortgene De bevolking van Zeeland vermindert, maar het aantal woningen neemt in de steden en dorpen toe. Ook in Kortgene, zoo bericht onze fotocorrespondent, wordt den laatsten tijd steeds gebouwd. Bovenstaande foto werd genomen in de in aanbouw zijnde Van Cittersstraat te Kortgene. De straat is een herinnering aan de onlangs vertrokken burgemeester Jhr. van Citters
Kortgene Tot een van de ongetwijfeld mooiste molens op Noord-Beveland behoort ongetwijfeld die te Kortgene, hierboven in beeld gebracht
Kortgene Een schilderachtig hoekje in de nabijheid van Kortgene, men zou zoo lust krijgen om op een zonnigen zomerdag naar Noord-Beveland over te steken. Waarom hieraan geen gevolg gegeven? Noord-Beveland is in deze maanden zeldzaam aantrekkelijk. Het vorige jaar hebben we dit in een uitvoerige beschrijving aangetoond
Kortgene Toneelstuk leerlingen U.L.O. (1). Leerlingen van de U.L.O. school te Kortgene hebben in het gymnastieklokaal aldaar opgevoerd het tooneelstukje "Keesje het Diakenhuismannetje bij de familie Stastok" (waarvan hier een scène in beeld is gebracht) en het blijspel "De Nachtegaal van Bergambacht". De jeugdige dilettanten hebben zich kranig van hun taak gekweten
Kortgene Ook de tweede foto geeft een goeden indruk van de aantrekkelijkheid die in het warme en bloeiende jaargetijde van het nog te weinig gewaardeerde Noord-Beveland uitgaat. De Torendijk te Kortgene
Kortgene Een foto van de paardenkeuring die onlangs te Kortgene werd gehouden. Zoo'n keuring brengt weer eens wat drukte in het dorp
Kortgene Het veerhuis geïsoleerd
Kortgene Een fraai stukje Zeeland. Het is de Zandkreek of Zuid-Vliet gezien vanaf den toren te Kortgene
Koudekerke Van Koudekerke naar Vlissingen wordt een nieuwe watergang aangelegd. Hoe ver de aanleg gevorderd is ziet men hierboven
Koudekerke De heer Terwoert (2)
Koudekerke De heer Terwoert
Koudekerke Kerk. Koudekerke was sedert September 1927 zonder tijd. De wijzerborden waren niet in orde. Deze zijn thans gerestaureerd
Koudekerke Dorpstafereeltje in Koudekerke
Koudekerke Ook de Koudekerkers hebben ter gelegenheid van het Pinksterfeest naar den ring gestoken
Krabbendijke De sneeuwperiode aan de haven te Krabbendijke (1). Een vriendelijke lezeres deed ons nog eenige winteropnamen toekomen, die we gaarne een plaatsje verleenen. Beide foto's doen uitkomen hoe het tijdens de sneeuwperiode aan de haven te Krabbendijke was
Krabbendijke Een belangwekkende fokkerij (1)
Krabbendijke Een belangwekkende fokkerij (3)
Krabbendijke Bochtjes pikken
Krabbendijke Een belangwekkende fokkerij (2)
Krabbendijke De sneeuwperiode aan de haven te Krabbendijke (2). Een vriendelijke lezeres deed ons nog eenige winteropnamen toekomen, die we gaarne een plaatsje verleenen. Beide foto's doen uitkomen hoe het tijdens de sneeuwperiode aan de haven te Krabbendijke was
Kruiningen Gymnastiekvereniging Louis Botha (2)
Kruiningen Leggen telegraafkabel 2
Kruiningen Zingen 10-jarig bestaan Chr. Zangvereniging (1). Zingen in Kruiningen. De Chr. Zangvereeniging te Kruiningen herdacht haar 10-jarig bestaan met een zangconcours waaraan verschillende afdeelingen van den Ring Zeeland deelnamen. De jubileerende vereeniging. In het midden de heer J.J. Francoys, directeur
Kruiningen Het auto-ongeluk van de week. Te Kruiningen reed op den hoek van den Grintweg een benzine-wagen te water. Tot persoonlijke ongevallen kwam het gelukkig niet
Kruiningen De burgerwacht te Kruiningen poseerde in haar vereenigingslokaal voor den "Ons Zeeland"-fotograaf
Kruiningen Zingen 10-jarig bestaan Chr. Zangvereniging (4). Het publiek dat de prestaties der diverse vereenigingen warm toejuichte
Kruiningen Gymnastiekvereniging Louis Botha (1)
Kruiningen Bazar t.b.v. restauratie Ned. Herv. Kerk (1). In Kruiningen is dezer dagen een bazar gehouden ten bate van de restauratie der Ned. Herv. Kerk. Het comité en de helpsters van het liefdadigheidsfeest poseerden voor "Ons Zeeland".
Kruiningen Te Kruiningen is de leiding van het water, die rond het dorp loopt, uitgebaggerd. Na de verwijdering van het vele vuil wijzigde zich de stand van het water geheel, hetgeen eenig ongerief met zich mede bracht
Kruiningen Zingen 10-jarig bestaan Chr. Zangvereniging (2). Leden van het bestuur van "Crescendo" en van de jury voor de "Ons Zeeland"-lens
Kruiningen Berenleider
Kruiningen Zingen 10-jarig bestaan Chr. Zangvereniging (3). Zuid-Bevelandsche meiskens die van zingen en pret maken houden in den bloeienden boomgaard, waar het concours gehouden werd
Kruiningen Leggen telegraafkabel 1
Kruiningen De motorclub "De Baronie" te Breda hield de vorige week een elfstedenrit. De tocht leidde ook door Zeeland. De deelnemers aan den zwaren sport-tour bij Kruiningen
Kruiningen Bazar t.b.v. restauratie Ned. Herv. Kerk (2). Met opgewekte gezichtjes prezen de koopsters de waren aan. Het oude Kerkgebouw in Kruiningen is er wel bij gevaren
Kruiningen Brand in de schuur van de heer J. Cok
Kruiningen Raadhuis
Kwadendamme Vorige week brandde te Kwadendamme de schuur en het wagenhuis van de hofstede "Ferme Vive Labeur" totaal af. Veel vee kwam in de vlammen om
Kwadendamme Vorige week brandde te Kwadendamme de schuur en het wagenhuis van de hofstede "Ferme Vive Labeur" totaal af. Veel vee kwam in de vlammen om (1)
Lamswaarde Molen
Lewedorp Boerenkoopdag
Lewedorp Een nieuw dorp ontstaat
Lewedorp Noord-Kraaiert, het dorpje tusschen Goes en Middelburg dat binnen korten tijd als 't ware uit den grond opkwam, heeft thans ook zijn bedehuis. Een foto van de mooie R.K. Kerk, die zeer modern aandoet
Meliskerke Geref. Gemeente een nieuw bedehuis (1). In Meliskerke heeft de Geref. Gemeente een nieuw bedehuis doen bouwen. Hierboven de oude kerk
Meliskerke Geref. Gemeente een nieuw bedehuis (2). Het mooie nieuwe kerkgebouw met de pastorie
Meliskerke Hoog water in de omgeving van Meliskerke
Middelburg Jubileum zuster Langejan
Middelburg Op en om de markt (7)
Middelburg Non Sordent in Undis 1
Middelburg Noodlanding
Middelburg E.M.M.-wedstrijden (3)
Middelburg Voetbalelftal
Middelburg De molen aan den Seissingel te Middelburg
Middelburg Voetbal, Middelburg contra Zeelandia
Middelburg De Wagenaarstraat bij de Balans in Middelburg
Middelburg De A.V.R.O. in Middelburg 1
Middelburg Een hoekje van de Steenrotse te Middelburg tijdens de tentoonstelling van werk van mevr. M.P. Voorstad-Carsten
Middelburg Bals masqué's zijn aan de orde van de dag. Ook "Medioburgum" in Middelburg heeft een gemaskerd feest gehouden. Hierboven de fraai versierde zaal in het Schuttershof, waar het bal masqué gegeven werd
Middelburg Op en om de markt (6)
Middelburg Lustrum gymnastiek-vereniging Achilles (2). Het groepje jonge turners dat aan de uitvoering van "Achilles" zijn medewerking verleende
Middelburg Jubileum de heer J.H. Nagelkerke
Middelburg Voetbal, spelkiek Middelburg I - Zeelandia I
Middelburg Vliegervereniging
Middelburg Nieuw cathechisatiegebouw Ned. Herv. Kerk (2). Het mooie, nieuwe catechisatie-gebouw te Middelburg mocht zich bij de opening in eene groote belangstelling verheugen. Een overzicht van de verschillende personen die er bij tegenwoordig waren
Middelburg Singelloop (1). De sportbeoefeing wint ook in onze provincie meer en meer terrein. Dit getuigt o.a. de belangstelling in de eerste singelloop, die onlangs in Middelburg werd gehouden
Middelburg Koninginnedag 31 augustus 5
Middelburg Singelloop (2). Zij die de prijzen wonnen welke voor den singelloop ter beschikking waren gesteld
Middelburg Ringrijden 1
Middelburg De A.V.R.O. in Middelburg 3
Middelburg Muziekkorps houthandel Walcheren 2
Middelburg Op en om de markt (4)
Middelburg 6 April zal de heer J. Cornelissen, hoofdagent van politie, 25 jaren aan het Middelburgsche politie-corps verbonden zijn. De jubilaris aan den administratieven arbeid
Middelburg Muziekkorps houthandel Walcheren 1
Middelburg Herstellingen bij de stationsbrug te Middelburg. Het remmingswerk wordt vernieuwd
Middelburg Jaarlijkse paardenmarkt
Middelburg De Sterrit 4
Middelburg De Evangelisch Lutherse Gemeente te Middelburg bezit een orgel, dat reeds sedert 1705 veler bewondering heeft opgewekt. Het groteske front met rugpositief en zijn 18 sprekende registers van bijzondere metaalsaam- stelling vormden een geheel waar Zeeland trotsch op was. Doch het verval bleef ook dit instrument niet gespaard, en de eertijds zeer rijke Lutherse Gemeente van Middelburg, zag zich zeer bezwaard door dezen toestand. Overwoog men eerst het binnenwerk door een rein-pneumatisch te vervangen, hiervan is onder deskundig advies, afgezien. Thans is besloten met alle krachten te bereiken dat het monument in zich origineelen staat blijft behouden. Hoewel de kosten van de restauratie bijna f 5000 bedragen, heeft het kerkbestuur zijn goedkeuring aan de plannen gehecht. De uitvoering van deze veel zorg vereischende werkzaamheden is opgedragen aan: de orgelbouwers A.S.J. Dekker te Goes. Zooals men weet hebben de Koningin en de Koningin-Moeder bijdragen voor de restauratiekosten geschonken
Middelburg Koninginnedag 31 augustus 1
Middelburg Het water speelt in het Middelburgsche stadsbeeld een grote rol. Hierboven een bedrijvig hoekje: de Maisbaai
Middelburg Circus (1)
Middelburg Estafetteloop (1)
Middelburg Non Sordent in Undis 2
Middelburg Toen het stemmige Kerstfeest bijna tot het verleden behoorde, kwam de lang verbeide sneeuw. Witte vlokken dwarrelden uit de lucht en ze deden in enkele uren de zwarte aarde tot een blanke sprookjeswereld worden ...... Zeeland werd onder de sneeuw van een onwezenlijke schoonheid, welke bewering bovenstaande en volgende foto's staven. -De Kuiperspoort te Middelburg met sneeuw gedecoreerd
Middelburg Koninginnedag 31 augustus 3
Middelburg Studentengenootschap aan het souper in St. Joris 2
Middelburg Floralia-tentoonstelling
Middelburg Verleden week reed te Middelburg een sloperswagen achteruit te water. Hierboven het redden van een der paarden
Middelburg Aan de Segeersingel te Middelburg trekt deze fraaie molen de aandacht
Middelburg Jaarvergadering Ned. Mij. van Handel en Nijverheid
Middelburg Den heer H.J.G. Hartman werd op de meest eervolle wijze, op zijn verzoek ontslag verleend als griffier der Staten
Middelburg Op en om de markt (1)
Middelburg Ringrijden 5
Middelburg Nieuwbouw lokatie houthandel De Volharding
Middelburg In de Bodega te Middelburg had de vorige week een biljartwedstrijd plaats tusschen een vijftal spelers uit Middelburg en een vijftal uit Vlissingen. De Middelburgers behaalden totaal 578 en de Vlissingers 724 punten
Middelburg Muziekkorps houthandel Walcheren 4
Middelburg Marktdag in de herfst
Middelburg Koninginnedag 31 augustus 6
Middelburg Een aantrekkelijk Middelburgsch stadsbeeld. De Rouaansche kade met Spijkerbrug, op den achtergrond de Lange Jan
Middelburg Op en om de markt (5)
Middelburg Leerlingen van de Handelsavondschool te Middelburg hebben in den Schouwburg daar ter stede het alleraardigst tooneelstuk "De Hanebalk" opgevoerd. We brengen de slotscène van het derde bedrijf in beeld
Middelburg Jubileum de heer P. Adriaanse
Middelburg Medioburgum voerde Zeeuwse dansen uit (2)
Middelburg Op en om de markt (8)
Middelburg Aan den weg Middelburg-Vlissingen snapte onze fotograaf een verongelukte auto. Dat er niet meer dergelijke situaties op den levensgevaarlijken verkeersweg ontstaan, verwondert ons
Middelburg Bezoek regent van Bandoeng (1), Middelburg
Middelburg Het Noordbolwerk te Middelburg, gezien vanaf den Noordsingel
Middelburg Een aardig viertal op de MIddelburgsche Markt. Straks kunnen ze weer de foto-toestellen der toeristen ontvluchten
Middelburg Werkverschaffing aan het Kanaal te Oranjezon (1). Bij wijze van werkverschaffing zijn werkloozen uit Middelburg aan het Kanaal te Oranjezon te werk gesteld. "Ons Zeeland" brengt de eerste opname van dezen arbeid
Middelburg E.M.M.-wedstrijden (1)
Middelburg Circus (2)
Middelburg Nieuw cathechisatiegebouw Ned. Herv. Kerk (1). Een nieuw catechisatiegebouw. In Middelburg is dezer dagen het nieuwe catechisatiegebouw der Ned. Herv. Kerk geopend. Een foto van het kloeke gebouw, dat ook nog op de foto-pagina in dit nummer de aandacht heeft
Middelburg Tijdens de jongste bijeenkomst van de Provinciale Staten-leden van Zeeland, werd onze fotograaf in de gelegenheid gesteld het hooge provinciale college te fotografeeren
Middelburg Koninginnedag 31 augustus 4
Middelburg Op en om de markt (3)
Middelburg Op en om de markt (9)
Middelburg Muziekkorps houthandel Walcheren 3
Middelburg Vertrek naar landdag S.D.A.P. te Zierikzee
Middelburg Werkverschaffing aan het Kanaal te Oranjezon (3). Per rails wordt het zand vervoerd
Middelburg De handelsreizigersvereeniging "Z.H.V." te Middelburg heeft onlangs een bal-masqué gegeven, waarvan we hierboven een opname plaatsen
Middelburg Jubileum de heer J. Marijs
Middelburg E.M.M.-wedstrijden (2)
Middelburg Voetbal, spelkiek Zeelandia I - Middelburg I
Middelburg In Middelburg zag men dezer dagen een aardig contrast. Op den voorgrond een moderne vrachtboot, op den achtergrond de statige viermaster, die al zoo goed als ingeburgerd is in de hoofdstad
Middelburg Ringrijden 2
Middelburg Lustrum gymnastiek-vereniging Achilles (1). Woensdag heeft de dames gymnastiek-vereeniging "Achilles" te Middelburg met een goed geslaagde uitvoering in het Schuttershof aldaar, haar eerste lustrum gevierd. We vonden de dames-turnsters, onder leiding van den directeur, den heer J.A. Bal, bereid voor "Ons Zeeland" te poseeren
Middelburg Onze reclame-tuinbank wordt u geleverd voor den prijs van f 6,50 ongeschilderd, in lakverf f 10,- C, de Plaa en Zonen, Veersche Weg T 235, Middelburg
Middelburg Estafetteloop (2)
Middelburg Aan de Kade in Middelburg
Middelburg Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de "Vereeniging voor instrumentale muziek" te Middelburg is in de Concert- en Gehoorzaal een concert gegeven. Behalve de jubileerende vereeniging verleende de zangvereeniging "Tot Oefening en Uitspanning" haar medewerking. De executanten op het podium
Middelburg Koninginnedag 31 augustus 2
Middelburg Engelsche padvindsters hielden dezer dagen een excursie door ons land, ook Middelburg werd bezocht. Hier ontvingen de Middelburgsche padvindsters de Engelsche dames en lieten o.a. mooi Walcheren zien
Middelburg Ringrijden 3
Middelburg Lustrum gymnastiek-vereniging Achilles (3). Zooals reeds gemeld vierde de dames-turnvereeniging "Achilles" te Middelburg haar eerste lustrum. Ter gelegenheid van het jubileum recipieerde het bestuur de vorige week Woensdag
Middelburg De A.V.R.O. in Middelburg 2
Middelburg Voetbal, Alliance I tegen Middelburg I
Middelburg Studentengenootschap aan het souper in St. Joris 1
Middelburg Voetbal, Middelburg I
Middelburg Blijspel van Apollo
Middelburg Medioburgum voerde Zeeuwse dansen uit (1)
Middelburg Oostkerk
Middelburg Op 23 Maart 1928 was het 40 jaar geleden dat de heer J.R. Domenie Commies ter Gemeentesecretarie van Middelburg, werkzaam aan de Afd. Bevolking en Verhuizingen in dienst trad bij de gemeente Middelburg
Middelburg Werkverschaffing aan het Kanaal te Oranjezon (2). In aansluiting op de eerste foto van het werk der Middelburgsche werkloozen te Oranjezon (in ons vorig nummer) nog een tweetal opnamen. Het graven in de duinen
Middelburg Non Sordent in Undis 3
Middelburg Op en om de markt (2)
Middelburg Muziekkorps houthandel Walcheren, jeugdnummer
Middelburg De heer I.L. van Wuyckhuise
Middelburg Loskade in de hoofdstad. Waaraan de kade haar naam te danken heeft ziet men wel op dit plaatje
Middelburg Zooals men onder de "Zeeuwsche Week" kan lezen staat het Gasthuis te Middelburg een belangrijke uitbreiding te wachten. In het nieuwe gedeelte legde de Directrice Zaterdag een herdenkingssteen
Middelburg Jaarlijkse paardenmarkt
Middelburg Morgen zal het Muziekkorps van den houthandel "Walcheren" te Middelburg zijn 15-jarig bestaan herdenken in het Schuttershof. Het korps behaalde verschillende 1e en 2e prijzen op wedstrijden van den Zeeuwschen Bond van Harmonie- en Fanfaregezelschappen
Middelburg Ringrijden 4
Nieuw- en St. Joosland In de omgeving van Nieuw- en St. Joosland heeft de heer C. de Leeuw een hoenderpark geopend
Nieuw- en St. Joosland Koopdag (2). De landbouwende jeugd volgt uit de hoogte met interesse ding en dier dat onder den hamer komt
Nieuw- en St. Joosland Ringrijderijen in onze omgeving. Op tweeden of derden Pinksterdag zijn naar oudergewoonte in diverse dorpen van ons gewest wederom ringrijderijen gehouden. O.a. te Nieuw- en St. Joosland
Nieuw- en St. Joosland Installatie nieuwe burgemeester
Nieuw- en St. Joosland Bezoek regent van Bandoeng (2), Nieuw- en St. Joosland
Nieuw- en St. Joosland Vaandel voor Bijz. Vrijw. Landstorm 2
Nieuw- en St. Joosland In Nieuw- en St. Joosland is de vorige week de eerste steen gelegd van de christelijke school
Nieuw- en St. Joosland Jubileum de heer van Leerdam
Nieuw- en St. Joosland Installatie nieuwe burgemeester
Nieuw- en St. Joosland Het varken van de heer Goffau
Nieuw- en St. Joosland Installatie nieuwe burgemeester
Nieuw- en St. Joosland Waar de raadsleden van Nieuw- en St. Joosland voortaan over 't wel en wee van hun gemeente zullen beraadslagen
Nieuw- en St. Joosland Installatie nieuwe burgemeester
Nieuw- en St. Joosland Koopdag (1). Koopdag op een hofstede te Nieuw- en St. Joosland
Nieuw- en St. Joosland Installatie nieuwe burgemeester
Nieuw- en St. Joosland Installatie nieuwe burgemeester
Nieuw- en St. Joosland Vaandel voor Bijz. Vrijw. Landstorm 1
Nieuw- en St. Joosland De oudste inwoner van Nieuw- en St. Joosland is Isac de Kraker, die dezen zomer 95 keer jarig geweest zal zijn
Nieuw- en St. Joosland De jeugd uit Nieuw- en St. Joosland stelde als vele jeugdige menschen de sneeuw op hoogen prijs
Nieuw- en St. Joosland Installatie nieuwe burgemeester
Nieuw- en St. Joosland Nieuw- en St. Joosland heeft een nieuw raadhuis gekregen
Nieuwerkerk De kloeke toren
Nieuwerkerk In het stille Kapelle bij Nieuwerkerk
Nieuwland Een sneeuw-opname in Nieuwland
Nisse Gewas bij A.J. van Dijke
Noord-Beveland De dijk tussen Kortgene en Wissenkerke
Noord-Beveland Een brok natuurschoon onder de bijlslagen (1). Ook op Noord-Beveland valt zo nu en dan een brok natuurschoon onder de bijlslagen. Hierboven een laan voordat de houthakkers aan den arbeid togen
Noord-Beveland Autobus door het water
Noord-Beveland Een brok natuurschoon onder de bijlslagen (2). Wat er van de boomen overbleef
Noordgouwe Kerk
Noordgouwe Jubileum de heer Joh. de Bloude
Noordwelle Kerk
Oostburg Een stemmige herfststudie te Oostburg
Oostburg Kijkje op de Hoogen Dam
Oostburg Jaarlijkse Hengstenkeuring 2
Oostburg Jaarlijkse Hengstenkeuring 1
Oostburg Een gezicht op Oostburg, de achterkant der Koepelstraat
Oostburg Veldwachter de heer M. Beun
Oostburg Een woest hoekje aan den buitenkant van Oostburg, is de Tragel
Oostburg Rederijkerskamer Oefening en Vermaak
Oostburg Jaarlijkse Hengstenkeuring 3
Oostburg Een stemmige herfststudie
Oostburg De hooge Dam te Oostburg, die onzen fotograaf inspireerde tot bovenstaande tegen-licht opname
Oostburg Cursus fijne keuken van Ceres
Oosterland Een oud hoekje in Oosterland. De fotograaf vereenigde op zijn plaat Kerk, toren en .... Gemeentehuis
Oosterland Te Oosterland, in de nabijheid van een zeer oude, gespleten wilg treft men de boerderij "Rust Roest"
Oosterland De scheve toren
Oostkapelle Bij Oostkapelle stond de Noordweg geheel blank
Ossenisse In Ossenisse boort de kloeke toren van de kerk zijn spits strak en statig in de luchten
Oud-Vossemeer 25-jarig bestaan Chr. school
Oud-Vossemeer Toen onze fotograaf in Oud-Vossemeer "grasduinde" trof hij voor het oude stadhuis een bruidsstoet, die hem inspireerde tot deze foto. Voor het bruidspaar wel een echt Zeeuwsch begin met "Ons Zeeland"
Ovezande Ook een R.-K. kerk heeft Ovezande in haar midden. Op den achtergrond de pastorie
Ovezande Het Protestantsche kerkje in dezelfde gemeente. (Ovezande)
Ovezande De dorpsstraat te Ovezande
Ovezande H.G.P. van Loenhoud en A.J. de Meij te Ovezande waren 4 Mei 55 jaren in den echt verbonden
Philippine De Havenstraat te Philippine, met het spitse torentje in 't verschiet
Poortvliet In aansluiting op de foto van de kranige molenaarsdochters plaatsen we deze kiek van den kloeken molen in Poortvliet
Renesse Huize Grol
Renesse Kasteel Moermond
Renesse Dorpsplein
Renesse Renesse gezien vanaf de duinen
Retranchement In Retranchement wordt de tourist verrast door een mooi oud kerkje
Rilland Klooster 25 jaar (3)
Rilland Op de hofstede "Fredericapolder" te Rilland is de heer Cor Moelker reeds 55 jaren werkzaam
Rilland Klooster 25 jaar (2)
Rilland Ned. Herv. Kerk (2)
Rilland Ned. Herv. Kerk (1)
Rilland Rilland vanaf een dak gezien
Rilland "Hoe het met den bouw der nieuwe kerk in Rilland-Bath stond," vroeg een onzer lezers. Het antwoord staat hierboven
Rilland Klooster 25 jaar (1)
Rilland-Bath De heer Frans van Puyvelde heeft er eveneens een 55-jarigen staat van dienst achter den rug (op de hofstede "Fredericapolder" te Rilland)
Rilland-Bath Pensioen de heer M. Petri, hoofd der school te Bath
Ritthem Vooral buiten de steden en dorpen deed de sneeuw zich gelden. Hinderlijk was ze voor den buitenman zeker. Maar ..... mooi! In de omgeving van Ritthem merkte onze fotograaf dit realistische brokje natuurschoon op
Rotterdam Een Fokker F VIIa-vliegtuig, de H-NADK (1). Een Fokker F VIIa-vliegtuig, de H-NADK met pleziervliegers boven de haven van Rotterdam
Rotterdam Het vliegveld Waalhaven.
Rotterdam Een Fokker F VIIa-vliegtuig, de H-NADK (2). Het vliegtuig H-NADP in vlucht, welk vliegtuig de reis van de piloten Geysendorffer en Scholte met den Amerikaan Van Lear Black naar Batavia en terug heeft gemaakt
Rotterdam Het doet ons genoegen deze week een foto te kunnen plaatsen van een groep Zeeuwen die buiten de provinciale grenzen zijn gegroeid. Het is de zangvereeniging "Zeelandia" te Rotterdam die op het nationaal zangconcours te Sliedrecht de 2e prijs behaalde. Bravo Rotterdamsche zingende Zeeuwen
Sas van Gent Carnaval (3). Iedere behoorlijke Carnavals-optocht dient te worden geopend door Z.K.H. Prins Carnaval. Aldus geschiedde ook te Sas van Gent. De prins der zotheid te paard, begeleid door herauten
Sas van Gent Markt
Sas van Gent Carnaval (7). De aandacht der toeschouwers ging o.a. uit naar deze stoere zeevaarders
Sas van Gent Carnaval (1). Carnaval in Sas van Gent De eenige stad in onze provincie waar het Carnaval en Brabantschen en buitenlandschen zwier gevierd wordt is Sas van Gent. Evenals Nice, Den Bosch en Bergen op Zoom heeft het Zeeuwsch-Vlaamsche stadje zijn fantastische optocht, z'n verkleede pretmakers die gedurende korten tijd beslag op den openbaren weg leggen. Zondag j.l. is Sas van Gent het vroolijke domein van Prins Carnaval geweest en talrijke belangstellenden uit den omtrek kwamen zich overtuigen, hoe de Sas van Gentenaren hun rol als volgelingen van den dwazen, overmoedigen Carnavalsvorst speelden. Zij die er niet waren kunnen zich uit onderstaande foto's een indruk vormen van den vastenavond-jolijt welke aan de Zuidelijke grens van onze provincie opbruischte
Sas van Gent Carnaval (8). Als laatste "nummer" van den optocht de geluk brengende mascotten, in alleraardigste pakjes
Sas van Gent Carnaval (2). Wie droomde in zijn jeugd niet van het circus. Wat zou men er als jongen voor gegeven hebben tot de vaste staf van een paardespul gerekend te worden. De jeugdwensch ging niet in vervulling, en iets er van bleef in ons hangen. In Carnavalstijd komt men aan den jeugddroom tegemoet
Sas van Gent Carnaval (5). Voorstellingen waren ontleend aan de omgeving en aan de verre streken. Ook het sprookjesachtige Oosten werd in den optocht te Sas van Gent betrokken
Sas van Gent Carnaval (6). Lawaaierige instrumenten vormen een voorwaarde van het welslagen van een Vastenavond-ommegang
Sas van Gent Carnaval (4). Oud en jong, in de zonderlingste gewaden, volgden hun prins op den voet
Schoondijke Tuinbouw-expositie (16)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (12)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (03)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (09)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (11)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (14)
Schoondijke Raadhuis
Schoondijke Tuinbouw-expositie (07)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (05)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (08)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (02)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (10)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (06)
Schoondijke Ned. Herv. Kerk
Schoondijke Tuinbouw-expositie (04)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (01)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (13)
Schoondijke Tuinbouw-expositie (15)
Schore Sluiswerken t.b.v. de afwatering (2)
Schore Langs den weg Bergen-op-Zoom - Vlissingen is er heel wat te zien, o.a. nabij Schore-Biezelinge waar thans de kerseboomen in bloei staan. De vreemdeling die voor het eerst over dezen weg tuft krijgt wel een alleraardigsten indruk van onze provincie
Schore Pisa heeft een scheeven toren, Delft eveneens. Schore, in Zuid-Beveland, doet er niet voor onder
Schore Sluiswerken t.b.v. de afwatering (3)
Schore Een kranig varken is de knorrende viervoeter van den landbouwer J. Rijk te Schore. Het verrastte zijn eigenaren dezer dagen met 16 levende kinderen. Twee werden dood ter wereld gebracht. Hierboven moeder en troost, alle 17 welvarende
Schore Sluiswerken t.b.v. de afwatering (1)
Schore Sluiswerken t.b.v. de afwatering (4)
Schore De brug wordt versterkt
Schore De brug bij Schore wordt genomen
Schouwen-Duiveland Wegverbetering Zierikzee-Noordgouwe (4). Naast den straatweg wordt een rijwielpad aangelegd
Schouwen-Duiveland Wegverbetering Zierikzee-Noordgouwe (2). De gevaarlijke bocht bij Stenendijk zal verdwijnen. Een geheel nieuw, flauw gebogen weggedeelte komt er voor in de plaats. De nieuwe kromming in aanleg
Schouwen-Duiveland Aanleg waterleiding 1
Schouwen-Duiveland Het Vrijwillig motor-corps
Schouwen-Duiveland Aanleg waterleiding 2
Schouwen-Duiveland Wegverbetering Zierikzee-Noordgouwe (1). Op Schouwen-Duiveland is men ten slotte tot een lang uitgestelde wegverbetering overgegaan. Het betreft de verbinding Zierikzee-Noordgouwe, die vele jaren erg fraai was door natuurschoon, maar schandelijk slecht onder den voet

Index pagina: 1 2 3 [>>]